"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Magyarok a Földgolyón szerteszét - Bíró Csaba

2022.07.28 19:55

 

Magyarok a Földtekén szerteszét.

A világon senki sem tudja megmondani azt, hogy pontosan hány magyar ember él a Földön, de megközelítőleg tizenkét és tizennégy millióan vagyunk. Amit viszont biztosan tudunk, hogy a magyarok összlétszámának majdnem a fele a jelenlegi határainkon túl él. Tehát a magyarok majdnem annyian vannak a harákon túl mint a határokon belül. Magyarok élnek mindenhol, a Föld mind az 5. kontinensén. 

         

Magyarnak lenni

-- A Magyarság nem csupán származás vagy identitás kérdése, hanem egy a lelkünk legmélyebb bugyraiból előtörő érzés ami önálló akarattal rendelkezik. Miután átszellemültünk, képesek vagyunk szabadjára engedni ezt a csodálatos erőt olyan közösségben, akik szintén eljutottak erre a szintre és erős az érzelmi kötődésük. Ez megnyilvánulhat egy Himnusz vagy egy Szózat közös eléneklésében. Nemzeti büszkeségünk az égig emel. Ez egy leírhatatlan csodálatos dolog, amit át kell élni.
-- Magyarnak lenni hit. Hit a magyarság hivatásában. Hit abban, hogy az Isten akar velünk valamit, és hogy a magyarság képes megvalósítani ezt az Isteni feladatot.
-- Magyarnak lenni: szeretet, együttérzés, átfogása, átölelése mindannak ami magyar : a magyar földnek, utolsó talpalatnyi rögének, a magyar történelem minden mozzanatával a magyar embernek, s koldusnak és az emberhez nem méltó életet élőnek is. És cselekvés, levonni a konzekvenciáját ennek a hitnek és ennek a szeretetnek: tenni tunyaság, kényelem, önérdek ellenére, amit erkölcs, amit lelkiismeret, amit Isten megkíván. Ezt jelenti magyarnak lenni, nem többet és nem is kevesebbet...

     

A Földön élő Magyarokról

-- Amikor a nagyvilágban élő magyarokról mint népről szólunk, tisztáznunk kell kit és kiket nevezhetünk magyarnak.?. A magyaroknak nincsenek pontosan meghatározható alkati vonásaik, amelyek alapján eltérőek és megkülönböztethetők lennének a többi európai néptől. Így a magyarokban minden benne van együtt, ami a többi népben..
-- A magyarság test és vér egysége, ebből lett a testvér, de a lélek kérdése elsősorban,” vallotta a kiváló néprajztudós: Győrffy István. Ha azonban közelebbről megvizsgáljuk e kollektív lélek természetét és összetevőit, akkor fedezzük föl, hogy ez olyan folyamat eredménye, amelynek ezernyi összetevője van. A közös nyelv, a közös sors, a történelem, a közösen formált hagyományok szokások, a hitélet, a kultúra a tájismeret, a nevelés. Ám minden ami lélek, egységes és oszthatatlan.
-- A világon senki sem tudja megmondani azt, hogy pontosan hány magyar ember él a Földön. Megközelítőleg: 12-13 millióan vagyunk, de azért persze főleg politikai beszédekben szoktak említeni: 15 millió magyart is. Amit viszont biztosan tudunk, hogy a magyarok összlétszámának majdnem a fele a jelenlegi határainkon túl él..
-- A magyarok tehát majdnem annyian vannak a határokon túl is mint a határokon belül. Magyarok élnek a Földön mindenhol ahol csak ember van. Magyarok élnek a Földnek mind az 5 kontinensén, minden országban, az országoknak szinte minden szegletében és zugában. Ez egyedüliként a legnagyobb bizonyossággal biztosan állítható, a többi pedig már csak mese.
-- A Föld: 5 kontinensének egyikén, ahol leszámítva a környező országokat, a magyar nyelvet nem értik és hazánkat sem biztos, hogy azonnal el tudják helyezni a világ térképén. A történelmünk azonban közös, lapjait nem csak az itthoniak, de a távolban élő magyarok is írják. Olyanok, akik átélői voltak az elmúlt évtizedek eseményeinek, de menekülvén az országból magukkal vitték azt a tudást, amely elengedhetetlen a közelmúlt valós történelmének további feltárásához..
-- Az ünnepeinken gyakran halljuk: “A határainkon túl élő magyarok hozzánk és közénk tartoznak". Biztos vagyok abban, hogy a távolban élő magyarok többsége így érez. Épp ezért ismételten fel kell vetni a kérdést, vajon tudunk-e eleget a külföldön élő magyarokról.?. Ismerjük-e azt, hogy az  elmúlt évtizedekben a befogadó országokban milyen értékeket hoztak létre ezek, a hazájuktól távol élő emberek.?. Ismerjük-e alkotásaikat, igaz történeteiket, tevékenységük kiemelkedő, megismerésre méltó elemeit.?. A válasz, igen. Ismerjük, de csak részben...
-- A Földön élő: 14-15 millió magyar közöl a méltán világhírnévre szert tett magyarokon kívül számtalan olyan ember él, akinek a neve és ténykedése nem eléggé ismert, pedig megérdemelnék mindnyájunk figyelmét. Tudásunk meglehetősen hézagos, sok ismeretnek nem vagyunk a birtokában. Ennek egyik oka az, hogy évtizedekig elég kevés szó esett arról, hogy élnek magyarok az ország határain, illetve Európán kívül is. Nem beszélve a  távoli földrészekről.
-- Még ma is ritkán kérdezik meg az iskolákban tanuló diákot arról, hogy a Földön hol élnek nagyobb tömbben magyarok, vagy hogy a XX. században hány magyar emigrációs hullámot jegyzett fel a krónika. A nagyvilágban élő magyarokról amit tudni érdemes, hol és mennyien élnek. Szerteszét a világon mindenütt élnek magyarok.
-- Itt most a Föld: 100. államában, országában élő magyarjait mutatjuk be, máshol is élhetnek és élnek is még magyarok, de ezen országokban a legtöbben és legismertebben.. Magyarság azonban csak egy van, s a magyar nemzet mely e kulturális sors közösségben létrejött...
-- A Magyar egységes nép, bár részei a világon sokfelé élnek. A magyarok a világ összes országában gyarapították munkájukkal az egyetemes emberi kultúrát. Tamási Áron intelme lebegjen ezen oldal látogatói és gyarapítói előtt: “A madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége."

Magyarok a Nagyvilágban -- A Föld 100. Országában..

       

1. -- Amerikai Egyesült Államok -- "United States of America"
Az Amerikai Egyesült Államokban élő magyarok lélekszáma körülbelül: 1,5 millió - főre becsülhető.. Az Amerikai Egyesült Államok a: 9,8 millió km² területével és 300 millió lakosával a Föld harmadik legnagyobb területű és népességű állama. Az Egyesült Államokban él a világ nemzetileg és kulturálisan egyik legsokszínűbb társadalma a rengeteg bevándorlónak köszönhetően. A 300 millió lakosú USA a kontinens legnépesebb országa Észak-Amerikában. Bármerre is vezessen a látogató útja az Egyesült Államokban, magyarokkal szinte bárhol és bármikor találkozhat. Az "amerikás" magyarok jelentékeny része él a legnagyobb amerikai városokban és azok környékén: New York, Boston, Washington, Chicago, Detroit, Clevland, Seattle, San Francisco, Los Angeles, Dallas városaiban. A magyarok azóta képezik részét az Egyesült Államoknak, amióta európai emberek népesítik be az Újvilág földjét. Olyan magyarok vettek rész Amerika építésében, mint Kováts Mihály, az amerikai lovasság megalapítója, aki részt vett a Függetlenségi háborúban. Haraszthy Ágoston, aki 1840-ben Wisconsinban telepedett le, ő volt az USA első véglegesen letelepedett magyar származású polgára, és a második magyar, aki anyanyelvén könyvet írt az Egyesült Államokról. Az első Bölöni Farkas Sándor volt, de ő hazatért. Haraszty Ágoston 1849-ben Kaliforniába költözött és Sonomában megalapította a Buena Vista Vineyards-t. Az első szőlőveszőt, az első venyigét ő ültette az új-világ földjébe. E célból 100 ezer Tokaji szőlőtőkét hozatott be. Ma a kaliforniai bortermelés atyjának hívják őt. A magyar emigráció első nagyobb hulláma az 1849-1850-es években, a szabadságharc leverése után érkezett meg az Államokba. Ekkor mintegy 700 ezer magyar vándorolt az USA-ba. A szabadságharcos dzsentri réteg mellett már szegény földművelők is érkeztek velük. A bevándorlók megpróbáltak saját településeket alapítani, de ezek csak ideig-óráig tartották őket egyben. Az 1850-es években alapította New Budát Iowa állam területén Újházy László. A második leghosszabb ideig létező magyar település Árpádhon (ma: Albany) volt Louisiana államban, azt 1896-ban alapították. A harmadik bevándorlási hullám ugyanolyan okok miatt történt, mint az első. 1956-ban, akárcsak 1848-1849-ben idegen elnyomó hatalom uralkodott az ország felett, és ez kényszerített tömegeket emigrációba. Az 1956-os forradalom után 40 ezren érkeztek az USA-ba. Ezután pedig évtizedről évtizedre mindig jöttek folyamatosan. Az Amerikai magyarság összlétszáma csak becsülhető, mert a népszámlálási adatok nem egyértelműek, s így pontosan nem világos az, kit tekintenek "etnikailag" magyarnak. A hozzávetőleges adatok igen eltérőek, mert nincs világos választóvonal az -első, -másod, -harmad generációs magyarok között, és a más országok állampolgáraiként bevándorolt magyarok között. A becslések szerint az első és másod generációs magyarok száma ma másfél millió körül van az Egyesült Államokban.

2. -- Anglia -- "England"
Az Angliában élő magyarok lélekszáma körülbelül: 250.000 - főre becsülhető.. Anglia a Brit sziget legnagyobb oszága észak-nyugat Európa partjai mentén, az Atlanti-óceánban. Anglia egy meghatározó Európai és világi hatalom, területe: 130 ezer km², lakossága: 50 millió. Anglia gazdasága és nyelve alapján a világ egyik legbefolyásosabb kulturális központja. A 250 000-es magyar szám az utóbbi években nőtt ekkorára, a 2000-es évek elején meginduló kivándorlási hullám után. Angliában az 1848—49-es jeles magyar személyiségekből állt az emigráció első hulláma. A 20. század közepén kivándorolt liberális és baloldali emigránsok 1944-ben alapították az Angliai Magyar Tanácsot. A második világháború után mintegy 5—6 ezer, majd 1956-ban 21 ezer újabb magyar menekült érkezett Angliába. Az évtizedek óta működő, de egymással csak laza kapcsolatban álló társadalmi, kulturális és egyházi szervezetek 1992. július 11-én, Londonban a "Magyarok Angliai Országos Szövetsége" (MAOSZ) néven, 2000 fős taglétszámmal megalakították közös képviseleti szervüket. Elnöke Pátkai Róbert evangélikus püspök, aki a szervezet negyedévenként megjelenő Angliai Magyar Tükör című folyóiratát is szerkeszti. Nagy-Britanniával a 2004-es EU-bővítés után először nyitotta meg munkaerőpiacát a kelet-európai országok munkásai előtt. A térségből ezrével indultak el a vendégmunkások - főként lengyelek, de magyarok is -, hogy a vendéglátóiparban, gyárakban dolgozzanak, vagy szezonális munkákat vállaljanak a két országban. Az Egyesült Királyság területén jelenleg, manapság úgy 200—250 ezer magyar ember él. A legtöbb magyar főként a főváros: London és közvetlen vonzáskörzetében él, de honfitársaink minden jelentősebb angliai településen megtalálhatók, így: Brighton, Portsmouth, Oxford, Bristol, Birmingham, Liverpool, Manchester, Leeds, Newcastle városokban egyaránt.

3. -- Angola -- "Angola"
Az Angolában élő magyarok lélekszáma körülbelül: 180 - főre becsülhető.. Angola állam Dél-Afrika nyugati részén fekszik, az Atlanti-Óceán partján. Határos országai: Kongóval, Namíbiával, Zambiával, nyugati partjait 1700 kilométer hosszan azAtlanti-óceán hullámai simogatják. Angola egy hatalmas méretű Afrikai ország, területe: 1,2 millió km², lakossága: 18,4 millió fő. Az 1700 km hosszú Atlanti-óceáni partvidéket 60-80 kilométer széles síkság szegélyezi, amelynek éghajlata a Benguela-áramlatnak köszönhetően száraz. Az ország éghajlata trópusi, a főváros Luanda a januári középhőmérséklete: 25 °C a júliusi pedig: 21 °C, a csapadék mennyisége 300 miliméter.. Angola egykoron Portugál gyarmat volt, a rabszolga kereskedelem egyik központja. Később Portugália kiterjesztette mögöttes területeit a 18. században és megkezdte más területek megszállását a 19. század közepén. 1951-ben Angolát tengerentúli tartománynak nyilvánították, úgy nevezték: Portugál Nyugat-Afrika. A portugálok közel ötszáz évig voltak jelen Angolában.. Angola magyar vonatkozásai igen bőségesek, felfedezésében magyarok is részt vettek. A Casai-folyó folyását és a Luanda-küszöb vidékét: Magyar László – a szombathelyi születésű – felfedező utazó, Afrika kutató tárta fel az 1850-es években. Ezután a mai Angola területén, a Bihé Királyságban telepedett le, ahol feleségül vette az uralkodó egyik lányát..

4. -- Albánia -- "Albania"
Az Albánia területén élő magyarok lélekszáma körülbelül: 70 - fő lehet.. Albánia, albánul Republika e Shqipërisë vagy Shqipëria, feltételezett jelentése: "sasok földje" Délkelet-Európában, a Balkán-félszigeten fekvő független állam. AIbánia területe: 28 ezer km², lakossága: 3,2 millió. Határai, északon: Montenegró (172 km), észak-keleten: Koszovó (112 km), keleten: Macedónia (151 km), délkeleten: Görögország (282 km), délnyugaton: a Jón-tenger, nyugaton: az Adriai-tenger határolja. Tengeri partvonalának teljes hossza: 362 km. Még ezen az eldugott kis Dél-Balkáni államban is élnek magyarok, noha nagyon kevesen, de azért még élnek itt is. Az Adriai-tenger partvidékén fekvő Albánia Kelet-Európa leghosszabb diktatúrájával "büszkélkedhet", mely sajátos módon visszafogta a fejlődésben. Talán ennek is köszönheti érintetlen természeti kincseit, vadregényes tájait. Albániának 6 nemzeti parkja, 24 természetvédelmi területe és 2000 egyéb védett természeti értéke van, melyek önmagában elegendőek ahhoz, hogy ellátogassunk az országba. Az albán főváros Tirana sajátosan sokszínű "balkán" pezsgése teszi igazán vonzóvá. Tirana építészetében egyszerre van jelen a római, a török és a szovjet hatás.

5. -- Algéria -- "Algeria"
Az Algéria területén élő magyarok lélekszáma körülbelül: 70-80 - fő lehet.. Algéria egy Észak-Afrikai arab állam a Földközi-tenger partján. Algéria Afrika legnagyobb területű országa: 2,3 millió km², lakossága: 35 millió fő. Afrika észak-nyugati részén fekszik, Földközi-tenger partvonala 1200 km hosszú. A keskeny part menti síkságot alig: 80–150 km széles, két párhuzamos hegyláncból álló Atlasz-vidék követi. A mediterrán partvidéket a 300–400 km széles, árkokkal, termékeny medencékkel és völgyekkel több párhuzamos vonulatra osztott Atlasz-hegység választja el a Szaharától. Algéria az Európai embernek egy vonzó ország. Nyugalmas földközi-tengeri öblök és a Szahara csillámló végtelensége, termékeny, kellemes völgyek és hóval fedett bizarr hegycsúcsok: a hatalmas ország nem szűkölködik természeti szépségekben. Ehhez jönnek mozgalmas történelmének emlékei: föníciaiak, karthágóiak, numidok, fómaiak, vandálok, rabok, spanyolok, törökök, franciák jártak ezen a tájon, általában hódítóként, és hátrahagyták uralmuk kőből épült nyomait. Ma a Maghreb-országban, Észak-Afrika nyugati részén, elsősorban arabok és berberek élnek, köztük olyan híres népek, mint a tuaregek és a kabilok. Magyarok mindig is éltek Algériában, már évszázadok óta így volt ez, csak a számuk változott. Ma kevesen vannak, a legtöbbjük a főváros: Algír környékén él.

6. -- Arab Emirátusok -- "United Arab Emirates"
Az Arab Emirátusok-ban élő magyarok lélekszáma körülbelül: 500 - főre becsülhető.. Az Arab Emirségek Délnyugat-Ázsiában, az Arab-félsziget délkeleti részén fekszik. Az Emirségek területe: 75 ezer km², lakossága: 4,1 millió fő. A magyarok főként a legnagyobb városban Dubai-ban élnek és dolgoznak. Dubai a Perzsa-öböl déli partján fekszik, az Arab-félszigeten. Az Arab Emirátus fő bevételei a turizmusból, az ingatlanértékesítésből, valamint a különféle pénzügyi szolgáltatásokból származnak. Habár Dubaj gazdasága eredetileg az olajra épült, a kőolaj és földgáz kitermelése ma már csak a 6%-át adja ki az emírség 80 milliárd dolláros költségvetésének. Az ingatlanok értékesítése, valamint az építkezések 22,6%-át tették ki a költségvetésnek 2005-ben, mielőtt elkezdődtek a jelenlegi nagyarányú fejlesztések. Dubaj a számtalan innovatív, nagyszabású építészeti és egyéb beruházásaival, valamint kiemelkedő sporteseményeivel vált ismertté a világ számára. Ez a megnövekedett érdeklődés, valamint a város „globális várossá” és nemzetközi üzleti központtá válása kiemeltté tette a munkások és emberi jogok kérdését is a nagy tömegű dél-ázsiai munkaereje terén.

7. -- Argentína -- "Argentina"
Az Argentína-i magyarok lélekszáma körülbelül: 50.000 - főre becsülhető.. Argentína Dél-Amerika második legnagyobb országa, területe: 2, 7 millió km², lakossága: 40 millió. A Föld nyolcadik legnagyobb területű állama, végighúzódik a fél Dél-Amerikai kontinensen. Dél-Amerika két legnagyobb magyar kolóniája Argentínában: Buenos Aires-ben, és Brazíliában: Săo Pauló-ban működik. Argentínában a magyarok, és a magukat magyar származásúnak vallók számát több mint 50 ezer főre becsülik, akiknek zöme a fővárosban, Buenos Airesben él. Az argentínai magyar emigráció története a XVIII. században kezdődött, amikor a jezsuita hittérítők között számos magyar pap is érkezett Észak-Argentínába és a paraguayi jezsuita redukciókra. Közülük említést érdemel Orosz László jezsuita pap, a córdobai egyetem tanára, az első argentínai nyomda létrehozója. Az 1849-ben száműzetésbe kényszerült honvédtisztek közül többen eljutottak Argentínába is, így Czetz János honvédtábornok, aki az Argentin Katonai Akadémia alapítója és az Argentin Államvasutak első vezérigazgatója volt, valamint Asbóth Sándor 1848-as honvédtábornok, aki az USA első nagykövete volt Argentínában. Jól ismert továbbá Bíró József László neve, aki az általa feltalált golyóstollat 1940-es kivándorlása után Argentínában tökéletesítette és szabadalmaztatta. A golyóstoll "argentinul" birome. A magyar emigráció színjátszó köreit gazdagította Páger Antal sokévi Buenos Aires-i tartózkodása. A ma kb. 40-50 ezresre becsült argentínai magyar közösség három nagy emigrációs hullám eredményeként alakult ki. Az I. világháború előtti és utáni időben érkezett kivándorlók többsége a nyomor elől menekült, s általában a mezőgazdaságban találta meg a helyét. Többségük vidéken és Nagy-Buenos Aires déli iparnegyedeiben él. A második hullám a II. világháború alatt és után érkezett. Többségük értelmiségi volt. Rövid idő alatt irányító szerepre tettek szert a magyarság szervezeteiben. Nagy részük a főváros belterületén és az északi villanegyedekben él. A harmadik, az 1956-os forradalom leverése után érkezett hullám főként a fiatalabb korosztály képviselőiből állt. Erős közösség működik itt, a híres Zrínyi Ifjúsági Kör. 71. évfolyamába lépett a Dél-amerikai Magyar Hírlap, a földrész egyetlen, rendszeresen megjelenő magyar lapja, mely Czanyó Adorján áldozatos munkájával készült hetente, most már havonta.

8. -- Ausztria -- "Austria"
Az Ausztriai magyarok lélekszáma körülbelül: 100.000 - főre becsülhető.. Ausztria nyugati szomszédja Magyarországnak, Közép-Európa egyik szép Alpesi országa Svájc mellett, területe: 83 ezer km², lakossága: 8,2 millió fő. A Burgenlandi magyarok, más néven várvidéki magyarok az ausztriai Burgenland tartományban élő magyarok. A Burgenlandi magyarok az 1920-as trianoni békeszerződés következtében kerültek Ausztriához. Burgenlandban ezer éve élnek magyarok. Valamikor csak ők voltak, mára kevesen maradtak. Olyannyira, hogy az anyaország köztudata eléggé el is felejtette őket. De ők már egy évezrede tanulják a magukra utaltságot. Egy 2005-ben készült, idegen nyelvet beszélőkre vonatkozó felmérés 95.000 főre tette a magyar nyelvet beszélők számát, amely szám azóta a további kivándorlások után csak szaporodott. Ennek alapján kijelenthető, hogy kb. 100.000 magyar származású személy élhet Ausztriában, mivel a német anyanyelvű osztrákok körében ritkaságszámba megy, hogy megtanulnak magyarul. Az Ausztriai magyarság eredetét tekintve két fő csoportra osztható. Az egyik csoportba az a Burgenlandi "őshonos" magyar népcsoport tartozik, amely az 1920-ban aláírt Trianoni békeszerződés értelmében, illetve annak következményeként osztrák fennhatóság alá került. A másik csoportot azok a magyarok alkotják, akik a közelmúltig vándoroltak, illetve telepedtek be Ausztriába. A Burgenlandban élő magyarság lélekszáma a hivatalos adatok alapján 6.641 fő. Bár 1920-ban még jóval többen, 25.000 fő voltak, számuk az asszimiláció, a vegyes házasságok, az elöregedés, az anyaországgal való kapcsolattartás hosszú évtizedekig tapasztalt nehézkessége, a természetes fogyás és egyéb okok következtében lecsökkent. Az ausztriai magyarság magyarságtudatának ápolásában is erőteljes előrelépést jelentett, hogy az ott élő magyarok a vasfüggöny leomlása következtében immár politikai megfontolásokra való tekintet nélkül vállalják magyarságukat. Az Ausztriába történt politikai és gazdasági bevándorlás leginkább a XIX. század második felétől, majd a két világháborút követően, illetve az 1956-os forradalom következtében öltött jelentős méreteket, de sok magyar vándorolt ki jobb megélhetést remélve a Kárpát-medence magyarok lakta részeiről a múlt század 70-es-80-as éveiben is. Az Ausztriai magyar szervezeti élet még intenzívebbé válása is nagymértékben ezekez az eseményekhez köthető. A Burgenlandon kívüli magyar egyesületek csúcsszerveként működik az 1980-ban megalakított Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége, amelynek jelenleg 19 szervezet a tagja. A Burgenlandi "őshonos" magyar népcsoport legjelentősebb érdek képviseleti szervezete az 1968-ban alapított Burgenlandi Magyar Kulturális Egyesület. Kiemelkedő kulturális tevékenységet folytat még Burgenlandban a Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesület, a Burgenlandi Magyarok Népfőiskolája. Az említett szervezetek látják el az ausztriai magyarság képviseletét, érdekvédelmét, szervezik oktatási, tudományos, kulturális életét. 2000 óta kétnyelvű helységnév táblák találhatók: Alsóőr, Felsőőr, Felsőpulya, Őrisziget határában. Ezeken a településeken a magyar nyelv 2000-től a hivatalokban is használható.

