"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Esszénusok és Rózsakeresztesek története - Mada Marina

2022.07.28 19:20

 

Esszénus és Rózsakeresztes testvériség története.

A tudás mindig az egyes emberé volt, az ezotéria is csak a keveseké. Ezek a kevesek, akik a megismerés keskeny ösvényét járták, hogy tudóvá váljanak, ők alkotják az ezoterikusok körét, az úgynevezett "Belső kört". A Belső kör "Esoteros" görögül: "Belső". A Belső kört a sokkal nagyobb Exoterikusok köre veszi körül, a Külső kör, "Exoteros" görögül: "Külső"...

Az Esszénus Testvériség

Az Esszénusok története

-- Az Esszénusok - A Fény gyermekei az egyik legősibb tiszta alapokon nyugvó őskeresztény vallás. Maga: Jézus Krisztus is egy esszénus közösségben tanult és nevelkedett. Maga az arámi eredetű esszénus szó: "Esszénus" - "Hasen, Hasajija" az arámi: "jámborok, szentek, hallgatagok" szóból ered.
-- Jézus Krisztus születése előtt, valamint az ő idejében három fő vallási irányzat létezett: az esszénusok-, a farizeusok-, és a szadduceusok-. E három csoport közül talán az esszénusok életét és tevékenységét veszi körül a legtöbb figyelem és titok. Három ókori szerző számol be róluk: Josephus Flavius, idősebb Plinius, és Alexandriai Philón. A közösség Jonatán Makkabeus idején (i.e. 160-142.) már aktív volt, eltűnésük pedig nagyjából egybeesik Jeruzsálem pusztulásával..
-- Az esszénusok elszakadását, különválását a judaizmus fő áramlatától a Makkabeus hercegek, a már említett Jonatán, és Simeon (i.e. 142-134.) főpapként való ténykedése váltotta ki. Mint a legfőbb tisztség - mely világi kötelezettségekkel is járt – bitorlói ellenszenvet váltottak ki, és sokan megtagadták az együttműködést az új uralkodókkal, akik üldözték az engedetleneket.
-- Az esszénusok, illetve vezetőjük, „Az Igazság tanítója” üldözése idején elhivatottságuk apokaliptikus látomásaikban öltött formát: a gonosz főpap uralmának megdöntése és elűzése szolgáival együtt, a Messiás korának eljövetele, és ők, mint Izrael igaz közössége. A sivatagba való kivonulásukkal nem csak szimbolikusan, de fizikailag is elhatárolódtak a romlott és gonosz főpaptól és embereitől.
-- Josephus Flavius részletesen beszámol a -„rendkívül különös és semmihez sem hasonlítható”- közösségről, életmódjukról, szokásaikról, szabályaikról. Ezeket megvizsgálva feltűnő az azonosság a korai keresztény egyházzal. Számos szerző és kutató, többek között: Martin Larson, Robert Eisemmann, John M. Allegro szerint az esszénusok története valójában a kereszténység története. Titkos tanaik Keresztelő János, majd Jézus megjelenésével kapnak széles nyilvánosságot.
-- Az esszénusok eredetét nagyrészt homály fedi, maga a név eredete is bizonytalan. Egyesek Enoch nevéből eredeztetik, és őt tekintik a közösség ősatyjának. Mások szerint az elnevezés az Esrael szóból ered. Ők voltak a kiválasztottak, akiket Mózes az Isten elébe vitt, mielőtt felment a Sinai hegyre, ahol Az Isten kinyilvánította parancsait Mózesen keresztül a népnek. Ha a név eredete találgatásokra ad is okot, az bizonyos, hogy a közösség évszázadokon keresztül létezett, több országban, különféle nevek alatt.
-- Elterjedt az a nézet, hogy az esszénusok egy kis, elszigetelt közösséget alkottak a Holt-tenger környékén, ez azonban nem így volt. Flavius Így ír: „…Minden városban vannak házaik, szerte palesztínában…e házakban szállnak meg és kapnak ellátást, amikor úton vannak…” Plinius említi az egyik esszénus közösséget, akik a Holt-tenger mentén élnek. Őket nevezhetjük a qumráni közösségnek, de Szíriában és Egyiptomban is éltek esszénusok. Az egyiptomi testvéreket terapeutáknak, vagy másként gyógyítóknak nevezték.
-- Edgar Cayce, a híres látnok szerint Mária, József, Keresztelő János és maga Jézus is esszénus volt. Cayce pontosan megmondta, hogy az esszénusok hol, és hogyan éltek, valamint azt, hogy a közösség tagjai szerte Palesztínában jelen voltak és tudatában voltak annak, hogy a messiás az ő soraikból kerül majd ki. Mindez tizenegy esztendővel a Holt-tengeri tekercsek felfedezése előtt történt.
-- Szent Ágoston egy véleményen volt Eusebiussal (i.sz. 265) aki szerint „a terapeuták keresztények voltak, pontosabban azok elődei…”írásaik a mi evangéliumaink és leveleink... amit kereszténységnek hívunk a terapeutáktól, vagy esszénusoktól ered…”
-- A terapeuták központja Alexandria volt, amely az ókori világ legnagyobb könyvtáráról nevezetes. Itt sajátították el a gyógyítás tudománya mellett a filozófiai ismereteket is. Ahogyan Philón megjegyzi: „gyógyítók, aszkéták és filozófusok voltak egyben”. Életszemléletük így jellemezhető: „Ne gyűjtsetek kincset a földön, hanem a mennyben, ahol moly meg nem rágja, rozsda el nem emészti”....
-- Hogyan válhatott valaki a közösség tagjává? Annak, aki csatlakozni akart, esküt kellett tennie, hogy hűséges lesz a közösséghez és annak tanaihoz. Az eskü megszegése kiközösítést és büntetést vont maga után. A novícius egy év próbaidő után – mialatt gondosan megfigyelték – léphetett tovább. Ha a következő két év vizsgáit sikeresen letette, a közösség teljes jogú tagjává vált. A testvériség négy csoportra oszlott: az elsőbe tartoztak a gyerekek, a másodikba és a harmadikba a novíciusok, a negyedikbe pedig a teljes jogú tagok.
-- Josephus Flavius szerint egyszerű, szerény életet éltek, úgy gondolták, hogy a túlzások és a mértéktelenség, a testnek és léleknek egyaránt kárára van. Mindannyian szabad emberek voltak, szolgákat nem tartottak. Egyesek cölibátusban éltek, mások családban. Életükben az angyaloknak központi szerep jutott. Kortársaik által sokszor csodált és irigyelt képességeik az angyalokkal való intenzív kapcsolatnak tudható be. Az angyaloknak köszönhetően a közösség spirituálisan és anyagilag egyaránt virágzott.

