"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Szakrális geometriai spirál rendszer - Bob Frisell

2022.07.28 19:43

 

Szakrális geometria spirál.

A szakrális geometriát a különböző szent ábrázolásokban és az építészetben is megfigyelhetjük. A szakrális ábrázolások a Föld sok helyén ma is megtalálhatók. Ez az értékrendszer visszavezet bennünket a történelem előtti időkbe, ahol a maga sokszínűségében egy univerzális emberi kultúrát jelenít meg előttünk..

Képtalálat a következőre: „szakrális geometriai spirál”Képtalálat a következőre: „szakrális geometriai spirál”

Szakrális geometriai spirál

A szakrális geometriát a különböző szent ábrázolásokban és az építészetben is megfigyelhetjük. Ez az értékrendszer visszavezet bennünket a történelem előtti időkbe, ahol a maga sokszínűségében egy univerzális emberi kultúrát jelenít meg előttünk. A szakrális arányok és ábrázolások a Föld számos szent helyén ma is megtalálhatók. Talán úgy érthető meg a legkönnyebben mint egy világnézet ami a szimbolikus egyezések alapján mutatja be a különböző kultúrák közös gyökereit. Vallásos szimbólum-rendszerek összefüggései, magában foglalva a végtelent, a tér-időt, az intelligenciát és megjelenési formáit. Az általánosan elfogadott nézet szerint a geometria és a matematikai arányosság megtalálható: a hullámokban, a zenében, a fényben, és így a kozmológiában is.

Segítségével kiterjeszthető az emberi gondolkodás, könnyebb megérteni a modern tudományt, és a különböző tudományos elméleteket. Lásd pl.: Húr elméletek és "M" elmélet melyek szerint nem csak az általunk megélt: 3+1 dimenzió létezik, hanem: 11, 12, illetve: 26. Ezek az elméletek általában nem számolnak a filozófiai aspektusokkal, mint például: ha a különböző dimenziók érintkeznek illetve bármilyen hatással vannak egymásra, akkor nem érdemes számolni őket, hiszen változásukból adódóan megszámlálhatatlanok. Az intelligencia és az idő hatására megváltozó anyagi tér  illetve a megfigyelő tudatos léte is újabb kérdéseket vet fel.

A szent geometria az egyetemes tudás megértéséhez viszi közelebb tanulmányozóját. A szabályos  testek elnevezései oldalaik száma szerint: 4 - Tetraéder; 6 - Hexaéder; 8 - Oktaéder; 12 - Dodekaéder; 20 - Ikozaéder.. A 3 térdimenziós testeket egymásba transzformáljuk és az idő segítségével egy változó alakzatot jelenítünk meg. Ez a (4 dimenziós) test a Metatron* kocka. *A Metatron a monoteista vallásokban (egyes vallási irányzatokban) az angyalok legfelsőbb szintjén foglal helyet. Az ősi hitvilág szerint olyan égi tudásról van szó, melyet az emberiség a történelem előtti időkben kapott...

Az intelligencia a számrendszer független megjelenítése. A szabályos testek az elemekhez is köthetők. Kepler: "Mysterium Cosmographicum" című művében: a tetraéder a tűz, a hexaéder a föld, az oktaéder a levegő, a dodekaéder az Univerzumnak, az ikozaéder a víznek felel meg. A dodekaéder 12 ötszögű oldalát Platón a zodiákushoz is köti. Az 5-szög tartalmazza az aranymetszés arányt mely az élővilágban és az Univerzum nagyobb szintjén, például a galaxisok alakjában is megfigyelhető.  A szabályos testek vagy platóni testek azonban már jóval Platón előtt is használatban voltak, találtak már leleteket ősi etruszk területeken is.

A szimbolikán és színeken keresztül összefüggések adódnak a kínai asztrológiában szereplő öt elemmel, az égtájakkal és az évszakokkal is. Több más rendszerben is útmutatást adnak, mint a monoteista vallásokban szereplő: angyalok, dzsinnek, szeráfok hierarchiája, illetve a kozmoszban fellelhető halmaz állapotok.

