"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Ezotéria világa, az ember ezotériája - Bíró Dénes

2022.07.25 20:47

 

Ezotéria világa, az ember ezotériája.

Ezotéria, ezoterika vagy ezoterikus tanok "a titkos tanokra használt kifejezés, amelyet csak egy csoport beavatottjai számára ismeretesek, rejtélyes, okkult, rejtett, szemben az exoterikus tanokkal. Az ezotéria fogalma az emberi értelem elől elrejtett valóságot jelenti, megismeréséhez szemléletet kell váltani.

   

Az Ezotéria, fogalma és jelentése

--  Az “ezotéria” vagy “ezoterika” fogalmat sokan, sok féleképpen értelmezik. Általában az emberek nagy része a természetfeletti megnyilvánulásokat, extraszenzoriális képességeket, valamint az ehhez köthető “tanokat” érti. Mindezekben az a közös pont, hogy ezeknek a “tudományoknak” a művelése sokak szerint nem művelhető bárki által, hiszen különleges képességeket és titkos tanok ismeretét feltételezi.
--  Erre a tényre utal magának a szónak is az értelmezése, amely a görög nyelvből ered. A görög “exoteriké” szó jelentése “belső”, amely ebben az értelmezésben “belső kört” jelöl, szemben az “exoteros” szóval amely a külső kört jelöli. A belső kör azon kevés beavatottat jelöli, akik az ezoterikus tanok összefüggéseit képesek voltak felismerni és a gyakorlatban is alkalmazni.
--  Az ezoterika létezése gyakorlatilag egyidős az emberiséggel, hiszen mindig voltak olyan emberek akik képességiekben, élet felfogásukban vagy tudásukban többé vagy kevésbé eltértek ember társaiktól. E fentebbi meghatározás természetesen a nagy többség, az exoteros, szemléletét tükrözi, hiszen úgy vélték, hogy az ezotéria valamelyik ágának a művelője más, vagy több képességgel rendelkezik mint a nagy többség, pedig sok esetben ez nem állja meg a helyét.
--  Az ezotéria tárgyköréhez tudományok, tanok, filozófiai irányvonalak és bizonyos hitvilágok is tartoznak, részben, vagy teljes egészében. Ha jobban belegondolunk, maga a keresztény hitvilág is erősen kötődik az ezotéria egyes tanaihoz.
--  Az ezotériához leginkább az okkult tudományok tartoznak, mint például az asztrológia, a különböző jövőbelátási módszerek, a spiritualizmus, a teozófia különböző ágazatai pld. Kaballa, gnoszticizmus vagy az antropozófia. Néhány titkos társaság alapelvei és filozófiája is az ezoterikus tanokra alapul.
--  Mint például a szabadkőművesség, a rózsakeresztesek vagy a szcientológia. Számos vallás alapját képezik ezoterikus tanok, ilyenek a wicca, az ezoterikus buddhizmus, a sámánizmus, a sátánizmus vagy a szufizmus. Korunk egyik nagy magyar tanítója: Müller Péter fogalmazta meg az ezotéria lényegét. Szerinte minden vallásban vagy szent hagyományban megvan a kettősség, mint ezotéria és exotéria.
--  Így a keresztény vallás ezotériája a gnoszticizmus, a zsidó vallásé a kabbala, az iszlámé pedig a szufizmus. A vallások filozófiájának egy része elérhető a nagy néptömegek számára, mindez megismerhető, azonban a valódi ezotériához azonban nem elég a tudás, ahhoz tapasztalat is szükséges. Más szóval, az ezotériát nem elég tanulmányozni és megérteni, birtokolni csak akkor lehet ha átéljük és megvalósítjuk teljes egészében. Napjainkban sűrűn hallhatjuk a realitás vagy a realizálás fogalmakat, ám ezalatt manapság a tárgyi dolgok megvalósítását értjük.
--  Elértük azt a szintet, hogy pár tíz év leforgása alatt technikai és tudományos téren annyi mindent elértünk, amit régebben csak több ezer év leforgása alatt. Ez alatt az idő alatt azonban a személyiség és a lelki fejlődésünk nem hogy tovább haladt volna, hanem inkább visszafejlődött. Ezt a tényt már előre tudták már az ókorban is, idestova: 2500 évvel ezelőtt, az ősi Kínában. Ji King jós könyve az elsők között volt amelyhez a kínai írásjeleket használták.
--  Mindezt azért, hogy mind amellett, hogy a “titkot” megőrizték, biztosították azt, hogy a fel nem világosultak vagy beavatottak nem olvashatták el. Az utolsó nagy tanítók Krisztus előtt: 500-600 évvel éltek, őket: Lao-ce, Konfucius, Buddha vagy Zarathusztra néven ismerjük, sőt a görög filozófusok között is számos akadt, aki megértette az ezotéria lényegét, ám közöttük is akadtak akik bár értették az ezotéria lényegét, alkalmazni már nem tudták, mert nem voltak “megvilágosodottak”.
--  Napjaink emberéről sajnos nagy általánosságban megállapíthatjuk a szomorú tényt: nem csak az ezotéria lényegét képtelen megérteni, még a hétköznapi lelki gondjain sem képes úrrá lenni. Ez azért történik meg, mert nem vagyunk képesek kiterjeszteni a látókörünket és elvonatkoztatni a megszokásainktól, márpedig enélkül még a saját életünkben sem tudunk rendet tenni.
--  Jelenleg a kereskedelmi ezotéria korszakát éljük, amelyben nagyon nehéz megtalálni az ezotéria valódi szellemiségét. Erre a legjobb példák mindenki életében fellelhetőek, konkrétan a szerelem. Időről-időre átéljük minden egyes eufóriájával és szenvedésével együtt, vágyunk rá és ha megkaptuk félünk az elvesztésétől. Megéljük, de nem értjük.
--  Sokan próbálták a legkülönfélébb módon megmagyarázni vagy leegyszerűsíteni, gondoljunk például a szexújságokra. Ameddig valaki meg nem tapasztalja, addig érteni sem fogja. Ahhoz, hogy az ezotéria mibenlétét megértsük, vissza kell nyúlnunk az alapokhoz. Ezt tették nemzetünk nagyjai is, például: Bartók Béla, Kodály Zoltán, Seress Rezső.
--  Ők visszanyúltak a néphagyományokig, hogy maradandót alkossanak. Ez sikerült is, hiszen mai napig ismerjük munkásságukat, pedig egyszerű dalaik mellett hatalmas művek merültek a feledés homályába. Napjainkban, bár más módszerekkel ismét visszanyúlunk a gyökerek, még akkor is ha ezt nem tudatosan tesszük, hiszen a képesség mindannyiunkban ott lakozik.
--  Gondoljunk csak a genetikára vagy a káoszelméletre. Mindezeket már: 7000 évvel ezelőtt leírta: Ji King is, természetesen az akkori ember nyelvén. Számos ember ismeri a Jin-Jang páros jelentését. Ezt is használjuk a mindennapokban, gondoljunk például a számítógépek bináris működésére. Két dologra ami egyenlő, mégis szöges ellentétben áll a másikkal. Végül is levonhatjuk a konzekvenciát, hogy életünket az őstudás irányítja, ott van mindenütt a szemünk előtt az életünk minden területén.
--  Néhány ember érti az ezotéria lényegét és gyakorolni is képes azt, ez pedig előre viszi az egész emberiséget. Mivel is lenne könnyebb bizonyítani a modern ember szűklátókörűségét mint egy apró példával. Tudjuk mi az a szél, elhisszük hogy van, mert érezzük, amikor fúj, pedig nem látjuk…
--  Az ezotéria tárgykörébe az alábbi: 14. meghatározás tartozik:. asztrológia, alkímia, antropozófia, gnoszticizmus, kabbala, mágia, numerológia, okkultizmus, sámánság, spiritualizmus, táltoság, teozófia, rózsakeresztesség, szabadkőművesség.         