Az Esszénusok és Angyalok 

-- Az esszénusok a kortársaik által sokszor csodált és irigyelt képességük volt az angyalokkal való intenzív kapcsolatuk. Az angyaloknak köszönhetően a közösség spirituálisan és anyagilag egyaránt virágzott.
-- Az esszénus hitvilágban 12. angyalnak volt kitüntetett szerepe, az életükben ők voltak a főszereplők. E tizenkét angyali erő integrálása az életbe a tökéletesség útja.
-- Hat angyalt rendeltek a Föld Anyához,
1. Élet angyala-, 2. Öröm angyala-, 3. Nap angyala-, 4. Víz angyala-, 5. Föld angyala-, 6. Levegő angyala-..
-- Hat angyalt rendeltek az Égi Atyához:,
1. Örökkévalóság angyala-, 2. Kreativitás és Munka angyala-, 3. Szeretet angyala-, 4. Bölcsesség angyala-, 5. Harmónia angyala-, 6. Erő angyala-...
-- A hét 6 napjának reggelén a Föld Anya egy-egy angyalával meditáltak, esténként pedig az Égi Atya hat angyalának valamelyikével. Pénteken este magával az Égi Atyával, szombaton reggel pedig a Föld Anyával meditáltak. A napi rítus része volt még a békeszertartás minden délben. Ehhez a béke angyalát hívták segítségül....
-- Az esszénusok a Béke 7. különböző arculatát különböztették meg:
1. Béke a testtel-, 2. Béke az égi hatalommal-, 3. Béke a földi hatalommal-, 4. Béke a világegyetemmel-, 5. Béke az emberiséggel-, 6. Béke a hozzátartozókkal-, 7. Béke a lélekkel-...

Az Esszénus nyitottság

-- Az esszénus gondolat- és hitvilág- érdekes elegye volt a zsidó és idegen elemek keveredésének. Egy Istenben hittek, ragaszkodtak a körülmetéléshez, és szigorúan megtartották a sabbathot. Ugyanakkor eszméiket, jelentősen befolyásolták a perzsa-, pythagoreus-, buddhista-, hellenisztikus- tanok. Képesek voltak más vallások és tanok elemeit szintetizálni, és ezzel egy új minőséget létrehozni.
-- Tanításaiknak volt ezoterikus és exoterikus eleme egyaránt. Az életfáról szóló tanítás, az Egyesülések, és a hétszeres béke képezték a belső tanok alapját. A külső tanok központi elemei voltak a „Genezis Esszénus magyarázata”, „Mózes a Törvény Prófétája” és a „Hegyi Beszéd”.
-- Sok időt töltöttek az ősi: káldeus-, perzsa-, egyiptomi- írások megismerésével és tanulmányozásával, többek között a gyógyítás és az asztronómia terén alkalmazták. A megszerzett tudást és ismereteket a közösség tanítói és gyógyítói az emberek segítésére használták fel.
-- Hittek a Mennyei Atyában, a Föld Anyában és angyalaikban, az isteni gondviselésben – hogy semmi nem történik véletlenül, mert bármi történjen is, fejlődünk általa: „Ne az én, hanem a Te akaratod legyen meg Uram”.Az esszénusok nazarénus néven is ismertek.
-- A közösségen belül különböző szellemi irányzatok léteztek, amelyek eltérő véleményt képviseltek a politika, a fegyveres erőszak, a lélekvándorlás, és a nőtlenség fogadalmának kérdésében. A vallás tagjai fehérben jártak és vegetáriánusok voltak, szigorúan aszkéta életmódot folytattak. Az esszénusok jelentősége rendkívül nagy, mert a kereszténység alapítói közülük kerültek ki.

Az Esszénusok Atlantisz Örökösei

-- Edgar Cayce, a híres látnok szerint Mária, József, Keresztelő Szent János, és maga Jézus is esszénus volt. Cayce azt is megmondta, hogy az esszénusok hol és hogyan éltek, valamint azt, hogy tudatában voltak annak, hogy a Messiás az ő soraikból kerül majd ki. Mindez tizenegy esztendővel a Holt-tengeri tekercsek felfedezése előtt történt.
-- A hagyomány szerint annak, aki esszénus akart lenni, 7 évig kellett várnia a felvételre. Ekkor felvették, mint kezdőt, majd újabb 7 évnyi tanulás után lett a közösség teljes tagja. Az esszénusok tanítottak, gyógyítottak, és angyalkommunikációt folytattak, amit az atlantisziaktól vettek át.
-- Atlantisz bukása után a titkos tudás szétszóródott, és különböző kultúrákban maradt fenn, mint például Egyiptom misztérium-iskoláiban és beavató templomaiban, majd innen került az esszénus hitközösség szellemi alapítóinak, az "igazság tanítóinak" a birtokába.
-- Az esszénusok - régi Atlantiszi lelkek - azt a feladatot tűzték ki maguk elé, hogy az ősi tudás segítségével olyan képzési rendszert alakítsanak ki, amely képes arra, hogy a Messiást küldetésére felkészítse. Ezért elkülönült közösségekben, saját szabályaik szerint éltek, és különböző kiképző helyeket tartottak fenn. Ilyen volt pl. a híres Qumran.
-- Az egyiptomi beavatottakkal is kapcsolatban álltak. Az angyal kommunikáció segítségével fenntartott folytonos kapcsolat az angyalokkal olyan különleges képességekkel ruházta fel őket, mint például: a szellemi gyógyítás, és bensőséges kapcsolat az állatokkal és a növényekkel.
-- Az egészség és a magas életkor természetes volt a körükben, sőt az atlantisziakhoz hasonlóan a nehézségi erőt is képesek voltak legyőzni. Az esszénusok fogadókat tartottak fenn, ahol az utazók szállást és ellátást kaptak. Vándorlásai során ezeken a szálláshelyeken pihenhetett Jézus is követőivel.

Esszénusok - "A Fény Gyermekei"

-- Magyarországon 2001-ben alakult meg az Esszénus keresztény közösség, melyhez vallástól, felekezeti hovatartozástól, életkortól függetlenül bárki csatlakozhat, aki elfogadja és éli az egyház eszméjét....
-- Hitünk alapja az angyalokkal való, feltétel nélküli együttműködés, kommunikáció, hasonlóan a Jézus idejében élő esszénusokhoz. Feladatunknak tekintjük a feledésbe merült esszénus kultúra és tudás felelevenítését, hogy azt az emberiség javára fordíthassuk....
-- Papjaink – nők és férfiak – akik a család, a mindennapi munka mellett vállalják, hogy spirituális tudásukat az emberek javára fordítják. Nem közvetítők Isten és ember között, hanem segítők....
-- Hisszük, hogy minden ember ugyanannak az egy Istennek a teremtménye. Mindannyian Isten gyermekei vagyunk és az emberiség nagy családjába tartozunk".
-- Minden és mindenki Egy”, minden élőlény a Fény, az Isten gyermeke – egy az eredetünk, és egy a célunk: visszatérni az összes lélekkel Istenhez....
-- Számunkra fontos az egyén szabadsága, és hogy ezt megélje, megélhesse...
-- Hiszünk Égi Atyánkban, Föld Anyánkban és angyalaikban, és az isteni gondviselésben. Hiszünk Jézusban, Máriában, akik maguk is esszénus mesterek voltak...
-- Hisszük, hogy semmi nem történik véletlenül, mert bármi is történjen, az azért van, hogy fejlődjünk általa: „Ne az én, hanem a Te akaratod legyen meg Uram”.
-- Hisszük, hogy minden, ami él közelebb áll Istenhez, mint az írások, dogmák, melyek élettelenek, számunkra a HIT örömteli és szeretetteljes lehet.
-- Az esszénus gondolkodás szerint a mi templomunk maga a test – „Isten országa bennetek van.” –, és a Föld Anyánk adta természet. Imáinkban megszólítjuk Égi Atyánkat és Föld Anyánkat is, mert hisszük, hogy e két energia együttes hatására lesz harmónia az Univerzumban...

