"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Asztrológia, Csillagjóslás - José Miguel Gomez

2022.07.25 20:53

 

Asztrológia - Csillagjóslás.

Az asztrológia vagy csillagjóslás, görögül: αστρολογία - astrológia kifejezés a görög asztron, 'csillag' és logosz, 'szó, tudomány' szavakból ered. Az ezoterikus tanok egyike, és feladata a bolygók állásából egy adott időpontban bekövetkezett esemény, egy személy születése, a sorsának minél pontosabb meghatározása. Az asztrológia az emberiség legrégibb, legősibb szimbólum rendszere.

Asztrológiai Mottó

"Meg kell értenie az embernek, hogy nem véletlen az, hová születik, hol él, hová tartozik, milyen nyelven beszél, mit hisz, mire teszi fel az életét, mit vall magáénak, és mit tagad meg,  mit öllel magához és mit utasít el magától.".. "Az Asztrológia út Istenhez"..

Az Asztrológia története és kialakulása

--  Az Asztrológia története a Tigris és az Eufrátesz közötti területről indult, immár majd 10 ezer éves útjára. A Babiloni és az Asszír ékírásos táblák bizonyítják mindezt. Az asztrológia kialakulását az Európai hagyományok elsősorban Mezopotámiai (Kr. e. 8. század), illetve Babilóniai (Kr. e. 5. század) papságához kötik. Hasonlóan alakult ki az asztrológia Egyiptomban és Görögországban a 2. században. Európán kívül Indiában, Kínában, valamint az aztékoknál és a majáknál is alkalmazták.. 
--  Az Asztrológia alapelve a Hermész Triszmegisztosz nevéhez kötődő: Smaragdtábla tétele: "Quod est inferius, est sicut quod est superius, et quod est superius est sicut quod est inferius ad perpetranda miracula rei unius", "Ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van, hogy az egyetlen varázslatának műveletét végrehajtsd"...
--  Mezopotámia a világ egyik legrégibb kultúrája, a Perzsa-öböltől felfelé a Tigris és az Eufrátesz folyók között, illetve két oldalán terült el az időszámításunk előtti negyedik évezredben. Ennek a vidéknek a délebbi részén bontakozott ki az ősi civilizáció központja. Ennek az időpontja pontosan nem ismert, mindössze a régészeti leletekre támaszkodva az vehető észre, hogy a Kr. e. 4. évezred közepén egy jelentős kulturális fejlődés következett be egész Mezopotámia területén, amely összefüggésbe hozható a bevándorló sumérokkal. Beolvasztották az őslakosságot, kultúrájuk megha­tározóvá vált, ami más népek befolyásának sem engedve évezredekig fennmaradt, tú­lélve magát a sumér népet is. Az ország történetében legjelentősebb szerepet a legfiatalabb sémi város Babilon játszotta.
--  A legrégibb görög horoszkóp: I. Antiokhosz királyé, amely a Nimrúd Dag hegyen található a sziklába vésve. Kr. e. 62-re vonatkozik, amikor a királyt megkoronázták. Ottó Neugebauer az ókori matematika és csillagászat történetének kiváló szaktekintélye fejti ki, hogy a régi asztrológiai munkák tanulmányozásához elengedhetetlenül fontos a korabeli háttér vizsgálata. A görög filozófusok és csillagászok a Világegyetemet egymással kölcsönhatásban álló testek sokaságának tekintették. Szemléletük lényegében nem tér el a mai mechanikai elméletektől.
--  A görögök asztrológusok kizárták az istenek önkényes uralkodásának lehetőségét éppen úgy, mint azt, hogy a világ eseményeit varázslatos cselekményekkel befolyásolni lehet. "A vallás, a mágia és a misztika alapjaival összehasonlítva, az asztrológia háttere tiszta tudomány." Természetesen el kell választani a gátlástalan spekulációkat, a vásári és pénzsóvár sarlatánok szerepét, amelyre nem nehéz jelen korunkban sem példát találni a tudománytól.
--  A görög csillagászok már nem papok voltak. Csillagászati megfigyeléseket már a korai időktől kezdve végeztek. Az asztronómia mellett fejlődött az asztrológia is. A legnagyobb újdonság, hogy a görögök nemcsak a mundán asztrológiát művelték, hanem tőlük ered a személyre szabott horoszkóp felállítása és az ilyen irányú jóslatok rendszere. Már Platon és Pythagorasz is azt vallotta, hogy az emberi sors irányítói a bolygók. Az asztrológia Itáliába Kr.e. a II. században jutott el. Rómában a csillagjóslás, mint az államvallás része, hivatalos aktusnak számított. A római császárok legtöbbje, köztük: Julius Ceasar, Augustus a csillagjóslás híve volt, fénykorát Nagy Konstantin: (323-337) alatt élte.

Jézus horoszkópja, Hermész Triszmegisztosz

Az Asztrológia tudománya

--  Az asztrológia annyiban tudomány, mint például a zene, amennyiben van egy mindenki által elsajátítható, megtanulható, tudományosan megalapozott és kimunkált metódusa. Ám attól még, hogy ezeket valaki megtanulja, nem lesz Mozart, ugyanígy az asztrológiának is van egy mindenki által elsajátítható és szférikus trigonometrián és logaritmuson nyugvó metodikája, mint a bolygóállás kiszámítása, ami tudomány. De ez még nem asztrológia, mert az asztroógia ott kezdődik, ahol az előbbi végződik, azaz hogy az így kapott adatokból nekünk kell karaktert, sorsot "kiolvasnunk" belőle, ez pedig már művészet.
--  Az asztrológus a szó igazi értelmében az a személy aki felismeri azt, hogy minden sors mögött ott a törvény. Mindig csak azzal találkozhatunk, akit a törvény a találkozásunkra adott, csak akkor szabadulhatunk meg a saját sorsunk árnyékától, ha az asztrológiailag felismert gyengéinket legyőzzük és csak annyiban determinált a sorsunk, amennyire azt akaratunk erejéből engedjük.!. Itt jutottunk el az ember, az egyén valódi megismeréséhez, az igazi asztrológia lényegéhez és végcéljához.
--  Egyet le kell szögezni, az eddig ismert módszere alapján az asztrológia megcáfolhatatlan konklúzióra jut és a "tudományos" és "logikus" ellenérvek gáncsoskodássá törpülnek, mert az igazán hívatott mester kezében a karakter analízisek sokszorosan meghaladják mind mélységében, mind pedig az eredendő okok megvilágításában a mai, leghaladottabb pszichológiai és pszichiátriai megállapításokat is. A próféciai időpontban és effektusban a prognózisok pontosak, sőt minderre bárkinek a születése pillanatától, és soha nem látott egyénekről ad pontosan kiterjedő tájékoztatást.
--  Az újkor megváltoztatta az asztrológia világképét. A klasszikus 7 bolygóhoz még jött az 1781-be, William Herschel által felfedezett Uránusz bolygó. A csillagászok az új bolygó pályáját figyelve megállapították, hogy az nem követi még a Newton törvényei által előírt utat sem. Ebből következően azt gyanították, hogy van az Uránuszon túl még egy bolygó, a megadott helyen Galle 1846-ban meg is találta a Neptunuszt.
--  1930-ban pedig: C. Tombaugh fölfedezte a Naprendszer legkülső bolygóját a Plútót.A XIX. században az asztrológia kissé háttérbe szorult, a tudományos- technikai forradalom eszméjében úszott mindenki. Komolyabb asztrológiai munka egyedül Angliában folyt. Mivel az új eszme, nem hozott igazán magyarázatot az élet fontos kérdéseiben az asztrológia a XX. század elején ismét elterjedt Európában. Egyre több helyen kezdték újra feléleszteni és továbbfolytatni az ősi hagyományt.