 Az Univerzumot a gondolat teremtette, mely a fizikai valóságban manifesztálódik geometriai összefüggésekben, ezt nevezzük szakrális geometriának. A szakrális geometria ciklusokban ismétlődik így egy lineáris idő illúzióját adja, minek segítségével megtapasztalhatjuk az érzelmeket. A "szakrális geometria" kifejezést használják régészek, antropológusok, és matematikusok arra, hogy meg tudják magyarázni mindazokat vallási, filozófiai és spirituális gondolatokat, melyek a geometria körül felbukkantak a történelem során a különböző kultúrákban. Ez egy mindent-átfogó kifejezés, mely magában foglalja a pitagoraszi geometriát, a neo-plátoni geometriát, úgy mint az organikus és logaritmikus görbék között érzékelt összefüggéseket.

A tudatosság spirális mozgása rezgésől rezgésre 12=1+2=3 manifesztálódás a harmadik dimenzióban, a fizikai birodalmakban 12 spirális tölcsér 1 forrás körül = 13 = 4=4. dimenzió = idő.. A természetet és a világegyetemet elnézve azt látjuk, hogy az emberi test és minden életforma, a bolygók és a napok és a valóság minden összefüggése egy matematikai számsort, a Fibonacci sor-t tartalmazza. Az emberi test is bizonyos arányokhoz igazodik. Ha az utolsó ujjpercünket elosszuk a két belsővel, az aranymetszési arányt kapjuk, de a kezünkkel, lábunkkal ugyanezt el lehet végezni, akkor is az aranymetszést kapjuk.

Szakrális geometria -- Aranymetszés -- Spirális tudat

Szakrális geometria -- Aranymetszés -- Spirális tudat „Ahogy a számok szentek voltak a püthagoreusok számára, ugyanígy az ókori görögök a geometriát tekintették szakrális tudománynak- ez volt ugyanis az érvelés legmegfoghatóbb és ugyanakkor legelvontabb formája.” A geometriával számos dolgot le tudunk írni, meg tudunk magyarázni. A megfelelő számok és arányok gondos betartásával készült el nagyon sok ókori nép temploma, és egyéb szakrális helye. A geometria irányította az égi planéták mozgását és az évszakok változását. A megalit építmények brit építészei és az egyiptomi piramisok tervezői egyaránt a szakrális geometriát alkalmazták építményeik helyének meghatározásában és tájolásában. Min is alapszik a geometria?

Az Euklidész által leírt geometriai alakzatokon: kör, háromszög, négyzet, valamint különböző arányokon, összhangokon. Az összhangon itt azt értem, hogy ismétlődésükben is van szabály. A felsorolt síkidomok, magukban is tiszta formák. A szakrális arányokat bizonyos számokkal írták le, pl. ilyen a phi. Szakrális: Latin eredetű szó, jelentései: isteni, természetfölötti erővel, joggal, eredettel rendelkezőnek tartott szent, szentséges (dolog, személy), az istentisztelethez tartozó, vele kapcsolatos orvosi értelemben keresztcsonti Így együttesen a szakrális geometria egy út, ami a geometriai formákon, arányokon keresztül egy olyan látásmódot és gyakorlatot ad, ami elősegíti a megtapasztalások sorozatát.

A szakrális geometria olyan geometria, mely szentsége annak nyilvánul meg, aki megfigyelő, aki felfedező. A szó jelentését néha úgy is magyarázzák, hogy a szakrális geometria Isten nyelve, azoknak az embereknek az Istenéé, akik felfedezték és használni kezdték. A szakrális geometriát jellemezhetjük mint vallásos vagy kulturális értéket, melyet a matematikai összefüggések rajzos ábrái és a matematikai összefüggéseket szimbolizáló, ember alkotta tárgyak nyújtanak. Az Aranymetszés arányszámát (golden ratio, ismertebb nevén Phi érték) gyakran használták a görög és római építészek építészeti terveikhez. Ennek a kifejezésnek jelenkori értelmezése egy feltételezett újra felfedezett matematikai szabályt ad az Univerzum valós természetére vonatkozóan, ez a szabály megnyilvánul a gabonakörökben vagy olyan ősi építészeti formákban is, mint pl. a Nagy Piramis vagy Stonhenge.
 
Az aranymetszés alapja a phi (fi) számban rejlik, melynek értéke 1,618. A phi-t a legszebb számnak tekintik a világegyetemben. A phi szám a Fibonacci-sorozatból vezethető le. Ennek lényege, hogy az egymást követő számok összege megegyezik az utánuk jövővel, és arról is, hogy az egymás melletti számok hányadosának az az elképesztő sajátossága, hogy mindig 1,618-at tesz ki (1996-ban tízmillió számjegyig adták meg az értékét, és a számjegyek sorozatai soha nem ismétlődtek).
 