Az Esszénus Mester legfőbb céljai: 

-- Elfogadja földi feladatát és teljes odaadással éli azt át.
-- Nem él elvontan a világtól, hanem mindkét lábával szilárdan a földön áll.
-- Tudja, mi a lényeges, és mi nem az, mert saját lényével tisztában van.
-- Képes az események belső összefüggéseit felismerni és megtapasztalni.
-- Tudatában van a jó és rossz közötti különbségnek, és annak, hogy jó és rossz csak a mi értékrendszerükben létezik.
-- Tudja, hogy az univerzumban a legfontosabb a harmónia, a jó és rossz egyensúlya.
-- Felismeri, hogy a fény árnyék nélkül nem létezik, és hogy mindennek van polaritása, amelyre szükség van.
-- Egységben él minden élő struktúrával és létezővel.
-- Az emberekben és állatokban égő isteni tűz iránti alázat kizárja, hogy a védtelen teremtményeknek fájdalmat vagy kárt okozzon.
-- Csak szükségből, életmentés, és életfenntartás végett pusztít el más életet.
-- Életét tudatosan éli, annak ismeretében, miért és hova érkezett a Földre.
-- Felismeri a tanítások alapelveit és azt, hogy minden élőlényt a kiegyenlítődés törvénye irányít.
-- Tisztában van azzal, hogy minden negativitás és betegség a diszharmóniából fakad.
-- Megtanulta az anyag különböző rezgéseit felismerni, és azokat összhangzattá alakítani.
-- Gondolkodása nemcsak a mostani életre korlátozódik. Az időben állandó jelenként tekinti a világ folyását, jövő, múlt és jelen eggyé válik az isteni harmóniában.
-- Mindennel összeköttetésben áll, így a magány és az egyedüllét nem létezik számára, és megkülönbözteti az örökkévalót a múlandótól.
-- Tudja, hogy az Atya angyalai vezetik őt.
-- Számára a halál az Atyához való visszatérés kezdete, egy születés, vissza az őseredeti léthez.
-- Egész lényéből az Atya szeretete sugárzik, amely állandóan benne lakozik, összekötve a türelemmel, a megértéssel, és a tudás békéjének jóságával.

---------------------------------------------------------------------------------------

A Rózsakeresztes Testvériség

A Rózsakeresztes testvériség - AMORC egy tiszta és ősi alapokon álló csodálatos életfilozófia. Emberekként az univerzum részei vagyunk, kölcsönhatásban állunk, és egységet alkotunk vele. A világegyetemtől való elválasztottságunkat még elképzelni sem tudjuk. Semmi sem hagy minket érintetlenül mindabból, ami a világmindenségben létezik és megtörténik.


A Rózsakeresztes Testvériség és Christian Rosenkreutz

-- A Rózsakeresztes testvériség alapítója az 15. század első éveiben Christian Rosenkreutz (1378-1484) volt. A rózsakeresztes-rend megalapítója egy ragyogó elme, egy tanítónak és megváltónak érkezett egyéniség: Christian Rosenkreutz - Rózsakereszt Krisztián, aki 1378-ban született a Németországi Köln városában.
-- Christian Rosenkreutz nemesi családból származott, szülei, elszegényedésük után, a gyermeket ötéves korában kolostorba adták. Az ifjú gyorsan fejlődött, megtanulta a latin és a görög nyelveket, majd elindult, hogy meglátogassa a Szent Sírt. Damaszkusz környékén súlyosan megbetegedett, ám az ottani arab bölcsek kezelésbe vették és meggyógyították.
-- Christian Rosenkreutz megtanult arabul is és elleste titokzatos tudományukat. Onnan Egyiptomba ment, ahol megismerkedett az ősi keresztény tanításokkal is. Innen Észak-Afrikán keresztül Spanyolországba utazott, majd visszatért német földre, ahol néhány szerzetestársával együtt megalapította a rózsakeresztesek közösségét...
-- Christian Rosenkreutz hazatérve Németországba olyan társaságot alapított, amely gyógyítással és titkos tudománnyal foglalkozott. Itt a tudománynak él és főleg a fémek transzmutálásával átalakításával is foglalkozik. Látja az emberek vallástalanságát. Ekkor elhatározza, hogy megváltoztatja őket. Öregkorát állítólag remeteként, egy barlangban töltötte, 106 évet élt !..
-- Christian Rosenkreutz elvonultságában is élénk szellemi életet élt, ezt bámulatos, érthetetlen feliratok, rajzok tekercsek halmaza tanúsítja. A recepteket nem tudta senki megfejteni, csak azt vélik tudni róla, hogy megtalálta a Bölcsek kövének titkát. Ezzel az anyaggal nemcsak aranyat lehet csinálni, de segítségével minden betegség elillan az emberből, és az élet is meghosszabbodik.
-- Christian Rosenkreutz társakat keresett. Régi kolostorából három testvért vett magához, akikkel hűséget, engedelmességet és hallgatást fogadtatott. A testvérek azután papírra vetették mindazt, amit Rosenkreutz mondott. Ez a négy ember alkotta az első "rózsakeresztes" társaságot. Később még pár emberrel kiegészítették magukat, úgyhogy összesen nyolcan voltak...
-- Christian Rosenkreutz „35 éves" korában visszatért Európába, magában hordozva a »világ minden bölcsességét«. Maga mellé vette 12 tanítványát, és ezzel kezdődött a rózsakeresztesek igazi munkálkodása. Göllner Mária úgy írja, hogy Christian Rosenkreutz csodálatos kisugárzásából alakult ki a rózsakeresztesek világszemlélete.”....

A Rózsakeresztes Testvériség Története

-- 1607-1616 között, két névtelen kiáltvány jelent meg először a Német-római Birodalomban, majd Európa több államában. Ezek a "Fama Fraternitatis RC" (A testvériség közleménye) és a "Confessio Fraternitatis" (A testvériség hitvallása). Ezen dokumentumok, melyek a “legdicséretreméltóbb rendjét” szólították meg a misztikus-filozófuscsoportoknak, és az emberiség általános reformálását igyekeztek kieszközölni, hatalmas lelkesedést váltottak ki, ahogy erről Frances Yates beszél, a “Rózsakeresztes felvilágosodás” című művében. A kiáltványok a művelt közönség széles köreiben inspiráltak sokakat arra, hogy a renddel való kapcsolatfelvétel lehetőségét keressék..
-- A "Fama Fraternintatis RC" egy német tudós és misztikus filozófus legendáját mondja el, akit a „CRC testvér” névvel jelöl (őt a harmadik kiáltványban később mint Christian Rosenkreuz-ot vagy „Rózsakeresztet” mutat be). 1378-at adja meg a kiáltvány, mint Christian Rosenkreuz („a mi Keresztély atyánk”) születési dátumát és megállapítja, hogy 106 évet élt.
-- Christian Rosenkreutz miután a Közel-Keleten tanult különböző mesterektől, tanítóktól, (akik feltehetőleg a szufizmushoz vagy a zoroasztrianus valláshoz tartoztak), képtelen volt a megszerzett tudást Európa tanult főinek továbbadni, mivel mindenhol értetlenséggel és féltékenységgel találkozott részükről. Ezek után a követők kis csoportját gyűjtötte össze, megalapítva a Rózsakeresztes Rendet..
-- Christian Rosenkreuz életében a rend nem több, mint nyolc tagot számlált, akik mindegyike tudós volt. A csoport minden tagja esküvel kötelezte magát, hogy ingyen gyógyítani fogja a betegeket, ápolni fogja a titkát a közösségnek, és megtalálja utódját, mielőtt levetné anyagtestét.
-- A csoport tagjainak három generációja váltotta egymást 1500-1600 között. Amikor a tudományos, filozófiai és vallási szabadság Európa szerte kibontakozott, lehetővé vált, hogy a nyilvánosságra hozzák a rózsakeresztesek tanait, elkezdték megkeresni az arra érdemeseket..
-- A klasszikus rózsakeresztes kiáltványok közül a harmadik "Christian Rosenkreuz alkémiai mennyegzője" (Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz anno 1459). A mű a szerző megnevezése nélkül, 1616-ban jelent meg Strasburgban. Ennek ellenére Johann Valentin Andreat (1586-1654) tekintjük a mű szerzőjének, aki önéletírásában a szerzőségéről vall.
-- Ez az allegorikus történet, amely 7 napra bomlik, akár csak a Genezis könyve, Christian Rosenkreuz történetét meséli el, aki lehetőséget kapott, hogy részt vegyen a király menyegzőjén. CRC története a meghívás csodálatos aktusával kezdődik, majd a menyegző helyszínére történő utazással folytatódik. Az utazás során CRC mindenétől megszabadul, és a királyi várba lépve még ruhájától is megfosztják.
-- Az elkövetkező napokban, a nagy eseményre történő előkészületek során CRC-nek több próbát kell kiállnia, miközben előre halad saját beavatási ösvényén. A főhős beavatási története próbákon, megtisztuláson, halálon, és feltámadáson keresztül vezet a mennyekbe való felmenetelig.
-- Erről nagyon szépen ír Goethe, aki állítólag még egyszer fiatalkorában átesett egy rózsakeresztes beavatáson: "Die Geheimnisse" -  "A Rejtelmek" című költeményében, mely azonban a nyilvánosság számára töredék maradt.