Az Ember ezotériája, a Gyermekkor ezotériájaAz ezotéria fogalma az emberi értelem elől elrejtett valóságot jelenti, amely megismeréséhez szemléletet kell váltani, hiszen ha az általánosan elfogadott világképp korlátain belül gondolkodunk és viszonyulunk a jelenségekhez, rejtve marad az a lényeg, amit a legjobb törekvésünk ellenére sem érthetünk meg. Az ezoterikus ismeretek azt szolgálják, hogy fellebbentsék a fátyolt a vélt igazságokról, az axiómaként elfogadott, a tudomány által is képviselt dolgokról, és tudatára ébresszenek a valóságnak.

--  Manapság több kozmikus ciklus váltásának bonyolult idejét éljük. Nagy átváltozások történnek bolygónkon is. Sok élenjáró fényvivő lélek törekszik a megtestesülésre. Ezért egyre fontosabb az olyan személyiségű emberek jelenléte, akik lelkükkel kapcsolatban állnak, és keresik az igaz tudást. A lélekkel való kapcsolat fejlesztése a gyermekben a szülő kötelessége és karmikus feladata. Aki koránál és körülményeinél fogva nem tud fizikai életet adni a megtestesülésre váró léleknek, nem saját gyermek szellemi vezetőjévé is válhat.
--  Tudnak e olyan szeretetet, megértést, tudást és támogatást adni, amelyek létfontosságúak a gyermek számára, és képessé teszik arra, hogy a világosság rajta keresztül győzzön a Földön.?. Jelen időnk nem könnyíti meg a szülők és nevelők helyzetét, mert a hétköznapok súlyos terheket rónak rájuk a fizikai megélhetés szempontjából. Az ősi bölcsesség tanítóinak élenjáró követői azonban a nehéz időkben való megtestesülést nagy szerencsének tartották, éppen a negatív karma ledolgozásának lehetősége miatt.
--  A gyermekkor évekre bontott leírásából megtudhatjuk, mit kell fejleszteni a gyermekben, vagy fordítva, mit kell óvatosan leküzdeni az első 12. éves ciklusban, és mi az a 12. isteni tulajdonság, amely hatása alatt a gyermek tapasztal és fejlődik. Az ősi bölcsesség tanítása szerint az emberi lény a Teremtő azon alkotó része, akinek feladata a fizikai világot az isteni terv szerint építeni. Bár a halhatatlan szellem és lélek, valamint a halandó személyiség egysége, tudata a fizikai világba zárt, ahol fejlődik, eközben ismeri fel, hogy ki is valójában.
--  Személyisége a gondolatokból merítő, motivált tetteken keresztül tapasztal, amelynek eredményeként öntudatosan képviseli az isteni tervben rá ruházott feladatokat, és amely megvalósításában isteni tulajdonságok vezetik. Ezek birtoklása emeli ki az embert a megszületések kényszeréből és saját lényének urává válik. Az ember megszületése a fizikai világba, a beavatás az első isteni tulajdonságba, az isteni erőbe.
--  Az első lélegzet és felsírás azt mutatja, hogy az újszülött az isteni erő próbáján sikeresen keresztülment. Megragadta az élet lángját és birtokba vette azt.
--  Az 1. év, az első év folyamán az újszülött az isteni oltalom alatt van, és az isteni erő energiája az izmok munkájában, a szív energiájának áramlásában, a fizikai test életre valóságában nyilvánul meg.
--  A 2. születésnapon isteni szeretet áramlik a szívbe. A gyermek azonosul a szeretettel és a szeretteivel.
--  A 3. születésnaptól kezdve a beavatás próbatétel az isteni mesterség lángjában. A tudósok észrevették, hogy ebben az évben a gyermek sokkal többet tanul, mint a rá következő évben.
--  A 4. évben a krisztusi tudat áldása ereszkedik a gyermekre, az isteni irányítás, amikor az "én vagyok, én létezem" érzését szerzi meg, amelyet a mindent magam akarok csinálni kívánságban nyilvánít ki, és amely a lelke fejlődését szolgálja. Ez az isteni én, amely a kicsiny emberben megszületik és szerepet kér magának. Hibázik a szülő, ha ebben az időszakban a gyermek helyett akar mindent megtenni. Amikor a gyermek ellenkezve elsírja magát, mert helyette teszi meg azt, amit ő szeretett volna megtenni. A szülő ezt vegye észre és hagyja őt önállóan , isteni irányítás által cselekedni. Az egyéniség lángjának fejlesztése ebben az évben rendkívül fontos, és ha megvalósul, a gyermek egész életére kiegyensúlyozottá válhatik.