A phi szám látszólag misztikus matematikai eredete dacára, a phi legészbontóbb tulajdonsága mégis az, hogy a legelemibb építőkő szerepét játssza a természetben. A növények, az állatok, de még az emberi lények térbeli sajátosságai is kísérteties pontossággal mutatják a phi az 1-hez arányt. A phi mindenütt jelen van a természetben, ami nem lehet véletlen, ezért tekintették az ókoriak a phi-t a világegyetem teremtője által megszabott számnak.
 
Az első tudósok isteni arányszámnak vagy aranymetszésnek nevezték. A legismertebb példák: a nautilusz kagylóhéj egyik spiráljának átmérője a másikhoz a phi-t adja. A méh kaptárban a nőnemű egyedek száma a hímnemű méhekéhez szintén phi. A napraforgó magok ellentétes csiga vonalakban helyezkednek el. A két szomszédos sor átmérője közti arányszám a phi. A fenyő tobozok, a levélelrendezésű növényi szárak, a rovartest részei mind-mind az aranymetszés szabályának engedelmeskednek.
 
A phi rendkívül fontos szám a művészetben. Leonardo da Vinci híres férfialakja, a Vitruvius-tanulmány, amely Marcus Vitruviusról, a nagyszerű római építészről kapta a nevét, aki a "De Architectura" című munkájában dicsőítette az aranymetszést. Leonardo megmérte az ember csontszerkezetének pontos arányait. Ő volt az első, aki kimutatta, hogy az emberi test a szó szoros értelmében építőkövekből áll, amelyek arányszáma mindig a phi-vel egyenlő. Mi valójában valamennyien két lábon járó emlékművei vagyunk az aranymetszésnek. A káosz mögött rend uralkodik a világban. Amikor az ókoriak felfedezték a phi-t, meg meg voltak győződve, hogy Isten építőkövére akadtak, és leborultak a természet nagysága előtt.
 
Az Életvirága....

A "Élet virága" megtalálható minden nagyobb világvallásban. A teremtés mintái alkotják, ahogy kiemelkedtek a Nagy Ürességből. Minden a teremtő gondolatából teremtődött. Az Élet Magjának a teremtése után ugyanannak az örvénynek a mozgása folytatódott miközben létrehozta a következő szerkezetet, amit az Élet Tojásának ismerünk.

Ez a szerkezet az alkotja a zene alapjait, ahogy a szférák közötti távolság megegyezik a hangok és félhangok közötti távolsággal a zenében. Szintén  azonos a harmadik embrionális sejtosztódási szakasz sejtszerkezetével. Az első cella két sejtre oszlik, aztán négy sejtre, majd nyolcra. Ahogy ugyanez a struktúra tovább fejlődik, megteremti az emberi testet és a teljes energetikai  rendszert, beleértve azt is, amely, a Merkaba-t hozza létre. Ha folytatjuk ezt a szerkezetet, akkor eljutunk az úgynevezett Élet Virágához.

Az élet virága egy titkos szimbólumot hordoz, amely úgy jön létre, ha 13 kört rajzolunk az Élet virága köré. Ezáltal fedezhetjük fel a legfontosabb és legszentebb mintát az univerzumban. Ez a forrása minden létezőnek, mely szimbólumot az Élet Gyümölcsének neveznek. 13 információs rendszert tartalmaz. Mindegyik a valóság egy másik aspektusát magyarázza. Így ezek a rendszerek képesek hozzáférést biztosítani számunkra mindenhez, kezdve az emberi testtől a galaxisokig. Például az első rendszerben lehetséges olyan molekuláris szerkezetet teremteni és bármelyik élő sejt felépítését, ahogy az univerzumban létezik. Egyszóval minden élő teremtményét.

Az Élet virága leggyakoribb formája a hatszögletű minta. Az a minta, ahol minden egyes kör a középpontja a kerülete a környező hat azonos átmérőjű körnek, melyet 19 teljes és 36 részleges körív alkotja, amit egy nagy kör határol. Az "Élet Magja" hét körből áll, ez az egyik alapvető összetevője az Élet Virága mintázatának. Ozirisz templomában Abüdoszban található a legrégebbi példa erre. Faragott gránitból van és valószínűleg Ra szemét képviseli, a fáraó fennhatóságának szimbóluma.