A Rózsakeresztes Ösvény...

-- "A tudomány átadható, a valódi tudást azonban szorgalommal sohasem érhetjük el, csak olyan teljességgel személyes, individuális megismerési aktussal, amely metafizikus természetű, s amely nagyvonalúan nem vesz tudomást a tömegek azon követeléséről, hogy „a tudás legyen mindenkié”. A valódi tudás mindig saját tapasztalatunk eredménye, sem átvenni, sem továbbadni nem lehet.
-- Amit másoktól veszek át, azt csak hihetem, de sohasem tudhatom. Az sem számít, jó okom van-e arra, hogy valamiben higgyek vagy sem. Hinni annyi, mint nem tudni. Ezen a valószínűség-számítások sem változtathatnak. A hit alapvetően azt jelenti, hogy lehetségesnek tartunk valamit; márpedig azt, amit nem tartunk lehetségesnek, nem tapasztalhatjuk meg.
-- A hit és a tudás két különböző fokozat, amelyek kölcsönösen feltételezik egymást, mindkettőnek megvan a maga jogosultsága, de nem szabad összekeverni őket egymással. Miként a tudás mindig az egyes emberé volt, az ezotéria is csak a keveseké.
-- Ezek a kevesek – akik a megismerés keskeny ösvényét járták, hogy tudóvá váljanak – alkotják az ezoterikusok körét, az úgynevezett „Belső kört” (Esoteros görögül annyit jelent: Belső). Ezt a kicsiny belső kört a lényegesen nagyobb Exoterikusok köre veszi körül, a "Külső kör" (Exoteros görögül annyit jelent: Külső)…
-- Ebből a tudásból az következik, hogy az ezoterikus kör sosem akarja meghódítani a világot… Az ezoterikus titoktartásnak semmi köze a titokzatoskodáshoz, ez a titoktartás a dolog természetéből kényszerűen adódik. Az ezoterikus tanok minden további külső tevékenység nélkül is titkosak.
-- Egy ember csak akkor ismerhet fel és tehet a maga számára hasznossá valamilyen tudást, ha tudatállapota megfelel e tudás szintjének. Egy, a fizikában képzetlen ember nem ismerheti fel egy fizikai törvény jelentőségét, tehát számára az akkor is semmitmondó, ha egyébként korszakalkotó jelentőségű. A törvény a fizikába be nem avatottak előtt titok marad. Ezért el sem kell rejteni.
-- A törvények felismerése csak azt viheti előre, aki magas fokon magáévá tette a fizika tudományát.  Ugyanígy van ez az ezoterikus tudással, vagy ahogyan nevezik, a titkos tanokkal is. Az ezoterikus tudás rejtjelezett formájában mindenki számára hozzáférhető, a tudatlan mégsem meríthet belőle.
-- A tömegek nem ismerik a szimbólumok értékét, haszontalannak és értelmetlennek tartják őket. Először meg kell tanulnunk használni a szemünket ahhoz, hogy képesek legyünk látni. „És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.” János ev. 1, 5. Ha nem tudok kottát olvasni, ez nem jogosít fel arra, hogy azt követeljem a zeneszerzőtől, használjon műve leírására betűket vagy számokat, mert azokat ismerem.
-- Ilyenkor el kell döntenem, hogy vagy veszem a fáradságot, és megtanulok kottát olvasni, vagy pedig örökre lemondok a zene mélyebb megértéséről. Ugyanígy van ez az ezoteriával is. A tudóknak nem az a feladatuk, hogy a tudatlanok megértőképességéhez igazodjanak, hanem az, hogy készek legyenek segítséget nyújtani azoknak, akik kérik ezt a segítséget. „Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyíttatik néktek.” (Máté ev. 7, 7.)
-- Iménti hasonlatainkkal azt kívántuk bemutatni, hogy az ezotéria nem olyanfajta tudás, mint az, amelyet szorgalommal elsajátíthatunk. Az ezotéria nem valamiféle gyűjtőfogalma dátumoknak, tényeknek vagy törvényeknek, amelyeket csak meg kell tanulnunk ahhoz, hogy tudjunk...
-- Az ezotéria út, még inkább ösvény. Minden út valamilyen célhoz vezet.. Az ezotéria olyan célhoz vezet, amelyet csak akkor érhetünk el, ha útra kelünk. Ezt tévesztik szem elől azok az embertársaink, akik, bár teli torokból hirdetik, hogy az ezoterikus világkép mellett állnak, de még fél lábbal sem léptek rá az ezotéria útjára.
-- Ezen az úton járni azt jelenti, hogy felismeréseinket, még a legkisebbet is, azonnal át kell helyeznünk a valóságba. Saját életünket, a dolgok átélését, magatartásunkat folyamatosan változtatjuk, így magunk is változunk, megújulunk.
-- Röviden: az ezotéria maga a fejlődés. Felismeréseinket tehát szükségképpen át kell ültetnünk a valóságba; ez azt jelenti, hogy az ezoterikus tanok köteleznek. A funkcionális tudományok nem kötelezik semmire művelőiket. Egy vegyész manapság szenzációs felfedezést tehet, ugyanakkor nyugodtan verheti a feleségét, pereskedhet a bátyjával, szidhatja a társadalmat és így tovább. Kémiai felfedezése nem érinti életét és magatartását.