Az Asztrológia szimbólum rendszere

--  Az Asztrológia szimbólum rendszerként használja fel a bolygókat, a csillagokat, a csillagképeket. Általában az összes asztrológiáról: Európai, Kínai, Indiai, Maja is elmondható, hogy az égbolt egy szakaszát, a zodiákust - az ekliptika alatt és felett 20-20°-nyi széles, összesen tehát 40° széles sávra felosztja az állatövi jegyeket, melyek az adott kultúra naptárát is meghatározzák.
--  Különösen igaz ez a Kínai naptárra. Az állatövi jegyeket társítani szokták a bolygók helyzetével is. Az ókorban öt bolygót ismertek, ezeket az öt alapvető jellemmel egyeztették. Az európai és a kínai asztrológia is kapcsolatot teremt az állatövi jegyek, jellemek és elemek között. Azonban míg Nyugaton négy elemet: - föld, tűz, levegő, víz ismernek, Kínában ötöt: föld-, fém-, fa-, víz-, tűz-.
--  Az Európai „nyugati” néven elterjedt babilóniai asztrológiában 12 állatövi jegy, és 10 bolygó, eredetileg csak hét volt, melybe szimbolikusan a Nap és a Hold is beletartozott, és 12 úgynevezett horoszkópház van. A 12 állatövi jegy neve egyezik az állatöv 12 csillagképével. Helyzetük azonban eltolódott, mivel a csillagképek nagysága változó, a jegyek azonban egységesen 30° kiterjedésűek. Mozgásukat az őszpont és tavaszpont eltolódásának iránya határozza meg.
--  A Kos csillagjegy  például nem a Kos csillagképben van, hanem a Vízöntőben. Az asztrológiai házakhoz külön házszámítási módszerek tartoznak. A házak, jegyek és bolygók helyzete illetve egymással bezárt szögkapcsolata alapján végeznek számításokat. Ezek együttes kölcsönhatásainak elemzésével lehet vizsgálni a szülött jellemét, illetve haladó fokon egyes életeseményeit, köznapi szóhasználattal: a „jövőjét”.
--  Az Asztrológia szimbólum rendszere követi a régi hagyományokat a 12-es és a 7-es mágikus számok szerepét is követve. A 12 apostol, a 12 alapkő, a 12 hónap, a 12 óra, a 12 állatövi jegy, vagy a 7 bolygó, a 7 napja a hétnek, a 7 alapszín, a 7 alaphang, a 7 szentség, a 7 főbűn, a 7 arkangyal, a 7 ágú gyertyatartó, a 7 bolygószellem. A történelmi és a tényleges avagy szimbólikus egy-gyökerűséget megvilágítsuk mindezekkel. Az értelem oldaláról nézve úgy állunk az Istenfogalommal, az örök törvénnyel, hogy kevés hozzá az értelem.. Létüket bizonyítani nehéz, de tagadni lehetetlen, mert tagadásukhoz nincs bizonyíték még az értelem számára sem. Több kell mint az értelem, az ész kell hozzá.
--  Az Asztrológia vizuális megjelenítési formája a horoszkóp. A „horoszkóp” szó pontos jelentése: „óra-kép”, mely alatt a Nap, a Hold és a bolygók egy megadott időpontban a Föld egy megadott pontjáról látható, tehát látszólagos elhelyezkedését értjük az állatövön. A vizsgált égitestek látszólagos égi pozíciójának pontos kiszámításához szükséges az egyén, az alany születési éve, hónapja, napja, órája, lehetőleg negyedórán belüli születési ideje és születési helye. Az úgynevezett újság horoszkópok ezen adatok helyett csak a Nap zodiákusban elfoglalt állatövi jegy szerinti pozícióját tárgyalják, így ezek nem valódi horoszkópok.
--  Az Asztrológiai tanításoknak számos értelmezése létezik. Az asztrológia az ezoterika, ezoterikus tudás egy alkalmazása, annak egy vetülete. Az asztrológia nézetei szerint a csillagok nem határozzák meg, determinálják az egyes ember életét, hanem csak egy lehetőséget biztosítanak bizonyos összefüggések felismerésére, az egyén belső természetének, illetve előtte álló „feladatainak” megismerésére. Azon módszerek, melyek ugyanezt az eredményt nem a csillagok, hanem más segítségével érik el az ezoterika más-más területein találhatóak meg. A megismert tények nem konkrét eseményeket írnak elő, nem a jövőt mondják meg, hanem azt, hogy az egyénnek milyen, általában jellemfejlődési feladatai vannak, melyeket szabad akarata szerint valósíthat meg, vagy akár próbálhat elkerülni.
--  Az Asztrológia szerint a születési horoszkóp, a radix mutatja a személyt legmarkánsabban meghatározó jegyeket, az egyénben rejlő lehetőségeket és az előtte álló feladatokat. Minél pontosabb időt vesz figyelembe a horoszkóp, annál aprólékosabb, részletesebb az eredmény, ezért igen jelentős eltérések mutatkozhatnak a csak a születés hónapját vagy napját figyelembe vevő úgynevezett horoszkópok és a percre pontosan kiszámított horoszkópok között, melyek nem csak a nap pozícióját, hanem az összes asztrológiai objektum helyzetét és kölcsönös elhelyezkedését is figyelembe veszik. 
--  Mivel a Horoszkóp egy adott „dolog” jellegzetességeit és várható „sorsát” próbálja meghatározni, ezért nem csak személyeknek, de bármilyen számunkra fontos eseménynek is lehetséges horoszkópot készíteni, például egy új, nagy feladat előtt, például: cégalapítás, vagy akár űrutazási program beindítása.

A Naprendszerünk Bolygói

 

Bolygók az Asztrológiában

NapNap

Principíuma: "Virtus major" - "Nagy erő".. Jellege: tüzes, férfias, szétáradó erejű.
Fő személyiségjelölőként mutatja az illető egyéniségének főbb vonásait, a felsőbbrendű öntudatot. A Nap adja az életerőt, s ő képviseli az élet elvét általában. Megszabja az egyén hatalmi törekvéseit.
Harmonikus jellemformáló hatása:
nemeslelkű, nagyvonalú, egyenes, határozott, hűséges, méltóságot és tekintélyt ad, bátor, szabadság- és függetlenségszerető, igazságos, önbizalommal teli, segítőkész, adakozó.
Diszharmonikus jellemformáló hatása:
önkényes, dölyfös, dogmatikus, önhitt, kevély, nagyravágyó, hiú, felfelé alázatos, lefelé fölényeskedő, kérkedő, zsarnoki uralmi vágy.

HoldHold

Princípiuma: "Beneficus" - Jótékony".. Jellege: vizes-nedves, nőies, passzív, önátadó.
A másik fő személyiségjelölőként mutatja az illető fogékonyságát, fantáziáját, hangulatait. A lelkiségre, a kedélyvilágra hat a leginkább. Az egyén múlthoz való kapcsolatát mutatja.
Harmonikus jellemformáló hatása:
alkalmazkodó, fogékony, gazdag fantáziájú, álmodozó, intuitív, gyöngéd, ösztönös, jó emlékezőtehetségű, befolyásolható, romantikus, misztika iránt érdeklődő, utazást kedvelő.
Diszharmonikus jellemformáló hatása:
szeszélyes, lusta, elbizakodott, képzelgő, tétova, határozatlan, megbízhatatlan, ingatag, változékony, gyáva, ügyetlen, gyerekes, önállótlan, gyenge emlékezet.