9. -- Ausztrália -- "Australia"
Az Ausztráliai magyarok lélekszáma körülbelül: 170.000 - főre becsülhető.. Az Ausztrália a hatodik legnagyobb területű ország a Földön; az egyetlen olyan, amely egy egész kontinensre kiterjed, Ausztrália és Óceánia legnagyobb országa. Ausztrália területe: 7,7 millió négyzetkilométer, lakossága: 22 millió fő. Ausztráliában, az ötödik kontinensen, a Csendes-óceán déli felén fekszik, amely Magyarországtól a legtávolabbra található, mintegy 170 ezer magyar otthona. Az Ausztráliai magyarok közössége a legifjabb a magyar diaszpórában, mivel a háború után, az 1948-tól indult első nagyobb bevándorló csoporttal keletkezett. 1954-ig 17-20 ezer magyar érkezett a kontinensre, akiknek közel a fele fiatal, vállalkozó kedvű, független, nőtlen férfi és hajadon nő volt. A magyarok első szorványos kivándorlásai a Ausztráliába az 1848-49-es szabadságharc után történtek, amikor aranyláz is volt Ausztráliában. 1947-ig mintegy 170 ezer magyar talált új hazára ezen a tájon, ez a szám a Nagy-Magyarország területéről érkezetteket illeti. 1956 után érkezett még egy menekült csoport, majd az 1970-es években Erdélyből és a Délvidékről települtek sokan Ausztráliába. Legtöbbjük Sidneyben és Melbourneben helyezkedett el, de szép számban kerültek Adeleidebe, Brisbanebe és a távol-nyugati Perthbe. Az Ausztrál hivatalosságok és a társadalom türelmetlenül követelte az új telepesek mielőbbi beilleszkedését, asszimilálódását, hasonulását az ott lakók többségéhez. A magyar bevándoroltak jó része aránylag jól képzett, vallásos és családszerető és nemzeti érzésű emberekből állt, akik magyarságukat megőrizve igyekeztek beilleszkedni. Ezért a nagy szétszórtságban megszerveződtek. Az egymástól távol eső nagyvárosokban önerőből létrehozták a maguk egyházi, kulturális és szakmai szervezeteit, magyar mikrotársadalmát. Az idegen megszállás alatt létrejött anyaországi vezetéssel és politikával következetesen szemben álltak. Ezt a szellemiséget és a szervezeteket az emigráció következő hullámával érkező közel húszezer 56-os menekült tovább erősítette. Hosszas harc árán például elérték a 80-as években azt, hogy – a magyar diaszpóra ellenére – az ausztrál hivatalosságok és a televízió ne április 4-ét, hanem március 15-ét tekintse a magyarok nemzeti ünnepének.

10. -- Belgium -- "Belgium"
A Belgiumi magyarok lélekszáma körülbelül: 10.000 - főre becsülhető.. Belgium az Európai kontinens nyugati, központi részén fekszik, nyugati partjait az Északi-tenger mossa. Belgium területe: 30 ezer km², lakossága: 10,5 millió fő. Belgiumban jelenleg mintegy 10 ezer magyar él, akik főként az 1956-os forradalom után érkeztek jelentős számban Belgiumba. A menekültek jól beépültek a Belga társadalomba, anélkül hogy magyar identitásukat feladták volna. Belgium területén keresztül húzódik a germán és az újlatin nyelveket beszélő népcsoportokat elválasztó képzeletbeli határvonal. Az országban ennek megfelelően két nagy nyelvi-kulturális közösség van, a francia és a flamand, illetve az ország keleti részén található német kisebbség. Belgium lakossága 2011-ben 11 007 020 fő volt. Flandriában élnek a holland nyelvet, illetve az annak csak tájszólási szinten eltérő helyi változatát, a flamandot beszélő flamandok. Itt él Belgium lakosságának 55%-a, míg a délen található – földrajzilag a legnagyobb – Vallónia régióban a franciául beszélő vallon népcsoport lakik, az ország lakosságának 31%-a. A hivatalosan is kétnyelvű és az 1980-as évektől régió státuszt élvező Brüsszelben a belga lakosság kb. 10%-a él. A magyarok legtöbben a nagyvárosok és azok környékén élnek, Brüsszel, Antwerpen, Brugge, Liége, Namur..

11. -- Bolívia -- "Bolivia"
A Bolíviai magyarok lélekszáma körülbelül: 1000 - főre becsülhető.. Bolívia egy nagy területű Dél-Amerikai ország  Északon és keleten Brazíliával, délen Paraguay-al és Argentínával, nyugaton Chilével és peruval határos. Az ország területe meghaladja az 1 millió négyzetkilométert, lakossága pedig a 10 milliót. Belvidéki ország, azaz nincs tengerpartja. Jelenlegi ismereteink szerint a Peru felől érkező indiánok kezdték el benépesíteni Kr. e. 1500 körül. Az első kultúra, amely – a korai horizont idején – Kr. e. 900–200 között erre a területre is eljutott, a Chavin-kultúra volt. Az európaiak közül elsőként a portugál Alejo Garcia járt ezen a vidéken. A spanyol hódítás Diego de Almagro nevéhez fűződik, aki Peruból induló chilei expedíciója (1535-37) során vágott keresztül Bolívián. A spanyolok 1538-ban alapították La Plata-Charcas, - ma Sucre, 1548-ban Nuestra Señora de la Paz, - ma La Paz városát. A magyarok is ekkortól, az első európai spanyol hódítás időszakától kezdtek beáramlani Bolívia területére. Majd kis csoportokban később is jöttek szinte mindig. Ma a Bolíviában élő magyarok szétszórtan élnek az országban, sokan már az anyanyelvüket is elvesztették, de azért a neveik árulkodóak.

12. -- Bosznia-Hercegovina -- "Bosnia-Herzegovina"
A Boszniai magyarok lélekszáma körülbelül: 1200 - főre becsülhető.. Bosznia-Hercegovina Délkelet-Európában, a Balkán-félsziget nyugati felén fekszik, a volt Jugoszlávia egyik volt tagköztársasága. Az ország területe: 50 ezer km² , lakossága: 3,7 millió. Az anyanyelvüket ma is beszélő magyarok legnagyobb része a Vajdaságból jött Boszniába, az egykori Jugoszlávia idejében. Bosznia-Hercegovina és Magyarország kapcsolatai visszanyúlnak a XII. század elejéig. Az említett országok kapcsolatai – a török hódítások idejéig, pontosabban Jajca vára végleges török kézre kerüléséig sokszor sorsdöntő szerepet játszottak Bosznia történelmében. A dinasztiák tagjai közötti házasságkötések; a magyar királyok hódító, valamint a bogumil eretnekek ellen vezetett keresztes hadjáratai; később a török előrenyomulás megállítása céljából vívott harcok Bosznia területén a két ország közötti kapcsolatok fontosságát igazolják.  A magyar befolyás Bosznia északi részén lényegében nem is szakadt meg a török hódításokig. Biztosra vehető, hogy azokban az időkben jelentős számban maradt Boszniában a hadseregből elmaradt várőrségi magyar katona, még akkor is, ha a katonaságnak valószínűleg csak kisebb része volt magyar. A századok folyamán ezek a magyar katonák beolvadtak az itteni szláv népekbe. 1921-ben, az akkori Bosznia-Hercegovinában élő: 1,890.440 lakos közül: 2577 vallotta magát magyarnak. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a Monarchia elvesztette a háborút, és ténylegesen szétesett, föltételezhetjük, hogy a magyarok nagyobb része a népszámláláskor már elhagyta Boszniát, és számuk közvetlenül az I. világháború előtt sokkal nagyobb volt. A volt Jugoszlávia területén dúló legutóbbi háború alatt és után is, ismét jelentős számú magyar hagyta el Boszniát. A Boszniában maradt magyarok ezer fője szétszórtan élnek az egész országban, Banja Luka, Sarajevo, Mostar. Két magyar polgári egyesület munkájával (Magyar Szó Banja Lukán és HUM Szarajevóban) próbálják megfékezni a beolvadást az itteni szláv népekbe. A magyarok ma hivatalosan is nemzeti kisebbség Bosznia-Hercegovinában.

13. -- Brazília -- "Brazil"
A Brazíliában élő magyarok lélekszáma körülbelül: 1 millió - főre becsülhető.. Brazília Dél-Amerika legnagyobb állama, ahol: 8,5 millió négyzetkilométeren mintegy: 200 millió ember él, közöttük közel: 1 millió a magyar származású. Brazília egy hatalmas ország, Amazóniai-élettel, trópusi-éghajlattal, egy külön világ a földtekén, ahol eltérően a többi latin-amerikai országtól, itt a hivatalos nyelv nem a spanyol, hanem a portugál. Az egykori portugál gyarmat a remek természeti adottságai miatt évszázadokon át vonzotta a bevándorlókat a világ minden részéről. A századok során nagyon sok magyar hajózott át az Atlanti-Óceánon és érkezett Brazíliába. Az első magyar a 19. század első felében érkezett meg valószínűsítések szerint. Ő vette fel Hungaria nevet. Leszármazottjai közül Nelson Hungária a legismertebb. Az 1800-as évek közepén újabb magyarok érkeztek Dél-Amerikába. A magyarok Brazíliában főként São Pauloban telepedtek le. A magyarok kétharmada a Baktérítőn fekvő 10 milliós mamutvárosban, Săo Pauló városában él, de népes magyar közösségek vannak a további nagy városokban: Rio de Janeiró, Curitibá, Jaragua, Brasilia, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Fortaleza városaiban is.. A magyar szervezeti élet központja Săo Paolo, ahol a több mint félszáz brazíliai magyar szervezet és intézmény kilenctizede található, s a magyar bencések által alapított híres Szent Gellért Kolostor működik. Itt élt a neves teológus, Rezek Román, sok rendtársával. Ezt a magyar központot 2000-ben Magyar Örökség kitüntető elismerésben részesítették, nevét az „Aranykönyvbe”, a magyarság szellemi múzeumába jegyezték, amelyet Budapesten a Nemzeti Múzeumban őriznek.

14. -- Bulgária -- "Bulgaria"
A Bulgáriában élő magyarok lélekszáma körülbelül: 700 - főre becsülhető.. Ez a magyar szám nem túl jelentős, ám a fővárosban Szófiában található néhány magyar klub is. Bulgária a Fekete-tenger partján fekvő Balkáni állam Délkelet-Európában. Bulgária területe: 110 ezer km², lakossága: 7,2 millió, az ország területének 57%-a tartozik a Fekete-tenger vízgyűjtő területébe. Az ország többi részéről a vizek az Égei-tengerbe tartanak. Bulgária földje szép és változatos, felszínének majdnem fele dombos táj. Az ország nagy részén a Balkán-hegység vonulatai húzódnak 2000 méteres csúcsokkal. A hegyek közt völgyek és alföldek, ahol virágokat és rózsát, gyümölcsöt és szőlőt termesztenek. A Bolgár tengerpart: a legkeletibb tájegység, a Fekete-tenger partján 378 km hosszú, északi része a Dobrudzsai part, délebbre ettől az Aranypart fekszik. Változatos, lankás dombokkal és kis hegyekkel tarkított vidék. Lassan mélyülő, homokos. Bulgáriában 3 nemzeti és 9 természeti park, 89 rezervátum és 2234 természeti nevezetesség található. Kettő közülük, a Pirin Nemzeti Park és a Szrebarna bioszféra-rezervátum szerepel az UNESCO világörökségi listáján is. Az idegenforgalom erőteljes fejlődése az országban a helyi növény -és állatfajták, a természeti jelenségek, az évszázados fák és az érintetlen természeti tájak megőrzésére irányul.

15. -- Chile -- "Chile"
A Chilei magyarok lélekszáma nagyjából: 900 - főre tehető.. Chile a Dél-Amerika kontinens nyugati szélén fekszik, az Andok hegyvonulatai és a Csendes-óceán között, észak-déli irányban hosszan, több ezer kilométeren át elnyúló ország. Chile területe: 756 ezer km², lakossága: 17 millió fő. Nyugatról az óceán, északról Peru, északkeletről Bolívia, keletről Argentína határolja. Zahorán Ákos, a Chilei-Magyar Kulturális Egyesület alelnöke a chilei magyarok története kapcsán elmondta, többségük a második világháború után érkezett a dél-amerikai országba, ahová 1956 után is érkeztek néhányan, de sokkal kevesebben, mint az előző hullámmal. Zahorán Ákos ismeretei szerint az első magyar, aki Chilébe érkezett, egy Nádasdy Tamás nevű migráns volt még az 1700-as években. A magyar férfi a még spanyol gyarmat Chile akkori kormányzójának sógora volt. A második világháború után érkezett magyarok közül sokan kisiparosok, például hangszerkészítők voltak. A leszármazottak jellemzően magasan képzett személyek, orvosok, mérnökök, de van magyar származású szenátor is, és a helyi nemzeti bank, valamint az olimpiai szövetség elnöki posztját is magyar származásúak töltötték be egy időben - mondta el Zahorán Ákos, a Chilei-Magyar Kulturális Egyesület alelnöke.

16. -- Ciprus -- "Cyprus"
A Cipruson élő magyarok lélekszáma körülbelül: 2000 - főre becsülhető.. Ciprus a Földközi-tenger keleti medencéjében fekvő sziget, Dél-Európa legdélebbi részén, Törökországtól délre található. Ciprus területe: 9 ezer km², lakossága: 840 ezer fő. A Ciprus szigetén élő 2 ezer honfitársunk főként a vendéglátásban dolgozik, mivel a szigetország a turizmusra épülő gazdasággal rendelkezik. Ciprus a Földközi-tenger legkeletibb és egyik legdélibb szigete, három kontinens metszéspontjában fekszik. Az ország fővárosa, Nicosia a sziget középső részén található. Ciprust Aphrodité szigetének is nevezik, mivel a görög mitológia szerint innen származik a szépség és szerelem istennője. A legenda úgy tartja, Aphrodité ezen a szigeten lépett ki a tengerből. A sziget mediterrán éghajlatú, forró és száraz nyarak, és enyhe, csapadékos telek jellemzik. A hőmérséklet a tengerszint feletti magasság szerint változik, a hegyekben alacsonyabb, az alföldeken magasabb. Az átlagos hőmérséklet januárban 10, júliusban 35 °C. Az eddig mért legmagasabb hőmérséklet 45,6 °C volt, amelyet 2010 augusztus 1-jén mértek. Magyarországról a legegyszerűbben és legkényelmesebben repülővel juthatunk el a szigetre. Az időeltolódás nem okoz problémát, hiszen csak +1 órával kell számolni. A főváros Nicosia, a nagyobb tengerparti városok: Paphos, Limassol, Larnaca.

17. -- Costa Rica -- "Costa Rica"
A Costa Ricán élő magyarok lélekszáma körülbelül: 600 - főre becsülhető.. Costa Rica, jelentése spanyolul: "Gazdag Part” a Közép-Amerikai kontinenshídon elterülő ország. Karib-tengeri és Csendes-óceáni partvidékét keskeny síkság kíséri. Costa Rica területe: 51 ezer km², lakossága: 4,6 millió fő. A Közép-Amerikában fekvő Costa Rica 600 fős magyar kolóniája szerteágazó. Tulajdonképpen minden latin-amerikai országban regisztrálhatunk magyarokat. A kisebb csoportokra elsősorban az 1956-os forradalom idején villant a figyelem fénye. Kis csapatot képez a magyarok csoportja ebben a távoli országban. Idekerülésük körülményei, ideje, taníttatásuk, családi és egyéb körülményeik, életkoruk mind más és más. Az egyetlen összekötő erő, az a közös, édes magyar nyelvünk, kultúránk vagy annak emlékei amit - sokuk esetében - szüleiktől, sőt nagyszüleiktől hallottak, tanultak. Ez az az összetartó erő, amit minden egyes alkalommal használnak, hogy tovább vigyék a magyarok ügyét ebben a kis országban. Costa Ricai társaik között is sokan tudnak magyarul, Magyarországon tanultak, ott találtak társat. Gyermekeik, unokáik, bár kis számban, de mindig elkísérik őket össze jöveteleikre, nekik is igyekeznek átadni mindazt, amit így sikerül megőrizni.

18. -- Csehország -- "Czeh Republic"
A Csehországban élő magyarok lélekszáma körülbelül: 10.000 - főre becsülhető.. Csehország egy Közép-Európában fekvő takaros kis ország, területe 78 ezer km², lakossága: 10,5 millió fő. A Cseh Köztársaság területén nem őslakosok a magyarok; nagyobb számban Csehszlovákia megalakulása (1918) után érkeztek az egykori közös cseh-szlovák állam fejlettebb, nyugati felébe. A II. világháború után, amikor a szlovákiai magyarokat kollektív módon háborús bűnösnek nyilvánították és megfosztották állampolgárságukról, nagyszámú, mintegy 40 ezer magyart kényszermunkára küldtek elsősorban a cseh határvidékre, ahonnan kitelepítették a szudétanémeteket. Ezen magyarok többsége az 1948-as kommunista hatalomátvétel után azonban rövidesen visszatért felvidéki szülőföldjére. A mai csehországi magyarok így nem a kitelepítettek leszármazottai, ahogy azt olykor a magyarországi sajtóban még ma is olvasni, hanem a szocialista rendszer éveiben és döntően munkalehetőség után kutatva vagy cseh élettársat találva telepedtek le Csehországban. Csehország 15 régiója, 14 megye és Prága népszámlálás eredménye szerint 10 ezer magyar él Csehországban. Prágában, a fővárosban él a legtöbb magyar, a fővárost: Brno, Plzen, Ceske Budejovice, Hradec Kralove követi a sorban..

19. -- Dánia -- "Denmark"
A Dániában élő magyarok lélekszáma körülbelül: 4000 - főre becsülhető.. Dánia az Észak-Európai rész egyik jól müködő kis országa, területe: 43 ezer km², lakossága: 5,5 millió fő. A Dániai magyarság jelenlegi létszámáról pontos felmérések hiányában csak becslésekbe bocsátkozhatunk. A legtöbben valahol 3 ezer és 4 ezerközé teszik ezt a számot. Mivel a földrajzi széttagoltság igen nagy, a szervezeti élet csak Koppenhágában és környékén alakult ki; vidéken ehhez sehol nem volt meg a kellõ koncentráció. Koppenhágában és környékén 4-500 magyarról tudunk. Közülük természetesen nem mindenki aktív, magyarsága ápolását nem mindenki tartja fontosnak. Kevés dolgot lehetne felróni Skandinávia legkedvesebb és legtöbb számítógépet birtokló közösségének. A viking korszak elmúlta után a dánok letették a csatabárdot, és sokkal civilizáltabb módon írták be nevüket a Dániatörténelembe. Például feltalálták a Legót, az Európai Unió legrátermettebb tagjává váltak, előrukkoltak néhány tehetséges foci-csillaggal, 1996-ban pedig a fél világ a sárga mezes, dán Bjarne Riist éljenezte a Tour de France célszalagjánál. A dán konyhaművészet elsősorban édességeiről híres, s ezt ízletes péksüteményeiknek köszönhetik. Dánia fővárosa, a pöttöm játékváros kinézetű Koppenhága, igazi csapda, a legillatosabb csábításokkal telitűzdelve. Lakói mindig patyolat-tiszták, és udvariasak.

20. -- Dél-Afrikai Köztársaság -- "Republic of South Africa"
A Dél-Afrikai magyarok lélekszáma körülbelül: 20.000 - főre becsülhető.. A Dél-Afrikai Köztársaság területe: 1,2 millió km², lakossága: 50 millió, ezzel egy jelentős nagyságú országnak számít a Földtekén. A Dél-Afrikai Köztársaság a nevével azonosan az Afrikai kontinens legdélebben fekvő országa. A Déli féltekén, Afrikában a legkisebb számú a magyarság, ezen belül viszont a legtöbben a Dél-Afrikai köztársaságban élnek, körülbelül 20 ezer magyar ember.!. Az angol-búr háborúban 50 magyar huszár harcolt a búrok oldalán, később az arany és gyémántláz szintén csalogatott errefelé embereket honunkból. Trianon miatt is menekültek ide. 1932-ben ők hozták létre a Dél-Afrikai Magyar Szövetséget. A II. világháborúban a Szövetség működését a hatóságok beszüntették, vezetőiket pedig irredentizmus, kommunista-ellenesség és tengelybarátság címén internálták. A háború után még néhány évig szünetelt a magyar közösségi élet, noha újabb magyar menekültek is érkeztek. A magyar állam politikai magatartásáért Dél-Afrikában, - s mint azt a későbbiekben látjuk majd minden tengelyhatalmakon kívüli országban – kollektíve és durván büntették a szervezett külhoni magyarságot, majd a háborús menekülteket is. A II. világháború után , majd 1956-ban újabb magyar csoportokat fogadtak be az országba. Ezután újjászerveződtek, önerőből egy Magyar Tanyát” építettek. A magyar származástudatukat nemzedékeken át megőrizték, de a nyelvet, a kultúrát már elfeledték.. Nevükben és szívükben magyarok maradtak; sorsukban, nyelvükben, kultúrájukban azonban már annyira eltávolodtak tőlünk, hogy ismét feltehetjük a kérdést: Meddig terjed a nemzet határa..