-- Teljesen másként van ez a legcsekélyebb ezoterikus „felfedezés” esetén. Ennek közvetlen hatása van a lét minden területére, ez szükségképpen megváltoztatja a világhoz való viszonyunkat, egyes szokásainkat azonnal hatálytalanítja…
-- Az exoterikus külvilág azért harcol olyan szenvedélyesen az ezoterikus igazságok átszivárgása ellen, mert tudat alatt pontosan érzi, hogy az ezoterikus út kötelez.... Ennek az útnak a célja az emberi teljesség, a bölcsesség megtalálása, a polaritás legyőzése, az Istennel való egyesülés; az Unio Mystica, a kémiai menyegző, a kozmikus tudat elérése.
-- Ezek a fogalmak az emberi út végcélját próbálják körülírni. Meglehet, ezek a kifejezések most még frázisnak hatnak, de remélem, a következőkben egyre több tartalommal telnek majd meg. Ahhoz, hogy ezt a célt elérjük, meg kell ismernünk az univerzum törvényeit, s meg kell tanulnunk, hogyan értsük meg őket.
-- Gyarapodó felismeréseink nyomán meg kell változnunk, tudatosabbá kell válnunk, hogy valódi feladatunkat és célunkat világosabban megértsük. Igen hasznos, ha egy ilyen úton vannak tájékozódási pontok, útmutatók és útjelző táblák, amelyek az egyes kereszteződésekben felvilágosítanak, eligazítanak bennünket, hogy merre is menjünk tovább. Ilyen segédeszközök az ezoterikus technikák és diszciplínák, sok van mindkettőből.  Ezek a diszciplínák azonban semmiképpen sem öncélúak, hanem a tájékozódásban segítenek, útmutatók utunkon.
-- Gyakran esünk abba a hibába, hogy leragadunk egy útjelzőnél, ahelyett, hogy utunkat követnénk. Ezt teszik azok, akik csak az asztrológiára, vagy csak az ingára esküsznek. Van egy sereg olyan specialista, aki azt képzeli, hogy saját területén már meg is találta a kulcsot a világ problémáinak megoldásához. Ezek az emberek, sajnos, megrekednek kedvenc útmutatójuknál, és így saját magukat akadályozzák abban, hogy az úton továbbhaladjanak.
-- Pedig az ezoterikus diszciplínák feladata éppen az, hogy a régi rögződésektől megszabadítsanak: csak hogy éppen ők igen gyakran választott útmutatójukhoz tapadnak. Azt hiszik tehát, hogy továbbjutottak, s nem veszik észre, hogy csak a rögződés tárgya változott meg...
-- E helyütt szóljunk még az ezotéria keleti és nyugati technikáiról. Minden ezoterikus fejlődés végpontja az igazság megismerése. Igazság csak egy van. Ennek az igazságnak az elérését a különböző korokban és kultúrákban különböző módszerek szolgálták. Ezek – segédeszközként – egyformán jók és használhatók.
-- Ennek ellenére azt kell mondanunk: mindenki saját kultúrája rendszereihez és szimbólumaihoz áll a legközelebb. Egy Nyugati ember számára sokkal nehezebb, s rendszerint jóval tovább is tart a Kelet útmutatásait követve célhoz érni. Ha a Nyugati gondolkodásmóddal ér célhoz az ugyanolyan jó mintha a Keletivel teszi ugyanezt.
-- Napjainkban nagyon divatosak a keleti vallások és ezoterikus rendszerek. Ezért aztán nehéz észrevenni, milyen gazdag a választék itt Nyugaton ezoterikus módszerekből. Pedig ezeknek megvan az előnyük, hogy jobban alkalmazkodnak gondolkodás- és életmódunkhoz.
-- A nyugati ezotéria négy nagy oszlopa: az asztrológia, a kabbala, az alkímia és a mágia. Ezeket többnyire magasrendű tudományokként tartják számon, amelyekből az idők során olyan másodrendű tudományok fejlődtek ki, mint az asztronómia, a kémia. A Judaista vallások az Istent félelmetesnek, fölöttünk állónak, hatalmasabbnak, erősebbnek tüntetik fel. Valójában nincs haragos, bosszúálló Isten, akitől félni kellene.. 
-- A Rózsakeresztes tanítás, a Rózsakeresztes tanítások lényege szinte teljesen megegyezik az Esszénus tanításokkal.. ""Mi magunk emberi élőlények vagyunk az Istenek. Te vagy az Isten. Benned van az: Isteni tudás és Teljes bölcsesség..
-- A Benned lévő fény és erő Isteni, az Istennel azonos. Tehát ne máshol keresd az Istent, az Istenit, hanem csak Magadban. Ha ez megtalálod magadban, akkor mindent elérhetsz vele. Teremtő erővel megáldott lény vagy, Isten vagy, Isteni képességű vagy, egy pozitív és jóságos Fény""....
-- Az ezotéria egyidős az emberiséggel. Mindig volt és mindig lesz. Kezdettől fogva őrzi mindazt az egyetemes tudást, ami az emberek számára a teljes univerzumról hozzáférhető. Tanításai függetlenek az időtől és tértől, sosem kell korrigálni, vagy modernizálni őket, hiszen nem öregszenek el soha.
-- A modern tudomány nem érti, hogy minden tudás mindig jelen van. Abban a tévhitben él, hogy minden felfedezéssel közelebb kerülünk az igazsághoz, s csak idő kérdése, mikor fogunk „mindent” tudni. Ezoterikus szemmel nézve mindez éppen fordítva van. A tudás mindig jelen van, de az embernek kell fejlődnie ahhoz, hogy azt felismerhesse...