--  Az 5. évtől a gyermek egyre jobban birtokba veszi a fizikai világot. Megjelenik a kitartás, amely az egyéniség lángját erősíti. A kitartás amely nem makacsság. Ez a "lenni" óhajtása, önálló személyiséggel rendelkezni, kikovácsolni az elmét, amely elkezdi a munkáját. A gyermek ekkor olvasni és számolni kezd el. Ebben az időszakban ülepíti le a szeretet a gyermekben azt az elhatározást, hogy megegyezzen a belső létezés törvényével, amely az isteni vezekléssel kapcsolatos. A gyermek most választja ki az útját, és ezért nagyon fontos minden, ami körülötte történik. A hozzátartozóinak a szavai, tettei, sőt érzései és gondolatai is, amelyek jó vagy rossz irányba is vezethetik.
--  A 6. évében a gyermek a krisztusi értelem isteni bölcsességének próbáját hordozza, mentális fejlődése aktivizálódik. Ebben a korban a gyermek gyorsan fejlődik és sokat játszva szeretni is tud tanulni. E képességét a szerető szülő vagy nevelő bölcsen felhasználhatja, hogy a gyermek a lelkében a rejtett zsenialitását elnyerje.
--  A 7. évben a gyermek az isteni harmónia áramlatát tanulja. Ebben az időben a szülőknek gondoskodnia kell arról, hogy a gyermek ne akarjon az ingerültségével és érzelmi kirobbanásaival másokra hatni. A következő három évben az érzelmein dolgozik, megismerve ezek hatását, vagyis azt, amit ezekkel nyerhet. A gyermek észreveszi, hogy sírással képes még a felnőtteknek is parancsolni. A gyermeknek most kell megtanulnia a helyes mintát létrehoznia, amit a további életében jótékony szokásként fog magában hordozni.
--  A 8. évben ismét szerepe van a szeretetnek, amely most az isteni hálaadás elsajátítását jelenti. A gyermek udvariasságot, helyes viselkedést és köszönöm szót tanul mondani. fejleszti tudatosságát a közösségben és az együttműködésre való képességét.
--  A 9. életév kezdetével az isteni igazságot összekapcsolja a Föld természeti erejével, és kiegyenlíti az energia áramlását. Most célszerű a gyermekben irgalmas, együtt érző viszonyulást kifejleszteni az állatokhoz és a növényvilághoz, az egész természethez, amelyet szeretni és védeni kell. Ez a szeretet az, amelyen keresztül az ember maga is meggyógyul.
--  A 10. évben a gyermek a tudatosítás újabb növekedéséhez közeledik, az isteni valóság lángjához, amely az élet és a lélek valóságának a tudatosítása. A függetlensége jelentősen növekszik, és a szülőknek figyelni kell arra, hogy megtanulja megkülönböztetni a valóságot a valótlantól.
--  A 11. évtől kezdve az isteni látás fejlődik, amely az önfeláldozással és az odaadás leckével működik együtt.
--  A 12. évben a gyermek megerősíti magában az "isteni diadal jelét", amely a megvilágosodás lángja és a fizikai testben fejlődés végső győzelmét. A 12. év betöltésének napján a gyermek újra kezdi a 12 isteni tulajdonságokon való keresztül menetelést, megőrizve a tapasztalatokat és azokat a további feldolgozásra váró feladatokat, amelyekkel a megoldásuk céljából fog találkozni..
--  A 12 isteni tulajdonságot, a serdülő az átmeneti kor beavatásait, a 12 isteni tulajdonságban, az új ciklusban kapja meg, ahol új feltételek között tapasztalja meg a 12 isteni tulajdonságot, amelyek: -1. isteni erő, -2. szeretet, -3. mesterség, -4. irányítás, -5. vezeklés, -6. bölcsesség, -7. harmónia, -8. hálaadás, -9. igazságosság, -10. valóság, -11. látás, -12. diadal által lelkesítve..  