21. -- Dél-Korea -- "Korea South"
A Dél-Koreai magyarok lélekszáma körülbelül: 300 - főre becsülhető.. A Koreai Köztársaság, köznapi elnevezés szerint Dél-Korea, Kelet-Ázsiában, a Koreai-félsziget déli részén fekszik. Dél-Korea területe: 100 ezer km², lakossága: 50 millió. Az ország egyetlen szárazföldi határa demilitarizált övezet, amely Észak-Koreával közös. A két Korea 1945. augusztus 15-éig egy államot alkotott. Keleten a Japán-tenger, délen a Koreai-szoros és nyugaton a Sárga-tenger mossa partjait. A nagy történelmi múltra visszatekintő Dél-Korea ma a világ egyik vezető gazdasági hatalma, a Föld leggazdagabb országainak egyike, számos nemzetközi szövetség tagja. Fővárosa és legnagyobb városa Szöul, a világ második legnagyobb várostömörülése, közel 20 millió lakossal. A fővároson kívül még öt milliós nagyváros található Dél-Koreában. A kint élő magyarok a fejlett gazdaság és a precíz munkalehetőségek miatt választották e jóléti országot az új hazájuknak.

22. -- Dominika -- "Dominica"
A Dominicában élő magyarok lélekszáma körülbelül: 500 - főre becsülhető.. A Dominikai Köztársaság egy spanyol nyelvű trópusi sziget ország Közép-Amerikában, a Karib-tengeren. A Hispaniola nevű sziget keleti részét foglalja el, nyugatról Haiti határolja. Dominika, területe: 48 ezer km², lakossága: 10 millió, fővárosa: Santo Domingo. A Dominikai Köztársaság területe 2000 évvel ezelőtt még az Arawak-indiánok birodalma volt. Az indiánok kenukkal érkeztek a karib-tengeri szigetre, ahol békés települést alakítottak ki. 1492. december 5-én Kolumbusz Kristóf India helyett, melynek felfedezésére indult, ezen a karib-tengeri szigeten kötött ki. Az újonnan felfedezett ország a "Santa Maria" nevet kapta. Az itt található hegyes vidék miatt a spanyolok szinte otthon érezték magukat, és ezért "Espanola" névre keresztelték át a területet. 4 évvel később építették a sziget első városát, Santo Domingót, ahol a Columbus Palota is található, amely ma múzeumként üzemel. Santo Domingo óvárosát az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította. Dominika trópusi szigetén a magyarok már a középkortól, a sziget spanyol hódításától kezdve jelen voltak, különböző időszakokban és csoportokban érkeztek. Az utódaik ma már az ország népességébe beolvadva vannak jelen, de újabb érkezők is vannak, akik a szigetet kíváló éghajlata miatt választják lakóhelyüknek.

23. -- Ecuador -- "Ecuador"
A Ecuadori magyarok lélekszáma körülbelül: 700 - főre becsülhető.. Az Ecuador-i Köztársaság Dél-Amerikában fekszik, amely északon: Kolumbiával, keleten és délen: Peruval, nyugaton: a Csendes-óceánnal határos. Hozzá tartoznak még a Galapágos-szigetek (Archipelago de Colón) a Csendes-óceánban, 965 km-re a kontinens partjaitól. Ecuador területe: 285 ezer km², lakossága: 14,5 millió fő. Az ország nevének jelentése spanyolul "Egyenlítő" (a latin: Aequator szóból), mivel az Egyenlítő vonalán fekszik.. Az Ecuador-ban élő magyarok ősei még jobbára a múlt században vándoroltak ki a távoli országba. Ecuador leghíresebb magyarja: Móricz János - Juan Moricz, akinek nevéhez a Tayos - Táltos barlang felfedezése fűződik. Móricz János a Körmendi születésű emberként, a második világháború után vándorolt ki Dél-Amerikába. Móricz János az 1960-as években Ecuadorban dolgozott, egy német aranybánya megbízásából Morona-Santiago tartományban végez felméréseket. Az évek során barátság alakul ki közte és az ott élő őslakos shuar nép között. Móricz János mesél nekik a magyarok régi mítoszairól, közte az ősi szent iratokról is, az Arvisúrákról, amelyek szerint az őseink hajdanán aranylemezekre rótták fel az ősi történelmünket, a legutóbbi nagy kataklizma előtti és utáni történéseket. Nos a Táltos barlang ma is őrzi az ősi emlékeket.

24. -- Egyiptom -- "Egypt"
Az Egyiptomi magyarok lélekszáma körülbelül: 500 - főre becsülhető.. Egyiptom, az Egyiptomi Arab Köztársaság, Észak-Afrikában és Délnyugat-Ázsiában, a Sínai-félszigeten fekvő ország. Az egyetlen olyan Afrikai ország, amely szárazföldi átjáróval rendelkezik Ázsiába. Egyiptom tehát transzkontinentális ország, és jelentős hatalom Afrikában és a Közel-keleten, területe: 1 millió km², lakossága: 86 millió fő. Az országot északról a Földközi-tenger, keletről a Vörös-tenger övezi. Sipos György, aki Faud pasa kertészének állt, 1868 március 15-én megalakítja Kairóban a „Magyar Egylet”-et. Első elnöke Sipos György volt, aki 1877-ben megpróbálja feltámasztani az egyleti életet. Bányai Julia, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik hősnője, századosa, aki férjével Kairóban telepedett le. Itt nyitották meg a Fáraóhoz címzett fogadójukat. Alois Negrelli osztrák mérnök tervei alapján 1859. április 25-én kezdték meg a Szuezi-csatorna építését. A Szuezi-csatorna megnyitására 1869. november 16-án került sor. Voltak magyarok is a munkások között. Egyiptomban 1907 óta vesznek részt magyarok műemlékfeltárásokban, amely több régészeti missziót jelentett. A magyar egyiptológusok ásatásainak és eredményeinek köszönhetően az egyiptomi templomépítészet kutatásában nemzetközileg is jelentős felfedezések történtek. Magyarország – elsőként az arab országok közül – Egyiptommal létesített diplomáciai kapcsolatokat 1928-ban, amelyek a II. világháború miatt 1941-ben megszakadtak. Helyreállításukra 1947-ben, nagyköveti szintre emelésükre 1957-ben került sor.

25. -- Etiópia -- "Ethiopia"
Az Etiópiában élő magyarok lélekszáma körülbelül: 100 - főre becsülhető.. Etiópia egy Kelet-Afrikai állam, „Afrika szarvánál” , keleti részénél található: Szudán, Szomália, és Kenya mellett, tengerparttal nem rendelkezik. Etiópia egy hatalmas méretű ország, területe: 1,1 millió km², lakossága: 75 millió fő. Etiópia az egyik legszegényebb ország a Földön, az emberek több mint fele él szegénységben, sajnos sok helyen éhínségben. Az ország neve a görög „Aethiops” szóból származik, amelynek jelentése: „ember napsütötte arccal”. Az Etióp-magasföld évezredes történelmi neve: Abesszínia. Etiópia Afrika második legmagasabban fekvő országa Lesotho után, hiszen területének a fele több mint 1200 méter magasan fekszik. Központi része a 2500 méter magas Etióp-magasföld hullámos fennsíkja, amelyből 4000 métert meghaladó csúcsok emelkednek ki. Az ország legjelentősebb folyója a Nílus egyik forrásága, a Kék-Nílus.. Hailé Szelassziét világszerte hősként ünnepelték, a rasztafarik egyenesen istennek látták, de képtelen volt jól kormányozni, korrupció és éhínségek nyomorították országát..  Az Etióp-felföld, Abesszínia területe ősi civilizációk bölcsője, szemita nyelvű népek éltek itt. Találtak itt még magyar rovásírásos kőtáblákat is, ami a terület ősiségét bizonyítja. A kinti magyarok különböző segélyszervezetek munkatársaiként segítik a napsütötte arcú népet.

26. -- Finnország -- "Finland"
A Finnországi magyarok lélekszáma körülbelül: 5000 - főre becsülhető.. Finnország Észak-Európában fekszik, területe: 338 ezer km², lakossága: 5,5 millió. Finnország messze is van Magyarországtól, a távoli északon, és nem is esik a főbb kivándorlási célpontok közé, mégis élnek ott nagyobb számban magyarok, körülbelül 5 ezer fővel. Magyarok főleg az ország déli részén élnek többen, a fővárosban Helsinkiben és környékén, valamint egyéb nagyobb városok: Turku, Tampere, Oulu vonzáskörzetében. Ezen kívül laknak magyarok szétszórva kisebb városokban vagy falvakban is, szerte az országban. Magyar szervezetek Helsinkiben, illetve a főváros vonzáskörzetében találhatók. A Bóbita Egyesület (Bóbita ry) jelenleg a legaktívabb finnországi magyar, törvényesen bejegyzett és havonta rendszeres tevékenységgel rendelkező egyesület Helsinki körzetében. A Bóbita úgy gyerekek mint felnőttek részére is rendez programokat. A Magyar Kulturális Központ Helsinki-ben található, ahol rendszeresen tartanak programokat és nyelvoktatást főleg finn nyelvű látogatók részére. Szintén Helsinkiben működik a Finn-Magyar Baráti Társaság, hivatalos nevén Suomi-Unkari Seura központi irodája is...

27. -- Franciaország -- "France"
A Franciaországi magyarok lélekszáma körülbelül: 40.000 - főre becsülhető.. Franciaország területe Nyugat-Európában helyezkedik el, a központi rész a Földközi-tengertől a La  Manche-csatornáig, és az Északi-tengerig, valamint az Atlanti-Óceánig terjed. Ezt a territóriumot hatszögletű alakja miatt a franciák gyakran emlegetik: L' Hexagone (magyarul: a hatszög) néven. Franciaország területe: 500 ezer km², lakossága: 66 millió fő. Franciaországban nagy hagyományai vannak a magyar emigrációnak, így a mai körülbelüli 40 ezres magyar szám még volt több is egykoron. 1711-ben több ezer kuruc harcos lépett a francia király szolgálatába. Belőlük alapította Bercsényi Miklós gróf, később Franciaország marsallja a francia könnyűlovasság, a Bercsényi-huszárok alakulatait. 1849—50-ben érkeztek nagyobb számban magyar menekültek Franciaországba. Az 1850-es években itt élt gróf Teleki László, gróf Andrássy Gyula, gróf Batthyány Kázmér, Klapka György, valamint a szabadságharc több más politikai és katonai szereplője. A magyar—francia kapcsolatokat Trianon megrontotta, ám az 1956-os forradalom után Franciaországba is mintegy 13 ezer magyar menekült érkezett. Napjaink franciaországi magyarsága — más országokéhoz hasonlóan — a kivándorlás indítéka, időpontja és hagyományrendszere szerint csoportosítható. A működő szervezetek száma csökkent. Jelenleg a Párizsi Kölcsönösen Segélyező Magyar Egylet, a Magyar Katolikus Misszió és a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége (MHBK) rendelkezik számottevő támogatottsággal. A legrégibb franciaországi (ma is működő) magyar szervezet az 1847-ben Táncsics Mihály által alapított Párizsi Kölcsönös Segélyező Magyar Egylet, amelynek vezetői között volt Zichy Mihály és Munkácsy Mihály , a két híres festőművész. Az egyesület szervezi évente a Párizshoz közeli Yerres-ben a Rákóczi-emlékünnepségeket. A jelenleg Franciaországban élő magyarok együttes létszáma 40—45 ezer fő körül lehet, akik közül sokan Erdélyből és a Délvidékről emigráltak ide. Európa minden országában élnek magyarok, még az olyan kis államokban is, mint például Monaco, Vatikán, San Marino, Liechtenstein vagy Andorra.

28. -- Fülöp-Szigetek -- "Philippines"
A Fülöp-Szigeteki magyarok lélekszáma körülbelül: 600 - főre becsülhető.. A Délkelet-Ázsia keleti pereme mellett elterülő szigetállam: 7000 szigetet foglal magába, ebből: 800 a lakott sziget. A Fülöp-Szigetek területe: 300 ezer km², lakossága: 100 millió fő. A Filippinók szigetén élő Magyarok főként a szolgáltató iparban dolgoznak. A mintegy 7 ezer szigetből álló Fülöp-szigetek Délkelet-Ázsiában fekszik. „A hely, ahol Ázsia mosolyog” hirdeti magáról az ország, ahol a helyi lakosság valóban nagyon barátságos és segítőkész. Az ország jellemzője az olcsó közlekedés, a finom ételek, a számtalan szálláslehetőség, s nagy pozitívuma, hogy szinte mindenki beszél angolul. A szigetvilág domborzata vulkanikus, így gyakoriak a szeizmikus mozgások. 37 vulkánjából 18 a mai napig aktív. Az ország területének körülbelül a felét megművelt földek, harmadát a fakitermelés ellenére erdők borítják. Legjellemzőbb növényei a pálmák és bambuszok. Fővárosa Manila. Az időeltolódás Magyarországhoz képest +7 óra.. Egy itt élő magyar beszámolója: "Az itteniek hangulata nagyon pozitív, ezt elmondhatom még a szegényekről is. Például az utcai forgalomban nagyon nehéz utat törni, mert túlzsúfolt a szigetünk, de nincsenek veszekedések, konfliktusok. Ha valaki beslisszolt eléd, akkor mosolyogva veszed tudomásul, hogy most ő volt az ügyesebb. Nem olyan éles az élet, mint Európában. Tudom ajánlani a Fülöp-szigeteket mindenkinek, a Filippinó nyár örök. Jó nyaralási lehetőség, de az sem bánja meg, aki véglegesen ideköltözik.

29. -- Görögország -- "Greece"
A Görögországi magyarok lélekszáma körülbelül: 2000 - főre becsülhető.. Görögország, görögül: Elász, ógörögösen: Hellasz, Európa dél-keleti részén, a Balkán-félsziget déli végén fekszik, területe: 131 ezer km², lakossága: 10 millió fő. Görögország északon: Albániával, Macedóniával és Bulgáriával, keleten pedig: Törökországgal határos. A kontinentális Görögország keleti és déli partjait az Égei-tenger, míg nyugati partjait a Jón-tenger mossa. Mindkettő a Földközi-tenger keleti medencéjének része, mely sok szigetnek ad helyet. Görögország hatalmas szigetvilággal rendelkezik: 1300 szigete van, ebből 170 lakott szigete van. A görög partvidék éghajlata teljesen mediterrán, a zárt medencékben szárazföldi jellegűvé válik a klíma. Az országban általában rendkívül tiszta a levegő és száraz. Sok a napsütés: 300 nap/év, 3000 óra évente. A csapadék mennyisége nyugatról kelet felé egyre csökken. Az ókori görög kultúra egyedi, a későbbi évezredek egész európai gondolkodásának, művészetének egyik legfontosabb, meghatározó alapja lett az ókori görögség kultúrája. Hatása sokkal nagyobb mint a Bibliáé. A magyar turistáknak is az egyik legkedveltebb külföldi üdülőhelye Görögország. A tengerpart, a csodálatos szigetvilág mellett az ókori Hellas emlékei vonzzák az idegent. A 2 ezer görögországi magyarból élnek a nagyobb városokban: Athén, Theszaloníki, Larisza, Patras, és a szigeteken is: Korfun, Krétán, Évián..

30. -- Grúzia -- "Georgia"
Az Grúzia területén élő magyarok lélekszáma körülbelül: 200 - főre becsülhető.. Grúzia, grúz nyelven: "Szakartvelo", egy bájos ország, területe: 70 ezer km², lakossága: 4,5 millió. Grúzia a Fekete-tenger keleti partján, a Kaukázus hegységben, a Transzkaukáziai térségben, a Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger között, Európa és Ázsia határán fekszik. Egyesek: Európai, mások: Ázsiai országnak tartják, valójában mindkettő. Szomszédja, északról: Oroszország, délről: Törökország és Örményország, keletről: Azerbajdzsán határolja. Északon a Kaukázus, délen a Kis-Kaukázus láncai húzódnak, közöttük fekszik a Rioni folyó völgye, az úgynevezett Kolkhisz, amely a Fekete-tengerhez fut ki. Az ország földrajzi-éghajlati szempontból nagyon változatos, egyaránt vannak Alpesi és Szubtrópusi klímájú területei is. A grúz kultúra gazdag és ősi, gyökerei 5 ezer évre nyúlnak vissza az időben. A bor termelése Grúziában a történelem előtti időkben kezdődött, és máig az ország gazdaságának fontos részét képezi. Az ország évezredeken keresztül nagyhatalmak határvidéke volt, a grúz nép mégis fennmaradt, sőt a 12. század környékén Grúzia maga is regionális nagyhatalmi státuszra tett szert. A magyarok szinte minden korban megfordultak grúziában az érdekességek után kutatva, és néhányuk ott is maradt. A Grúz nyelv, grúzul: kartuli ena, a kaukázusi nyelvek, azon belül a dél-kaukázusi nyelvek csoportjába tartozó nyelv, amely, Grúzia hivatalos nyelve. Az írásuk meg egészen egyedi és különleges a szép és cirkalmas betűikkel. A grúz emberek nagyon barátságosak, általában európaias arcvonásúak, barnás bőrűek, fekete göndör hajúak, kissé görbe orrúak és értelmes tekintetűek. Grúzia szépségeiről messze földön ismert ország, fenséges hegyeivel, szőlőivel, és tengerpartjával felejthetetlen élményeket nyújt látogatóinak.

31. -- Hawaii -- "Hawaii"
A Hawaii magyarok lélekszáma körülbelül: 500 - főre becsülhető.. Hawaii szigetek az Amerikai Egyesült Államok 50. tagállama, 1959. augusztus 21. óta.  Hawaii földrajzilag elkülönül az Amerikai kontinenstől és az ország törzsterületétől, lényegében egy Polinéziához tartozó szigetcsoport a Csendes-óceánon. Hawaii mintegy 3200 km-re fekszik délnyugatra Észak-Amerika partvidékétől, délkeletre Japántól és északkeletre Ausztráliától. Az állam magában foglalja szinte az egész vulkanikus Hawaii-szigeteki hegyláncot, ami szigetek százaiból áll, 2400 km hosszan elterülve. A Hawaii-szigetek egy vulkanikus hegységrendszer láncainak a tengerből kinyúló csúcsai. Fővárosa és egyben legnagyobb települése - Honolulu.. Hawaii világszerte ismert a napsütötte, fehér homokos strandjairól, tisztavizű óceánjáról, buja növényzetéről, kellemes trópusi éjszakáiról. Legismertebb kincse mégis a híres polinéz vendégszeretet, Aloha - köszöntik az idegent. Hawaii változatos természeti környezete, meleg trópusi éghajlata, nyilvános strandokban való bősége és aktív vulkánjai miatt a turisták, szörfösök, biológusok és vulkanológusok számára egyaránt népszerű célpont. A Hawaii magyarság igen szerteágazó és sokféle. Már régtől élnek a Hawaii szigeteken magyarok, akik az élet szinte minden területén dolgoznak, a tudományos életben, a szakmai iparágakban, a turizmusban és vendéglátásban.

32. -- Hollandia -- "Netherlands"
A Hollandiai magyarok lélekszáma körülbelül: 10.000 - főre becsülhető.. Hollandia Európa nyugati felén fekszik, annak is központi részén. Hollandia területe: 41 ezer km², lakossága: 17 millió. Az országot délről: Belgium, keletről: Németország, északnyugatról: az Északi-tenger határolja. Hollandiában jelenleg mintegy 10 ezer magyar él, akik főként az 1956-os forradalom után érkeztek jelentős számban Hollandiába. A menekültek jól beépültek a holland társadalomba, anélkül hogy magyar identitásukat feladták volna. 1957-ben a Mikes Kelemen Kör és az Amszterdami „Hungária Klub 1929” alapította közösen a Hollandiai Magyar Szövetséget mint a Hollandiai magyarság csúcsszervezetét. Az 1956-ban érkezettek az ország különböző helységeiben helyi egyesületeket alapítottak. Figyelmet érdemlő tevékenységet folytat az Alkmaar-i Kölcsey Egyesület, a Limburg-i Rákóczi Ferenc Egyesület, a Magyar Asszonyok Egyesület és az Edei Klub. Megalakult az Attila Cserkészcsapat is. A Szent István Alapítvány jelentős holland forrásokat mozgósít magyarországi jótékonysági akciókra. Az ’1990-es évek elején a Hollandiai Magyar Szövetség hozta létre a második generációs fiatalok részére a hollandiai magyar fiatalok egyesületét, a „Tekergő” elnevezésű gyermektábort.

33. -- Horvátország -- "Croatia"
A Horvátországi magyarok lélekszáma körülbelül: 15.000 - főre becsülhető.. Horvátország déli szomszédja Magyarországnak. Horvátország Dél-Európában, a Balkán-félszigeten, az Adriai-tenger partján, az egykori Jugoszlávia nyugati részén fekvő ország. Az országnak egyedi bájt ad a nyugati partjai mentén több száz kilométer hosszan húzodó csodás szépségű: Adriai-tengerpartja. Horvátország területe: 56 ezer km², lakossága: 4,5 millió fő. Horvátország-Szlavónia a Magyar Királyság társországa volt; a megyei és járási székhelyeken, valamint a városokban mindenhol számottevő magyarság, elsősorban értelmiségiek és kereskedők, MÁV- és egyéb állami alkalmazottak éltek. A 19. század elején őshonos, Árpád-kori eredetű magyarok jelentős számban csak Eszéken és a Szerémségben éltek, a Vuka-folyó vidékén, főleg Kórógyon, Harasztin, Szentlászlón és Rétfalun. A Szávától délre például az 1910-ben itt összeírt 7695 magyarból 4028 Zágrábban, 320 pedig Károlyvárosban élt. A magyarok adták az akkori Horvátországi közlekedésben dolgozók több mint negyedét, mintegy 11 ezer főt, de kismértékben felülreprezentáltak voltak az iparban, kereskedelemben és a véderőknél is. A Horvátországi magyarság nagy része eredendően szórványokban élt, asszimilációjuk már az első világháború előtt is erőteljes volt. A Julián Egyesület, a MÁV és a reformátusok 1914-ben még 82 iskolában folytattak magyar nyelvű oktatást mintegy 12 ezer tanulóval. A horvát politikai vezetés az 1990-es években zajlott délszláv háború alatti magyar segítség óta barátnak tekinti a magyar kisebbséget, ami ritka jelenség a Magyarországot körülvevő államokban. A Horvátország területén élő magyar kisebbséget ma nem érik atrocitások. A legutóbbi, 2011-es Horvátországi népszámláláson több mint 14 ezer ember vallotta magát magyarnak.