Más példák találhatók föníciai, asszír, indiai, ázsiai, közel-keleti és a középkori művészetekben. Az erők harmonizálásának, illetve a harmóniába kerülésnek, a tökéletesedésnek, a Nagy Egésszel való egyesülésnek a szimbóluma az Élet Virága. Ez a jelkép az asztrális geometria segítségével mutatja be ennek az egyesülésnek a stációit dimenziókban és a matematika nyelvén elmagyarázva. Ennek a szimbóliumnak, ez nem elírás: valóban szimbólium az eredetije, Abüdoszban található.

Az Élet Virágában legbelül hét színes kör látható. Tulajdonképpen hét kört vonz be a figyelem energiájával, mert ez a hétféle szín építi fel a fizikai életet. Az Élet Virága egy élő jelkép. Egy kapu az anyagi lét és az anyagtalan lét között, vagyis a fizikai élet és a fizikai életen túli síkok között. Az életben egészében véve minden energiából áll, maga az élet is tulajdonképpen energia. Az már a fény rezgésszámától függ, hogy milyen színt látunk. Több kutató is vizsgálta az Ozireion (Ozirisz templomának) falán található Élet Virágának nevezett jeleket és arra a következtetésre jutottak, hogy azokat vagy belesütötték, vagy lézerrel beleégették a falba. Ma sem tudnánk egykönnyen, ilyen precízen belevésni ezt az összetett szimbólumot a falba, mivel anyaga vörös gránit, amely a világ egyik legkeményebb természetes kőzete.
 
Az Élet Virága szimbólum akkor működik igazán, amikor fel van energetizálva és rá van hangolva az ember aurájára. Ezért javasoljuk a megfelelő arányok szerinti Élet Virága medál elkészítését a tanulóknak és a fejlődni vágyóknak. Az Élet Virága egy olyan szimbólum, amely egy magas rezgésű elvet, egy teremtési folyamatot szimbolizál. Azért fontos az energetizálás, mert az Élet Virágának rezgése és az emberi aura rezgése között az energetizás hatására kialakul egy híd, ami felhasználhatóvá teszi a szimbólum lényegét. Ez a szimbólum a harmonizálást és a környezetünkkel való kiegyensúlyozott kapcsolat kialakulását segíti elő. Hogyha ez a kapcsolat fennáll a környezetünkkel, akkor jön az isteni energia, a kreatív energia kiáradása, ami támogatja a tudatra ébredésünket, vagyis a megvilágosodást.

Az Abüdoszi templom a reinkarnáció, a lélek újra testet öltésének tanát tárja fel. Az Oziriszről elnevezett korszak az emberi tudat evolúciójának egyik állomása. A papok Abüdoszban tanulták meg, hogy az emberben lakozó isteni szikra, a lélek újra és újra testet ölt azért, hogy tudását gyarapítsa. Nem csak a földi dolgokról szóló ismeretszerzésre gondoltak, hanem a több kiterjedésű univerzum tudására, mely a magasabb dimenziókat és a halál utáni életet is felöleli. Céljuk a tudatlanság megszűntetése és az isteni tudás állapotának elérése volt. Tisztában voltak azzal, hogy hosszú évezredek állnak rendelkezésükre, hogy ezt a tudati evolúciót bejárják.

Az emberi tudat mindaddig félelemben és félreértésben él, amíg meg nem ismeri a valóságot. Ozirisz azért is jelképezte ezt a korszakot, mert ő már meghalt és feltámadott, vagyis megtapasztalta a halandóságot és elérte a halhatatlanságot. Ozirisz mint szimbólum az emberi természet kettősségének alkotóeleme. Az ő fia Hórusz, aki atyja nyomdokain lépdelve kívánja elérni a halhatatlan, isteni természetét. Az emberi tudat éppen most lép át evolúciójának következő, Hóruszról elnevezett szakaszába.

Abüdoszban ezért megtanították a papoknak, hogy hogyan kell oldani a múlt terheit. Ezt hívhatjuk egyfajta karma-oldásnak. Ma is megvannak e karma tisztító energiák a templom erre kijelölt szent helyiségeiben. Miközben lépésről-lépésre megszabadul az ember a múltból hozott karmájától, egyre magasabb rezgésszintre és tudatszintre kerül. Teljesen átértékelődik benne az élet. Másfajta szeretetet, másfajta szükségleteket, másfajta érzelmeket és gondolatok él át, mivel tudata egyre inkább eloldódik a problémáktól, illetve a problémáknak látszó folyamatos minősítésektől. Ezt hívhatjuk tökéletesedésnek. Az Élet Virága egy olyan szimbólum, amely a magas rezgésű kreatív elvet, a teremtési folyamatot szimbolizálja.