Az Ezotéria tárgyköre -- A-tól Z-ig...

   

Az ezotéria tárgykörébe az alábbi: 14. meghatározás tartozik:. asztrológia, alkímia, antropozófia, gnoszticizmus, kabbala, mágia, numerológia, okkultizmus, sámánság, spiritualizmus, táltoság, teozófia, rózsakeresztesség, szabadkőművesség.  

- Alkímia

Az alkímia egy ősi beavatási rendszer, mai szóval iskola, amelynek lényegét tekintve nincs köze a kémiához. A felvilágosodás eszméinek térnyerése után az alkímia bizonyos gyakorlati és hibás aspektusai racionalizálódnak, asszimilálódnak egy proto-kémiának nevezhető, kezdeti tudományban. Ennek köszönhető, hogy a tudománytörténetben sokszor csupán egy babonáktól tarka áltudományként jelenik meg. Erősen egyszerűsítő nézőpont szerint ma az alkímia közönséges fémek arannyá és ezüstté változtatásának és más kapcsolódó mágikus praktikáknak az áltudománya. Az alkímia a ma széles körben elfogadott tudományos felbontás szerint inkább egy pszichológiai irányzat előképe, amelyet a XX. században egyrészt Carl Gustav Jung  helyezett az érdeklődés homlokterébe, másrészt az összehasonlító vallástudomány úttörője, Mircea Eliade. Amíg Jung a pszichoanalizis elméletébe próbálta az alkímia szimbólum világát beemelni, addig Eliade az alkímia eredetét kutatva próbált meg abból a proto-vallásokra vonatkozó elméleti munkáihoz adalékokat nyerni. Az alkímia a metafizika szempontjából általában a lélek megtisztításának, felemelésének, megváltásának és megistenítésének folyamatait rejti és tárgyalja, mint minden metafizika. A történelem folyamán nem volt állandó alkímiai iskola, hanem egy tág és változékony rendszer volt amely mindig hatott az adott kor és hely szellemére. Így beszélhetünk egyrészt görög-egyiptomi-babiloni, indiai/hindu, kínai/taoista alkímiáról, másrészt iszlám, keresztény, gnósztikus és misztikus alkímiáról.