34. -- India -- "India"
Az Indiában élő magyarok lélekszáma körülbelül: 300 - főre becsülhető.. India egy hatlams területű és népességű Dél-Ázsiai ország. India területe: 3,5 millió km², lakossága: 1,2 milliárd, ezzel Kína mellett a Föld legnépesebb országa. Az ország területe magába foglaló ország partjait délen az Indiai-óceán, nyugaton az Arab-tenger, keleten a Bengáli-öböl határolja. Tengerpartjának hossza így összesen: 7517 kilométer. Észak-keleten: Kína, Nepál, Bhután, keleten: Banglades és Burma határolja. A gyakran szubkontinensként emlegetett ország hosszú történelme, ami mind a mai napig nagyon élénken él a mindennapokban is, méltán tette Indiát a sokszínű kulturális értékek országává. A kinti magyarok, akik főként vendégmunkások, a nemzetközi nagyvállalatoknál dolgoznak különböző pozíciókban. India manapság egy hatalmas fejlődést mutató Ázsiai ország. Korunk Indiája sok tekintetben megdöbbentő eredményeket ér el. A nominális bruttó hazai terméket (GDP) figyelembe véve az ország jelenleg a világ tizenkettedik legnagyobb gazdaságával rendelkezik, és negyedik a vásárlóerő tekintetében. Az utóbbi évtized reformjai Indiát a világ második leggyorsabban bővülő gazdaságává tették. Ugyanakkor az ország súlyos problémákkal küszködik, a modern India legnagyobb kihívásai a nagy arányú szegénység, az analfabétizmus és az alultápláltság. Az ország sokszínűsége nemcsak társadalmi síkon jelentkezik, a vallási, etnikai és nyelvi változatosság mellett India egyedi állatvilága és földrajzi adottságai is említésre méltóak.

35. -- Indonézia -- "Indonesia"
Az Indonéziában élő magyarok lélekszáma körülbelül: 200 - főre becsülhető.. Indonézia Délkelet-Ázisában fekszik, 18 ezernél is több sziget alkotja, amelyek közül kb. 6 ezer szigeten élnek emberek. Szigetei az egyenlítő két oldalán helyezkednek el, így az országnak trópusi éghajlata van. Indonézia területe: 1,9 millió km², lakossága: 250 millió. Indonézia a világ negyedik legnépesebb országa, a 250 milliós lakosságával, és egyben a legnépesebb muszlim-többségű ország is. Fővárosa Jakarta: 20 millió lakossal, ami Jáva szigetének északnyugati partvidékén helyezkedik el. Az ország éghajlata egyenlítői, trópusi. Az országban mindössze két évszak van: esős és száraz, hasonlóan Délkelet-Ázsia más területeihez. Az évi csapadékmennyiség nagyon magas. Indonéziában fantasztikus érzés külföldinek lenni. Az országban négyszáz különböző nyelv és dialektus él, az angolt az egyik legfontosabb idegen nyelvként tartják számon. Azt a kevés angoltudást, amit sikerült elsajátítaniuk, szeretik csillogtatni, különösen, ha európai fehér emberrel találkoznak. Azonnal leszólítanak, megkérdezik, mi a neved, honnan jöttél, merre tartasz. A válasszal igazán már nem kezdenek semmit, egyszerűen csak kapcsolatba akarnak kerülni veled, kíváncsiak rád. A legapróbb gyerektől a vidéki földművesen át, senki sem hagyja ki az alkalmat, és azonnal leszólít. Ez a nap végére fárasztó, ugyanakkor jópofa élmény. Az Indonéziában élő magyarok főként az oktatásban és az idegenforgalomban tevékenykednek.

36. -- Irak -- "Iraq"
Az Iraki magyarok lélekszáma körülbelül: 170 - főre becsülhető.. Irak egy Közel-Keleti arab ország Délnyugat-Ázsiában, területe: 440 ezer km², lakossága: 28 millió fő. Az itt élő magyarok száma igen csekély, ám az elmúlt évszázadokban mindig tartózkodtak magyarok az országban különböző kutatások és felfedezések céljából. Irak országa a sumér kultúrának adott otthont, méltán viseli a „Civilizáció bölcsője” megtisztelő címét.. Irak az egykori Mezopotámia területén fekszik, vagyis a Közel-Kelet országa. Szomszédai Szaúd-Arábia, Jordánia, Szíria, Törökország, Irán, és Kuvait. Egy kisebb szakaszon a Perzsa-öböllel is határos. Területe főleg sivatagos, ám a Tigris és Eufrátesz folyók közötti térség igen termékeny. Fővárosa Bagdad, mely Al Basrah mellett a főbb látnivalók színhelye is egyben. Az időeltolódás Magyarországhoz képest +2 óra. Irak történeti neve Mezopotámia (görög szó, 'folyóköz' a jelentése). Itt volt a világ első ismert civilizációja, a sumér, amit aztán az akkád, a babiloni és az asszír kultúrák követtek. Ezek befolyása már i.e. 5000 táján kiterjedt a környező területekre is. Ezek a civilizációk fejlesztették ki a legkorábbi írásokat, a világon itt lehet először tudományról, matematikáról, jogról és filozófiáról beszélni; ez a vidék a civilizáció egyik bölcsője.

37. -- Irán -- "Iran"
Az Iránban élő magyarok lélekszáma körülbelül: 300 - főre becsülhető.. Irán vagy régi nevén Perzsia egy Közel-Keleti ország Délnyugat-Ázsiában. Irán hatalmas méretű ország, területe: 1,6 millió km², lakossága: 77 millió fő. A két nép jó kapcsolata régre nyúlik vissza, sok magyar felfedező és kutató járt már a középkorban Irán területén és később is éltek ott magyarok. Magyarok azóta is éltek, élnek Iránban, egy kis, de lelkes Teherán-i magyar kolónia máig jelen van az iráni fővárosban. A mai Teherán-i magyarok közül sokunk számára Varga Gizella Iránban élő magyar festőművésznő a legismertebb, akiről néhány éve portréfilm is készült. Az Iráni fennsíkon a civilizáció fejlődése már több évezredes fejlődésre tekinthetett vissza, amikor különböző indoiráni törzsek, a médek, a párthusok és a perzsák megtelepedtek 2500 éve, országukat Iránnak, vagyis az árják országának nevezve el. A mai Irán fő népe a perzsa, ők vannak többségben, majd azeri és török kisebbség követi őket. Irán éghajlata igen változatos képet mutat. Alapvetően jellemző rá, hogy több éghajlati öv egyszerre található meg területén. Mialatt a Kaszpi-tengertől délre rendkívül nedves, szubtrópusi klímajellemző, addig a hegyvidékre kontinentális és magashegységi éghajlati jegyek jellemzőek. Másfelől az ország nagy részét kitevő sík területeket mérsékelt övi sivatagi éghajlat uralja. Az ország nagy részén igen meleg, de száraz klíma uralkodik, ahol nyaranta nem ritka a 40-45 fok sem. Párásabb éghajlat csupán a Kaszpi-vidékre és a Perzsa-öbölre jellemző. Magyar utazóknak a tavasz és az ősz a legkellemesebb.

38. -- Írország -- "Ireland"
Az Írországi magyarok lélekszáma körülbelül: 10.000 - főre becsülhető.. Írország az Európai kontinens észak-nyugati része mellett, a harmadik legnagyobb szigetén, az Ír-szigeten található állam. Írország területe: 70 ezer km², lakossága: 4,5 millió fő. Írországnak két hivatalos nyelve van: az ír és az angol. Fővárosa és egyben legnagyobb városa Dublin. Írország az elmúlt évtizedben tapasztalt gazdasági növekedése a legnagyobb dinamizmust mutatta az Európai Unióban. A növekedés ír varázsitalának receptje nagyon összetett: a kelta tigris-jelenség részben a 1990-es évek józan, céltudatos és célkövető gazdaságpolitikának eredménye volt, amely Európa vezető gazdasági országává tette az Írt. Nagy-Britannia és Németország mellett Írország a külföldön munkát kereső magyarok egyik legfontosabb célországa, amely Nagy-Britanniával együtt a 2004-es EU-bővítés után először nyitotta meg munkaerőpiacát a kelet-európai országok munkásai előtt. A térségből ezrével indultak el a vendégmunkások, főként lengyelek, de magyarok is, hogy a vendéglátóiparban, gyárakban dolgozzanak, szezonális munkákat vállaljanak a két országban. Írországban a magyarok legtöbbje a három legnagyobb városban él: Dublin, Coork, Sligo.

39. -- Izland -- "Iceland"
Az Izlandi magyarok lélekszáma körülbelül: 400 - főre becsülhető.. Izland egy szigetország az Atlanti-óceán északi részén, Grönland és Skócia között, közel az Északi sark-kőrhöz. Vulkáni sziget, amely az Atlanti-óceán közepén húzódó hátság vízfelszín fölé emelkedő része. Az Izlandi sziget területe: 103 ezer km², lakossága: 350 ezer fő. Az 1956-ban a menekült kvóta értelmében, 1956. december 24-én, 52 magyar személy érkezett az izlandi Vörös Kereszt segítségével Izlandba. Többségükben húsz év körüli magyarok 1956. decemberében érkeztek. Az izlandi Vörös Kereszt kérésére a lakosság hamarosan munkát és lakhelyet biztosított a menekültek számára. Néhány hónap múlva „már arról nyilatkoztak a helyi újságoknak, hogy ugyan a sózott hallal nem sikerült kibékülniük és a rántott "slátur"-nál (birka véréből és májából készült puding) gyomor idegenebb ételbe még nem botlottak életük során, meg vannak elégedve az izlandi élettel és a helyi emberekben barátokra leltek”. A hírek szerint 1957-ben kísérletet tettek az első izlandi magyar egyesület létrehozására, de ez sikertelennek bizonyult. 1962 és 1964 között 25, azóta körülbelül pedig még 70-80 újabb magyar kapott izlandi állampolgárságot.

40. -- Izrael -- "Israel"
Az Izraeli magyarok lélekszáma körülbelül: 250.000 - főre becsülhető.. Izrael földrajzi értelemben Ázsiához, kultúráját tekintve Európához tartozik. Izrael az Ázsiai kontinens nyugati csücskénél, a Közel-Keleten, a Földközi-tenger keleti partján fekszik. Az izraeli államot 1948. május 14-én alapították, területe: 20 ezer km², lakossága: 8 millió. A magyar kultúrájú és nyelvű népesség zöme a zsidó üldözések elől menekült el Magyarországról, majd a második világháborús lágerekből szabadulva települt le őseinek földjén. Részt vettek a kétezer év múltán, 1948-ban újjászületett Izrael állam létrehozásában. Izrael létrejöttében a cionizmus alapító atyjának, a Budapesti születésű: Herzl Tivadarnak történelmi szerepe volt. Mérvadó becslések szerint a történelmi Magyarországról származó izraeli állampolgárok és a magyar kultúrán is felnövő utódaik száma: 250 ezer főre tehető. Többségük: Tel-Avivban és környékén él. Sajátosságuk, hogy bennük nem kettős kötődés alakult ki, hanem identitásváltás történt, azaz magyar zsidókból zsidókká lettek. Mivel a magyarországi zsidóság kultúrája mély gyökereket vert Magyarországon, és a magyar nyelvű zsidó kultúra jelentős értékeket teremtett, az Izraelben élő, magyarországi eredetű zsidók számára nagy fontossága van a Magyarországgal és a magyar nyelvű kultúrával fenntartott kapcsolatoknak. Ezért számos hagyományőrző és kapcsolattartó szervezetet tartanak fenn, pl. Magyarul Beszélők Köre, Izraeli-Magyar Baráti Társaság. Az izraeli vallásos, tudományos és kulturális életben fontos szerepet játszanak a magyarországi eredetű személyek. Az egyetlen külhoni magyar nyelvű napilap, az Új Kelet 1948 óta Tel-Avivban jelenik meg húszezer példányban. A lapot Erdélyben alapították 1918-ban.

41. -- Jamaica -- "Jamaica"
A Jamaica szigetén élő magyarok lélekszáma körülbelül: 100 - főre becsülhető.. Jamaica szigete Közép-Amerikában, a Nagy-Antillák szigetcsoporthoz tartozó, 240 kilométer hosszú és 80  kilométer széles szigetország. Jamaica területe: 10 ezer km², lakossága: 2,5 millió fő. A Karib-tengerben fekszik, a Közép-Amerikai szárazföldtől 680  kilométerre keletre, Kubától 150  kilométerre délre, és a Hispaniola nevű szigeten lévő Haititől pedig 180 kilométerre nyugatra. A sziget neve az őslakos taíno indiánok „xaymaca” szavából származik, aminek jelentése „A források szigete”. Felfedezése után spanyol birtok volt, majd az angolok kezére került. Jamaica a Karib-térség harmadik legnagyobb szigete. Belsejét kiterjedt hegység borítja parti síksággal körülvéve, ezért a nagyobb városok mind a part közelébe települtek. Ilyen például: Kingston, Spanish Town, Mandeville és Montego Bay.. Jamaica éghajlata trópusi, forró és csapadékos. Az ország lakossága meglehetősen kevert, azonban túlnyomó többsége az Afrikából áthurcolt rabszolgák leszármazottja. Jamaica az amerikai szubkontinens harmadik legnépesebb, tisztán angol anyanyelvű országa az Egyesült Államok és Kanada után. Innen ered a rasztafariánus mozgalom. Jamaica a reggae zene őshazája, Bob Marley is itt született. Hivatalos nyelve az angol, amit jellegzetes tájszólásban beszélnek. Emellett az angol nyelv egy afrikaiasított változatát a jamaicai patois-t is előszeretettel használják. Jamaica lakossága, a legfrissebb adatok szerint, szinte teljes mértékben feketékből és mulattokból áll: a népesség: 90%-a fekete, 7%-a mulatt. A feketék az afrikai rabszolgák leszármazottai, akik sajátos kultúrát hoztak létre. A mulattok fekete-fehér keverékek, bőrszínük világosabb a feketékénél, de alapjában véve negridek. Mindössze: 1% fehér, és szintén: 1% indiai él az országban. A szigeten élő magyarok száma 100 fő, vannak köztük régebben és újabban kivándoroltak. A 2013-as Miss Jamaica - Gina Hargitay - félig magyar származású édesapja révén..

42. -- Japán -- "Japan"
A Japánban élő magyarok lélekszáma körülbelül: 500 - főre becsülhető.. Japán a távol keleten fekszik, Ázsiában keleti végén, a felkelő nap országának is nevezik. Japán területe: 377 ezer km², lakossága: 128 millió fő. Japánban ötszáz főre tehető az ott élő magyarok száma, viszont 100 körül vannak, akik le is telepednek a szigetországban. Azok, akik ott alapítottak családot és ott születtek a gyermekeik, érdekes módon nagyon tartják a kapcsolatot az anyaországgal. A gyermekeik sem szakadnak el a gyökerektől, pedig ők már félig japánok, félig magyarok. Japánt nem lehet egy kimondottan bevándorló országnak nevezni, – magyarázza Sinai Gáspár – nem olyan, mint Amerika, ahol a bevándorlás biznisz. Itt kevés bevándorlóról lehet hallani. Leginkább egyetemi ösztöndíjjal, munkavállalás miatt jönnek ide pár évre, majd kicserélődik a társaság. A Tokiói Magyar Klubot hárman alapították: 2001-ben. Az alapítók közül azóta ketten visszaköltöztek Magyarországra, Sinai úr maradt csak, aki Tokióban alapított családot. A klub minden hónap első szombatján tartja összejöveteleit, teljesen kötetlen formában, egy pizzázóban. A klub tagjainak összetétele alkalmanként változik. Az egyetemistáktól a családosokig mindenki megfordul itt. A legfiatalabb résztvevő 15 év körüli volt, a legidősebb 80 éves.

43. -- Jordánia -- "Jordan"
A Jordániában élő magyarok lélekszáma körülbelül: 150 - főre becsülhető.. Jordánia egy Közel-Keleti arab nyelvű ország. Határai, északról: Szíria, északkeletről: Irak, délkeletről: Szaúd-Arábia, délnyugatról: a Vörös-tenger, az Akabai-öböl, nyugatról: Izrael határolja. Jordánia területe: 90 ezer km², lakossága: 6 millió fő. Jordánia lakossága nagyrészt az iszlám vallás követője. A hivatalos nyelv pedig az arab. A Jordániában élő magyarok döntő többsége Jordán állampolgárok magyar házastársa, oda házasodtak és így ott élnak. Jordánia éghajlata észak-nyugaton mediterrán. A nyár forró, száraz a tél hűvös. Az éves csapadékmennyiség Ammán környékén 800 mm évente. Kelet és dél felé ez gyorsan csökken, a Holt-tenger vidékén már csak 120 mm évente. Eső jóformán csak télen esik. Ammán környékén néhány évente előfordul hó. Jordánia többi részén kontinentális sivatagi éghajlat van. A hőmérséklet nyáron 36-40 °C, télen 13-19 °C Ammán környékén. Jordánia színes és változatos kínálatot nyújt a vendégek számára. A kulturális idegenforgalom, történelmi nevezetességek, látnivalók, Petra romvárosa mellett fontos szerepe van az aktív turizmusnak és az egészségturizmusnak. A két leglátogatottabb célpontja a Vörös-tenger búvárparadicsomaként ismert Aqaba illetve az iszapja miatt gyógyító hatásúnak tartott Holt-tenger.

44. -- Kamerun -- "Cameroon"
A Kameruni magyarok lélekszáma körülbelül: 140 - főre becsülhető.. Kamerun egy Nyugat-Afrikai ország az Atlanti-óceán partán, a Guineai-öbölben. Kamerun területe: 475 ezer km², lakossága: 15 millió fő. Határai, északnyugatról: Nigéria, északkeletről: Csád, délről: Egyenlítői-Guinea határolja. A mai Kamerun területe a neolitikumban népesült be. A legrégebbi folyamatos lakók pigmeus csoportok. Az éghajlat mindenütt trópusi, de a csapadékmennyiség délről, a partvidékről észak felé haladva egyre kevesebb. Míg délen a száraz évszak nagyon rövid, addig északon az esős évszak rövid. Kamerun hivatalos nyelve a francia (80%) és az angol (20%),de még beszélik a szangót, és további: 25 törzsi nyelvet. A helyi nyelvek: Fulfulde, Kanuri, Kotoko-nyelvek, Shuwa, Bantu-nyelvek, Basaa, Douala, Kpe-Mboko, Malimba-Yasa, Makaa, Njem, Ndsimu, Ngoumba, Kounabémbé, Beti-Fang-Dialektusok.. A Kameruni térségben, ha kis számban is, de mindig éltek magyarok. Kamerun egykori feltérképezésében Kalmár Jenő magyar kutató is részt vett.

45. -- Kanada -- "Canada"
A Kanadai magyarok lélekszáma körülbelül: 300.000 - főre becsülhető.. Kanada a Föld második legnagyobb területű országa Oroszország után, területe: 10 millió km², lakossága: 38 millió fő. Az itt található 300 ezer fős magyar népesség egy igen tekintélyes számnak számít Kanadában, Észak-Amerikában. 1986-ban Esterházy településen ünnepelték a 100. évfordulóját annak, hogy a kanadai magyarság első nagyobb 40 fős csoportja megérkezett és megtelepült az országban. A bevándorlási hullámoknak itt nem voltak olyan tarajai mint más országokban, de mindkét háború alatt szüneteltették a magyarok befogadását. Egyetlen nagy magyar bevándorló hullám zúdult Kanadába: 1956-58-ban, amikor: 40 ezer '1956-os menekültet fogadtak be. A bevándorlás egyébként folyamatosan tartott később is, mivel a magyarok számára vonzó lehetőségeket és könnyebb megtelepedést nyújtott mint a szomszédos USA. Egészen az 1980-as évek végéig évente több mint ezerrel gyarapodott a Kanadai magyarság száma. A Kanadai magyarság számát csakúgy mint az USA-beliekét nehéz megmondani egyes becslések szerint több mint: 200 ezer. Végh Imre 1994-ben azt közölte, hogy " a legutóbbi népszámláláskor: 190 ezer volt a magyar származásúak száma. 97.845-nek mindkét szülője magyar volt, 91.150 magyar pedig részben más nemzetiségiekkel kötött házasságból született." A magyaroknak közel fele él az USA-beli magyar gócokkal szomszédos Ontario államban, s azon belül is Toronto városban, kb. 50 ezer fő és környékén. Kanadában is a magyarság megtartásának legfontosabb intézményei a magyar egyházak, amelyek a nagyobb magyar szigetek mindegyikén építettek templomot. A nyugati parti: Vancuver, Edmonton, Calgary, Windsor, Keleten: Torontó, Montreal, Ottawa mellett az Ontarió-i: London, Wellandon, Courtland, Hamilton, amely települések a Kanadai magyar diaszpóra jelentősebb szigetei. Torontóban 4-5 egyháznak római és görög katolikus, református, evangélikus, baptista is van magyar temploma. 55 katolikus pap és 30 protestáns lelkész teljesít Kanadában magyar lelki szolgálatot. Kanadában is a csúcsra jutott a tudományos, a kulturális az üzleti és a közéletben néhány nemzettársunk 1986-ban kémiai Nobel-díjat kapott Polányi János, itt él és dolgozik a világhírű kriminológus Szabó Dénes, s itt élt Selye János professzor.

46. -- Kazahsztán -- "Kazakhstan"
A Kazahsztáni magyarok, madjarok lélekszáma körülbelül: 2000 - főre becsülhető.. Kazahsztán Közép-Ázsiában található, a volt Szovjetunió egyik utódállama, a világ 9. legnagyobb területű tengerpart nélküli országa, területe: 2,7 millió km², lakossága: 17 millió fő. A Madjarok egy népcsoport Kazahsztánban, a Torgaj-vidékén. Létszámuk jelenleg 2 ezer főre tehető. A madjar emberek a kazahsztáni Torgaj vidékén élnek. A szűkösen fellelhető írott és íratlan történelmi emlékeik szerint 300-400 évvel ezelőtt telepedtek le a Sarikopa-tó körül. Valószínűleg a délkeleti Karatau régióból érkeztek, mely jelenleg a dél-kazahsztáni Zhambul megyében / tartományban található (Bíró, 2007). A „madjar”-t mint etnikai csoportot a 16-17. századi közép-ázsiai krónikák említették meg az Aral-Kaszpi térségben. A madjarok jurtákban éltek és nomád-pásztor életmódot folytattak az 1960-as évekig, amikor is a korábbi Szovjetunió megkezdte a kolhoz-rendszer kiépítését, és a törzseket letelepedésre kényszerítette állandó barrak-telepekre. Jelenleg a városi területektől távol, relatív elszigeteltségben élnek leginkább. A tudományos érdeklődés figyelmébe először 1964-ben kerültek, amikor a kazah nyelvész Seitbek Nurhanov tájékoztatta Tóth Tibort a létezésükről egy Alma-Atai tudományos konferencián. Egy évvel később Tóth Kazahsztánba utazott, és felkereste a Madjar-törzs feltételezett lakhelyét. Erről a Magyar Nemzeti Múzeum archívumában őrzött kézirat tanúskodik. Azonban az akkori Szovjetunió kormánya nem engedélyezte a tudományos munkát, és véget vetett a kutatásnak. Azóta viszont már többen is jártak ott és kutattak, amely megerősítette ennek a törzsnek a magyar eredetét.