Szakralitás gyakorlata életünkben

Evidens, hogy a szakrális geometriát jellemezhetjük úgy is, mint vallásos vagy kulturális értéket, mely számtalan építményben, alkotásban szimbolizálja a teremtő erőt a világ számos pontján fellelhető ősi szent ábrázolásként. Megtalálható az Egyiptomi Ozirisz templomban, a piramisokban, de Izraelben is, a Masada-ban, a Sina-i hegyen, illetve kínai és japán templomokban. Látjuk eme rendszert Indiában, és Ausztriában, Dániában és Spanyolországban is. Stonehenge megalit-rendszere ugyan úgy a szakrális geometria csodája, mint az Indonéziában fellelhető Buddhista szentély, a Borobudur templom. A végtelen ábrázolásokban hol álomfogó, máskor kelta csomó.  De a gabonakörök, a napraforgó „magrendszerében” egyszer jobbra, majd balra forgó spirálok váltakozása, a fenyőtoboz szerkezete, vagy a régi magyar szűrhímzés mintái, illetve az úgynevezett „égig érő fa” motívuma is a szakrális geometria szülötte. 

Bár az élőlények esetében nehezen írható le a növekedés matematikája, láthatjuk a „jelenséget” a kagylóhéjak vagy akár a szarvak formájában is, mint a növekedés kézzelfogható nyomai. Például a nautiluszok illetve az ammoniták kövületeinek mintájában tisztán érthető, hogy a szelvények geometriai rendben sorakoznak, ez a rend pedig nagyon közel áll a logaritmikus spirál geometriájához. Az állatok szarvában más geometriai képletek által irányított hasonló spirálokat figyelhetünk meg. Az ásvány világban fellelhető számtalan kristály mindössze hét különböző geometriai forma szerint rendeződik.

Egyetemes oldószerünk, a víz szerkezetét, tulajdonságait és minőségeit mind folyadék, mind hókristályos alakban ugyanez a geometria szabja meg. Tény, hogy a hópelyhek szerkezetében öltenek legtisztábban alakot a természetes fraktálok, a szakrális geometria alapegységei. Talán azért, mert a pelyhek akkor alakulnak ki, amikor a víz szabadon zuhan át az atmoszférán. Egyetlen más anyag kristályosodása sem történik ilyen változatos módon. A sokféleség ellenére egyazon hópehely minden egyes ága ugyanazt a mintát követi. Mintha csak valamiféle összehangolt geometria vezérelné őket, mindegy, hogy az alakzatot milyen nagyításban szemléljük, a mintázat mindig ugyanaz.

Gondoljuk át azt, hogy eme időben formálódó teret, melyet – "szakrális geometria" néven ismertettünk – le lehet-e győzni. Vajon ki lehet-e lépni a mi időnkből és terünkből.?. Mondják, akinek sikerült, az – a régi korok hitvilága szerint – beavatott vagy szakrális személynek számít. Mert látja, a láthatatlant, a felfoghatatlant, ami a többiek –  a beavatatlanok – számára láthatatlan. Azt, egy olyan világot, amelyben a földi törvények nem érvényesek: amelyben megszűnik a tér és az idő, s csak a Teremtőhöz vezető út látható. Akinek sikerül megszabadulnia kötelékeitől, az képessé válik arra, hogy létezésének középpontját földi létében is áthelyezze időtlen Énje középpontjába. Így vezet a szakrális geometrián túli „élet”, vagyis önmagunk legyőzése a legmagasabb szintre..

Végezetül, molekuláris szinten ott a DNS finom geometriája  a kettős ötszögszerkezetet körülölelő kettős spirál. A teória szerint Naprendszerünk szerkezetének hasonlósága az atomok és szubatomi részecskék szintjén is folytatódik, illetve a Tejútrendszerhez hasonló galaxisok és galaxis halmazok is felvehetik a formációt. Hiszen mindenki magáénak tudhatja a már jól ismert ősi hermetikus bölcsességet, mely szintén a szakrális geometria alaptétele: "Amint fent, úgy lent". Azaz ha a dolgok mélyére pillantunk, ugyanazokat a folyamatokat találjuk mindenhol, mikro- és makro- kozmikus szinteken egyaránt..