"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Napkultusz, Napistent imádó népek - Bruno Bonetti

2022.07.28 19:49

 

A Napistent imádó népekről.

A Napistent imádó népek számosak a történelmi dokumentumok alapján melyeknél nagyon sok érdekességre lehet lelni. A teremtés mítoszok után kutatva, összefüggések sorozatát véltem felfedezni, amelyet most megosztok önökkel..

 
YouTG.NET - La rara illusione ottica del "Sole a omega": lo spettacolare  scatto del tramonto a Masua

Az ősi nap vallásokról és népekről

-- A XlX.-ik, a XX.-ik, és a XXl.-ik század emberének sajnos már nem igazán volt, van, ideje azon elgondolkodni, tisztelet a kivételnek, hogy tulajdonképpen van -e valamilyen rokonság, és ha van akkor mi lehet az a föld népei nemzetei között.?. Mik lehetnek azok az általunk még nem ismert, történeti tények, amelyek ezt a rokonságot, hitelt érdemlően bizonyítani tudják?
-- Ki lehet, és kell is indulni, például a nyelvek eredetéből, a kultúrákból, a törzsi szokás rendszerekből, eredet mítoszokból, mondákból, mesékből. Úgy gondolom, hogy rövidesen önök elé tárják a nem is olyan távoli jövőben ezeket a bizonyítékokat azok a lelkes kutatók, akik vállalták, hogy ezt a feladatot végrehajtják. Az állandóan ellenkezésben lévőknek nem kell ezeket a dokumentumon alapuló tényeket elfogadniuk, de érdemes rajta elgondolkodniuk
-- Az ősmondák után kutatva eljutottam Polinéziától kezdve, egészen az őserdőkben élő - Ungada-Bungada indiánokig, így nagyon sok nemzet eredt történetét ismerhettem meg. Csodálatosan hasonló, sok helyen egyező Teremtés világ tárult fel előttem, melyet, ha akartam, ha nem, nem tudtam nem észrevenni. A sok egyező összefüggést látva, feltettem magamnak a kérdést, melyet bizonyára mások is feltettek volna: Vajon hogyan kommunikáltak ezek az országok népek egymással.?.
-- A nagyon régi időkben, még nem létezett a mai ismereteink szerint, rádiótelefon, repülőgép, internet, amely a rendkívül gyors kommunikációt elősegíthette volna.. Nem értették egymás nyelveit, és a kezdetekről mégis mennyire hasonlóan beszéltek. Hosszú évtizedek óta azt tanították nekünk, hogy a piramisok építéséhez szükséges mészköveket papirusz vagy nád hajókon szállítva vitték a helyszínre, és ott emelők, kötelek és emberi kéz segítségével rakták egymásra, olyan pontosan, hogy egy kés pengéje sem férne közéje. Bizonyított tény, hogy a legmodernebb ma rendelkezésre álló gép sem tudná ezeket a hatalmas köveket felemelni, de a mi őseink ezek szerint ügyesebbek voltak. Vagy talán mi nem akarjuk azt az információt tudomásul venni, amelyet az ősi könyvek leírtak a piramisok építéséről.?. Kinek az érdeke fűződik ahhoz, hogy nevetségessé degradálja a történelmet.?. Nem tudom, és bizonyára nem is fogom megtudni.
-- Teljesen véletlenül a mondák iránti szeretetemből véltem felfedezni, azokat az összefüggéseket, amikről ez idáig, nem szólt a Fáma. A problémám az, hogy érdektelenségből, lustaságból, vagy esetleg bármi más okból, nem gondolkodunk el azon, amit nekünk tanítanak, kész tényként elfogadjuk minden információt, melyet elénk tárnak.

Van még egy kérdésem.?.

-- Egy gyermek, felnőtt, vagy öregember, lehet bármilyen korú vagy nemű, miről tud írni, rajzolni, vagy beszélni.? Az ember működését ismerve, csakis arról, amit látott, vagy hallott, hiszen agyunk gyakorlatilag mindent képekhez társit. Ezért nem szabad kritika nélkül elfogadni, a ma ránk ömlő információ özönt. Szegény - szegény ősapáink, bizony folyamatosan meg vannak hazudtolva, pedig nem történik más csak az utókor emberei nem értik a hátrahagyott üzenetüket.
-- A fentebb leírt gondolataim a feldolgozott témához szükségesek, mert látszólag, olyan badarságnak tűnő összefüggések tárulnak fel önök előtt, melyek nem kis meghökkentésül szolgálhatnak, főleg a szkeptikusabb olvasóknak. A legegyszerűbb, ma is mint régen a földbe döngölni, minden kutatót, aki valójában valamilyen mással mer előhozakodni, mint ami a megszokott.
-- A tudás arra való, hogy óvjon és arra, hogy irányt mutasson. Az örökké változó formák sokaságában, nem szabad szem elől téveszteni a lényeget és mindig rá kell mutatni az igazságra, hiszen az igazság szabaddá tesz.