- Antropozófia

Az antropozófia a görög anthróposz = ember és szophia = bölcsesség szavakból egy világszerte elterjedt szellemi világnézet és megismerési út, amelyet a 20. század elején Rudolf Steiner alapított. Az antropozófia olyan tanításrendszer, amely szerint azon túl, amit a mai tudomány reális létezőként elismer, sok egyéb fizikai érzékszervekkel és eszközökkel nem érzékelhető dolog, folyamat is valóságosan létezik, sőt érzékfeletti módon megfigyelhető, tudományos igénnyel kikutatható. A fizikai érzékelésen  és a fizikai kutatás külső eszközein túl minden emberben érzékfeletti  = fizikai érzékszervekkel nem tapasztalható, ki nem fejlesztett szervek csírái szunnyadnak, amelyek a lelki élet erősítésével és morális önfejlesztéssel szisztematikusan lelki-szellemi érzékelő szervekké alakíthatók. Az antropozófia tanai és felismerései elsősorban Rudolf Steiner ilyen érzékfeletti érzékeléssel kikutatott megfigyelésein alapulnak. Az antropozófusok ezért az antropozófiát nem filozófiának tartják, hanem tudománynak, szellemtudománynak.

- Asztrológia

Az asztrológia vagy csillagjóslás, görögül αστρολογία kifejezés a görög asztron, 'csillag' és logosz, 'szó, tudomány' szavakból ered. Az úgynevezett ezoterikus tanok egyike, és feladata a bolygók állásából egy adott időpontban bekövetkezett esemény, legtöbbször egy személy születése sorsának minél pontosabb meghatározása. Tudománytörténeti szempontból a csillagászat  tudományának előfutára, míg a modern asztrológiát az áltudományokhoz sorolják. Az asztrológia szimbólumrendszerként használja fel a bolygókat, a csillagokat, a csillagképeket. Az európai és a kínai asztrológia is kapcsolatot teremt az állatövi jegyek, jellemek és elemek között. Általában az összes asztrológiáról, európai, kínai és közép-amerikai indián elmondható, hogy az égbolt egy szakaszát, a zodiákust felosztja állatövi jegyekre, melyek az adott kultúra naptárát is meghatározzák. Az asztrológia kialakulását az európai hagyományok elsősorban Mezopotámia (Kr. e. 8. század), illetve Babilónia (Kr. e. 5. század) papságához kötik. Hasonlóan alakult ki az asztrológia Egyiptomban és Görögországban a 2. században. Európán kívül Indiában, Kínában valamint az aztékoknál és a majáknál is alkalmazták. Az asztrológia vizuális megjelenítési formája a horoszkóp. A „horoszkóp” szó pontos jelentése: „óra-kép”, mely alatt a Nap, a Hold és a bolygók egy megadott időpontban a Föld egy megadott pontjáról látható, tehát látszólagos elhelyezkedését értjük az állatövön.

- Gnoszticizmus

A gnoszticizmus korai keresztény vallási irányzatok neve. A szó töve, a gnózis görögül tudást jelent. A gnózis, mint az igazi tudás tana, abból a vélekedésből indul ki, hogy létezik igazi tudás. Erre támaszkodnak meghatározásai, leírásai és magyarázatai. Az antikvitásban megjelenő gnosztikus képzetek olyan hihetetlenül változatosak voltak, hogy egy koherens rendszerré lehetetlen lenne összeilleszteni őket. Azonban vannak olyan sajátosságok, amelyek meghatározták a gnosztikus mozgalmat. Még akkor is így van, ha ezek képzeteknek a nagy része nem eredendően gnosztikus kontextusban fordul is elő. A gnosztikus gondolatoknak ehhez a csoportjához tartoztak egy teljesen transzcendens Isten képzete, aki az isteni világot alkotta, amelyhez az emberi lények legbelsőbb lényege eredetileg tartozott. Tragikus eseményeken keresztül az ember elszakadt isteni eredetétől, és elfelejtette előkelő származását is. Az eredeti otthonába való visszatérés csak a gnózis segítségével valósulhat meg, aki megnyilatkozik számára. A gnoszticizmus mozgalma a tökéletesség belső átélésére törekedett. Elsősorban a beállítottság volt gnosztikus: minden ember hivatott a belső tudásra, Isten közvetlen megtapasztalására - mondták. „Gnosztikus kereszténység” néven is emlegetik őket.