MerkúrMerkúr

Princípiuma: "Virtus minor" - "Kis erő".. Jellege: légies, férfias és nőies összevegyülve, sokoldalú.
Az értelem, a gondolkodásmód jelölője. Befolyásolja az intelligenciát, a tanulási készséget, a mozgékonyságot. A kapcsolatteremtés, az érintkezés és a közvetítés bolygója.
Harmonikus jellemformáló hatása:
gondolatgazdagság, sokoldalú érdeklődés, gyors felfogást, logikus, kritikus szellemű, talpraesett, találékony, jól ír, világosan fogalmaz, utazástkedvelő.
Diszharmonikus jellemformáló hatása:
rafinált, alacsony gondolkodású, korlátolt, árulkodó, szeszélyes, fecsegő, tolvaj, csaló, hűtlen, szórakozott, szétforgácsolódott, feledékeny, zavaros beszédű.

VénuszVénusz

Princípiuma: "Fortuna minor" - "Kis szerencse".. Jellege: földies, nőies, koncentrált erejű.
A szeretet, a szerelem, a harmónia bolygója. Ide tartozik a szépség, a művészet és a szórakozás. Minden kellemes és szép dolog.
Harmonikus jellemformáló hatása:
vonzó, vidám, kellemes, szeretetreméltó, művészi hajlamú, odaadó, békülékeny, kecsesség, báj, társaságkedvelő, együttérző, egészségesen érzéki.
Diszharmonikus jellemformáló hatása:
hiú, vagy elhanyagolja magát, féltékeny, felületes, léha, követelő, hűtlen, túlságosan érzéki, kicsapongó, erkölcstelen, lusta, ellenszenves, vagy mindenáron kellemeskedő.

MarsMars

Princípiuma: "Infortuna minor" - "Kis szerencsétlenség".. Jellege: tüzes, férfias, fokozottan tevékeny.
Az erőt, a tetterőt, az akaratot képviseli. Az emberben lakozó vágyat, indulatot, a vágykielégítő ösztönöket mutatja meg. A bátorság, a törekvés, az elszántság bolygója.
Harmonikus jellemformáló hatása:
merész, határozott, bátor, elszánt, törekvő, bizakodó, harcra kész, önbizalommal teli, lelkesedő, irányításra törő, nemesszívű, gyorsan cselekvő, mindenütt megállja a helyét.
Diszharmonikus jellemformáló hatása:
erőszakos, vad, kegyetlen és bosszúálló, durva, vakmerő, vagy leplezetten gyáva, zsarnokoskodó, veszekedő, nagyhangú, türelmetlen, tolakodó, dühös.

JupiterJupiter

Princípiuma: "Fortuna major" - "Nagy szerencse".. Jellege: tüzes, férfias, tevékeny, szétáradó.
A belátás, a bölcsesség és igazságosság jelölője. Az igazság, a törvényes rend, a hit és a jóindulat elveivel van összefüggésben.
Harmonikus jellemformáló hatása:
nemesérzésű, jóságos, igazságos, optimista, emberszerető, bölcs, jóindulatú, becsületes, erős morál, kedélyes, bőkezű, hívő, lojális, lelki nagyság, becsvágy.
Diszharmonikus jellemformáló hatása:
képmutató, önhitt, vakbuzgó, dogmatikus, pazarló, mértéktelen, álszent, elbizakodott, igazságtalan, anyagias, élvhajhászó, kicsapongó.

SzaturnuszSzaturnusz

Principiuma: "Infortuna major" - "Nagy szerencsétlenség".. Jellege: földies, férfias, koncentrált erejű. "Infortuna major" - "Nagy szerencsétlenség"
Az öncélúság, a zárkózottságot, a gátló hatásokat, az akadályokat és megpróbáltatásokat jelöli. Az elmélyedést, a mértékletességet, a megmerevedést fejezi ki.
Harmonikus jellemformáló hatása:
komoly, megfontolt, óvatos, kiegyensúlyozott, csendes, céltudatos, megbízható, kötelességtudó, kitartó, fegyelmezett, szorgalmas, előrelátó, elmélyedő.
Diszharmonikus jellemformáló hatása:
merev, rideg, szófukar, pesszimista, mogorva, gátlásos, kegyetlen, önző, fukar, gyáva, bizalmatlan, búskomor, emberkerülő, számító, nehézkes.

UránuszUránusz

Principiuma: "Favorabilis - Kedvező".. Jellege: légies, férfias, szétáradó.
A magasabbfokú értelem, az intuitív felfogóképesség, a függetlenség, a rendkívüliség, az eredetiség mutatója. A forradalmian újat, az átalakulást a reformokat képviseli.
Harmonikus jellemformáló hatása:
okos, szellemes, tehetséges, alkotó szellemű, a szokatlanságot kedvelő, impulzív, eszményekben hívő, eredeti, önálló és független, hirtelen és váratlan fordulatokra hajlamos.
Diszharmonikus jellemformáló hatása:
furfangos, furcsaságokat kedvelő, fanatikus, különc, ideges, felelőtlen, kapkodó, kirobbanó indulatú, felforgató hajlamú, feltűnést kereső, lázadó.

NeptunNeptun

Principiuma: "Favorabilis - Kedvező".. Jellege: vizes-nedves, nőies és férfias keveredve, passzív.
Az önzetlen áldozatkészség, önfeláldozás, az egyetemességben való felolvadást foglalja magába. Az egyéniség kereteinek szétolvadása, a káosz, a ködös bizonytalanság jelölője.
Harmonikus jellemformáló hatása:
érzékeny, érzékfölötti benyomásokra fogékony, ösztönös, inspirált, tiszta, hívő, önzetlen, nagy képzelőerő és művészi hajlam, szolgálni és segíteni kész.
Diszharmonikus jellemformáló hatása:
zavaros, kaotikus, közönyös, ingatag, változékony, nemtörődöm, túlérzékeny, szétfolyó, tétova, betegesen fogékony, szenvedélybeteg, , túlfeszült idegzetű, perverz.

PlútóPlútó

Principiuma: "Communis - Átlagos".. Jellege: tüzes és nedves, férfias és nőies, túlsúlyban a tüzes, férfias.
A gyökeres átalakulást, az ellentételességet képviseli. Az oldás és kötés, az építés és rombolás, minden kiegyenlítésre törekvő ellentétes erő ütközésének és átalakulásának hatása ide tartozik.
Harmonikus jellemformáló hatása:
merész, elszánt, vakmerő, nem tér ki a problémák és a válságok elől, tevékeny, magávalragadó, legyőzi saját alsóbbrendű vonásait, előrelátó.
Diszharmonikus jellemformáló hatása:
romboló, fanatikus, dacos, elszánt, zsarnoki, bosszúálló, vadul féltékeny, kíméletlen, kegyetlen, durva, túlzottan érzéki, kielégítetlen, nem válogat az eszközökben.