A Napkultusz

-- Témám tárgyalásának indító szava a kultusz szó. Mit is jelent ez a szó, hogy kultusz.?. Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára szerint: vallásgyakorlat, vallásos tisztelet, vallási szertartások összessége, hódolat, fokozott tisztelet, imádat.
-- Természetesen akkor az első kérdés, amely felmerül, miben nyilvánul meg és mi a vallás.?. A vallás általában az a rendkívül elterjedt meggyőződés, mely a világ és az élet rejtélyeinek megoldásához, szellemeket és magasabb rendű isteni lényeket tételez fel. A világ és az emberek sorsának az intézését az ő kezükben tudja. Az ember, áhítatával, szeretetével igyekszik felemelkedni ezekhez a magasabb rendű lényekhez, tiszteli őket és alkalmazkodik hozzájuk, mindig arra törekszik, hogy akaratukat a maga érdekében befolyásolja. A vallás különös élményeken alapuló, egy külön világot megteremtő meggyőződés, melynek alapját feltűnő természeti jelenségek, különösen a vihar, a villámlás, a mennydörgés és a véletlenek alkotják. Ez a hit kifejezésre jut a manna-hitben, a festitizmusban, a totemizmusban, a fejlettebb többisten hitben, a csillag imádásban, a panteizmusban, az egyistenhívő vallásokban, melyben feltűnően kiemelkednek a különböző napvallások, és külön csoportot képez a kereszténység és az iszlám.
-- Ez a magasabb rendű erő megtestesül, földben, fában, hegyben, kőben, él a föld alatt vagy föld fölött, vízben és levegőben. Ember feletti szellemei vannak a hegynek, a tónak, a forrásnak, az erdőnek, a termőföldnek. De ez a szellem lakozhatik állatokban, sőt emberekben is. Ennek szellemében, mindenkinek és mindennek vallásos tisztelet jár, akiben egy istenség átmenetileg vagy állandóan lakozik. Tiszteletben tartva és egyetlen meggyőződést sem bántva, véleményem szerint a legnevesebb tanítvány, JÁNOS, a legszebben írta le Evangéliumában: "ISTEN LÉLEK, ÉS AKIK IMÁDJÁK, SZÜKSÉGES, HOGY LÉLEKBEN ÉS IGAZSÁGBAN IMÁDJÁK."
-- A jobbára láthatatlan emberfeletti világ a vallás igazi világa. Az ember, hogy e láthatatlan lényeknek a jóindulatát megnyerje, maga számára biztosítsa, egy kölcsönös ajándékozást alakított ki. Ez az áldozat.

Az Áldozat

-- Az áldozat lényege, hogy a kapott javakért cserébe az Istennek tetsző ételt, italt, vagy ajándékot áldoz. Úgy véli az ember, hogy ezek az áldozati ajándékok, hatással vannak az istenekre. Az áldozat sokféle lehet, amely ünnepélyes szertartásosság keretein belül megy végbe. Ez a folyamat, melynek egymásutánja pontosan meg van szabva az istenszolgálat a LITURGIA.
-- Az áldozást megelőző, önmegtartóztatási, tisztálkodási szokások: mosakodás, füstölés, böjtölés, ünnepi ruha, nem tartoznak szorosan a liturgiához, de részét képezik. A vallás világában a liturgiának óriási a jelentősége, mert gazdagon díszíti fel az áldozás lényegében egyszerű cselekményét. Fő elemei az ima, az ének, és a lélekemelően buzdító beszéd.
-- A liturgiának ás a vallás világának fő tartópillérei a PAPOK. Ők szolgálják ki tiszta szívvel az Istent és fő közvetítő szerepet, töltenek be a földi és égi világ között. Gondoskodnak arról, hogy a vallásos szokások, szertartások, minden időben fennmaradjanak. Teendőik sokasága végtelen. Fejlettebb nagyvallásokban gazdagon tagozódott szervezetté tömörültek. Legfőbb feladatuk a hívek hitének az erősítése, az emberek és az Isten tiszta szívvel való szolgálata. Ezt a nagyon szép és megterhelő szolgálatot a régi időkben a törzsi varázslók, a sámánok, a tátosok, és a táltosok vitték végbe. Ma egyszerűen papoknak nevezzük őket.
-- Induljunk el és tegyünk egy kis utazást, a Nap kultuszt valló népek között, melyeknek csodálatos világa tárul majd szemünk elé.