47. -- Kenya -- "Kenya"
A Kenyai magyarok lélekszáma körülbelül: 700 - főre becsülhető. A Kenyai Köztársaság egy Kelet-Afrikában, az Egyenlítő mentén fekvő ország. Északról: Etiópia, északnyugatról: Dél-Szudán, keletről: Szomália, délről: Tanzánia, nyugatról: Uganda, és délkeletről: az Indiai-óceán határolja. Kenya területe: 581 787 km², lakossága: 33 millió fő. Kenya legmagasabb pontja a Kenya-hegy, erről a hegyről kapta a nevét az ország, 5199 méter magas, legalacsonyabb pontja az Indiai-óceán partvidéke a tengerszinten. A Kilimandzsáró hegy a kenyai-tanzániai határvidéken helyezkedik el, 5895 méteres legmagasabb csúcsa Tanzánia területére esik, ez Afrika legmagasabb csúcsa.. Kenyában a szavannán szinte minden nevezetesebb afrikai állat nagy számban található meg. Az ország idegenforgalma jelentős, a turizmus kiterjedt. A nemzeti parkok rendszere kiterjedt területeken óvja az állatvilágot, az ország területének 6%-át foglalják el. A természeti környezetre a legnagyobb veszélyt a gyorsan szaporodó népesség, illetve az emberi tevékenység következményei jelentik. Kenyában az Afrikai mértékkel nézve jelentősebb magyar közösség él, akik főként a nagyszámú vendégforgalom miatt az idegenforgalomban és a turizmusban dolgoznak.

48. -- Kína -- "China"
A Kínában élő magyarok lélekszáma körülbelül: 2000 - főre becsülhető.. Kína egy hatalmas ország, az Ázsiai kontinens központi, középső részén fekszik, Kína ma a világ legnépesebb állama: 1,3 milliárd lakossal, területe: 9,6 millió km². A Kínában élő átlagosan 2 ezer fős magyarság szépen részt vesz az ottani életben. A kínaiakról és a magyarokról is azt tartják, hogy a világ minden pontján könnyen beléjük futhatunk. A kínaiaktól számarányuk miatt persze az lenne meglepő, ha nem lennének mindenhol ott, a magyarokról pedig az lenne a meglepő, ha nem mennének mindenhová. A ma Kínában élő magyarok száma folyamatosan változik, hiszen van aki több mint húsz éve itt él, de a többség 1-2 évre, vagy csak hónapra érkezik. Cégtulajdonos, informatikus, mérnök, tévés műsorvezető, modell, bébicsősz, diák, angoltanár egyaránt megtalálható közöttünk. Mint ahogy egész véletlenül az első Kínában dolgozó külföldi helikopter pilóta is pont egy magyar. A többség az alábbi: 5 nagyvárosban él: Peking, Shanghai, Kanton, Shenzhen, Hong Kong, így nem meglepő, hogy ezeknek a városoknak a magyar közösségei saját levelezőlistával is rendelkeznek. A legaktívabb a Shanghaiban élő magyar kolónia, nekik Shanghai Kurír néven még honlapjuk is van. A Kínával kapcsolatban megemlítendő még a magyarok rokon népe, az ujgur. Az ujgurok egy 10 milliós nép, amely túlnyomó részt Kína nyugati részén, Hszincsiang Ujgur Autonóm Tartományban él. Hazájukat egymás között Ujgurisztánnak illetve Kelet-Turkesztánnak hívják. A 20 milliós: Hszincsiang Kína egyik legnagyobb tartománya, fővárosa Ürümcsi. Területén, amely 16-szor nagyobb Magyarországnál, 13 etnikum él, legnagyobb lélekszámban az ujgurok. Az 50 éve tartó erőszakos kínai betelepítések miatt már arányuk: 50 százalék alá csökkent.

49. -- Kolumbia -- "Colombia"
A Kolumbia területén élő magyarok lélekszáma körülbelül: 300 - főre tehető.. Kolumbia Dél-Amerika észak-nyugati részén fekvő, nagy méretű ország, területe: 1,5 millió km², lakossága: 42 millió fő, fővárosa: Bogotá. Az ország a nevét a kontinens európai felfedezőjéről, Kolumbusz Kristófról kapta. Kolumbia a szárazföldön keleten Venezuela, délkeleten Brazília, délen Ecuador és Peru, északnyugaton pedig Panama határolja. Mind az Atlanti-, mind pedig a Csendes-óceánon van partszakasza. A dél-amerikai országok esetén ez ritkaság, rajta kívül csak Chile mondhatja el ezt magáról, de az csak nyúlfarknyi szakaszon ér ki az Atlanti-óceánra. Az ország déli részén húzódik az Egyenlítő. Az évi középhőmérséklet 24 °C. A hőmérséklet elsősorban a tengerszint feletti magasságtól függ. Általában 300 m szintkülönbség 2 °C fok különbséget okoz az évi középhőmérsékletben. Az ország hegyvidéki részein így a forró folyóvölgyek felett havas csúcsok emelkednek. A Kolumbiai magyarokról azt érdemes elmondani, hogy érkeztek ide már kisebb-nagyobb csoportok: 1848, 1920, 1956 tájékán is többféle csoportokban. Ma elszórtan mindenfelé élnek az országban magyarok, nagyobb szervezet csoportjaik viszont nincsenek..

50. -- Kuba -- "Cuba"
A Kubában élő magyarok lélekszáma körülbelül: 1200 - főre becsülhető.. Kuba egy karibi szigetország Közép-Amerikában, A Karib-tenger legnagyobb szigete, keletről az Atlanti-óceán, nyugatról a Karib-tenger mossa határait. Kuba szigetének területe: 110 ezer km², lakossága: 11 millió fő. A sziget, közel van az Amerikai Egyesült Államok déli részéhez, Floridához. Az első világháború után nekilendülő magyar kivándorlás célterülete az USA korlátozó rendeletei miatt Közép-Amerika, Latin-Amerika lett, különösen az Egyesült Államokhoz közeli térségek: Kuba és Mexikó. Több tízezer magyar élt ekkor már Argentínában, de jelentős, több ezres lett a magyarok száma Kubában, Mexikóban, Venezuelában és Uruguayban is. Voltak magyarok akik később elmentek, de voltak olyanok is akik maradtak Kubában. Sőt a szocializmus idején a jó magyar-kubai kapcsolatoknak köszönhetően kubaiak is jöttek dolgozni Magyarországra, és voltak akik maradtak is. Kuba a Karib-tenger legnagyobb és legkevésbé elüzletiesedet szigete. Miközben nem minden rózsás az állandó forradalom kertjében, a politikai elszigeteltség megakadályozta, hogy az ország a turisták tömegének essen áldozatául. A helyiek viszont barátságosak minden látogatóhoz. Gyönyörű igazi fehér homokos karibi strandok, salsa, a világ legjobb szivarjai, történelem, vidám, barátságos és temperamentumos emberek. Kuba a legromantikusabb pillanatokat biztosítja az idelátogatók számára, legyen az egy pálma árnyékában az azúrkék tengerparton, az egyik bárban egy egzotikus koktél mellett, vagy hajnalig tartó tánc közben. A sziget klímája mindig kellemes, mely miatt annyira szemet gyönyörködtető, hogy az idelátogatók el sem hiszik, amit látnak. Kuba egy igazi álom, amelyből nem szívesen ébredünk fel.

51. -- Kuwait -- "Kuwait"
A Kuwaitban élő magyarok lélekszáma körülbelül: 350 - főre becsülhető.. Kuwait egy kis olajban gazdag királyság Délnyugat-Ázsiában, az Arab-félszigeten, a Perzsa-öböl partján, amely délen: Szaúd-Arábiával, északon pedig. Irakkal határos. Kuwait területe: 18 ezer km², lakossága: 3,4 millió fő. Kuvaitban nincsenek nagy magasságkülönbségek, a legmagasabb pontja 306 méter magas a tenger szintje felett. Kilenc sziget tartozik hozzá, egy kivételével lakatlanok. A forró hónapok májustól szeptemberig tartanak, ekkor 30 °C körüli a középhőmérséklet, a legmelegebb napokon akár 50 °C is előfordul.  Az éjszaka és a nappal között nagy a hőingadozás. A téli középhőmérséklet átlaga 14 °C körüli. Az évi csapadék mennyisége alacsony: 220 mm. Kuvait gazdasága viszonylag nyitott és szabad. Kuwait kőolajtartalékai óriásiak, körülbelül 96 milliárd hordó, ami a világ összes tartalékának durván 10%-a. Mivel klímája nem teszi lehetővé a mezőgazdasági művelést, az állam bevételeinek 95%-át az olaj fedezi. Az országban jelentős a vendégmunkások száma, ami elsősorban az olajiparhoz köthető. Magyarok is vannak természetesen a vendégmunkások között, akik megtalálhatóak az országban mindenfelé..

52. -- Lengyelország -- "Poland"
A Lengyelországi magyarok lélekszáma ma körülbelül: 1000 - főre becsülhető.. Lengyelország egy jelentős méretű ország Közép-Európában: területe: 322 ezer km², lakossága: 38 millió fő. Lengyelország a hagyományos történelmi rokonszenv alapján mindig vonzotta a vegyes házasságot kötött, a másként gondolkodó, vagy a sajátos lengyel szellemiség iránt vonzódó magyarokat. A kolónia mintegy 1000 főt számláló csoport, és tagjai az utóbbi: 55 év során telepedtek le Lengyelországban. A helyi magyarságot Közép- és Észak-Lengyelországban az 1994-ben alapított Lengyelországi Magyar Egyesület (Wspólnota Węgierska w Polsce) képviseli. Bejegyzett székhelye a varsói Magyar Kulturális Intézet. Minden tag társadalmi munkában járul hozzá a programok szervezéséhez és lebonyolításához. Az egyesület célja a magyar közösség önazonosság-tudatának fenntartása, magyar nyelvismeretének megőrzése, a hagyományosan szívélyes magyar-lengyel viszony ápolása, valamint tagjainak érdekképviselete, a magyar hagyományok ápolása és az ünnepekről való megemlékezés. A rendezvényeken gyakran részt vesznek a Lengyel-Magyar Baráti Társaság tagjai és más meghívott lengyelek is. A Krakkó, Katowice és Wrocław környékén élő magyarok 1999 és 2000 fordulóján: Dél-Lengyelországi Magyarok Egyesülete elnevezéssel külön szervezetet hoztak létre. A Lengyelországban élő magyar kolónia nem bejegyzett kisebbség, ezért az egyesület a lengyel kormányzati szervektől nem kap anyagi segítséget. Mivel a lengyelországi magyarok többsége vegyes házasságban él, gyermekeik magyar nyelvismerete a szülők szándékán múlik. Varsóban 1999 óta működik a Divéky Adorján Hétvégi Magyar Iskola. Az iskolát valamennyi itt tartózkodó, illetve letelepedett magyar származású gyermek látogathatja, de nyitott a hosszabb időt Magyarországon töltött lengyel származású gyermekek számára is.

53.  -- Líbia -- "Libiya"
Az Líbiában élő magyarok lélekszáma körülbelül: 100 - főre becsülhető.. Líbia egy Észak-Afrikai állam, a Földközi-tenger partvidékén helyezkedik el. Tunéziával, Algériával, Nigerrel, Csáddal, Szudánnal és Egyiptommal határos. Az ország területe: 1,7 millió km², lakossága: 6,3 millió fő, fővárosa: Tripoli. A keskeny parti síkság sok helyütt sós, délre pedig a Szaharai tábla néhány oázissal tarkított kő- és agyag- sivatagja, valamint a Szahara legnagyobb egybefüggő homoktengere, a Líbiai-sivatag található. Legmagasabb pontja a Bikku-Bitti (2267 m), ami az ország déli határánál van....A Líbiai vezetés az 1960-as években határozta el, hogy az észak-afrikai országban található vasércre és kőolajra alapozva ipart épít ki. Előtte Líbia Földünk egyik legszegényebb országa volt. Gazdasági növekedését az 1960-as évek elején meginduló kőolajbányászatnak köszönheti. Ekkor áramlott be az országba külföldi munkaerő, így magyarok is kerültek ki Líbiába, az olajiparba és a gépiparba. Líbia ma Afrika leggazdagabb országának számít. Gazdaságának alapját az állami tulajdonban lévő szénhidrogének bányászata és kivitele jelenti, amelynek bevételei a GDP-nek 1/3-át teszik ki. A líbiai kőolaj kiváló minőségű, a rablógazdálkodás elkerülése végett a termelés az 1970-es évek maximumához képest felére csökkent. 2007-ben exportja 94%-át ez jelentette. Az ország legfőbb vonzereje gyönyörű tengerpartjaiban és igényes strandjaiban rejlik, de igazi csemegére lelhetnek a régészetben érdekelt turisták is, tekintve, hogy több múzeum is akad, mely a témával foglalkozik.

54. -- Liechtenstein -- "Liechtenstein"
A Liechtensteini magyarok lélekszáma nagyjából: 200 - főre tehető.. Liechtenstein egy kis Nyugat-Európában fekvő Monarchia, Ausztria és Svájc között, a Rajna völgyében. Kis mérete ellenére nagy nemzetközi hírnévnek örvend, mivel az adóparadicsomok egyike. Fővárosa és a hercegi család székhelye: Vaduz. Legnagyobb városa: Schaan. A miniállam területe: 160 km², lakossága: 40 ezer fő. Liechtensteint sok európai választja tartózkodási helyének a kedvező adók miatt. Így természetesen magyarok is élnek a hercegségben. Évente 65. új tartózkodási engedélyt adnak ki, ebből 56-ot munkavállaláshoz. Lakóinak 35 %-a külföldi és ezek fele EU tagállam állampolgára. A hercegség exportjának 65 %-a EU tagállamokba megy. Liechtenstein az egyetlen olyan ország amelynek területe csak az Alpokban fekszik. Liechtenstein a semlegesség politikáját követi, és azon néhány állam egyike a Földön, amelynek nincs hadserege.

55. -- Luxemburg -- "Luxemburg"
A Luxemburgi magyarok lélekszáma nagyjából: 400 - főre tehető.. Luxemburg, hivatalosan Luxemburgi Nagyhercegség egy minden oldaláról szárazföld által határolt kis ország, miniállam, Észak-Nyugat Európában. Szomszédai: Franciaország, Németország és Belgium. Belgium, Hollandia és Luxemburg szoros regionális együttműködését általában Benelux államokként említik. A miniállam területe: 2 ezer km², lakossága: 500 ezer fő. A legnagyobb európai miniállamot 1815-ben, a Bécsi konferencia során hozták létre, ma pénzügyi központ, adóparadicsom, a Föld egyik leggazdagabb állama. A kinti magyarok elsősorban a jobb megélhetés és munkalehetőség miatt vándoroltak ki a miniországba. Itt van mindjárt a „Magyarok Luxemburgban“ honlap, amely azzal a céllal jött létre, hogy információkkal lássa el a kint élő vagy kiköltözni vágyó magyarokat. Ennek a honlapnak szerves részét képezi a „Lusembourgi magyarok“ yahoo-s csoport, ahol napi rendszerességgel jönnek-mennek az infók. Itt lehet segítséget kérni és nyújtani, közérdekű üzeneteket váltani.

56. -- Macedónia -- "Macedonia"
A Macedóniai magyarok lélekszáma körülbelül: 200 - főre becsülhető.. Macedónia egy Balkán-félszigeti, tengerparttal nem rendelkező állam, az egykori Jugoszlávia déli részén. Macedónia területe: 25 ezer km², lakossága: 2,2 millió fő. Magyarok a Balkán legeldugottabb zugaiban is élnek. Macedónia 1991 előtt Jugoszlávia legdélebbi tagköztársasága volt, határai meghúzására 1945-ben, a jugoszláv köztársaságok területének kijelölésekor került sor. Az országban élő macedónok a déli szlávok közé tartoznak. Nyelvük a bolgárokéval mutat közeli rokonságot, pontosabban szinte megegyezik vele, ezért vitatható, hogy a macedónok nem bolgárok-e. Az ország szinte teljes területe hegyvidék, eltekintve a Vardar folyó völgyétől és néhány egyéb, kisebb völgytől, mint a Bregalnica és a Strumica völgyei. A karsztos hegységben fekszik a Tetovoi-polje illetve a Bitolai-polje. Legmagasabb pontja: Korab-hegységben 2764 méter. Macedóniában, az egykori Jugoszláv tagköztársaságban hivatalosan 193 magyart tartanak számon. A legutóbbi népszámlálás alkalmával legalább is ennyien vallották magukat magyarnak. Az Égtájak Iroda, Vendégségben Budapesten elnevezésű nyár végi rendezvényén ők is itt voltak a magyar fővárosban Budapesten vendégként. Igaz, nem mindannyian beszélik már tisztán anyanyelvüket, de a Macedóniai Magyarok Teleház Szervezetének elnöke, Sutus József igen, hiszen otthon is magyarul beszél a gyermekeivel és a feleségével is aki pedig nem is magyar nemzetiségű.

57. -- Madagaszkár -- "Madagascar"
A Madagaszkári magyarok lélekszáma körülbelül: 700 - főre becsülhető.. Madagaszkár egy szigetország az Indiai-óceán és az Afrikai kontinens délkeleti partjánál. A sziget területe: 587 ezer km², lakossága: 16 millió. A nemzet magába foglalja Madagaszkár szigetét, melynek területe: 587 ezer négyzetkilométer, és ezzel a világ negyedik legnagyobb szigete. Az országhoz továbbá számos kisebb sziget is hozzátartozik. Miután a sziget korán elvált minden más kontinenstől, a növény- és állatvilága- teljes elszigeteltségben tudott fejlődni, ezért az itteni élővilág igen egyedinek számít. Következésképpen, Madagaszkár indokolható álláspontok szerint egy önálló kontinensnek számít, mivel az itt élő fajok: 90 százaléka endemikus élőlénynek számít, azaz sehol máshol a Földön nem található meg. Madagaszkár szigetén a manapság ott élő magyarok az üzleti életben és az idegenforgalomban dolgoznak. A sziget további magyar vonatkozása Benyovszky Móric, aki Madagaszkár kormányzója is volt. Kalandos élete volt Benyovszky Móric magyar grófnak, aki 1741. szeptember 20-án született. Beutazta az egész eurázsiai kontinenst, volt kamcsatkai titkár, majd megválasztották Madagaszkár királyának. Életéről és útjairól film is készült.

58. -- Magyarország -- "Hungary"
A Magyarországi magyarok, anyaországi magyarok lélekszáma nagyjából: 10 millió - fő.. Magyarország Közép-Európában, a Kárpát-medencében fekvő ország, amely a magyarok ősi bölcsője és élőhelye. Magyarország az anyaország a Földön, ahol a legtöbb magyar él egyszerre és együtt. Az országot északról: Szlovákia, északkeletről: Ukrajna, keletről és délkeletről: Románia, délről: Szerbia és Horvátország, délnyugatról: Szlovénia, nyugatról: Ausztria határolja. A Trianoni békediktátum miatt tulajdonképpen az ország önmagával határos, hiszen minden oldalról elszakított területeivel és a magyarjaival határos, így területe: 93 ezer km², lakossága: 10 millió fő. Magyarország állandó lakossága már közel évszázada nagyjából: 10 millió fő körül mozog. Az ország fővárosa és egyben legnépesebb városa Budapest: 2 millió fővel, a 100 000 lakosnál népesebb városai még: Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Kecskemét, és Székesfehérvár. Magyarország lakosságának több mint nyolcvan százaléka a többségi magyar etnikumhoz tartozik. Ez az arány majdnem kilencven százalékot ér el. Tizenhárom nemzetiség alakíthatott ki kisebbségi önkormányzatokat, mert hivatalosan tizenhárom nemzetiséget ismernek el honos magyarországi kisebbségként. A tizenhárom nemzetiség a következő: cigány, német, szlovák, román, horvát, szlovén, ruszin, orosz, bolgár, görög, lengyel, örmény, szerb. A magyarság a keleti és nyugati kultúrák sok elemét felhasználva sajátos, sokszínű népi kultúrát alakított ki az évszázadok folyamán. A népi hagyományokat tájegységenként őrzik még ma is sok helyütt szerte az országban...

59. -- Malajzia -- "Malaysia"
A Malajziai magyarok lélekszáma körülbelül: 800 - főre becsülhető.. Malajzia egy Dél-Kelet Ázisai ország az Egyenlítő közelében, területe: 330 ezer km², lakossága: 30 millió fő. A Malajziában élő Magyarok főként a hatalmas Kuala Lumpur városában és annak környékén élnek. Főként természetesen az ott található szolgáltató iparágakban dolgoznak. Malajziát sokan elmaradott ázsiai országnak tartják, jó néhányan. Vietnammal egy szinten emlegetik általában. Ezzel szemben már a reptéren látszik, hogy sokkal fejlettebb, mint Magyarország. Folyamatosan fejlesztenek és fejlődnek hihetetlen ütemben. Egy 20 emeletes, 100-200 lakásos házat körülbelül egy év alatt felhúznak. Igazándiból az egész város úgy néz ki, mintha most épülne. Amerre csak az ember jár, vagy autópályát, vagy új bevásárló központot, irodaházat építenek. Az ország jó abban, hogy rengeteg a zöld. Kuala Lumpur szó szerint a dzsungel közepén van. Nem vágják ki feleslegesen a növényzetet, csak ott, ahol tényleg építkeznek vagy építkezni fognak. Még a Petronas-tornyok közelében is találni több száz éves fákat. Az ország jó abban, hogy olcsó. Malajziában háromféle népcsoport lakik: Malájok, Kínaiak, Indiaiak. Ennek köszönhetően nagyon változatos kultúrája van. Egymás vallását és szokásait maximálisan tiszteletben tartják. A három vallás ünnepnapjait adják ki szabadnapnak, és még ehhez hozzájönnek az országgal kapcsolatos ünnepek. Így évente, azt hiszem, 23 szabadnapjuk van, csak az ünnepeknek köszönhetően.