A Rózsakeresztesekről - Beszélgetés Bartha Katalinnal

-- Az alábbi magyarázat kizárólag az AMORC betűszóval jelölt, a Rózsa és a Kereszt Ősi Misztikus Rendjére (Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis) vonatkozik. A szakirodalom többségében az AMORC-ot filozofikus, beavató és hagyományőrző mozgalomként határozzák meg, amely férfiak és nők számára egyaránt nyitva áll, fajra, társadalmi helyzetre vagy vallásra vonatkozó előírások nélkül. Részletesen el fogom magyarázni, hogy mi teszi rendünket filozofikus, beavató és hagyományőrző szervezetté, ám mielőtt belevágnék, fontos, hogy a kétségek eloszlatása érdekében röviden rámutassak arra is, ami nem az AMORC.
-- Vallás-e a Rózsakeresztes Rend, AMORC ?
-- Először is, a Rózsakeresztes Rend nem vallás. Ezért lehetnek tagjai bármilyen vallási meggyőződésűek – vannak köztük zsidók, keresztények, buddhisták, muzulmánok, animisták és mások is. Az AMORC szervezetre egyetlen próféta vagy messiás – például Mózes, Jézus, Buddha vagy Mohamed, hogy csak a legismertebbeket említsük - tanításai sem jelentenek megkötést.
-- A rend tanításainak nincs szent könyve, mint amilyen a Biblia, vagy a Korán. A szervezet dogma-mentes, elvi és morális síkon egyaránt. A szimbóluma valóban a Rózsakereszt, amely néhányakban azt a képzetet keltheti, hogy a Rend a kereszténységhez köthető; ám ez egyáltalán nem fedi a valóságot.
-- A Rózsakeresztesek szerint a kereszt az ember fizikai testét jelképezi, míg a közepén nyíló rózsa az emberi lélek. Ez azt jelenti, hogy a kettő együtt, vagyis a Rózsakereszt az emberi lény dualitását, kettős természetét jelképezi – így ez a jelkép nem vallási, hanem hagyományos, univerzális szimbólum. Tehát az AMORC minden vallást tisztel, és a Rend tagjai teljes szabadságot élveznek abban, hogy kövessék választott hitük gyakorlatát.
-- A vallással kapcsolatban egy másik félreértést is el kell oszlatnunk. Általában úgy vélik, hogy bárki, aki Istenben hisz, valamelyik vallás követője. Pedig az ember nyugodtan hihet Istenben anélkül, hogy bármilyen vallásos hitrendszert követne.
-- Ha az AMORC nem vallás, nem lehet szekta sem – a szó pejoratív értelmében.
-- Az AMORC-ban a tagokat arra kérik, hogy családjukat részesítsék előnyben és hogy vegyenek aktívan részt a társadalomban. Ami a Rend vezetőit illeti, akik a hagyományos és jelképes „Nagymester” címet viselik: megválasztásuk megújítható.
-- Végezetül, általánosan ismert és elfogadott tény, hogy egy szektából igen nehéz a kilépés, az AMORC tagjai ezzel szemben kívánságuk szerint bármikor feladhatják tagságukat anélkül, hogy ezt meg kellene indokolniuk.
-- Az AMORC Magyarországon és a világon
-- Mivel utaltam a Rend Nagymestereire, célszerű itt megemlíteni, hogy az AMORC az egész világon igen aktív; számos nyelven rendelkezik joghatóságokkal. Van például: Francia, Angol, Német, Olasz, Spanyol, Portugál, Orosz - Nyelvű Joghatóság is, melyek mindegyikét egy-egy Nagymester irányítja. A tagok mindannyian ugyanazokat a tanításokat tanulmányozzák, és ugyanazon előjogokat élvezik, bármely nyelvű joghatósághoz is tartozzanak.
-- A politika és az AMORC
-- Az AMORC se nem vallás, se nem szekta. Fontos megjegyeznünk, hogy ezenkívül teljességgel politikamentes szervezet. Pontosabban szólva a Renden belül bárminemű politikai vita tilos.
-- Az AMORC története
-- Menjünk egy kicsit mélyebben bele abba a kérdésbe, hogy mi az AMORC, vagyis, hogy mit jelent a megállapítás, hogy az AMORC filozofikus, beavató és hagyományőrző mozgalom.
-- Történeti szempontból a Rózsakeresztes Rend a XVII. századig vezethető vissza, ekkor tették magukat ismertté a Rózsakeresztesek Németországban, Angliában és Franciaországban három kiáltvány segítségével, amelyek mindegyike híressé vált az ezotéria világában: e három a Fama Fraternitatis, a Confessio Fraternitatis és a The Chymical Wedding of Christian Rosenkreutz (Christian Rosenkreutz kémiai menyegzője), melyeket három egymást követő évben, 1614-ben, 1615-ben és 1616-ban adtak ki..
-- Manapság jól ismert tény, hogy ezek a kiáltványok, melyekben keveredik a történeti és allegorikus beszámoló, valójában a Tübinger Kör néven ismert, híres rózsakeresztesek kollégiumának közös alkotása. Néhány évvel később, 1623-ban Párizs utcáin megjelentek plakátok is, melyek még ismertebbé tették a Rózsakeresztes Rendet.
-- A rend számtalan formában és név alatt létezett az elkövetkező néhány évszázadban, míg végül 1909-ben újra felbukkant a nyilvánosság előtt, immár a jelenlegi nevén: A Rózsa és a Kereszt Ősi Misztikus Rendje. Érdemes rámutatni, hogy az AMORC 2001 márciusában kiadta negyedik kiáltványát is, a Positio Fraternitatis Rosae-Crucis címmel -, valamint, hogy Roland Edighoffer és Antoine Faivre történészek ezt a kiáltványt a XVII. századi kiáltványok folytatásának tartják.
-- Szabadkőművesek és a Rózsakeresztesek
-- Mielőtt továbbmennénk, szeretném megemlíteni, hogy a Szabadkőművesek és a Rózsakeresztesek működése a XVII. században több ponton összekapcsolódott, különösen Európában. Abban az időben a Rózsakeresztes tagság sokszor közösen tartották gyűléseiket.
-- Ennek ellenére az AMORC teljességgel független a Szabadkőművességtől, és örökségét saját módszere szerint hagyományozza tovább. Az AMORC egyetlen szervezethez köthető csak – a Tradicionális Martinista Rendhez – amelyet a XX. század kezdete óta támogat. A Martinista Rend tanításai alapját a XVIII. századi nagy francia filozófus, Louis-Claude de Saint-Martin gondolatai adják.
-- Az ókori Egyiptom?
-- Ugyanakkor, bár a történelmi tények szerint a Rózsakeresztes Testvériség a reneszánsz időszakából eredeztethető, hagyományos öröksége ennél jóval régebbi, egészen az ókori Egyiptomig vezethető vissza. Tudjuk, hogy ebben az országban léteztek iskolák, ahol a létezés misztériuma iránt érdeklődő keresők gyűltek össze – ezért hívták ezeket az iskolákat misztériumiskoláknak. Ma az AMORC e többezer éves tudás egyik örököse – ezért mondható el róla, hogy hagyományőrző.
-- A beavató Rend
-- Nézzük tehát, hogy mitől lesz az AMORC beavató mozgalom. A beavatást az jelenti, hogy a fokozatos képzést beavatások szakítják meg. Az elmúlt századokban a képzés elsősorban szóbeli képzést jelentett, titkos gyülekezési helyeken, elsősorban azért, hogy elkerülhető legyen a vallási vagy politikai üldöztetés. Ezért tekintették a Rózsakeresztes Rendet titkos társaságnak.
-- A XX. század kezdete óta azonban az AMORC csendesen működő szervezete már írásos formában is továbbadta tanításait, melyeket jelenleg Monográfiák formájában juttat el bizalmasan tagjainak. A Monográfiák néhány oldalas kiadványok, összességükben 12 fontosabb fokozatot ölelnek fel. Hónapról hónapra, évről évre, fokozatról fokozatra avatódik be a Rend minden egyes tagja abba a tudásanyagba, amelyet a Rózsakeresztesek évszázadok óta tanítanak a létezés misztériumairól.
-- Mi a Rózsakeresztes tanítások tényleges tartalma?
-- Anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznék, annyit elmondhatok, hogy azokkal a legfontosabb témákkal foglalkozik, amelyek iránt a misztikusok mindig is érdeklődtek: az Isteni Lényeg természetéről, a Teremtés törvényeiről, az Univerzum származásáról és céljáról, az idő és űr fogalmairól, az anyag energia-természetéről, az élet eredendő céljáról..
-- Az emberi lélekről és annak jellemzőiről, a tudatszintekről és az ennek megfelelő képességekről, a pszichés jelenségekről, az álmok alkímiájáról, a halál és a halált követő élet misztériumáról, a reinkarnációról, a számok tudományáról, a hagyományos szimbólumokról szólnak ezek az anyagok. A tanulási témákkal párhuzamosan a Monográfiákban kísérletek is találhatók, amelyek segítségével elsajátítható néhány alapvető misztikus technika – gondolok itt elsősorban a vizualizációra, a meditációra, a relaxációra.
-- Dogmák nélkül, szabadon
-- Hadd emlékeztessek arra is, hogy ezek a tanítások minden szinten kerülik a dogmákat. Vagyis az egyes témákban adott magyarázatok inkább alapot jelenthetnek arra, hogy valaki maga is elgondolkodjon a kérdésen; nem rágnak szájba semmilyen igazságot, amit minden tagnak kötelezően vallani kellene.
-- Ez a megközelítés arra ösztönzi a magyarázatok olvasóját, hogy megőrizze toleranciáját és lefektesse az alapjait egy olyan független és önálló személyiségnek, aki képes maga megválasztani saját filozófiai meggyőződéseit.
-- A hagyományok őrzése
-- Bár a Rózsakeresztes tanításokat a XX. század kezdetétől elsősorban írásban továbbítják, vannak Páholyok, ahol a Rózsakeresztes Hagyomány szóbeli oldalát is erősen őrzik. Ezeken a helyeken a tagok rendszeresen összegyűlnek, hogy közösen munkálkodjanak, és élvezzék testvéreik társaságát.
-- Meg kell még említenünk azt is, hogy miért filozófiai mozgalom az AMORC. A „filozófia” szó eredeti jelentése: „a bölcsesség és tudás szeretete”. Ez azt jelenti, hogy a Rózsakeresztesek a „tudás szerelmesei”. A Rózsakeresztesek meg vannak győződve arról, hogy minden egyes emberi lény célja, hogy tökéletessé tegye önmagát.
-- Ezért a Rózsakeresztesek igyekeznek jobbá válni, és nemcsak saját személyes jólétükért küzdenek, hanem másokét is szeretnék elősegíteni. Hogyan? Spirituális alkímia segítségével, amelynek segítségével hibáink erénnyé alakíthatók.
-- A Rózsakeresztes környezettudatosság
-- Természetesen az élet szeretete azt is jelenti, hogy az élet minden formáját tiszteljük, és igyekszünk megőrizni változatosságát. Ezért olyan fontos a Rózsakeresztesek számára az ökológia – a Természet ugyanis minden szentség közül a legcsodálatosabb. Egy XX. századi nagy Rózsakeresztes, Francois Jollivet-Castelot szavaival élve, a Természet „Isten Nagy könyve”.
-- A misztika útján
-- A mi szóhasználatunkban a „misztikus” szó arra az egyénre vonatkozik, akit érdekelnek az élet misztériumai, a kifejezés hagyományos értelmében. A miszticizmus tehát nem más, mint a misztériumok tanulmányozása,- és itt ismét a szó hagyományos értelmében használjuk ezt a kifejezést.
-- Ha mindössze egyetlen dolgot lehetne kiemelni a Renddel kapcsolatban, akkor azt mondanám, hogy egy egész világra kiterjedő Testvériségről van szó, amelynek a legkülönbözőbb fajhoz, társadalmi réteghez, valláshoz tartozó férfiak és nők egyaránt tagjai. Mint ahogy csak nagyon kevesen vannak az igazán Bölcs emberek, hasonlóképpen igen csekély számban élnek köztünk olyanok, akik eljutottak a Rózsakereszt állapotába...
-- Zárásaként szeretnék felolvasni egy idézetet Comeniustól, egy híres XVII. századi Rózsakeresztestől, akit manapság a mai UNESCO spirituális atyjának tekintenek. Az idézet tökéletesen leírja, mi a Rózsakereszt állapotának eszméje:
-- "Az univerzális nevelés iránti vágyunk azt jelenti, hogy szeretnénk, ha minden ember, egyenként és együtt, fiatal és öreg, gazdag és szegény, kiváltságos és közember, férfi és nő egyaránt teljes és mindenre kiterjedő nevelésben részesülhetne, és emberi lényként tökéletesedhetne.
-- Azt akarjuk, hogy mindenki tökéletes tanítást és képzést kapjon, nemcsak egy-egy ponton, hanem minden olyan területen, ami lehetővé teszi az ember számára, hogy saját belső lényegét megvalósítsa; hogy megtanulhassák és megismerjék az Igazságot, hogy ne téveszthesse meg őket semmiféle álszent tettetés; hogy szeressék a Jót és ne jelentsen számukra kísértést a gonosz; hogy megtegyék, amit tenniük kell és tartózkodjanak mindattól, amit kerülniük kell; hogy bölcsen szólhassanak mindenről és bölcsen társaloghassanak mindenkivel; végezetül, hogy minden dolog, minden ember és Isten felé is óvatosan, ne pedig durván közeledhessenek; és hogy semmi se tántoríthassa el őket céljuktól, ami nem más, mint a boldogság".
-- Rózsakeresztesek - a misztika ösvényén
-- A Rózsakeresztes Rend tagjaként a misztika útján haladunk. Ez sosem volt a tömegek útja, bár ezen az ösvényen járók közül kerültek ki jónéhányan történelmünk kiemelkedő személyiségei közül, gazdagítva világunkat tudományos felfedezéseikkel, művészeti remekműveikkel a zene, a festészet vagy az irodalom területén. Mégis személyes életszemléletük az, amit legfontosabb megtanulnunk ezektől a nagy elméktől. Hasonló utat kell követniük mindazoknak, akiket az önfejlesztés szándéka komolyan foglalkoztat.
-- A misztika "demisztifikációja"
-- Mielőtt megpróbáljuk elmagyarázni, hová vezet ez az ösvény, nagyon fontos annak tisztázása, mit is értünk valójában a misztika fogalmán, hisz sok téves értelmezés él a köztudatban ezzel kapcsolatban. Feljegyzéseink szerint a misztika olyan tapasztalásnak felel meg, melynek során az ember személyesen győződik meg Minden Létező Forrásáról. Sokan Istennek nevezik ezt a forrást, mások Kozmosznak. A lényeg, hogy szellemi élményről van szó, a tudás élményéről, amely nem a vallásos hiten, de nem is tudományos megfigyeléseken alapuló tudás, hanem maga a tudás.
-- A misztika művészetének és a Rend munkájának fő célkitűzése megtanítani az embereket arra, hogyan érhető el ez a misztikus tudás, ami ha tökéletesen hozzáférhetővé válik, végső soron racionális. Ennek ellenére sokan úgy tekintik a misztikát, mint "irracionális filozófiát", melynek ideái pusztán feltételezéseken alapulnak, és kívül esnek az intellektuális megérthetőség körén - ezért elutasítják, mint önámítást vagy zavaros gondolkodást. Mások ezzel szemben a természetfelettibe vetett vakhitként értelmezik.
-- Ha megnézzük a történelmet, egészen nyilvánvalóvá válik, hogy egyik felfogás sem felel meg a valóságnak. A századok során sokan misztikus ráhangolódás során ismertek fel és adtak át az emberiségnek új ideákat és magyaráztak meg olyan jelenségeket, mint például az elektromosság vagy a gravitáció. Sokuk osztályrésze a nevetségessé válás, sőt nem egyszer a bebörtönzés lett. A társadalom széles körben csak jóval később ismerte el, hogy eszméik intellektuálisan ésszerűek voltak.
-- Végső soron tehát a misztika nem hit, hanem egyszerűen a tudás művészete. A misztikus tapasztalás során az egyén olyan érzésekben részesül, melyek meghaladják a szavakba önthetőség határait. Ez a belső látás mentes az ego tévedéseitől, és a dolgok tökéletes megértését eredményezi. Az ember mélyen meg van győződve tapasztalatainak valóságosságáról.