A Napkultusz népei

-- Mint fentebb, már említettem, a nap kultusz, a Nap tisztelete a legősibb vallási képzetek közé tartozott. Eleink, még birtokában és tudatában voltak annak az információnak, hogy a napban lévő FORRÁS az éltetője, a fenntartója, mindennek, amely a naprendszerben, és a földön él és létezik. Tudvalévő, hogy a napkultusz kiinduló pontja, ETIÓPIÁBAN és EGYIPTOMBAN volt.
-- EGYIPTOM talán a legismertebb, a legismertebb napimádó nép az Egyiptomi volt. Időszámításunk előtt, kb. 2600 - 3000-ben, gigászi és csodálatosan megépített napszentélyek létesültek, melyek a napnak és a nap fiának a kultuszát szolgálták. Egyiptomban RÉ a napnak és a nap istennek a neve. Legjelentősebb kultúrközpontja, HÉLIOPOLISZ. Egyiptomi nyelven, JUNU a napváros.
-- A nap kultusz körül kialakult hagyomány alapvető témája, a világ teremtése, keletkezése. Hitük szerint a kaotikus ősállapotot, a KÁOSZT, a VÉGTELENSÉGET, a SÖTÉTSÉGET, az ELREJTETTSÉGET, az ŐSÓCEÁN képviselte. Az ŐSÓCENBÓL kiemelkedő ŐSDOMBON általuk létesült az ŐSTOJÁS és abból kel ki az ŐSMADÁR, a TÜZMADÁR.
-- TUM, (ÁTUM) istenben nevezik meg az ősnemzőt, aki önmegtermékenyítéssel, majd egy nagy kiköpéssel férfi és női istenpárnak ad életet. Ők a legfőbb életelemet, a LEVEGŐT és a nedvességet képviselik. Tőlük belőlük születik a Föld istene és az ég istennője.
-- Nap istenként tisztelték még, HÓRUSZ HARATÉT, RÉ HARATÉT, ÁMON-RÉT, MONT-ÁMON-RÉT. Az ÉG ÚRNŐJE, MUT istennő, aki egyébként a nap női oldalát személyesíti meg, volt ÁMON-RÉ napisten felesége. Gyermeküket HONSZ-nak nevezték, ami vándorlót jelent. Ő volt az IDŐ URA, AZ időt kiszámító. Ámon nap isten, NAPATA néven volt ismert és elterjedt ETIÓPIÁBAN.
-- Továbbmenve a napkultusz népei között, Új-Guineában QUAT néven tisztelték a napot.
-- Az Urál-Altaji és a Szibériai népek, a lappok, a korjákok, a csukcsok, a kamcsaládok, a cseremiszek, az osztjákok, a szamojédok, a vojtjákok, a tunguzok, az úzok, a manysik, az összes hun törzs, mind, mind kivétel nélkül napimádóak voltak.
-- Az amerikai kontinensen is elterjedt nap kultusz uralkodott. Kolumbia keleti határán élő ijka-indiánok a napot imádták és CAQUE nevezték.
-- Legelterjedtebbek a mexikói és a perui napvallások voltak. Mexikó őslakói a maja indiánok voltak, de itt éltek még a toltékok, és az aztékok is. A spanyol hódításoknak köszönhetően kultúrájukban és eredeti hitükben irdatlan pusztítást hajtottak végre a hódítók. Ezek a népek imádták az égitesteket, de a legfőbb helyet a Nap foglalta el.
-- Neve UITZILOPOCHTLI. Ő a világ teremtője. Tiszteletére épültek a piramisok tetején épült templomok, ahol áldozati szertartásaikat hajtották végre. Nap istenként tisztelték még QUETZALCOHUATI-istent, aki elment, de megígérte, hogy visszajön, így a mai napig is visszavárják őt.
-- A másik nagy amerikai kultúrállam, az inkák meseországa PERU. A peruiak régi vallása a napimádás. A nap isten fiainak tartották magukat, és a naptemplomokban, melyek közül a legismertebb a Cuco-i állandó jelleggel áldozati szertartásokat mutattak be a nap isten tiszteletére. Főpapjaik és papjaik mellett óriási szolgálatot láttak el a napszüzek, akik ismertebb néven a VESTA szüzek voltak. ebben az isteni szolgálatban 1500 szűz vett részt. rettenetes büntetés érte őket, ha elvesztették ártatlanságukat. Ők készítették a ruhákat, őrizték a SZENT TÜZET, sütötték a kenyeret, és égették a szent italt.
-- Érdekesség, hogy az inkák a gyermekeiket születésük után 15-20 nappal vízzel megkeresztelték. Kutatásaim, a legtitokzatosabb kontinensen érnek véget, mely még mindig óriási titkokat rejt, ez ÁZSIA.
-- A Tigris és az Eufrátesz között terült el az ősföld, valaha itt keresték a földi paradicsomot. Ezen a területen helyezkedett el, Mezopotámia, Babilon, Asszíria Akkádia, Sumer. Ezek a hatalmas városok, ma már ezeréves álmukat alusszák a titkok szempontjából, s számunkra talán örökre rejtve is maradnak. Rejtve maradnak a Sumir emlékek és a babiloni ékírások megfejtése is kívánni valót hagy még maga után.
-- BABILON legnevesebb és legismertebb istene MARDUK volt. Hitük szerint, ő az ég és a föld királya. Az urak ura, a királyok királya.