60. -- Maldív-Szigetek -- "Maldives"
A Maldív-szigeteki magyarok lélekszáma körülbelül: 250 - főre becsülhető.. A csodás szépségű paradicsomi Maldív-szigeteken élő magyarok zöme a turizmusban dolgozik, vagy a remek éghajlatú szigeteken él. A Maldív Köztársaság egy szigetország az Indiai-óceánon, India délnyugati csücskénél. A szigetország: 26 atollból, 1192 szigetből áll, amelyből: 200 lakott, további: 87 a turisták részére fenntartott hely. A sziget-világot: Marco Polo az "Indiai-óceán virága" névre keresztelte. A szigetek ritkán emelkednek: 2,5 méternél magasabbra a tengerből, és egyikük területe sem nagyobb: 13 km²-nél. A szigetek összterülete mintegy: 300 km². Az alacsony tengerszint feletti magasság miatt a szigetek létét a globális felmelegedés miatti tengerszint-emelkedés fenyeget. A világ legszegényebb országai közé tartozik, annak ellenére, hogy egyes gazdasági ágak, különösen a turizmus, rövid idő alatt nagyon felfejlődött. Az egykori agrárország kiemelkedő ágazata ma már az idegenforgalom. Az egyenletesen meleg klíma, a tiszta levegő és víz, a jó fürdőzési lehetőségek a lakosság számát meghaladó külföldit vonzanak.

61. -- Málta -- "Malta"
A Málta szigetén élő magyarok lélekszáma körülbelül: 1000 - főre becsülhető.. A Máltai ezer fős magyar kolónia főként a vendéglátó iparban dolgozik, a szinte egész éves turizmusnak köszönhetően. Málta egy szigetország, törpeállam Dél-Európában. Málta a Földközi-tengerben található kis szigetcsoport, Szicíliától 90 kilométerre délre. Málta területe: 316 km², lakossága: 413 ezer. Csak a három legnagyobb szigete, Malta, Ghawdex (Gozo) és Kemmuna (Comino) lakott. A Földközi-tenger középső részén, stratégiai pozícióban elhelyezkedő szigetek fölötti uralomért az évszázadok során sok nagyhatalom harcolt. Málta ma az Európai Unió (EU) tagállama. Málta fővárosa Valletta, lakossága 7 ezer fő. Nevét alapítójáról, Jean Parisot de La Valette, Johannita nagymesterről kapta. Málta lakossága 413 ezer, így Málta a világ egyik legsűrűbben lakott országa, négyzetkilométerenként körülbelül 1309 lakossal. Az éghajlat mediterrán, enyhe, esős telekkel és forró, száraz nyarakkal. Az év nagy részében kék ég és ragyogó napsütés jellemzi. A nyár forróságát szerencsére enyhítik a szinte folyamatosan fújó északnyugati szelek. Ezt időnként a Szahara felől érkező forró és rendkívül párás légáramlat szakítja meg, amely nehézzé teszi az emberi szervezet lehűlésést. Ezt a szelet Máltán xlokknak nevezik.

62. -- Marokkó -- "Morocco"
A Marokkói magyarok lélekszáma körülbelül: 300 - főre becsülhető.. Marokkó egy arab állam Északnyugat-Afrikában. Az Atlanti-óceán partján fekszik, és a Gibraltári-szorostól kezdődően, a Földközi-tengerrel is határos. Szárazföldi szomszédjai, északon Spanyolország (Ceuta, Melilla), keleten Algéria, délen Nyugat-Szahara. Marokkó területe: 446 ezer km², lakossága: 28 millió fő. Az ország neve a középkori "Morroch" latin névből ered, amely pedig Marrákes város nevéből származik.. A Marokkóban élő kevéske magyar ember gyakran jön és megy, vannak akik csak bizonyos időre mennek ki dolgozni, vannak akik tovább maradnak. Egy Marokkóban élő magyar gondolatai: - "Ő" egy olyan ország ahol szinte, minden megtalálható ami szem és száj ingere.Gyönyörű havas hegycsúcsok, szépséges tenger, szilaj óceán part, fenséges sivatag,  otthont adó pálma ligetek, oázisok, XI-XII. század-i történelemmel, építészettel, ami mindenhol lábaink előtt hever, és nagyon kedves, nyitott emberekkel. Marokkó, olyan mint egy égig érő fa, a koronája Európában van a gyökerei mélyen Afrikában. Ez adja a különlegességét szerintem.

63. -- Mauritánia -- "Mauritania"
Az Mauritániában élő magyarok lélekszáma körülbelül: 100 - főre becsülhető.. Mauritánia állam Észak-Nyugat Afrikában található, az Atlanti-óceán partján, területe: 1 millió km², lakossága: 3,4 millió fő. Nevének eredete: „Maurik” más néven „Mórok” földje. Határainak hossza: 5074 km, ebből: Algériával: 463 km, Malival: 2 237 km, Szenegállal: 813 km, Nyugat-Szaharával: 1561 km a közös. Az ország területe keleten és északon a Szahara része. Középső részén az átlagos magasság 300–500 méter között van. Itt található az Adrar, a Tagant és az Affollé homokkő-magaslat. Mauritánia ősi civilizációk bölcsője, az országban már Krisztus előtti 10. évezredben is éltek emberek. A mai Mauritánia területét a föníciaiak, majd a rómaiak hódították meg. A római időkben először II. Juba, Numídia volt királya alapított Római kliensállamot Kr. e. 25-ben, amely fia, Ptolemaiosz haláláig, Kr. u. 40-ig létezett, majd a Római Birodalom provinciája lett Mauretania néven. Marokkóhoz hasonlóan, a 7. században az arab világbirodalom része lett. A mauritániaiak-maurik a magyarok-magharok távoli afrikai rokonai, a nevek is őrzi a távoli idők rokonságát. Ma a kevés számú itt élő magyar az ország különböző pontjain dolgozik többnyire segélyszervezetek munkatársaiként.

64. -- Mauritius -- "Mauritius"
A Mauritius szigetén élő magyarok lélekszáma körülbelül: 100 - főre becsülhető.. Mauritius egy kicsiny szigetállam az Indiai-óceánban, Madagaszkártól 900 km-re keletre, a 19°50' és 20°32' déli szélességi és az 57°18' és 57°46' keleti hosszúsági fokok között fekszik. Két nagyobb és több apró szigetből áll. Összterülete 2 046 km²; ebből maga Mauritius, a fősziget 1865 km², a tőle még 560 km-re fekvő Rodriguez-sziget 104 km².. A lakosság 68%-a indiai, 27%-a kreol, 3%-a kínai és 2%-a francia. A lakosság összetételéből adódóan a miniszterelnök mindig indiai. Európai, indiai, kínai és afrikai kultúra található a szigeten. Ezek a kultúrák anélkül, hogy összeolvadnának, békésen élnek a szigeten. Az üzleti életben együtt dolgoznak a különböző származású emberek, de hétvégére mindenki visszavonul saját, hagyományos világába. A Mauritiusi magyar kolónia azokból áll, akik itt élnek, dolgoznak, letelepedtek, családot alapítottak. Főként a vendéglátó iparban dolgoznak, az egész éves folyamatos turizmusnak köszönhetően.

65. -- Mexikó -- "Mexico"
A Mexikói magyarok lélekszáma körülbelül: 1200 - főre becsülhető.. Mexikó Észak-Amerika déli részén elhelyezkedő nagy kiterjedésű ország, területe: 1,9 millió km², lakossága: 120 millió fő. Határai: északról az Egyesült Államok, nyugatról a Csendes-óceán, keletről pedig a Karib-tenger határolja. Mexikó a Föld legnépesebb spanyol nyelvű országa, 120 millió lakossal, Mexikó City pedig a Föld legnépesebb városa több mint: 20 millió lakossal. Címerében a füge-kaktuszon ülő, csőrében kígyót tartó sas-madár az aztékok eredetmítoszára utal. Közel: 3000 éven át Mexikó területén fejlett kultúrák alakultak ki: az azték, a maja, az olmék civilizációi. A magyar-mexikói kapcsolatok régre nyúlnak vissza, Habsburg Miksa 1860-as évekbeli "Mexikói kalandjában" sok magyar is részt vett - ennek a korabeli magyar sajtóban is számos jelét látjuk, ám a szociális kivándorlást az 1880-as évektől regisztrálhatjuk Latin-Amerikában, ahol a földbőség és az ottani kormányok biztatása jelentett erős vonzást a magyar földnélküliek számára. Tulajdonképpen minden latin-amerikai országban regisztrálhatunk magyarokat, így természetesen a hatalmas területű és népességű Mexikóban is vannak magyarok. Bár ma már kevesen vannak, de vannak. A kisebb csoportokra elsősorban az 1956-os forradalom idején villant a figyelem fénye. Kis csapatot képez a magyarok csoportja ebben a távoli országban. A Mexico City - Mexikóvárosban tartandó éves tevékenységeik nagy részét teszik ki a magyar ünnepek, események megünneplése, hagyományaink ápolása.

66. -- Monaco -- "Monaco"
A Monacói magyarok lélekszáma körülbelül: 120 - főre becsülhető. Monaco a Vatikán után a második legkisebb állam a világon. Monacói hercegség területe: 1,93 km², lakossága: 35 ezer fő. A Földközi-tenger partján, a Francia-Riviérán, Nice-Nizza városától 18 kilométerre keletre fekszik, a francia-olasz határ közelében, szárazföldön csak Franciaországgal határos. Az ország egy keskeny földsáv a a harmadkorban felgyűrődött, jobbára kristályos kőzetekből álló Tengeri-Alpok lábánál, legmagasabb pontja a 140 méteres: Mont Agel. A Földközi-tengerbe nyúló Monacói-félszigeten és Monte-Carlo szikla-kiszögellésén fekszik. 3 km hosszan és 200–500 m szélesen nyúlik el a parton. Monaco egy adóparadicsom mind a lakosság, mind a helyi bejegyzésű cégek számára. 1292 óta a Grimaldi-ház uralkodik a hercegségben. A jelenlegi uralkodó II. Albert. Monaco a világ legsűrűbben lakott országa, és a legnagyobb népsűrűséggel rendelkező települése. A magyarok jórészt az ottani kereskedelemben, turizmusban, és üzleti életben dolgoznak.  

67. -- Mongólia -- "Mongolia"
A Mongóliai magyarok lélekszáma körülbelül: 500 - főre becsülhető.. A mongolok távoli rokonaink, ám az itt élő magyarok száma csekély, az elmúlt évszázadokban azonban mindig tartózkodtak magyarok az országban különböző kutatások és felfedezések céljából. Mongólia egy hatalmas ország, területe: 1,5 millió négyzetkilométer, kakossága azonban csak mindössze: 3 millió fő. Mongólia Belső-Ázsiában található, északról: Oroszország, délről a: Kínai Népköztársaság határolja, tengerpartja nincsen. Területének nagy része füves puszta, északon és nyugaton magas hegyekkel, délen a Góbi-sivataggal. Fővárosa Ulánbátor, itt él a népesség egyharmada. Teljes határvonala 8220 km, ebből 3643 km jut Oroszországra és 4677 km Kínára. Mongólia az ősidőktől lakott volt, az i. e. 3. században hun törzsek hódították meg. A hun törzsszövetségek támadásai nagy veszélyt jelentettek a nem sokkal korábban létrejött kínai császárság számára, ezért azok a Qin-dinasztia alatt elkezdték építeni a kínai nagy falat. A hunok elvándorlása után a mongol terület türk törzsek birtokába került, a 6-8. században a türk kánság része volt, majd a 8. és 9. században az ujgur kánsághoz tartozott. A mongol-magyar kapcsolatok mindig is jók voltak. A hun rokonság, a csípős ételek, a több száz közös szavunk a távolság ellenére mindig közel tartotta egymáshoz a két népet.

68. -- Montenegró -- "Montenegro"
A Montenegrói magyarok lélekszáma körülbelül: 350 - főre becsülhető.. Montenegro Dél-Európában, a Balkán-félszigeten, az Adriai-tenger partján, az egykori Jugoszlávia délnyugati csücskében fekvő kis ország. A kis ország területe: 15 ezer km², lakossága: 625 ezer fő. Az ország neve montenegróiul: Crna Gora, az elnevezés: Fekete Hegyet jelent, vagyis a fekete hegyek országa. A legtöbb nem szláv európai nyelvben olasz közvetítéssel ennek a névnek újlatin fordítása, a Montenegró honosodott meg: "Monte=hegy, Negro=fekete".. A magukat magyarnak valló montenegrói állampolgárok, 350 fő - a következő városokban élnek: Podgorica, Bar, Budva, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Ulcinj.. Ulcinj Montenegró tengerpartjának legdélibb városa, az albán határtól 10 km-re fekszik. A környék magyar vonatkozású érdekessége az híres tengerparti Ulcinj mellett fekvő kicsi - Madzari (Magyarok) nevű falucska, amelyet még a török időkben Magyarországról elhurcolt egykori magyarok leszármazottai laknak. Montenegró, Crna Gora az egykori Jugoszlávia délnyugati, Adria-tengerparti tagállama, amely 2006-ban vált önállóvá. Montenegróban ebben a pici országban olyan természeti kincsek vannak, melyeket sehol nem találhatunk meg Európában de egyedül állóak a világon is. A turisták számára igazi élményt nyújt a tengerpart, melynek hossza 293 kilométer, ahol csodás partok, öblök, strandok válltogatják egymást. A kotori öböl csodálatos, aki már járt ott az tudja, hogy soha nem felejti el a hatalmas hegyek és a  kék tenger látványát. Két különböző természeti egység kapcsolódik itt össze, a kontinens és a mediterrán, a tenger és a hegyek. Az öböl Európa legdélebbi fjordja, a világon pedig a 30 legszebb öböl közé tartozik, az UNESCO védelme alatt áll. A Tara kanyon Európa legmélyebb kanyonja, a világon csak a Colorádó kanyon előzi meg. A rafting és az extrém sportok szerelmesei itt igazi kihívást találnak. A Biográdi hegység pedig az utolsó őserdő Európában..

69. -- Nepál -- "Nepal"
Az Nepál területén élő magyarok, lélekszáma: 300 - főre becsülhető.. Nepál egy Dél-Ázsiai állam, India és Kína közé ékelve, a Himalája hegység területén fekszik, az ország területe: 147 ezer km², lakossága: 30 millió fő. A magashegység, a Himalája, Nepál északi részén emelkedik. Itt találhatók a világ legmagasabb hegyei, köztük is legmagasabb: a 8850 méter magas Mount Everest. Ez a hegylánc a határ Tibet felé. A világ tíz legmagasabb hegye közül hét Nepálban található: Lhoce, Makalu, Cs-Oju, Kancsendzönga, Dhaulagiri, Annapuma, Manaszlu.. A Himalája fő vonulata 6000 m-es átlagos gerinc magasságával, ősi kristályos kőzeteivel, 8000-es csúcsaival magasodik az ország fölé. Az völgyekkel tagolt vonulat formálásában a jég döntő szerepet játszik, a hóhatár 4000–5800 méter között húzódik. A magasabban fekvő medencékben búzát, kukoricát, kölest termesztenek. A monszun hatása alatt álló dombvidék jellegzetes terményei: rizs, juta, tea, gyümölcsfélék. A hegyi legelőkön jelentős az állattenyésztés.. Nepál történelmi régiója jóval nagyobb a mainál, a Tibetbe vezető utak hálozza be. Nepál a magyarok számára régóta vonzó célpont, mind a hegymászók mind a spirituális utakat keresők számára. Mindig is éltek és tartózkodtak ezeken a szent helyeken magyarok..

70. -- Németország -- "Germany"
A Németországi magyarok lélekszáma körülbelül: 125.000 - főre becsülhető.. Németország Közép-Európában fekszik, Európa első számú ipari és gazdasági nagyhatalma, a világ egyik legerősebb gazdasága. Németország területe: 357 ezer km², lakossága: 80 millió fő. A Németországi magyarok, németül: Ungarn in Deutschland, esetleg Deutsch-Ungarn, alatt azon magyar származású embereket értjük, akik Németország területén élnek, vagy éltek. Körülbelül: 125 ezer főre tehetjük a németországi magyarok számát, akiknek a 75%-a napjainkban Bajorország, Baden-Württemberg és Hessen tartományok területén él. A Németországban élő magyar népcsoport tagjainak: 80%-rendelkezik német állampolgársággal. Már a középkor óta éltek magyar származású személyek a mai Németország területén, de tömegesen csak a második világháború után vált a jelenlétük. A legnagyobb hullámot az 1945 után kb. 180 000 személy jelentette, akiket második világháborút követő kitelepítések miatt toloncoltak az Nyugat-Németország (NSZK), vagy NDK területére. Ezek zöme sváb származású volt, főleg az NSZK amerikai megszállási övezetébe (Bajorország, Baden-Württemberg) kerültek. Mivel nagy részük otthon is a német nyelvet használta, így zömük 1-2 generáció után teljesen beolvadt a németségbe. A következő, csekélyebb hullámban az 1956-os forradalmat követő megtorlások elől menekülők jelentették, kb. 25 000 személy. Jelentős hányaduk szintén a dél-német tartományokba áramlott, azonban itt már nagyobb volt a szóródás. Az 1960-as évek után hozzávetőleg 25 000 magyar származású vendégmunkás telepedett le a Német Szövetségi Köztársaságban az egykori Jugoszlávia területéről. Szintén a külhoni magyarokhoz köthetően, az 1968-as prágai tavasz után kb. 5 000 magyar telepedett le Csehszlovákiából. A Ceauşescu-rezsim elől Erdélyből 1975 után kb. 30 000 magyar nemzetiségű állampolgár menekült el, román útlevéllel. Az Európai Unióba való csatlakozásunk óta ismételten megnőtt a Németországban élő magyarok száma, mivel egyre könnyebbé váltak a letelepedési feltételek. Sok magyar található a nagyvárosokban, kiváltképp: Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt, Köln, Hamburg városaiban.

71. -- Nigéria -- "Nigeria"
A Nigériai magyarok lélekszáma körülbelül: 130 - főre becsülhető.. Nigéria egy független ország Nyugat-Afrikában, az Atlanti-óceán partján. Nigéria területe: 925 ezer km², lakossága: 175 millió fő. Nigéria a legnépesebb állam Afrikában 175 millió fővel. A szárazföldön nyugatról: Benin, keletről: Csád és Kamerun, északról: Niger alkot vele a határt. 1991-óta a főváros az ország közepén fekvő Abuja, korábban a kormány és a part-menti Lagosban székelt. A tengerpart mentén sós vizű mocsarak alakultak ki: mangrove-erdők. Kicsit magasabban és északabbra a mocsarak vize édesvíz. Ezek növényzete teljesen más jellegű. Még magasabban trópusi esőerdő nő. Az ország legnagyobb részének növényzete szavanna. Többféle szavannát különböztetnek meg Nigériában. A „guineai" szavannán magas fű nő, az elszórtan növő fák is magasak, a folyókat galéria-erdő kíséri. A „szudáni" szavanna ehhez hasonló táj, de a fű rövidebb, a fák alacsonyabbak. A „szaheli" szavannán füves részek váltakoznak fedetlen homokkal.. A Nigériai térségben ugyan csekély számban, de mindig éltek magyarok, főleg orvosok és ápolók, akik a különböző karítativ munkákban vettek részt az afrikai országban.

72. -- Norvégia -- "Norway"
A Norvégiai magyarok lélekszáma körülbelül: 3000 - főre becsülhető.. Norvégia, vagy hivatalos nevén Norvég Királyság független állam Észak-Európában, Svédországtól nyugatra. Norvégia egy hosszan elnyúló ország, területe: 385 ezer km², lakossága: 5 millió fő. Norvégia nem tagja az Európai Uniónak. Hosszan elnyúlt alakja van, Atlanti-óceáni partszakasza Fjordjairól híres. A norvég szárazföld legdélibb pontja Lindesnes világítótornya, a legészakibb, és egyben a kontinentális Európa legészakibb pontja Kinnarodden. Az ország és egyben Észak-Európa legmagasabb pontja a Jotunheimen nemzeti parkban található 2469 méteres Galdhøpiggen. A magyarok kivándorlásának nincsenek régi hagyományai Norvégiába, így az ott élő körülbelül 3 ezer magyar ember a legutóbbi évtizedekben vándorolt ki az északi országba a jobb megélhetés reményében. A Norvégiai magyarok többnyire: Oslo, Stavanger, Bergen, és Trondheim városaiban élnek..

73. -- Olaszország -- "Italy"
Az Olaszországi magyarok, az Itáliai magyarok lélekszáma körülbelül: 10.000 - főre becsülhető.. Itália Dél-Európában, a Földközi-tenger középső medencéjébe nyúló, csizma alakú félszigeten, az Appennini-félszigeten található, magába foglalva két nagy szigetet is, szicíliát és Szardíniát. Az országot a Földközi-tenger különböző beltengerei veszik körül, keletről az: Adria-tenger, nyugatról a: Tirrén-tenger, délről a. Jón-tenger, és északnyugatról a: Ligur-tenger.  Itália területe: 301 ezer km², lakossága: 60 millió fő.. Az olaszok saját országukat e neveken említik: "lo Stivale - a Csizma, il Belpaese - a Szépország, la Penisola - a Félsziget". Olaszország számos jól ismert, befolyásos európai kultúra otthona volt, például az etruszkoké, a görögöké, rómaiaké. Itália fővárosa: Róma, történelmi és nemzetközi világváros, mint az ókori Róma bölcsője. Az Itáliába való magyar kivándorlás tulajdonképpen mindig folyamatos volt. Nem voltak egyszerre olyan nagy kivándorlási hullámok mint más országokba, hanem mindig évről-évre lassú és folyamatos volt a kiáramlás. Olaszország számos jól ismert, befolyásos európai kultúra otthona volt, például az etruszkoké, a görögöké és a rómaiaké. Fővárosa, Róma, történelmi világváros, mint az ókori Róma és a katolikus egyház bölcsője. Olaszország ma a magasan fejlett országok közé tartozik a világ: 8. legnagyobb GDP-jével és a 17. legnagyobb emberi fejlődés indexével. Itália ma az egyik legnépszerűbb Európai ország, számtalan természeti szépséggel és műemlékkel büszkélkedik. Az Itáliai magyarok nagyobbik része északon él, a fejlettebb ipari régiókban: Milano, Torino, Udine városaiban. Élnek magyarok Közép-Itáliában is, Bologna, Firenze, Roma, városaiban, de délen is: Napoli, Bari, Cosenza városokban, sőt még a szigeteken: Szardínián és Szicílián is...