A Bolygók évenkénti uralkodása

Az Asztrológiában a 7. fő Bolygó, a 7. Égitest uralma évenként változik, a bolygók uralmára 7. évente kerül sor. Minden évet mindig egy adott bolygó ural, annak a hatása érvényesül. Az uralom minden évben Március 21-én kezdődik, és a következő év március 20-áig tart.

1.  Mars          1953  1960  1967  1974  1981  1988  1995  2002  2009  2016  2023
2.  Nap            1954  1961  1968  1975  1982  1989  1996  2003  2010  2017  2024     
3.  Vénusz      1955  1962  1969  1976  1983  1990  1997  2004  2011  2018  2025
4.  Merkúr       1956  1963  1970  1977  1984  1991  1998  2005  2012  2019  2026
5.  Hold           1957  1964  1971  1978  1985  1992  1999  2006  2013  2020  2027
6.  Saturnus   1958  1965  1972  1979  1986  1993  2000  2007  2014  2021  2028
7.  Jupiter       1959  1966  1973  1980  1987  1994  2001  2008  2015  2022  2029

Az Év felosztása a nyugati asztrológusok szerint a 12. Zodiákusra - Állatövre

 • Bak (December 22. - Január 19.)
 • Vízöntő (Január 20. - Február 19.)
 • Halak (Február 19. - Március 20.)
 • Kos (Március 21. - Április 19.)
 • Bika (Április 20. - Május 20.)                     
 • Ikrek (Május 21. - Június 21.) 
 • Rák (Június 22. - Július 22.)
 • Oroszlán (Július 23. - Augusztus 22.)
 • Szűz (Augusztus 23. - Szeptember 22.)
 • Mérleg (Szeptember 23. - Október 22.)
 • Skorpió (Október 23. - November 21.)
 • Nyilas (November 22. - December 21.)

A Csillagjegyek -- A Zodiákus: 12. Csillagjegye

A Nap pálya mentén elhelyezkedő jellegzetes: 12. csillagkép fantázia gazdag megnevezését - a legrégebbi kultúr emlékeinkkel egyidősen - a régiek hagyományozták ránk. Az egyes jegyek képviselői gyakran érzik úgy, hogy csillagjegyük nagyon is, vagy egyáltalán nem illik rájuk. Amikor arról beszélünk, hogy ki, milyen jegyű, azt állapítjuk meg, hogy amikor Ő született, a Nap éppen melyik csillagjegyben járt. Ezen túlmenően még számtalan horoszkóp elem határozza meg személyiségünket, amitől képletünk olyan egyedivé válik mint az ujjlenyomatunk. Ám Napjegyünk mégis meghatározza alapvető tulajdonságainkat, amit a többi horoszkópelem jelzése kiegészít, vagy kissé módosít. Az asztrológia igazán akkor ad pontos előrejelzést, ha a személyes horoszkóp is összecseng a jelzettekkel
 

1.  Kos - Aries
Ekliptikája: - 0-30° -ig terjed
Minősége: - Kardinális - Tavaszi
Eleme: - Tűz
Bolygója: - Mars
Napja: - Kedd
Színe: - Piros
Köve: - Rubin
Féme: - Vas
Bora: - Merlot
Száma: - 7

1.  KOS - ARIES. 
 Március 21. - Április 20.

A Kos jegy szülöttei rendkívül lendületes és erőteljes személyek. Tavasszal jönnek a világra, amikor a természet felébred téli álmából, őserővel pattannak ki a rügyek és mindent a kezdetek megnyilvánulni vágyó, heves erői hatnak át. Ennek köszönhető, hogy a Kosok mindig fiatalosak, és tettre készek. Harciasságukat, a jegy, uralkodó bolygójának, a Marsnak köszönhetik, így a sportos egyéniség, még a nőnemű Kosoknál is szembetűnő, igazi amazonra találhatunk bennük. Kedvelik az élénk színeket, személyiségükhöz leginkább a tűz piros, vagy vérvörös illik. A hangsúlyozottan férfias tevékenységekben lelik leginkább örömüket, ahogyan azt az ugyancsak Kos szülött József Attila megírta”tűzoltó leszel, s katona, vadakat terelő juhász…” szívesen forgatnak „fegyvert” ami kés és tű is lehet.. A Csillagjegy Testi zónái: Fej és Arc. Karmikus feladata: Önmérséklet és Türelem. Geográfiai vonatkozásai: Anglia és Németország..

2.  Bika - Taurus
Ekliptikája: - 30-60° -ig terjed
Minősége: - Fix - Tavaszi
Eleme: - Föld
Bolygója: - Vénusz
Napja: - Péntek
Színe: - Narancs
Köve: - Smaragd
Féme: - Réz
Bora: - Kékfrankos
Száma: - 6

2.  BIKA - TAURUS. 
 Április 21. - Május 20.

Aki a Bika jegyében születik, arra inkább a virágba borult tavasz, harmonikus nyugalma jellemző. Ők Vénusz gyermekei, akik mindennél jobban megbecsülik az élet szépségeinek apró örömeit, a földi gyönyörök minden fajtáját élvezik. Szeretnek jókat enni-inni, és nem csak a képzőművészetnek, a zenének, hanem a szerelemnek is kitűnő műértői és művelői. Jól boldogulnak minden olyan területen, ahol alapos munkára, művészi érzékre van szükség. Szívesen pepecselnek az anyag formálásával, legyen szó akár cserépedényekről, akár a textilek öltözékké formálásáról. Jól bánnak a habverővel, mert maguk is nagyon kedvelik az édességeket. Materiális beállítottságuknak köszönhetően, gazdasági területen is jól boldogulnak, így pénzügyi tevékenységekben is megállják a helyüket.. A Csillagjegy Testi zónái: Nyak és Torok. Karmikus feladata: Elengedés és Lazaság. Geográfiai vonatkozásai: Ciprus és Málta..

3.  Ikrek - Gemini
Ekliptikája: - 60-90° -ig terjed
Minősége: - Labilis - Tavaszi
Eleme: - Levegő
Bolygója: - Merkúr
Napja: - Szerda
Színe: - Égszínkék
Köve: - Borostyán
Féme: - Higany
Bora: - Hárslevelű
Száma: - 12

3.  IKREK - GEMINI. 
 Május 21. - Június 21
.

Ahogy a heves szelek, és a kiszámíthatatlan időjárás jellemzik a tavasz nyárba fordulását, úgy jellemzi az Ikrek jegy szülötteit is a változékonyság. Kettősségük érdekes és izgalmas személyiséggé teszi őket. Mindig úton vannak, hozzák, viszik a híreket. Mérhetetlen kíváncsiságukat, furfangos elméjüket, uralkodó bolygójuk istenének, Merkúrnak köszönhetik. Mindenhez értenek egy kicsit, ezzel rendkívül művelt ember látszatát kelthetik. Ám tudásuk gyakran felületes, mert nem érnek rá elmélyülni semmilyen témában. Az a legjobb foglalkozása számukra, ahol ezt a változatosság iránti igényüket alaposan kiélhetik. Kitűnő kereskedők, közvetítők, sofőrök, és ügyintézők. Vonzó személyiségüknek kevesen tudnak ellenállni, bár őket a hódítás folyamata jobban izgatja, mint maga az eredmény.. A Csillagjegy Testi zónái: Mellkas és Tüdő. Karmikus feladata: Nyugalom és Türelem. Geográfiai vonatkozásai: Belgium és Hollandia..