Maraduk, - a Nap Isten

-- A Babiloni hit szerint a mindig más és más néven megjelenő istenek alatt, Mardukot kell érteni. Az összes többi isten hatalma Marduktól származik. Asszíriában ASSUR néven ismerték. Marduknak volt egy fia, akit NEBO, vagy NABU néven tiszteltek, aki át akarta venni apjától az elsőbbséget, de ez nem sikerült neki. Nebo volt az istenek írnoka (más kultúrkörökben HERMÉSZ), ő vezette az élet könyvét, és ő volt a kereskedők és az utazók istene is. Babilon, Akkádia, Mezopotámia, Asszíria, Sumer ősvallása a nap kultusz volt.
-- Babilon volt az ókor leghatalmasabb kultúrközpontja. Vallásos élete rendkívüli hatást gyakorolt, a körülötte élő népek éltére. A Babiloni vallás ŐSFORRÁS, melyből merítettek a: - Sémiták, -Perzsák, - Etruszkok is.
-- A mai Irán és Irak területén éltek a perzsák. A perzsa vallás kb. 6000 éves múltra tekint vissza. Óriási erejének köszönhetően, majdnem világvallássá fejlődött ki.
-- Legfőbb istenük, AHURA MAZDA. Ő a jóság, a becsület és a tisztesség istene, a világ teremtője, de tőle származik a gonosz is, aki eredetileg a lelkének a másik fele. Neve AHRIMÁN. Úgy tartják, hogy a szentlélek és a gonosz lélek, ikertestvérek, de meghasonlottak egymással. E két lélek küzdelme, tart a világ teremtésétől kezdve egészen a világ végéig. Ez a dualista gondolkodásmód nagyon rányomta bélyegét a későbbi korok vallásaira is.
-- A Perzsa vallás és a napimádás kialakulása, ZARATUSTRA nevéhez fűződik, melynek emlékeit az AVESTA öt könyve őrzi. Zaratustra anyja, fia megszületése előtt, látta annak sorsát és földi hivatását. Mikor megszületett a teste világított. Bárki ember fia, aki bántani merte szörnyű halált halt. Húsz évesen magányba vonult, majd harmincéves, amikor az isteni kinyilatkoztatás részesévé válik. Nagyon sok csodát vitt végre. egy ízben, pl. tanítványaival száraz lábbal kelt át a folyón. A tüzet, mint a nap megszemélyesítőjét, az isteni erő legtisztább megjelenési formájának tartotta.
 
A Napistent imádó népek közössége

-- Az eddig leírt népeknél, kivétel nélkül, mindenhol rituális áldozati szertartásokat tartottak. A legtöbb esetben az áldozat, valamilyen fajtájú állat volt, de az aztékoknál az emberáldozat szerepelt az első helyen. A feláldozott állatoknak, mindig fehér volt a színük. Úgy tartották, hogy a fehér szín a legméltóbb az istenekhez.
-- Nagyon nagy összefüggést véltem felfedezni a sumirok, az úzok, a manysik, a palócok, az összes hun törzs, az anim népcsoport (Japán szigetek) az osztyákok, a jurák szamojédok, népei között. A fent felsorolt népek mind babonás tisztelettel féltek a MEDVÉTŐL és öt napos medvetorokat tartottak, ha egy medvét megöltek, az ARVISÚRÁKBAN leírt módon.
-- Az eredet mítoszok olvasása közben fokról fokra bontakoztak ki bennem azok az összefüggések, melyek végül is az írásra késztettek, és arra, hogy ezeket a felismeréseket megosszam önökkel. A fent leírt népeknek a hite, rítusaik, mítoszaik egyformák voltak. Az írásom elején nem volt az a feltett kérdés véletlen. Hogyan kommunikáltak egymással, hiszen oly távol voltak egymástól.?.
-- A válasz gyökere, valószínűleg egészen a 108 törzsig nyúlik vissza. Ezek a törzsek vándorlásaik, honfoglalásaik során nagyon sokfelé szétszóródtak, de az őselvet, a hagyományt mindig szigorúan megőrizték, és nemzedékről nemzedékre átadták, és ha elérkezett az ideje, beszéltek és írtak.
-- Ők is tudták azt, hogy ISTEN lélek, s akik imádják Istent, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják.
 

Forrás: Index of /gyujtemenyek/cikkek