- Kabbala

A kabbalahéberül - kapás, olyan tan vagy iskola, amely a zsidóság misztikus vonatkozásaival foglalkozik. Az ezoterikus tanítások a kapcsolatot magyarázzák a végtelen, örök és misztikus Teremtő és a véges és halandó teremtett világával. A kabbala célja meghatározni a világegyetem és az emberi lét természetét, a létezésének értelmét és célját és számos egyéb ontológiai kérdést. Módszereket is szolgáltat ezen kérdések megértésére és arra, hogyan érhető el a spirituális. A kabbala eredetileg teljesen a zsidó gondolatvilág keretein belül fejlődött és rendszeresen klasszikus zsidó forrásokat használ, hogy magyarázza és bemutassa az ezoterikus tanokat. Ezek a tanítások így egyaránt szólnak a Tóra (Héber Biblia) és a tradicionális rabbinikus források elemzéséről és a zsidó vallási szokások magyarázatáról.

- Mágia

A mágia a hétköznapi nyelvben varázslást jelent, a mágus pedig varázslót. Általánosan a következőképp jellemezhető: az elme titkos, természetfeletti módon hatást gyakorol a világra, valamely kívánt hatás elérése érdekében. A mágia a legmagasztosabb, abszolút és isteni bölcsessége a természeti filozófiának. A mágia és az okkultizmus szorosan összefügg. A mágia a titkos, latinul okkult hatalmakkal való kapcsolatot akarja létrehozni. Az, aki a mágiát gyakorolja, úgy tesz, mintha hatalma lenne az okkult hatalmak felett. A mágia minden történeti korban létezett. Rokonságot mutat az ókori asztrológiával és alkimíával. Abból, hogy a mágia lényege a rejtett, titkos információk, amelyek csak néhány ember számára hozzáférhetők, legalább két következmény levonható. Az egyik, hogy a mágiának sincs semmilyen empirikus, tudományos alapja. A mágiát gyakorló emberek az okkult világgal való kapcsolatról sokféleképpen, egymásnak ellentmondóan számolnak be. Az okkult világgal való kapcsolat azonban sosem ellenőrizhető, reprodukálható. A másik következmény, hogy a mágiát a magukat beavatottnak mondott emberek minden korban olyan tudás, tapasztalat és kapcsolat birtokosainak tartották, amelyre nem mindenki képes. Így üzleti vállalkozásokat, szektákat hoztak létre saját érdekeikben. A mágia elméletei és törvényei népenként eltérnek, de megállapítható egy általános rend, melyben benne foglaltatik a nyugati és közel-keleti mágikus hagyomány legnagyobb része. A mágia törvényei három elvben foglalhatók össze: hasonlósági (szimpatikus), ellentétes (antipatikus) és egyetemes elvek.

- Numerológia

A numerológia vagy számmisztika számokkal foglalkozó ezoterikus rendszer. Alapvetése, hogy a számok nem csak mennyiségi, hanem minőségi mutatóval is rendelkeznek. Minden egyes számhoz jelentést társít. A mai numerológiai nézetek Püthagoraszt jelölik történelmi kiindulópontként. Hamvas Béla a következőképp ír: „Kétségtelen, hogy mint a bolygók keringését az égen, az emberek sorsát a földön a számok irányítják. Minden testnek, alaknak, formának, ábrának végső fokon valamely számviszony felel meg. Püthagorasz a számoknak a látható világban megjelenő viszonylatait kereste. Több olyan felfedezést tett, amely a matézis és a geometria közvetlen határán áll.” A numerológia egy a sok rendszer, tradíció vagy hit közül, mely a számok és a fizikai objektumok vagy élő dolgok közé állít misztikus-ezoterikus kapcsolatot. A numerológia és az "isteni számvetés" népszerű volt a korai matematikusok között, de többé már nem tekintik a matematika részének és a modern tudósok pszeudomatematikaként kezelik. A numerológia esete hasonló a asztrológia és asztronómia vagy az alkímia és kémia történeti kapcsolatához. Manapság a numerológiát gyakran az okkulthoz kapcsolják, az asztrológiával és más, hasonló "isteni művészetekkel" együtt.

- Okkultizmus

Az okkultizmus a ’titkos, rejtett’ jelentésű latin: occultus szóból a természetfeletti erőkkel és a szellemvilággal kapcsolatos ismeretek összefoglaló elnevezése, amely magában foglalja az ezoterikus nézetek, kultuszok és varázsló-josló praktikák teljességét. Az okkultista ismeretek azon az elgondoláson alapulnak, hogy a világ osztatlan és oszthatatlan egység, amelyben minden dolog kapcsolatban áll egymással, de eme célszerű és szükségszerű kapcsolatok természete nem írható le az érzékszervekkel tapasztalt fizikai világ tér- és időbeli kategóriáival. Ezek szerint a kézzelfogható világon túli dimenziók megismerése egy magasabb rendű tudáshoz vezet el, s a beavatottak számára egy tökéletesebb, teljesebb létállapotot nyit meg, akik ezáltal képesek a titkos természetfeletti erőket mozgásba hozni és céljaiknak megfelelően irányítani. Több, a mágiával rokon praktika sorolható ide, egyebek mellett a rossztól való védelem, a szerencsét hozó segítség vagy a természetfeletti hatalmakkal való kommunikáció, illetve ezek irányítása. A nyugati gondolkodás hagyományosan pejoratív értelemben kezeli az okkultizmus fogalmát, noha gyökerei az ókori görög műveltségbe nyúlnak vissza. Első megnyilatkozási formáit az elsősorban Püthagoraszhoz kötődő preszokratikus iskolához és a Platóni hagyományokhoz köthetjük..