-- Legmagasabb képességeink kibontakoztatása
-- A Rózsakeresztes Rend célja, hogy olyan tanulmányi rendszert kínáljon, mely lehetővé teszi a tanítványnak, hogy létezésének minden szintjén elérje lehetőségeinek csúcsát, azaz fizikai, mentális, lelki és spirituális szinten egyaránt. Ez biztosítja ugyanis az egyén számára a tökéletes békét és harmóniát, mely nem csak saját életében mutatkozik meg, de kihat a teremtés egészére is.
-- A Rózsakeresztes tanok számos gyakorlattal és kísérlettel segítik e cél elérését - fizikai érzékszerveink fejlesztése és fegyelmezése, valamint egy mélyebb, gyakran szunnyadó állapotban lévő pszichikai érzék felébresztése által.
-- Fizikai síkon olyan lehetőségeket és módszereket mutatunk be, mellyel szervezetünk különböző működéseit harmonizálhatjuk. Ezáltal megszüntethetjük a fejfájást, a feszültséget és a stressz káros hatásait, valamint megtanulhatjuk szervezetünk öngyógyító folyamatainak felgyorsítását.
-- Mentális síkon megvilágítjuk a tudat különböző szintjeit, valamint ezek működését és lehetőségeit. Ezáltal megtanulhatjuk, hogyan valósíthatjuk meg a fizikai síkon mindazt, amire erősen és jogosan vágyakozunk. Lelki síkon lényünk mélyebb aspektusának erejét és hatalmát hangsúlyozzuk és hozzuk működésbe, ami által létünk teljesen új dimenzióit ismerhetjük meg.
-- Szellemi síkon fokozatos belső ébredést élünk át a tanultak személyes alkalmazása és a ráhangolódás különböző módszerei segítségével. Végül a tudatosság olyan fokát érhetjük el, ahol az ember megtapasztalhatja a Kozmosszal való egységét - azt a személyes köteléket, mely az univerzum egészéhez kapcsol bennünket.
-- Pszichikus képességeink felébresztése
-- Az emberek általában kétkedve fogadják, ha a fizikai érzékszerveken túli érzékelésről vagy képességekről esik szó. Ez valószínűleg azért van így, mert gyakran találkozunk olyan emberekkel, akik ilyen képességekkel büszkélkednek, holott valójában igen keveset vagy semmit nem tudnak ezekről a természetes működésekről.
-- Valójában mindannyian rendelkezünk pszichikai képességekkel; legtöbb embernek voltak már rejtélyes megérzései, megmagyarázhatatlan előérzetei. Ki ne tapasztalt volna kellemes vagy kellemetlen "érzéseket" egyes helyeken vagy bizonyos emberek társaságában?. Ezek a személyes, pszichikus történések lelki énünk apró felvillanásai, illetve a kevéssé ismert természeti törvények környezetünkben történő megnyilvánulásai.
-- Lelki énünk működése vagy más pszichikus megnyilvánulások csak addig tűnnek különösnek és titokzatosnak, amíg nem értjük, mi történik valójában. A tudatlanság, az előítéletek és a babonák azok, melyek megakadályozzák, hogy ezekre a természeti törvényszerűségekre fény derüljön. Ha egyszer megértettük és a Rózsakeresztes tanításokban foglalt gyakorlatok segítségével felébresztettük őket, pszichikai képességeink az egyik legnagyobb belső erőforrásunkká válhatnak.
-- A természet törvényeinek alkalmazása
-- Az a fogalom, hogy "természetfölötti", a valóságban nem létezik. Minden a természet törvényei szerint működik. A szunnyadó tudat számára maga a természet is cél és értelem nélküli káosznak tűnik. A Rózsakeresztes tanítvány előtt azonban fokozatosan kibontakozik a természet harmóniája és különböző aspektusainak EGYsége. Ez a mindenre kiterjedő látásmód megmutatja, hogy a természet önmagunkban és a környező világban is magasabb törvények szerint működik.
-- Általában vitalitás, egészség, derűlátás és tettrekészség jellemzi azokat, akik ismerik és a gyakorlatban is alkalmazni tudják ezeket a törvényeket; őket szinte mindig szerencse kíséri útjukon. Akik viszont nem tanultak meg összhangban élni a természet törvényeivel, láthatólag gyakran betegek, vagy ahogy a szólás tartja, "ami elromolhat, az el is romlik" életükben, környezetükben.
-- Azt az állapotot nevezzük harmóniának, mikor egész lényünk összhangban van a Kozmosszal és a Kozmosz természetben megnyilvánuló törvényeivel. A mély lelki béke állapota ez. A Rózsakeresztes tanítások alaposan és részletesen elmagyarázzák, hogyan érhető el ez az állapot.
-- A Kozmikus Tudat elérése
-- A misztikus úton haladók a tudat különböző aspektusait nem úgy tekintik, mint rétegeket, melyeken keresztül kell ásni magukat, hanem mint egy folyót, mely egyre mélyebb szinteken hömpölyög. Objektív tudatunk öt érzékszervétől kezdve a szubjektív tudat mentális, pszichikus és spirituális érzékeléséig egységes egésznek tekintjük őket, melyek egyaránt fontosak, mivel mindegyikük a lélek-személyiséget tükrözi.
-- A Kozmikus Tudat elérése a célbaérést jelenti az önmegismerés útján. Először a vágyat érezzük, hogy igazi Önvalónkat megismerjük; ezután következik a keresés hosszú és fáradságos útja, hogy végül - saját tudatos erőfeszítéseink árán - megtapasztalhassuk az Isteni Intelligenciát.
-- Ez egy intuitív élmény. Minden embernek vannak megérzései, vagyis olyan felismerései, melyek villanásszerűen világítják meg egy-egy pillanatra a tudatot. Ritka azonban az olyan ember, aki tudatosan képes használni ezt a képességet a mindennapok során felmerülő helyzetekben problémáinak megoldásához vagy a szükséges ismeretek megszerzéséhez.
-- A Rózsakeresztes tanítások rávilágítanak, hogy sorozatos tévedéseknek vagyunk kitéve, ha kizárólag fizikai érzékszerveink észleléseire bízzuk magunkat. Ahogy egy zongorista az ujjgyakorlatokat vagy egy kezdő úszó a tempókat, úgy tanuljuk meg, hogyan halljuk meg és hogyan alkalmazzuk belső vezetőnk sugallatát, az ún. "csendes kis belső hangot".
-- Az Intuitív képességeink alvó állapotukból lassan erőteljes, éber állapotba kerülnek. E csodálatos szintézis eredményeként tudatunk közelít a kozmikus szinthez - bár ez mindenkinél különböző fokot jelent az egyéni fejlettségi szint függvényeként.
-- A belső ébredés előnyei
-- Életünk problémáinak egyre eredményesebb megoldása ébredő intuíciónk segítségével, rejtett tehetségeink kibontakozása, tartalmasabb emberi kapcsolatok kialakítása, egy magasabbrendű és önzetlenebb életcél megtalálása - és még sorolhatnánk a belső ébredés előnyeit. Az A.M.O.R.C. ésszerű és lényegre törő tanulmányi rendszere segíti a misztikus ösvényen haladó tanítványt mindezek elérésében.
-- A megvilágosodott értelem hatására őszi falevelekként hullanak le a babonák, lepleződnek le a tévtanok és illúziók. Meglepetten tapasztaljuk, milyen sok tévedés és félreértés uralta és korlátozta eddig életünket. Szinte úgy tűnik, mintha gondolkodásunk korábban éppen a valóság ellenkezőjét tükrözte volna. Ezek a felismerések a fejlődés és a Kozmikus Tudatra való ráhangolódás kedvező jelei.
-- A tudatszint emelkedésével azonban nem mentesülünk a problémáktól, hisz mint már említettük, az élethelyzetek sikeres megoldása visz előre a misztikus úton. Ha bizakodva nézünk a jövő elébe, ha bátran helytállunk az élet örvénylései közepette magától a haláltól sem rettegve, ha látjuk a célt a küzdelmek mögött, akkor mondhatjuk életünket sikeresnek....