74. -- Oroszország -- "Russia"
Az Oroszország hatalmas területén élő magyarok lélekszáma körülbelül: 7000 - főre becsülhető.. Az Oroszországi Föderáció vagy röviden Oroszország Európa keleti részétől Észak-Ázsia - Szibéria - keleti partjáig, a Csendes-óceánig terjedő ország. Oroszország a Föld legnagyobb területű állama: 17 millió négyzetkilométeres területével, nagyhatalom, atomhatalom, lakossága: 145 millió, fővárosa Moszkva: 15 millió fő.  Az Oroszországi hatalmas távolságok miatt nagyon változatos a domborzat, az éghajlat, a növényzet és a talaj. A kelet-európai síkságon északról délre egymást váltják sorban a tundra, tűlevelű erdők (tajga), vegyes és lombhullató erdők, sztyeppe, és félsivatag a Kaszpi-tenger vidékén, mivel a növényzet változása tükrözi az éghajlat változását. Szibériában hasonló sorozat van. Az oroszországi magyarok főként a szocializmus évtizedeiben, a szovjet időkben kerültek ki, tanultak, és esetleg maradtak ott, családot alapítottak. Ma mintegy 7 ezer főre tehető a kinti magyarok száma, akik a hatalmas méretű Oroszország területén szétszórtan találhatóak. Magyarok élnek a fővárosban: Moszkvában, Szentpétervár, Novoszibirszk, Omszk, Tomszk, Volgográd városaiban.

75. -- Panama -- "Panama"
A Panamai magyarok lélekszáma körülbelül: 300 - főre becsülhető. Panama Közép-Amerika legdélibb állama. Természetes hidat képez Dél- és Észak-Amerika között. Nyugatról: Costa Rica, keletről: Kolumbia határolja, északi partjait: az Atlanti-óceán, déli partjait: a Csendes-óceán mossa. Panama vékony kis ország, területe: 78 ezer km², lakossága: 3,5 millió. Panamát igazán a panama-csatorna tette híressé és ismerté. Az első hajó 1914. augusztus 15-én haladt át a csatornán, egy évvel a tervezett határidő előtt. Panama amilyen kicsi az ország, olyan nagy befolyással van a nemzetközi áruforgalomra. Minden évben közel 13 000 hajó kel át a Panama-csatornán az év 365 napján, 24 órában. A világkereskedelemben megjelenő áruk 10%-a a csatornán megy keresztül, mely igen jelentősnek mondható, ha a globális gazdaságot vesszük viszonyítási alapul.. Panamában hét különböző kultúrájú indián törzs él, a természeti környezettel teljes harmóniában. Az idegenforgalmi termékeket értékesítő vállalatok felismerték ennek gazdasági jelentőségét, és sorra szervezik az autentikus közösségeket látogató túrákat. Félő, hogy ezek a törzsek a tömegturizmus következtében elveszítik egyedi jellegzetességeiket, rosszabb esetben a látogató komfortérzését célzó „átalakuláson” mennek keresztül. A Panamában élő magyarok főként a kereskedelemben és az üzleti életben tevékenykednek.

76. -- Paraguay -- "Paraguay"
A Paraguay-i magyarok lélekszáma nagyjából: 200 - főre tehető.. Paraguay egy független, tengerparttal nem rendelkező ország Dél-Amerikában. Az országot délről és délnyugatról Argentína, keletről és északkeletről Brazília, északnyugatról Bolívia határolja. Paraguay területe: 406 ezer km², lakossága: 6,4 millió fő. Az ország nevét a legnagyobb folyójáról kapta. Az indián eredetű név jelentése: "papagájok vize". Az egykori spanyol gyarmat 1811-ben nyerte el függetlenségét. A Dél-Amerika szívében elhelyezkedő ország történetét alapvetően meghatározta földrajzi elzártsága, mely jó táptalajt nyújtott az utópikus államhoz, illetve az Európai élet elől valamiért Dél-Amerikába menekülők számára. E távoli országban él a nyugati magyarság azon kis közössége, amely minden bizonnyal mérete ellenére a legnagyobb befolyást vívta ki magának a helyi kulturális, gazdasági és politikai életben. Már a XVIII. század közepén több mint fél tucat magyar jezsuita tevékenykedett a Paraguayi Rendtartomány misszióiban, melynek ügyvivői feladatát 1743-tól Orosz László látta el. A századfordulóra a fővárosban, Asuncion-ban volt egy mintegy 180 fős magyar kolónia. Ám idővel elvesztették egymással a kapcsolattartást. Fordulópont a magyar származású Juan Carlos Wasmosy 1993-as elnökké választásával következett be, melynek hatására 1996-ban Laszlo Istvan, Farkas Pinter és Miguel Angel Aranda Daroczi vezetésével újraalakult a máig aktív Paraguayi Magyar Egyesület, mely a körülbelül 20 családra zsugorodott kolóniát fogja össze.

77. -- Peru -- "Peru"
A Peru-ban élő magyarok lélekszáma körülbelül: 700 - főre becsülhető.. Peru Dél-Amerika harmadik legnagyobb, valamint az Andok legnagyobb területű országa. Peru területe: 1,3 millió km², lakossága: 28 millió fő. Az ország határai, északon: Ecuador és Kolumbia, keleten: Brazília és Bolívia, délen: Chile, nyugaton: a Csendes-óceán határolja mintegy 2000 kilométer hosszan. Az Andok hegység három hegylánca fut végig az országon. Az Altiplano 4000 méter magasan elterülő fennsíkja, valamint a Bolíviai határon, 3821 méter magasan található a világ legmagasabban fekvő hajózható tava, a Titicaca-tó.. Peru hajdanán az Inka Birodalom központja volt csodálatosan kialakított kultúrával. Peruban, Dél-Amerikában, az inkák földjén az arany valaha úgy állt halmokban, mint máshol a homok. Ez természetesen annak idején vonzotta az Európai kalandorokat és másokat is. A spanyol hódítás után így magyarok is kerültek ki szép számmal az inkák földjére. Ma pedig már a spanyol hódítok helyett inkább a turisták "hódítanak" és érkeznek csapatostul az országot megismerni. Lima, az ezerszínű főváros a Hollywood-i villákat is megszégyenító gazdag negyedek és alig pár száz méterre a koldusok hada könnyen megfér egymás mellett. De nincs a világnak az a távoli szeglete, ahol ne botlanánk magyarokba, itt is így van ez. Az ország nagyobb városaiban és a főváros Lima különböző negyedeiben is élnek még magyarok, noha egyre kevesebb van már belőlük, de azért még időnként találkozni lehet velük.  

78. -- Portugália -- "Portugal"
A Portugáliai magyarok, a Luzitániai magyarok lélekszáma körülbelül: 4000 - főre becsülhető.. Portugália, portugálul: Portugal, Magyarországgal csaknem azonos területű és lakosságú Dél-Európai ország, amely az Ibériai-félsziget délnyugati részén található. Portugália területe: 92 ezer km², lakossága: 10 millió fő. A mediterrán ország északon és keleten egyetlen szárazföldi szomszédjával, Spanyolországgal határos, nyugaton és délen az Atlanti-óceán mossa partjait. Portugália Európa szegényebb országai közé tartozott a múltban, így sosem szerepelt igazán a magyar kivándorlók célországai között. Ám híres magyar emigránsai így is voltak Portugáliának, mint a Horty család is, Horty Miklós egykori magyar kormányzó családja, akik itt találtak menedéket és életük végéig itt éltek. A mai idők 4000 portugáliai magyarjainak legtöbbje: Lisszabon, Setúbal, Porto, Coimbra városaiban él manapság.

79. -- Románia -- "Romania"
A Romániai magyarok, az Erdélyi magyarok lélekszáma körülbelül: 1,5 millió - főre becsülhető.. Románia keleti szomszédja Magyarországnak, területe: 238 ezer km², lakossága: 22 millió fő. A romániai magyarok a kisebbségi magyarság legnagyobb csoportja, a magyarok a Románia legnagyobb lélekszámú nemzeti kisebbsége. A tágabban értelmezett Erdély, a történelmi Erdély, a Partium és a Kelet-Bánság az 1920. június 4-én megkötött Trianoni békeszerződés útján Romániához került. A mai Erdély középső és nyugati részén (Erdélyi-medence, Partium, Bánság) élő magyarok mellett külön csoportot alkotnak a székelyek és a moldvai csángók: A székelyek Erdély keleti részén, Székelyföldön élő magyar népcsoport. Létszámuk körülbelül 700 ezer fő. Egyesek szerint feltehetően a Hunok leszármazottai. Kultúrájukat és bizonyos mértékű különállásukat mind a mai napig megőrizték. A moldvai csángók a Moldvában élő magyar nyelvű népcsoport tagjai, akik vallási szempontból a moldvai katolikus lakosság részét alkotják. Számuk ma: 62 ezer körülire tehető, ami a moldvai katolikusoknak mintegy negyede: 25%-a. Az 1930-as népszámlálás szerint Erdélyben: 1,5 millió fő vallotta magát magyar anyanyelvűnek. A magyarság majdnem fele Székelyföldön, mintegy negyedrésze Erdély egyéb területein és nagyjából szintén negyede a nyugati határ mentén élt. A magyarság eloszlása Romániában elsősorban történelmi okokra vezethető vissza. Nagy tömbben élnek Erdély belső peremén (Székelyföldön), valamint a Partiumban illetve Moldvában (csángók). Az erdélyi nagyvárosokban a tömeges betelepítések és a városok elrománosítására tett kísérletek következtében arányszámuk alaposan csökkent. Például Kolozsvár, ahol ma több mint 60 ezer magyar él, csak: 18,96%-on áll a 2002-es népszámlálási eredmények alapján. A magyarok többséget két megyében, Hargita megye és Kovászna megye alkotnak, ezen felül a jelentős számban élnek Maros, Szatmár, Bihar, Kolozs és Szilágy megyékben. A többi erdélyi megyében a magyarság aránya: 10%-nál kisebb, míg a Kárpátokon-túli megyékben: 1% alatt van. A 2002-es népszámlálási adatok Románia népességének drasztikus csökkenését mutatták ki nem csak a magyar hanem a román nemzetiségűek soraiban is.

80. -- Skócia -- "Scotland"
A Skóciában élő magyarok lélekszáma körülbelül: 5500 - fő körül mozog.. Skócia, angolul: Scotland, Nagy-Britannia második legnagyobb országrésze a területe és népessége alapján, területe: 78 ezer km², lakossága: 5,2 millió. A Brit-sziget északi harmadát foglalja el, délről Anglia, keletről az Északi-tenger, északról és nyugatról az Atlanti-óceán határolja, délnyugatról pedig az Ír-tenger. Mintegy 790 sziget tartozik hozzá. Skócia két legnagyobb városa Edinburgh és Glasgów, a kinti magyarok jelentős része is e két nagyvárosban él. Az ország igen fejlett iparának köszönhetően a gyáriparban van a legtöbb munkalehetőség. A fővárosa és legszebb város: Edinburgh, míg a legnagyobb város egy igazi iparváros: Glasgów.. Edinburgh elrendezése különlegesen festői, ugyanis a vulkanikus eredetű, meredek kőszirt tetejére emelték a várat, ahonnan a főutca végig a lankás hegygerincen halad lefelé. Glasgów a stílus fővárosaként emlegetik, art deco sörözőkkel, divatos üzletekkel, kulturális központokkal, több mint 30 művészeti galériával és múzeummal, gazdag művészeti programmal..

81. -- Spanyolország -- "Spain"
A Spanyolországi magyarok, a Hispániai magyarok lélekszáma körülbelül: 5000 - főre becsülhető.. Spanyolország Európa délnyugati felén fekszik, az Ibériai-félszigeten. A spanyol szárazföld délről és keletről a Földközi-tenger, amelyben az országhoz tartozó Baleár-szigetek fekszenek, északról a Vizcayai-öböl és nyugatról az Atlanti-óceán alkot vele határt. A szárazföldön Portugáliával, Franciaországgal, Andorrával, Gibraltárral és Marokkóval határos. Spanyolország a legnagyobb a három független államból, amelyek az Ibériai-félszigeten fekszenek, területe: 504 ezer km², lakossága: 48 millió.. Spanyolországban sokféle népesség él: spanyol, baszk, katalán, gallegó. Az ország fővárosa: Madrid. Spanyolország a mediterrán flóraterülethez tartozik, kevés az erdőterület, főleg a píneaerdők aleppói fenyőkkel és pínea fenyőkkel, délen: agavé, füge, eukaliptusz, pálma, olajfa, mirtusz, citrom és narancs ültetvények találhatóak. A legtöbb magyar a két legnagyobb város: Barcelona és Madrid környékén él, még Zaragoza, Valencia, Murcia, Sevilla, és Malaga városaiban és annak környékén is találunk magyarokat. Sőt néhány százan Baleári és a Kanári szigeteken is élnek a magyarok közül. Ha Spanyolországban valaki meghallja a magyar nevet, még ma is rögtön rávágja hogy: Puskás-, Pancho-, hisz Puskás öcsi a Real Madrid csapatával történelmet írt. Így a magyaroknak ma sincs rossz hírük Spanyolországban, viszonylag alacsony számuk ellenére sem.

82. -- Svájc -- Switzerland"
A Svájci magyarok lélekszáma körülbelül: 25.000 - főre becsülhető.. Svájc egy kis nyugat Európai ország, ami egy kis ékszerdoboz változatos tájaival, területe: 42 ezer km², lakossága: 8,2 millió fő. Svájcban csaknem 25 ezer magyar él. A Svájcba kivándorolt magyarok első nagy csoportja a második világháború után, 1948-1952 között érkezett, majd a második nagy csoport az 1956-os forradalom után érkezett Helvét földre. Ezután is érkeztek azért szinte mindig kisebb-nagyobb magyar csoportok évről-évre. A legtöbb magyar a nagyvárosokban él: Zürich, Basel, Luzern, Genf városaiban. Két évtizede alakult a Svájci Magyar Egyesületek Szövetsége (SMESZ), amely — mint csúcsszerv — az összes számottevő magyar szervezetet magába foglalja. A tizennégy működő svájci magyar szervezet közül jelenleg tizenkettő tagja a SMESZ-nek. A tagszervezetek négy kivételével regionális jellegűek. Országos hatáskörű a Magyar Mérnökök és Építészek Világszövetségének Svájci Csoportja, a Keresztény Magyar Munkavállalók Szövetsége, valamint a Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör. Magyar egyesületek működnek Zürichben, Bernben, Bázelban, Badenben, Genfben, Lausanne-ban, Luzernben, St. Gallenben, Luganóban. Magyar iskola működik Bázelban és Zürichben. A magyar nyelvű lelkigondozást római katolikus lelkész végzi Zürichben, Bázelban, Bernben, Fribourgban. Református lelkészek szolgálnak Zürichben, Bernben, Genfben.Továbbá megemlítendő a Wallis-ban található Val d'Anniviers völgy, ahol a hunok egykori néhány száz fős leszármazottai élnek.

83. -- Svédország -- "Sweden"
A Svédországi magyarok lélekszáma körülbelül: 35.000 - főre becsülhető.. Svédország Észak-Európában található, földrajzilag a Skandináv-félszigethez tartozó állam, nyugatról és északról: Norvégia, keletről pedig: Finnország határolja. Svédország területe: 450 ezer km², lakossága: 9,6 millió fő. Az Észak-Európában fekvő Svédországban mintegy 35 ezer magyar él, s 17 körzetben összesen 32 világi magyar szervezet működik. Ezek érdek képviseleti szervezete a Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (SMOSZ), amely a legutóbbi években hatékony lépéseket tett az „északi régió”, vagyis a skandináv és a balti országok magyar szervezetei tevékenységének összehangolására. A svédországi iskolarendszer biztosítja a bevándoroltak gyermekeinek heti 1—2 órás anyanyelvi oktatását. 2000-ben a mintegy 1200 anyanyelvi oktatásra jogosult magyar gyermek közül több mint 700 részesült magyar nyelv-oktatásban. Az oktatást 50, többé-kevésbé képzett nyelvtanár folytatja, köztük a Lund-i és az Uppsala-i egyetem Magyar Tanszékén végzett, magyar szakos tanárok is. A SMOSZ programot dolgozott ki az anyanyelvi oktatás elősegítésére, amely keretül szolgált a hétvégi nyelvoktatás beindításához, s e program támogatására alapítványt is létesített. Jelenleg 14 városban működik hétvégi iskola. A program egy másik pontja a nyári anyanyelvi tábor megszervezése, amelyet 2000-től évente nagy sikerrel rendeznek meg Tangagerden-ben, a magyarok nyári táborhelyén. A Bihari Szabolcs vezette SMOSZ 1996-ban megvásárolta Stockholm közelében, Bromma helységben azt az ingatlant, amelyben berendezte a jól működő Magyar Házat.

84. -- Szaúd-Arábia -- "Saudi-Arabia"
A Szaúd-Arábiai magyarok lélekszáma körülbelül: 200 - főre becsülhető.. A Szaúd-Arábiában élő magyarok többsége szaudi állampolgárok magyar házastársa, kisebb részük pedig ott dolgozik az ipari vagy szolgáltató szektorban. Szaúd-Arábia az Arab-félszigeten fekszik, a félsziget legnagyobb méretű országa, területe: 2,1 millió négyzetkilométer, lakossága azonban ehhez képest, csekély: 30 millió.. Két oldalról a Perzsa-öböl és a Vörös-tenger mossa partjait. Az ország nevének első része, az első király nevét őrzi. Felszínének központja az északról és délről kő- és homok sivatagokkal övezett – Földünk kőolajban leggazdagabb vidéke – a Perzsa-öböl menti síkság határolja. Gazdaságának alapja hatalmas kőolajvagyona. A Föld legjelentősebb készleteivel rendelkezik és az első számú exportőr is. Az ország legnagyobb részére a szélsőségesen meleg és száraz időjárás jellemző. Így nyáron előfordul az 50 °C feletti hőmérséklet is, az eddig mért legmagasabb hőmérséklet 51,7 °C volt. A sivatagok növényzete gyér, szárazságtűrő fűfélék és cserjések fordulnak elő. Az oázisokban apró termetű madarak élnek. A némileg hűvösebb és csapadékosabb hegyekben nagyobb állatvilág él. A tengerekben a korallzátonyok élővilága gazdag.

85. -- Szenegál -- "Senegal"
A Szenegálban élő magyarok lélekszáma körülbelül: 150 - főre becsülhető. Szenegál egy Magyarországnál több mint kétszer nagyobb területű ország Nyugat-Afrikában, az Atlanti-óceán partján fekszik. Legjelentősebb folyójáról, a Szenegálról kapta a nevét. Szenegál területe: 196 ezer km², lakossága: 12 millió fő, fővárosa: Dakar...Területének zöme Szavannával borított síkság, amelyet délnyugaton mocsarak tarkítanak. Legmagasabb pontja: név nélküli magaslat, 581 méter. Az egykori Francia Nyugat-Afrika központi területe, függetlenségét 1960-ban nyerte el. Mivel az ország egykor Francia gyarmat volt, így az Európaiak közül a franciák aránya a legmagasabb.. Az itt élő magyarok száma igen csekély, körülbelül: 150 fő, akik a különböző egészségügyi és gyógyászati intézményekben dolgoznak..Szenegálban: trópusi éghajlat uralkodik, május és november között délről monszun érkezik az országba, a száraz évszak december és május között van.. Az évi középhőmérséklet áprilisban 40 °C, decemberben 18 °C. Az évi csapadék mennyiség: 1500 mm és 500 mm között változik délről északra haladva. Dakar-ban: 18-26 °C van januárban, míg júliusban: 24-32 °C...

86. -- Szerbia -- "Serbia"
A Szerbia magyarok, Vajdasági magyarok lélekszáma körülbelül: 300.000 - főre becsülhető.. Szerbia déli szomszédja Magyarországnak, Közép-Európában, a Balkán félsziget középső részén fekszik. Az ország területe: 77 ezer km², lakossága: 7,2 millió fő. A Szerbiai, vagy Vajdasági magyarok alatt a szerbiai Vajdaság Autonóm Tartományban élő magyar nemzetiségű emberek csoportját értjük. Lélekszámuk jelenleg még megközelíti a 300 ezret, de folyamatosan csökken. Fő szellemi és kulturális központjuk korábban Újvidék volt, az 1990-es évektől kezdve azonban ezt a szerepet egyre inkább Szabadka vette át, habár sok intézmény székhelye továbbra is Újvidék maradt (pl. Magyar Szó). A Vajdasági magyarok elődei a Magyar Királyság Bács-Bodrog, Torontál és Szerém vármegyéinek lakosai voltak. A Vajdasági magyarok a Trianoni békeszerződéssel a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, illetőleg a későbbi Jugoszlávia fennhatósága alá kerültek, majd utána végül az ebből létrejött Szerbia részei lettek. A magyarok többsége a magyar-szerb határ mentén, Észak-Bácskában és Észak-Bánságban él tömbben, kisebb részük ettől délebbre szórványban. Létszámuk fokozatosan csökken, a leginkább veszélyeztetettek a déli régiók magyarjai, főleg a Szerémségi körzetben. Abszolút magyar többségű községek Magyarkanizsa (86,52%), Zenta (80,52%), Ada (76,64%), Topolya (58,94%), Kishegyes (55,92%) és Csóka (51,56%). Relatív magyar többségű községek Óbecse (48,83%) és Szabadka (38,47%). A 2000-es években magyar népesség száma évente mintegy 4000 fővel csökken: évente kb. 3000-rel többen halnak meg, mint amennyien születnek, kb. 500-1000 fő emigrál és 4-500 fő vegyes házasságok során asszimilálódik, főleg a szórványban. Emiatt hamarosan fenntarthatatlanná válik a magyar iskolahálózat a mai formájában.

87. -- Szíria -- "Syria"
A Szíriai magyarok lélekszáma körülbelül: 180 - főre becsülhető.. Szíria a keleti félgömb 35° és 43° hosszúsági fokai, illetve az északi félgömb 32° és 38° szélességi körei között fekszik, egy arab állam Ázsiában, a Közel-Keleten. Szíria területe: 185 ezer km², lakossága: 20 millió fő, amivel az országok méret szerinti rangsorában a középmezőnyben található. Az államhatár hossza mintegy: 2253 kilométer, ebből: 193 kilométer tengerpart. Az állam legnagyobb szélessége nyugat-keleti irányban: 830 kilométer, észak-déli irányban pedig: 740 kilométer. Nyugaton Libanonnal és a Földközi-tengerrel, északon Törökországgal, keleten Irakkal, délen pedig Irak mellett Jordániával határos. Az emberi tevékenység nagyrészt a mediterrán parti sávban összpontosul, így a természetes élővilág itt szorult vissza a leginkább. A Szíriában élő és tartozkodó magyar állampolgárok döntő többsége szír állampolgárok magyar házastársa, illetve az ilyen családokba született kettős állampolgárságú gyermek. Ők életvitelszerűen Szíriában élnek és ezért így általában már többé nem is szándékoznak Magyarországra jönni.