4.  Rák - Cancer
Ekliptikája: - 90-120° -ig terjed
Minősége: - Kardinális - Nyári
Eleme: - Víz
Bolygója: - Hold
Napja: - Hétfő
Színe: - Ezüst
Köve: - Hegyi Kristály
Féme: - Ezüst
Bora: - Sárga Muskotály
Száma: - 5

4.  RÁK - CANCER. 
 Június 22. - Július 22.

A Rák jegy szülötteit a mély érzések jellemzik leginkább. Az a gondoskodó, anyáskodó szeretet, ami belőlük árad, a hazaérkezés hangulatát árasztja. Még a férfiakban is fellelhető, ez a végtelen gyengédség, és tyúkanyóként képesek gondoskodni szeretteiktől. Uralkodójuk a Hold, álmodozásra és az emlékezésre hajlamosítja őket. Minden vendéget azonnal étellel kínálnak, ragaszkodnak a múlt ereklyéihez, imádnak gyűjtögetni, különösen olyan tárgyakat, fényképeket, aminek története van. Ám súlyosan téved, aki azt hiszi, hogy a jegy szülöttében egy könnyen kihasználható puhányra akadt. Egy olasz matróna sem védelmezheti különbül a családi fészket, mint ők, és a szavuk ugyan úgy szentírás kell, hogy legyen, különben megtapasztalható, hogy a szeretettel is milyen hatásosan lehet zsarolni.. A Csillagjegy Testi zónái: Gyomor és Máj. Karmikus feladata: Gondoskodás és Tanulás. Geográfiai vonatkozásai: Írország és Skócia..

5.  Oroszlán - Leo
Ekliptikája: - 120-150° -ig terjed
Minősége: - Fix - Nyári
Eleme: - Tűz
Bolygója: - Nap
Napja: - Vasárnap
Színe: - Aranysárga
Köve: - Gyémánt
Féme: - Arany
Bora: - Chardonnay
Száma: - 1

5.  OROSZLÁN - LEO. 
  Július 23. - Augusztus 22.

Amikor tombol a nyár, és a hevesen perzsel a hőség, akkor születnek az Oroszlán jegyűek. Ahogy uralkodójuk, a Nap, ők is beragyogják a helyet, ahová csak belépnek. Erőteljes felsőtestük, és pompázatos hajkoronájuk fenséges megjelenést biztosít, ami azonnali tiszteletet parancsol. Méltóságteljesen lassú mozgásuk, jól érzékelteti erejüket. Kreativitásuk vállalkozó szellemükben éppen úgy megnyilvánul, mint a művészetekben. Szeretik a kényelmet, a nagyszabású, luxust sugalló dolgokat. A csillogás, természetes része életüknek, jár nekik, hogy mindenből a legjobbat kapják. Jól érzik magukat olyan területeken, ahol reprezentálni kell, a protokoll nagymesterei lehetnek. Ha megkapják az elvárt hódolatot és csodálatot, akkor képesek azonnal játékos, doromboló kiscicává változni..
A Csillagjegy Testi zónái: Szív és Vér. Karmikus feladata: Alázatosság és Szerénység. Geográfiai vonatkozásai: Olaszország és Szicília..

6.  Szűz - Virgo
Ekliptikája: - 150-180° -ig terjed
Minősége: - Nyári - Labilis
Eleme: - Föld
Bolygója: - Merkúr
Napja: - Szerda
Színe: - Fehér, Barna
Köve: - Vörös Jáspis
Féme: - Aluminium
Bora: - Királyleányka
Száma: - 10

6.  SZŰZ - VIRGO. 
 Augusztus 23. - Szeptember 22.

A nyár utolsó hónapjának szülöttei a Szüzek. Olyan dolgosak, mint a bőséges aratásra készülő földművesek. Uralkodó bolygójuk istene, Merkúr, jó kézügyességgel, és pengeéles nyelvvel ajándékozza meg őket, így nem csak materiális síkon, de szellemiekben is bőségesen van mit aratniuk. A természet gyermekei ők, akik jól értik a gyógynövények használatát, és tudják, hogy a szorgos méhek milyen kincseket rejtenek kaptáraikban. Alázatuk a föld minden teremtménye iránt megnyilvánul, szerényen és szorgalmasan tevékenykednek azért, hogy hasznára legyenek a világnak, és gyógyírt nyújtsanak a szenvedőknek.  Kritikai érzéküknek köszönhetően, nem ámítja el őket a látszat csillogás, rendkívüli eszességükkel, analizáló képességükkel olyan feladatokat is képesek ellátni, ami másoktól túl nagy odafigyelést követelne.. A Csillagjegy Testi zónái: Hastájék és Belek. Karmikus feladata: Mértékletesség és Realitás. Geográfiai vonatkozásai: Görögország és Törökország..

7.  Mérleg - Libra
Ekliptikája: - 180-210° -ig terjed
Minősége: - Kardinális - Őszi
Eleme: - Levegő
Bolygója: - Vénusz
Napja: - Péntek
Színe: - Kék
Köve: - Topáz
Féme: - Bronz
Bora: - Tramini
Száma: - 8

7.  MÉRLEG - LIBRA. 
 Szeptember 23. - Október 22.

Vénusz Istennő oltalma alatt állnak a Mérleg jegy szülöttei is. Nekik a szépség, és harmónia iránti igény mellett, a diplomáciai készséget, és a jó kapcsolatteremtés képességét is odaajándékozta. Imádják a nyüzsgő társaságot, a jókedvet, és a vidám fecsegést, mintha mindig egy napsütötte hegy oldalán tartana a szüreti mulatság. Szépségükkel, bájukkal és kedvességükkel kivívják maguknak azt az odafigyelést, amire vágynak, és igyekeznek minden elvárásnak megfelelni. Sokan döntésképtelennek tartják őket, de ez félreértés. Évszakkezdő jegyben születtek, így jól tudják, hogy mit akarnak, de képességük van arra, hogy másokkal mondassák ki véleményüket, amivel aztán kedvesen egyetérthetnek. Vonzódnak a luxushoz, és a hírességekhez, egy-egy csillogó réztárgy éppen olyan örömet okozhat nekik, mint az arany.. A Csillagjegy Testi zónái: Deréktájék és Vesék. Karmikus feladata: Ősszintesség és Egyenlőség. Geográfiai vonatkozásai: Kína és Tibet..

8.  Skorpió - Scorpius
Ekliptikája: - 210-240° -ig terjed
Minősége: - Fix - Őszi
Eleme: - Víz
Bolygója: - Mars
Napja: - Kedd
Színe: - Vörös
Köve: - Turmalin
Féme: - Acél
Bora: - Cabernet Sauvignon
Száma: - 4

8.  SKORPIÓ - SCORPIUS. 
 Október 23. - November 21.

Csillagjegyük ábrája is a Skorpiók rossz hírét erősíti, hiszen mérges fullánkjuktól mindenki tart egy kicsit. Nagy bosszúállónak hiszik őket, pedig csak arról van szó, hogy nem felejtenek. Ám nem csak a sérelmeiket képesek évekig dédelgetni, de a jótevőikről sem feledkeznek meg. Akkor születnek, amikor az ősz, halálhozó hangulata nyomódik az emberek lelkére, és sokan megfeledkeznek az elmúlás szép következményéről, az újjászületésről. Erre a folytonos megújulásra leginkább a Skorpió jegy szülötte képes, aki a pokol legmélyebb bugyrából képes a mennyekig szárnyalni, oda-vissza. A lelki mélységeket senki nem éli meg olyan intenzíven, mint ők. Uralkodó bolygójuk istenétől, a Marstól kapják az erőt, hogy megvédjék sérülékeny lelküket, és Hádész a Plútótól az elmélyülés képességét.A Csillagjegy Testi zónái: Nemi Szervek és Húgycső. Karmikus feladata: Tisztelet és Megnyugvás.  Geográfiai vonatkozásai: Algéria és Marokkó..