- Rózsakeresztesség

A rózsakeresztesek egy titkos és bensőséges testvéri társaság. Egyes források szerint már 46-ban is létezett egy rend, melyet a gnosztikus Ormus alapított, és aminek jelképe egy vörös kereszt, másképp rózsakereszt volt. 1188-ban pedig már létezett a L'ordre de la Rose-Croix Veritas nevű szervezet, amely azonban nem tekinthető a történelmileg ismert rózsakeresztesek közvetlen előzményének. A rózsakeresztes testvériség alapítója az 15. század első éveiben a hagyományok szerint a német Christian Rosenkreutz volt. E rózsakeresztes testvériség tanításai sokat merítettek a manicheus és a gnosztikus filozófiából, ami részben még a templomosoknál is fellelhető volt. Ez az áramlat a 17. századtól némileg összeolvadt a korai szabadkőművességgel a 19. századig, amelynek eredeti tanításai jobbára változatlanok maradtak. A rózsakeresztesség elsősorban a gnoszticizmusra  épülő „evangélikus-keresztény-ezoterikus” iskolát hozott létre. A rózsakeresztesek szimbólumának, a rózsakeresztnek a jelentése Krisztus halála és feltámadása. Christian Rosenkreuz életében a rend nem több, mint nyolc tagot számlált, akik mindegyike tudós volt. A csoport minden tagja esküvel kötelezte magát, hogy ingyen gyógyítani fogja a betegeket, ápolni fogja a titkát a közösségnek, és megtalálja utódját, mielőtt levetné anyagtestét.

- Sámánság

A sámán olyan személy, aki együtt tud élni az elhivatás kényszerével, és az ezzel járó pszichés krízisekkel. A sámán tevékenysége során a túlvilág értelmezőjévé válik, onnan jövő üzeneteket közvetít, és így biztonságot nyújt a közösségnek a túlvilággal szemben. A transz beállta jelzi a túlvilággal való kapcsolat létrejöttét. Ilyenkor a lelke repülni kezd és bejárja a túlvilágot, kapcsolatot teremt az ott levő lelkekkel. A sámán funkciói változatos megoszlást mutathatnak kultúránként. Általában igen sokfélék, egyes kultúrákban többfajta sámán is van. Ez az összetett rendszer, az esetleg látszólag egymással összefüggésben nem álló funkciók, például lélekvezető, gyógyító, a vadászat sikerét és a jó időjárást biztosító szerep közti kapcsolat érthetőbbé válik, legalábbis egyes kultúrák esetén, ha például a szóban forgó kultúra lélekfogalmát megértjük, esetleg hasonló alapvető hiedelmeket: a test és lélek kapcsolata, esetleg többféle lélek föltételezése, ezek szereposztása, esetleg egymásba átalakulása, a szellemekhez fűződő elképzelésekkel való kapcsolat. Lásd még egyes kultúrák kettős lélek képzetét. A túlvilági lények sokfélék lehetnek, de meghatározza őket az a túlvilág, amiben a sámán tevékenysége zajlik. A sámán fő feladata a híradás és a segítség.

- Spiritizmus

A spiritizmus a ’lélek, szellem’ jelentésű latin spiritus szóból olyan vallásos  jellegű htrendszer, amelynek követői a halottak lelkével való evilági kapcsolattartás, a lélek megjelenésének lehetőségét vallják. Előzményei kimutathatóak a természeti népek animizmusában és a későbbi korok szellemidéző, halottlátó praktikáiban egyaránt. Az élők és holtak világa közti kapcsolatot különleges képességű emberek, az ún. médiumok hozzák létre. A kapcsolatteremtés módja, a szellemidéző szeánszok lebonyolítása meghatározott, szabályozott módon történik, a résztvevőknek bizonyos etikai követelményeknek is meg kell felelniük. Az asztaltáncoltatás számít a legelterjedtebb szeánszformának, de a halottidézésnek - nekromancia egyéb, a fekete mágiával rokonítható praktikái is ismertek. 2000 körül világszerte mintegy 150 millió ember vallotta magát spiritisztának.