88. -- Szlovákia -- "Slovakia"
A Szlovákiai magyarok, Felvidéki magyarok lélekszáma körülbelül: 500.000 - főre becsülhető.. Szlovákia északi szomszédja Magyarországnak, Közép-Európában fekszik, területe:  50 ezer km², lakossága: 5,2 millió fő. A félmilliós, 500 ezres magyar lakosság szám már igen csekély az egykori létszámhoz képest. A szlovákiai magyarok vagy felvidéki magyarok egyike azon őslakos kényszer-kisebbségeknek, amelyek az első világháborút lezáró Versailles-i békerendszer következtében alakultak ki. Szlovákia az egykori "Nagy Magyarország" északi részének területéből jött létre, így a mai Magyarországal északról határos. A magyarokat sorsuk immár több mint nyolc évtizede a csehszlovák, illetve a szlovák államhoz köti őket, rokoni kapcsolataik, kulturális-nyelvi kötődésük és etnikai identitásuk azonban továbbra is erős szálakkal fűzi őket Magyarországhoz. A Szlovákiai magyar kisebbség története a Csehszlovák Köztársaság 1918. október 28-ai megalakulásával vette kezdetét. A nagyhatalmi viszonyoknak és a Csehszlovák politika érdekérvényesítő szerepének köszönhetően a csehszlovák-magyar államhatárt nem etnikai, hanem stratégiai, gazdasági, közlekedési szempontok alapján húzták meg. Így az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés értelmében mintegy: 1 millió 70 ezer magyar anyanyelvű került a frissen kikiáltott Csehszlovák államhoz. Ebből a Szlovákiának nevezett országrészben: 890 ezer, míg Kárpátalján: 180 ezer magyar élt. A 2011-es népszámlálás során: 458.467 személy vallotta magát magyarnak, ami Szlovákia lakosságának a 8,5%-át jelenti. Hátrányosan érinti a mai szlovákiai magyar lakosságot az, hogy Szlovákia déli része az ország gazdaságilag elmaradottabb régiójának számít. A kevésbé kiépült infrastruktúra, a magyarok által lakott területeken, az állami beruházások északibb területekre való irányultsága az okozója. Szlovákiában: 585 magyar tanítási nyelvű oktatási intézmény működik az óvodákat is beleértve. További 194 iskola kétnyelvű: szlovák-magyar. 2004-ben nyílt meg Komáromban a Selye János Egyetem, az első állami támogatású magyar nyelvű egyetem Magyarországon kívül.

89. -- Szlovénia -- "Slovenia"
A Szlovéniai magyarok, a Muravidéki magyarok lélekszáma körülbelül: 15.000 - főre becsülhető.. Szlovénia délnyugati szomszédja Magyarországnak, Közép-Európában fekszik, az egykori Jugoszlávia északnyugati részén. Szlovénia a középső régió legszebb kis országa, területe: 20 ezer km², lakossága: 2 millió fő. Négy nagy Európai földrajzi régió találkozik az országban: az Alpok, a Dinári-hegység, a Kárpát-medence, és a Mediterráneum. A "szlovéniai magyarok" vagy "muravidéki magyarok" 15 ezer fője, az egyikét alkotják azon kényszer kisebbségeknek, amelyek a Trianoni békeszerződés következtében alakultak ki. Sorsuk azóta Jugoszlávia, 1991 óta Szlovénia államhoz köti őket, rokoni kapcsolataik, kulturális-nyelvi kötődésük és etnikai identitásuk azonban továbbra is erős szálakkal fűzi őket Magyarországhoz. A Muravidék (Prekmurje) történelmi régióban élnek. Közigazgatásilag ez jelenleg a kissé nagyobb Pomurska szlovéniai régió része. A Muravidéki magyarok két csoportra oszthatóak, az egyik az Őrség-vidéki, a másik a Lendva-vidéki magyar tömb. Az előbbiek az első világháború előtt Vas vármegyéhez, az utóbbiak Zala vármegyéhez tartoztak. Magyarországon a közbeszéd gyakran keveri a Muravidéket a Muraközzel, s a szlovéniai magyarokat muraközi magyaroknak hívja. Az effajta téves megnevezés gyakran sérti a muravidéki magyarokat, mivel a Muraköz és a Muravidék között óriási földrajzi különbség van. A muravidéki magyarság számában és asszimilációs hajlandóságában hasonló a Burgenlandihoz. Az 1980-as évek közepén végzett közös magyar-szlovén kutatás hátrányos gazdasági-infrastrukturális helyzetet, erősödő elvándorlást és vegyes házasságokban megnyilvánuló asszimilációt mutatott ki a határ mindkét oldalán. A 10 évenként tartott népszámlálások között fokozatosan, átlagban: 13%-kal csökkent a szlovéniai magyar nemzetiségűek száma. A vegyes házasságok aránya meghaladja az: 50%-ot, és az abból származók: 80%-a a többségi nemzethez tartozónak vallja magát. 1991 nyarán a magyarok egyöntetűen a Jugoszláviától való független Szlovénia mellett álltak ki. A rendszerváltás óta helyzetük elvileg tovább javult. A szlovén alkotmány biztosítja a szabad anyanyelv használatot, a 61. szakasz a „nemzeti hovatartozás szabad kifejezéséről”, a 64. szakasz „az őshonos olasz és magyar nemzeti kisebbség külön jogairól” rendelkezik. A kisebbségi többletjog-rendszeren alapuló nemzetiségi politikának megfelelően a magyar és az olasz kisebbségi közösség az oktatás, a kultúra, a tájékoztatás területén, valamint az anya-országgal történő kapcsolattartás terén külön lehetőségekkel rendelkezik, amit az állam anyagilag is támogat.

90. -- Szomália -- "Somalia"
A Szomáliai magyarok lélekszáma: 250 - emberre tehető.. Szomália az Afrikai kontinens keleti csücskén, Afrika-szarván helyezkedik el, keleti partjait az Indiai-óceán víze mossa, területe: 637 ezer km², lakossága: 12 millió. Szomália egy Magyarországnál csaknem hétszer nagyobb ország Kelet-Afrikában, az úgynevezett: "Afrika-szarván". Az ország neve egy népnevet őriz, amelynek jelentése - "sötét, fekete", a helyi lakosság bőrének színére utal. A 19. században az ország északi része brit, a déli része pedig olasz közigazgatás alá került. Az országban 1972 óta a szomáli a hivatalos nyelv, de beszélik még az: arabot, az angolt, néhol pedig még az olaszt is. Éghajlata trópusi, legnagyobb folyója az Etiópia felől érkező Jubba, amely Mogadishu közelében ömlik bele az Indiai-óceánba. A Szomáliában élő magyarok különböző karitatív munkákban és a kereskedelemben vesznek részt többnyire.

91. -- Szudán -- "Sudan"
A Szudán északi területén élő: nubiai magyarok, a magyarabok lélekszáma: 12.000 - emberre tehető.. Szudán Afrika harmadik legnagyobb területű országa az Afrikai kontinens észak-keleti részén fekszik. Szudán területe: 1,8 millió km², lakossága: 35 millió fő. A magyarabok vagy magyarábok Núbiában, a mai Észak-Afrikai Szudán határán élő, magát magyarnak valló népcsoport. Nevük magyar-núbiai szóösszetétel, jelentése „magyar törzs”, a magyar+arab összetételre való visszavezetés téves. Fodor István orientalista 10-12 ezer főre tette a számukat. A núbiai anyanyelvű magyarabok Núbia egyiptomi részében eredetileg Anéba, Tuska, Gatta és Ibrim településeken éltek; 1964-ben, az Asszuáni-gát megépítése után ezek a falvak víz alá kerültek. Szudánban jelentős közösségük élt a Nílus-parti Vádi Halfa városában, és a parttal szemközti Magyarárti-szigeten. Az elárasztás után az etióp határ közelében levő Hasm el-Kirbá faluba telepítették át őket. Élnek még magyarábok Kartúmban, Atbarában és Port Szudánban is. A magyarabok mondái szerint őseik 1517-ben érkeztek Egyiptomba I. Szelim oszmán-török szultán hódító hadseregével, majd a hadjárat után részt vettek az Alexandriában hátrahagyott katonák zendülésében és végül ott maradtak.

92. -- Thaiföld -- "Thailand"
A Thaiföld-i magyarok lélekszáma körülbelül: 800 - főre becsülhető.. Thaiföld egy Délkelet-Ázsiai ország, területe: 514 ezer km², lakossága: 65 millió fő, fővárosa: Bangkok. Határai, keleten: Laosz és Kambodzsa, délen: Malajzia és a Thai-öböl (Sziámi-öböl), nyugaton az: Andamán-tenger és Mianmar határolja. Az ország éghajlata Trópusi, a Trópusi monszun, kiadós esőkkel, főként a nyári időszakban. Az átlagos Bangkok-i középhőmérséklet januárban: 25,8 °C, júliusban: 28,4 °C. Az átlagos éves csapadék mennyiség: 1351 mm. A 2000-es évek elejétől kezdtek kitelepülni magyarok Thaiföldre, a kedvező éghajlat és az idegenforgalom nyújtotta munkalehetőségek miatt. Bangkok az egyik legversenyképesebb árakkal rendelkező város Ázsiában. A barátságos alkudozás a legtöbb üzletben és piacon kedvező árakat és jó kiszolgálást biztosít. Thaiföld strandjai a világ legszebbjei között vannak, és mivel az ország nagy része érintetlen, nagyszerű lehetőséget nyújt a kikapcsolódásra, relaxációra. Leghíresebb strandjai: Khao Lak, Pattaya, Phuket, Phi Phi Don, West Railiy.

93. -- Törökország -- "Turkey"
A Törökország-i magyarok lélekszáma körülbelül: 1600 - főre becsülhető.. Törökország területének kisebbik része Európa délkeleti felén, nagyobbik része Ázsia délnyugati felén fekszik. Törökország területe: 780 ezer km², lakossága: 80 millió fő. A Fekete-tenger és a Földközi-tenger között elhelyezkedő Anatóliai-félsziget alkotja az ország fő területét. A törökök és a magyarok származása, kultúrája, történelme számos ponton kötődik egymáshoz. Törökországban a középkor óta éltek magyarok, voltak akik önként mentek, voltak akiket elhurcoltak a török hódoltság ideje alatt. Aztán már a modern időkben jó néhány nő Törökországba ment férjhez és úgy került ki. Magyarokat találni Isztambul, Ankara, Izmir, Antalya városaiban is. A világon több olyan település található, amelyen magyarok vagy legalábbis magyar ősökkel rendelkező emberek élnek. Főleg a Balkánon, hiszen a török időkben nagyon sok magyart hurcolhattak az akkori Oszmán Birodalom területére. Persze voltak olyanok is, akik önként mentek félve a Habsburg megtorlástól. Az egyik ilyen hely Madzsarcöy. Van egy magyar falu is Törökországban, a neve Madzsarcöy - Magyarfalú. Antalya városától alig 40 kilométerre található egy falu. Madzsarcöy-nek hívják. A legenda szerint itt magyarok élnek. Nemrég székelykaput állítottak a településen. A helyiek nagyon büszkék a vélt magyar ősökre.

94. -- Tanzánia -- "Tanzania"
Az Tanzániában élő magyarok lélekszáma körülbelül: 350 - emberre tehető.. Tanzánia Magyarországnál több mint tízszer nagyobb ország, Kelet-Afrika Indiai-óceáni partvidékén. Az Afrikai ország területe: 945 ezer km², lakossága: 36 millió. Az ország két szövetségi állama egykor brit mandátumterület volt: Tanganyika 1961-ben nyerte el függetlenségét és 1964-ben egyesült Zanzibárral. Tanzánia felszínének zömét a Kelet-afrikai-magasföld hullámos szavannája uralja. A fennsíkból északon hatalmas vulkánok emelkednek ki, amelyek közül a Kilimandzsáró hegység csúcsa, a Kibo: 5893 méter, amely egyben Afrika legmagasabb pontja is. Tanzánia változatos földrajzi jellemzői változatos éghajlati feltételekkel párosulnak. A fennsíkokra a trópusi éghajlat a jellemző, sok részén elég hűvösek az éjszakák. Az Indiai-óceán partszakaszán forró, párás, trópusi klíma van, amelyet némiképp enyhít a tenger közelsége. Sehol máshol a Földön nem látható ennyi: antilop, gnú, zebra, elefánt, víziló. - Tanzánia gazdag vadállománya a világ legnagyobbjai közé tartozik. A Tanzániában élő magyarok a különböző karitatív és idegenforgalmi életben vesznek részt többnyire.

95. -- Tunézia -- "Tunisia"
A Tunéziában élő magyarok lélekszáma körülbelül: 150 - fő lehet.. Tunézia vagy Tunisz egy szép és bájos ország Észak-Afrika Mediterrán tengerpartján. Északról a Földközi-tenger, Nyugatról Algéria, délkeletről Líbia határolja. Tunézia területe: 163 ezer km², lakossága: 5 millió fő. Az ország területének 45%-át a Szahara homokja borítja. A megmaradó terület megművelhető. A vidék már az ókorban is fontos volt; először Karthagó városa jött létre Tunézia földjén, majd később a Római Birodalom része lett. Az ország fővárosa ma a pezsgő életű Tunisz, az egykori Karthagó helyén. Tunézia az 1990-es évek végétől kezdődően a magyar turisták egyik fő célpontja, nyaralóhelye lett, a kellemes éghajlata és az olcsó árai miatt. Ezáltal kerültek ki oda olyan magyarok is, akiknek megtetszett az ország, és akár családostul is letelepedtek, valamilyen válalkozásba fogtak. A Tunéziai magyarok a vendéglátásban, az idegenforgalomban dolgoznak többnyire, ez ott a fő megélhetési forrásuk..

96. -- Ukrajna -- "Ukraine"
Az Ukrajna területén élő magyarok, a Kárpátaljai magyarok lélekszáma körülbelül: 170.000 - főre becsülhető.. Ukrajna keleti szomszédja Magyarországnak. Tekintélyes nagyságú ország, területe: 603 ezer km², lakossága: 47 millió. A kárpátaljai magyarok egyike azon kényszer-kisebbségeknek, amelyek az első világháborút lezáró Versailles-i békerendszer következtében alakultak ki. Sorsuk immár több mint nyolc évtizede a csehszlovák, szovjet, illetve a ukrán államhoz köti őket, rokoni kapcsolataik, kulturális-nyelvi kötődésük és etnikai identitásuk azonban továbbra is erős szálakkal fűzi őket Magyarországhoz. Kárpátalján a magyarság száma a 20. században nem emelkedett olyan dinamikusan, mint a területen élő többi nemzetiség esetében. A 16. század közepéig a vidék összlakosságának 2/3-a volt magyar. 1880-ban a terület 410 000 lakosa közzül 105 000 vallotta magát magyarnak. Az 1910-ben az utolsó objektív népszámlálás idején 185 000 magyart írtak össze Kárpátalján. A trianon utáni időkben tartott népszámlálások során a helyi magyarság számát különböző módszerek és eszközök segítségével megmásították. A területen végzett utolsó 2001-es ukrán népszámlálás során 151 533 magyart írtak össze. Jelenleg a magyarság egy nagy tömbben Kárpátalja sík vidéki részén, illetve a Tisza, Latorca, Borzsa felső folyásának vidékén szorványban él. A magyarok által lakott települések száma 114, melyekből 78 magyar többségű. 1989-ben alakult a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), amely a kárpátaljai magyarok legfontosabb érdekvédelmi szervezete. A szervezet célkitűzései között szerepel a kárpátaljai magyarság önazonosságának, nemzeti kultúrájának és anyanyelvének megőrzése.

-- 97. -- Új-Zéland -- "New Zealand"
Az Új-Zéland-on élő magyarok lélekszáma körülbelül: 2000 - főre becsülhető.. Új-Zéland két nagyobb szigetből álló állam a Csendes-óceán délnyugati részén. A Föld legelszigeteltebb állama: még Ausztráliától is kb. 1500 km-re fekszik. Az Új-Zélandi sziget területe: 268 ezer km², lakossága: 4,2 millió. A Magyarországtól legtávolabb eső Új-Zélandon mintegy 2 ezer magyar ember él és dolgozik. A 19. században érkeztek meg az első magyar bevándorlók Új-Zélandra. Sokan közülük csak ideiglenesen tartózkodtak az országban, majd tovább utaztak. Az 1840-es évek végén és az 1850-es évek elején számos kisebb csoport érkezett Magyarországról, köztük az 1948-as menekültek is. Az 1860-as években aranyláz miatt érkeztek magyarok az országba. Egyikük, Vékey Zsigmond ügyvéd, az Otago Daily Times újságírója lett. Ő később hazatért Magyarországra. Az első állandó magyar bevándorlók 1872 és 1876 között érkeztek, majd még a 19. század későbbi évtizedeiben még néhányan. A 20. század elején mintegy 100-an vándoroltak Csongrádról Új-Zélandra. Az 1980-as években merült fel az a gondolat, hogy kulturális szervezeteket kellene alapítani. 2006-ban már négy városban létezett valamilyen magyar szervezet, Auckland-ben, Wellingtonban, Christchurchben és Dunedinben. 2003. augusztus 20-án Magyar Millennium park-ot avattak Wellingtonban. A parkban egy tipikus székelykapu is található. Az új-zélandi magyarok lapja, a Magyar Szó három havonta jelenik meg. Időnként magyar nyelvű adást sugároz két rádió, az Access Radio és a Planet FMA 2001-es népszámlálás szerint 894-en tekintik magukat magyarnak, 1191-en beszélik a magyar nyelvet és 987-en születtek Magyarországon. 2006-ban 1476 új-zélandi beszélt magyarul.

-- 98. -- Uruguay -- "Uruguay"
A Uruguay-ban élő magyarok lélekszáma körülbelül: 8000 - főre becsülhető.. Uruguay egy kisebb területű Dél-Amerikai ország a szomszédaihoz képest, területe: 176 ezer km², lakossága: 3,5 millió fő. Határai, észak-északkeleten: Brazíliával, nyugaton: Argentínával, délen-délkeleten: az Atlanti-óceánnal, illetve annak La Plata nevű öblével határos. Három hullámban érkeztek egykoron a magyarok a Dél-Amerikai Uruguay-ba, és így alakult ki a mai, mintegy 8 ezres számuk. Elsőként, legnagyobb számban az 1930-as években, a nagy gazdasági világválság idején, ezután 1948-ban, és végül 1956-ban ismét többek nekivágtak, de közülük sokan már vissza is tértek hazájukba, mert nem tudták megszokni Dél-Amerikát és Uruguayt. Amit a turistáknak leginkább ajánlani szoktak Uruguayban, az a marhahús, melyet sokféleképpen készítenek és legalább olyan jó mint Argentínában. Ma körülbelül 8000 fős magyar kolónia él Montevideóban, a fővárosban. A Katolikus Magyar Otthon tagjai közül legtöbben – főként az első kivándorlási hullámmal érkezők - már a hetvenes, nyolcvanas éveikben járnak. Fiatalabbak sajnos nagyon kevesen vannak. Ennek ellenére folyamatosan pezseg az élet a Magyar Házban. Többször rendeztek az uruguayi kolóniák népi táncait bemutató fesztiválokat, melyek különösen emlékezetesek voltak a magyarokkal..

-- 99. -- Vatikán -- "Vatican"
A Vatikánban élő magyarok lélekszáma körülbelül: 20 főre becsülhető.. A Vatikán, Vatikánváros - "Citta dell Vaticano" a római katolikus egyház állama. A Vatikán a legkisebb független állam a világon, területe: 0,44 km², lakossága: 1050 fő. A Vatikán fő területe Roma, Italia fővárosa teljes egészében körülveszi minden oldalról. Ezen kívül hozzá tartozik még néhány épület Róma városában is, és a Castel Gandolfo-i pápai nyaraló 55 hektáros területe. A Vatikán államformája teokratikus monarchia, abszolút uralkodója a pápa.. A Vatikánban élő magyarok egyházi emberek, az egyházi közigaztagtásban dolgozók.

-- 100. -- Venezuela -- "Venezuela"
A Venezuela területén élő magyarok lélekszáma körülbelül: 8000 - főre becsülhető.. Venezuela Dél-Amerika északi részén terül el, az ország területe: 1 millió km², lakossága: 27 millió. Természetes határa a tengerpartjai, a Karib-tenger, illetve az Atlanti-óceán mentén, mintegy 2 800 kilométer hosszan. A venezuelai magyar közösség: 8 ezer fője azokból áll, akik a második világháború vagy az 1956-os forradalom után emigrálásra kényszerültek Venezuelába, Dél-Amerikába. Az 1969-ben alapított venezuelai magyar kultúrház a legnagyobb Latin-Amerikában, ahol összesen tizennyolc magyar közösséget tartanak nyilván. Ezek között van a "Szent Erzsébet Katolikus Nőegylet", a Gyöngyösbokréta és a Búzavirág néptánc együttesek, négy cserkészcsapat, a Magyar Történelmi Társaság, a Magyar Óvoda, a Venezuelai Magyar Kataszter Bizottság, és egyéb társadalmi szervezetek is. A Caracasban lévő kultúrház épületét Gyömrey Kornél építész tervezte és Kertészné Edit koordinálta. Belsejében a magyar népi motívumokkal díszített faoszlopokat Rostonicsné Csík Vera festette, a hatalmas csillárokat és a tanácsterem üvegfestéseit Weiss Jolán készítette. 2007 karácsonyán, Duna TV forgatott Venezuelában adventi, karácsonyi műsorokat. A főszereplő a Gazsó-család volt, de főként a kedves Gazsóné Enikő, aki több mint öt részben szerepelt. Kunckelné Fényes Ildikó a Latin-Amerikai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének (LAMOSZSZ) elnöke családjával együtt egy epizódban vett részt. 2009-ben Dr. Gubán Gyuláné Pintér Annamária a Dunaújvárosi KREAKÉZ Népművészeti Stúdió vezetője meglátogatta a magyar házat, és szorgalmas kedves munkájával segítette a kolóniát. Jankovicsné Ádám Judit zenepedagógus, hegedűtanár is csatlakozott Annamáriához. 2009 őszén Gazda József erdélyi művészeti író Venezuelába utazott egy hétre, és előadást tartott a venezuelai magyar kultúrházban.