 

9.  Nyilas - Sagitarius
Ekliptikája: - 240-270° -ig terjed
Minősége: - Labilis - Őszi
Eleme: - Tűz
Bolygója: - Jupiter
Napja: - Csütörtök
Színe: - Lila
Köve: - Ametiszt
Féme: - Ón
Bora: - Furmint
Száma: - 3

9.  NYILAS - SAGITARIUS. 
 November 22. - December 20.

Ami után a termést már betakarítottuk, a tüzelőt begyűjtöttük, és halottainkról is megemlékeztünk, elérkezik az ünnepváró, adventi időszak. A Nyilas jegy szülöttei akkor látják meg a napvilágot, amikor a munkák befejeztével, van időnk tanulni, erkölcsi, politikai kérdésekkel foglalkozni. Ők a zodiákus bölcs tanítói, akik mindig találnak alkalmat tudásuk megosztására. Szeretik a vidám táraságot, és az őszi vadászatok utáni lakomákat. Szeretetre méltó jókedvük másokra is könnyen átragad. Tüzes természetük gyakran sodorja őket vad kalandokba, de uralkodó bolygójuk istene Jupiter, mindig segít, hogy a legnagyobb szerencsével jussnak túl a veszélyeken. Ahogy csillagképük ábrája a félig ember, félig ló, Kentaur, ők is magukban hordozzák a kettősséget. Az ég felé suhanó nyílvesszővel, együtt törnek szellemi magasságokba, és izmos hátsó felük állati szenvedélyével keresik az erotikus élményeket.A Csillagjegy Testi zónái: Csípőtájék és Combok. Karmikus feladata: Megértés és Igazságosság. Geográfiai vonatkozásai: Magyarország és Spanyolország..

 

10.  Bak - Capricornus
Ekliptikája: - 270-300° -ig terjed
Minősége: - Kardinális - Téli
Eleme: - Föld
Bolygója: - Szaturnusz
Napja: - Szombat
Színe: - Fekete
Köve: - Opál
Féme: - Ólom
Bora: - Kéknyelű
Száma: - 9

10.  BAK - CAPRICORNUS. 
 December 21. - Január 19.

Amikor a téli napforduló idején járunk, akkor kapjuk meg a sors karácsonyi ajándékát, a Bak jegy szülötteit. A reménytelenül zord, és sötét napokon, nehezen vesszük észre, hogy innen már egyre hosszabbodnak a nappalok, ahogy a szigorú, és komoly külső mögött nehezen látjuk meg a Bak jegy szülötteinek jó tulajdonságait. Uralkodó bolygójuk a Szaturnusz, felelősségteljes gondolkodással, és tartózkodó viselkedéssel ruházza fel őket. Mindig a csúcsra törnek, és a magasból tévedhetetlenül látják a célt. Megbízhatóságuk, és törvénytiszteletük teszi őket alkalmassá arra, hogy tényleges vezetőkké váljanak. Amilyen időtálló és örök, egy kősziklára épített lovagvár, olyan stabil, és végleges minden, amire Ők időt szánnak. Jól boldogulnak minden olyan területen, amit a hierarchikus rend jellemez, hiszen idővel ők kerülnek ennek a csúcsára. Akinek van képessége mélyre ásni, az megtudhatja, hogy a hideg kőszénből hogyan lesz lassan égő tűz, és a ridegnek látszó Bak szülöttnek milyen melengető a jelenléte.. A Csillagjegy Testi zónái: Térdek és Csontok. Karmikus feladata: Elengedés és Spiritualitás. Geográfiai vonatkozásai: Egyesült Államok és Mexikó..

 

11.  Vízöntő - Aquarius
Ekliptikája: - 300-330° -ig terjed
Minősége: - Fix - Téli
Eleme: - Levegő
Bolygója: - Uránusz
Napja: - Szombat
Színe: - Sárga
Köve: - Aquamarin
Féme: - Nikkel
Bora: - Portuguiser
Száma: - 2

11.  VIZÖNTŐ - AQUARIUS. 
 Január 20. - Február 18.

Szikrázó hófehér csillogás jellemzi azt a néhány napsütéses órát, amiben részünk lehet, és a farsangi bolondozások színes kavalkádja enyhíti a dermedt éjszakát, akkor, amikor a Nap, a Vízöntő jegyében jár. Az érzelemmentes, tiszta logika, jellemzi leginkább a Vízöntő jegy szülötteit, akiknek látszat ridegsége éppen olyan gyorsan elolvad egy kis melegségre, mint a fákon csüngő jégcsapok. Az igazság bajnokai ők, akik kitartóan keresik a leghosszabb éjszakákon is a szellem világosságát. Uralkodó bolygójuk az Uránusz, kísérletező kedvüket, meghökkentő ötleteiket, penge éles nyelvüket, forradalmár természetüket hangsúlyozza. Jól boldogulnak a virtuális világban, hiszen szellemi lényként, saját korlátaikon is felül tudnak emelkedni. Másik uralkodójuk a Szaturnusz, tudatosítja bennük, hogy csak a szabályok betartása adja az igazi szabadságot.. A Csillagjegy Testi zónái: Alsó Lábszár és Boka. Karmikus feladata: Fejlődés és Tapasztalat. Geográfiai vonatkozásai: Svédország és Finnország..

12.  Halak - Pisces
Ekliptikája: - 330-360° -ig terjed
Minősége: - Labilis - Téli
Eleme: - Víz
Bolygója: - Neptun
Napja: - Csütörtök
Színe: - Zöld
Köve: - Zafír
Féme: - Urán
Bora: - Leányka
Száma: - 11

12.  HALAK - PISCES. 
 Február 19. - Március 20.

A tél utolsó hónapjában már melegszik az idő, és az olvadás mindent latyakossá tesz. Ekkor születnek a Halak jegyűek. Lelkükben úgy áradnak az érzelmek, ahogy a vizek áradnak, zavaros folyamukban, hihetetlen dolgokat magukkal sodorva. Uralkodó bolygójuk a Neptunusz, jó megérzéseket ajándékoz nekik, hiszen bepillanthatnak a kollektív tudatalattiba, a múltba és jövőbe egyaránt. Ezért éppen a materiális valóságban válnak bizonytalanná. Másik uruk Jupiter, segít nekik abban, hogy szerencsésen megússzák a bajokat, amiknek nagy részét önmaguk okozzák. Minden területen jól boldogulnak, ahol az érzelmeiket hasznosíthatják. Rendkívüli zenészek, film-fotó művészek kerülnek ki közülük. Jó barátságban vannak a folyadékokkal, a tengeri hajózástól, az élvezeti mérgeken át, az illatszerekig.. A Csillagjegy Testi zónái: Lábfej és Talp. Karmikus feladata: Együttérzés és Figyelem. Geográfiai vonatkozásai: Argentína és Brazília..