- Szabadkőművesség

A szabadkőművesség világszerte több millió taggal rendelkező heterogén, számtalan formában működő mozgalom, amely – önértelmezése szerint – az erkölcsi értékek, valamint a szellem szabadságának egyetemességét vallva, a felvlágosodás  hagyományait követve tevékenykedik. Tagjai ritualizált beavatási szertartásokon keresztül ismerhetik meg a szabadkőművesség kőművesmesterséghez kapcsolódó szimbólumrendszerének mélyebb jelentését. A társaság eredetét illetően számos mitikus, azt az ókori világhoz kapcsoló magyarázatot ismerünk, így eredeztetik a jeruzsálemi templom építőitől: Hiram, akik bölcsességét a templomos lovagrend  a katedrális-építő céhmesterek, majd a rózsakeresztesek  közvetítik a szabadkőműveseknek. Az ún. angol rendszerű (illetve: reguláris) szabadkőművességben egyebek mellett a tagság számára alapvető követelmény az Istenbe vetett hit. Ennek a hitnek a megnyilvánulását – azaz hogy ki mely vallás szerint hisz Istenben – a reguláris szabadkőművesség nem firtatja tagjaitól, hiszen a reguláris páholyokban vallási és politikai témák megvitatása tilos. Éppen ezért Istent a szabadkőműves ceremóniákban és szóhasználatban a Világegyetem Nagy Építőmesterének nevezik. Az ún. latin, vagy francia rendszerű (avagy: irreguláris) szabadkőművességben nem követelmény az Isten-hit, mint ahogy az ebben a szisztémában dolgozó szervezetek időnként politizálnak is.

- Táltosság

A táltos a magyar népi hitvilág természetfeletti erejű személye. Elterjedt nézet, hogy a magyar ősvallás főpapja, de ez nem bizonyított. A táltos alakjában a többi népnél előforduló ősi samanizmus őrződött meg. A szó eredete ismeretlen, valószínűleg a rokon tátosból, ami a tát szóból eredeztethető - kitátotta magát a világnak, illletve a tutós-tudós szóból. Mások a török taltból, ami „révültet” jelent.  A táltos egyik legfontosabb jellemzője a „révülés”, ami egyfajta meditáció. A révülés során távolról gyógyíthat vagy a lelke messzire szállhat, akár a csillagok közé. A révülés folyamatát legjobban és legpontosabban a „Mirkó királyfi” című székely népmesék őrizte meg. Érdekes adalék, hogy néphitünk szerint Jézus Krisztus az égi táltos. Szent László királyunkat gyakran emlegették mint „táltos király”-t, táltos lovának a neve „Szög” volt. Sorsát az Isten eleve elrendelte, valamilyen célja van az életben, ez általában vagy a világ vagy a nemzet megmentése, fizikai vagy lelki értelemben. Táltos lehetett férfi vagy nő is, bárki, hiszen nem az emberek választották vagy oktatták, hanem úgy született. A néphit azt tartja, hogy sokáig szoptatják, csendes, szótlan gyermek, de korához képest rendkívül erős. Sorsforduló volt a hetedik életév, ha eddig ellopták a fogát, nem lett meg a képessége. Ha ebben a korban eltűnt a háztól, „elvitték a táltosok”. A táltosság nem tanulható, s nem tanítható. Elhívás alapján történik, a sámán és a táltos között az a különbség, hogy táltosnak születik valaki, elrévüléséhez semmiféle szert nem használ, míg a sámánnak ehhez valamilyen tudatmódosító szerre van szüksége.Magyarországon, ill a magyaroknál soha nem volt sámán,vagy sámánizmus.

- Teozófia

A teozófia, mint modern tanítás Helena Blavatsky műveiben körvonalazódott. Alapelveit tekintve okkult irányzat, amely a "titkos tudás" létét feltételezi. A teozófia úgy tartja, hogy ez a bölcsesség végtelen, ezért kimeríthetetlen, így az ember számára közvetlenül nem hozzáférhető, de az extázis állapotában a spirituális tudat képes felfogni. A Teozófiai Társulat által hirdetett teozófia annyiban különbözik a korábbiaktól, hogy ebben a budhizmussal kevert hinduizmus a domináns. Bár a Teozófiai Társulat  mint civil szervezet működik, amelynek funkciója, hogy kutatások révén közelítsen a "titkos tudás" megismeréséhez, számos tekintetben vallásos rítusokat hordoz és általában okult filozófiaként határozzák meg. A mai értelemben teozófia az az okkultista irányzat, amelyet Blavatsky és követői alapoztak meg, és amelyet a Teozófiai Társulat magáénak vall.