 

Az Asztrológia Idősíkjai és Időaspektusai

--  Az Asztrológia teremtésfilozófiai aspektusai az időfizikához szervesen kapcsolódik, a világkép érthető és logikus magyarázatot ad a földi események és az égi mozgások közt megfigyelhető rejtélyes kapcsolatokra. Az elmaradott, materialista tudomány közben csak a száját húzza és félrebeszél, ha a jelenség értelmezéséről van szó. Pedig az asztrológia egyidős az asztronómiával és néhány évszázada még nagyon jól megfértek egymás mellett a fejekben.
--  Az asztrológia működésével kapcsolatban azt kell tudni, hogy a bolygók és csillagok mozgása a gravitációs hullámterük eredő interferencia mintázata (szinkro dinamizmusa) révén befolyásolja, finom, de létező mértékben az emberek és társadalmi rendszerek (országok, népek, vállalatok) sorsának mintázatát, alakulását. Ami azonban önmagában még nem alkalmas rá, hogy determinálja a mintázatot, csupán hozzáadódik egy másik, erőteljesebb természeti jelenséghez.
--  Ez az önmagába zárt és önhasonló létezésben megfigyelhető skála függetlenség, amely miatt a különböző megnyilvánulási szintek jelenségei rendszeresen korrelálnak, ami az asszociatív memóriával rendelkező lelkes intelligenciák számára lehetővé teszi a változások elemzését, nyomon követését és előrejelzését. Így működik gyakorlatilag minden jóslási rendszer, függetlenül attól, hogy milyen eszközöket használ: kártyát, csillagállást, tenyeret, kávézaccot vagy üveggömböt.
--  Ebben az írásban most fellebbentjük a fátylat az asztrológia ősi rendszerében elrejtett, mély ezoterikus titkokról, amik végre világossá teszik a nyitott elmék számára, hogy mennyivel több és szó szerint isteni tudás van belekódolva ebbe a tanításba. Innentől kezdve a csillagfejtés kőkemény tudományos alapokon álló rendszerré válik a mester szintű művelői számára, ami sokat segíthet az önmegismerésben mindenkinek.
--  Természetesen tudjuk, hogy az asztrológia olyan hatalmas és kiterjedt tudományág, hogy nem lehet a mesterévé válni egy földi reinkarnációs ciklus alatt, de bízunk benne, hogy akik ezt a szakmát választották, elég kitartóak lesznek és végigjárják az utat, bár hány életet is kelljen rászánniuk.

Az Állatövi Jegyek Időfizikai Jelentései

--  A Zodiákus 12. jegye nem azonos az állatövi csillagképekkel, mivel az állatövi jegyek a Nap látszólagos évi pályájának, az ekliptikának tizenkét egyenlő részre való felosztásából adódó égbolt részek. Ettől némileg eltérnek a csillagképek a Föld pálya változása miatt, amit egyes horoszkópoknál figyelembe vesznek, másoknál nem.
--  Az állatövi jegyek szimbólumai évezredek során alakultak ki, formájuk mégsem esetleges, hanem nagyon mély ismereteket tükröz a teremtés működésével kapcsolatban. Az alábbiakban ismertetjük a szimbólumok időfizikai jelentését, végighaladva az évkörön időrendben a tavasz ponttól kezdve.

1.  Kos - Aries
Kos (Aries): A teremtés (esztendő: ez teendő) az időforrás virtuális kettéhasadásával kezdődik, a Teremtő okforrás önmagába való visszakanyarodása (jobbra fordulása) során. A tavaszponttól kiindulva ezért jobbra (órairányban) mozog az idő a továbbiakban (ahogy kell). A kos szarva egyrészt a tachion útvonalát jelképezi, másrészt a töréspontból kétfelé ágazó másolati források szétszaladását a primer időszál mentén. A latin szó: Ár-i-ez vagy Ár-ja-ez magyarul értelmes és konkrétan meghatározza, mely okforrás tachion kiáradásáról van szó (a Teremtőről, nem a többiről).

2.  Bika - Taurus
Bika (Taurus): Az időhurokból kivezető időszál felfelé (jobbra) a teremtőjéhez és lefelé (balra) a teremtményéhez vezet, kiszaladva a feneketlen mélységbe. Amennyiben az első rangú időhurokról van szó (latinul: A-ta-úr-usz: Atya Isten forrása), a felettese a Teremtő Atya, a teremtményei a belőle születő másodrangú szerinók.

3.  Ikrek - Gemini
Ikrek (Gemini): A két egymás számára létező okforrás, a megnyilvánulás ősi szimbóluma a négyzet alakú végtelen hurok, ami topológiailag azonos a szimmetrikusan felhasított Möbius-szalagból kapott Tetrás-szalagéval. A másik szimbólum, amit gyakorta használnak ehelyett az asztrológusok, egy mögöttes jelentést is hordoz, mivel a Teremtő Atya és a Teremtő Anya primer időszál tűzvonalait a Mindenható Fiú Isten időhurka kapcsolja össze, kettős időszál rendszerével (élvonal és köldökzsinór). Filozófiai szempontból ez a szögletes jel az önmagába zárt létezőt is ábrázolja, amin belül a teremtés zajlik. Az ikrek természetesen egymás tükörképi párjai: balos és jobbos. A ge-mi-ni szó eredetileg két-mi-ni jelentésű volt, vagyis a két apró forráspontunkra utalt.

4.  Rák - Cancer
Rák (Cancer): A döntött vagy oldalra fektetett 69-es jel az időhurok forgását, keringését és csavarodását jelképezi a hullámtérben. A hatos köztudottan a Mindenható, a kilences pedig az élet száma. A számok időfizikai jelentésével kapcsolatban érdemes elolvasni: A teremtés számai (2004) című írást az Eseményhorizonton. Az asztrológiai szimbolikában azért döntik meg vagy fektetik le a 69-es jelet, hogy még véletlenül se tévessze senki össze a számokkal, mert a jelentése rejtett, ugyanakkor közvetve mégis a számokhoz kapcsolódó. A can-cer: kan-szer szó a férfi Isten helyét jelenti magyarul, aki a K-an: a Ká égben található.

5.  Oroszlán - Leo
Oroszlán (Leo): Az időhurokból kiáradó spirálgömbi időhullámtér, a téridő nem egyszerűen forog és kering, hanem valójában csavarodik, órairányban a forrásától kifelé haladva. Itt természetesen a téresszencia pozitív taszítási vektorú rétegeiről van szó, ugyanúgy, mint a szvasztikánál. A latin le-ó kifejezés ennek megfelelően az öreg lesugárzottra, vagyis a téridő hosszú ideje történő kiáradására utal. Az oroszlán pedig azért lett ennek a jegynek az állata, mert sörénye épp olyan kuszán szétálló, mint az időhurokból kiszaladó időszálak. Amennyiben az állat fogalmát az időhurkokra (teremtményekre) vonatkoztatjuk, az oroszlán (szerinó) mindenképpen az állatok királya.

6.  Szűz - Virgo
Szűz (Virgo): A téridő hullámterének minden egyes szelete, téresszenciája négyes szimmetriájú, a pozitív taszítási vektorú rétegek spirál gömbjei. Ráadásul még ezek a rétegek átfedik egymást csavarodás közben, ezért hurkolódik össze a két utolsó szára a jelnek. A virgo magyarul egyrészt virágot (a térforrás az élet virága), másrészt virgoncot (fürgét, mozgékonyat) jelent, míg a szűz szavunk ez esetben tisztának és ártatlannak, romlatlannak és romolhatatlannak mondja a térszeránt.

7.  Mérleg - Libra
Mérleg (Libra): Az egyenes vonal fölött ábrázolt görög omega nagybetű arról árulkodik, hogy a teremtésben egyes időszálakon vannak időhurkok, másokon viszont nincsenek. Az időhurkok az ábrázolásnak megfelelően valójában nem teljesen zártak (nem időkörök), hanem nyitott körívek az időszálon. A latin lib-ra magyarul szabad Rát (Napistent) jelent, innen ered a libertas (szabadság): libert-ász (szabad Isten) kifejezés is. Vagyis az Isten időhurka egyrészt szabadon mozoghat a hullámtérben, másrészt a kiáradó hullámtere (a misztikában: szabadság), a téridő szabadon terjed mindenfelé, leárnyékolhatatlanul és megállíthatatlanul.

8.  Skorpió - Scorpio
Skorpió (Scorpio): A téresszenciát alkotó időhullám rétegeknek taszító, sodró hatásuk van. Erről árulkodik a szűz jeléhez hasonló szimbólum végén a vektornyíl, ami ez esetben nem a skorpió nevű állat fullánkos farkát jelenti. Hanem azt, hogy a taszítási vektorok folyamatosan odébb lökdösik a téresszenciába kerülő időforrásokat, időhurkokat. A latin s-kor-pi-ó az öreg idő tüzét jelenti, míg a s-korp-i-ó az öreg Isten testét (transzcendens értelemben). A kettő természetesen egy és ugyanazon dolog.

9.  Nyilas - Sagittarius
Nyilas (Sagittarius): A taszítási vektorok az X-szel jelölt forrásponttól kiindulva, sugárirányban (a normális mentén) kifelé sodorják az elért időforrásokat. Ez minden (időbeli és térbeli) mozgás oka a teremtésben, ezért annyira fontos, hogy hangsúlyozásul külön jelet kapott az asztrológiában. A magyarok (a nyilas jegyű nép) ezt az égi nyilast úgy is emlegetik, hogy az „Isten nyila”. A szag-it-tár-i-usz valójában segít-tár-i-usz vagy szakít-tár-i-usz. Egyrészt azért, mert az Isten forrásának hullámterében tartózkodókat segíti életben maradni (a mozgatóerő), másrészt mert a téresszencia kifelé sodorja a teremtményeket, szétszakítva a kezdeti egységet a kiáradás által.

10.  Bak - Capricorn
Bak (Capricorn): Az időhurokból virtuális tachionok látszódnak ciklusonként kiszaladni a kettős idősűrűségű közegben újra és újra felhasadó forráskép miatt. Ez a szimbólum azért hasonlít némileg a 7-es számra, mert a tachion hetedik időrétegébe hatol bele a tachion jelenpontja, az időhurok keltése érdekében. A latin capri-corn kecskeszarvat jelent, ami geometriailag egy kanyarodó, illetve csavarodó kúp az állat fején. Magyarul inkább képre-körön-nek kellene mondani, mivel az időhurok körívén jelenik meg a virtuális tachion képe.

11.  Vizöntő - Aquarius
Vízöntő (Aquarius): A transzcendens téridő vízszerű közege egy olyan modulált hullámtér, ami több, egymással párhuzamos téresszenciából áll. Akár szögletes fűrészfogas, akár hullámos alakú a jel, mindig három csúcsot-púpot látunk egymás mellett. Ami egyrészt arra utal, hogy három térdimenziós téresszenciákról van szó (vagyis a mi világunkról), másrészt pedig arra, hogy egy téresszencián belül az egymást átfedő időrétegek maximum háromszoros idősűrűségűek lehetnek, ahogy az a különféle időgeometriai rajzokból ki is derül (lásd: az Eseményhorizont képgalériájában). Az aku-ár-i-usz: Atya-kúp-ár-i-usz, vagyis az Atya Isten kúpjának (vízszerű) kiáradása.

12.  Halak - Pisces
Halak (Pisces): A párhuzamos térszeletek között van időszálas kapcsolat, mert az egyes univerzumok közt léteznek átvezető időszálak, illetve a téresszenciáknak egy a forrásrendszerük. Erről a két körív (szomszédos térszelet) közti vonal árulkodik, megsúgva azt is, hogy a halacskák (űrhajók) térváltással átjárhatnak a vizek (terek) között. A pisz-kész valójában pír-kész, magyarosabban tűzkész állapotot jelent, mivel a párhuzamos terek között csak az tud átjárni, aki kész belevetni magát az őskáosz idősemmijének tüzébe (lásd: tisztítótűz) és túl is éli az ugrást (mert tűzálló az időrendszere).
Összefoglalva tehát elmondhatjuk a 12. csillagjegyről, hogy a teremtés időfizikai szerkezetével és alaptörvényeivel, vagyis az Istennel kapcsolatos összes fontos információ megtalálható az állatövi jegyek szimbólumaiban és elnevezésében. Ügyesen vannak bekódolva, hogy bár felismerhető legyen, de mégiscsak az arra érdemesek vegyék észre. Mert az Isten nagyon okos, a legokosabb...

Az Égitestek Időfizikai Jelentései

--  A Naprendszer nagyobb égitestjei azok, amik a közelségük miatt a gravitációs hatásukkal döntően befolyásolják a három térdimenziós téridőben tartózkodó teremtmények működésrendjét, azaz a sorsát. Amikor ezek asztrológiai szimbólumainak időfizikai elemzését végeztük, kénytelenek voltunk több szempontból is eltérni a közmegegyezésen alapuló rendszertől.
--  Azért, mivel a logikai összefüggések és a felismert tények ezt kívánták. A 2. ábrán látható elrendezés tehát eltér mind a csillagászati, mind a csillagjóslási tudományban használatostól, amit részletesen indokoltunk a megfelelő helyeken. Az alábbiakban ismertetjük a szimbólumok időfizikai jelentését, bentről kifelé haladva a Naprendszerből.

1.  Nap - Sol
Nap (orbis lucidus, sol solis, Phoebus, Héliosz): A kör origójába rajzolt pont jelzi, hogy itt az idő vizének forrása, az Isten (forrás és hullámtér). A nap szavunk ugyanakkor időegységet is jelent, egy tengely körüli fordulatát a Földnek, ami elárulja, hogy a folytonos idő kvantálható a forrásának forgása segítségével. A nap egyébként a nagyapa szó elcsökevényesedett változata.

2.  Merkúr - Mercurius
Merkúr (Mercurius): A kör alá rajzolt kereszt azt mutatja, hogy a tachion forrása kívül van a hullámterén. A kör tetején a szarv egyrészt arra utal, hogy a forrás férfi típusú (jobbos), aki ezért úr, húr, illetve mer-kúr, mert van bátorsága csinálni, teremteni a dolgokat. Másrészt ez valójában nem szarv, hanem egy nagyobb kör alsó része, ami jelzi, hogy az időgömbök kiterjednek. A római Mercurius istenről elnevezett bolygó szimbólumát Hermész caduceusa (hírnökbotja) stilizált változatának tartják, ami természetesen az időszálat húzó időhurok ősi ábrázolása.

3.  Vénusz - Venus
Vénusz (Venus): A szerelem római istennőjéről elnevezett égitest jele lényegében a Merkúr szimbólumának szarvatlan változata. Azt mutatja, hogy a teremtésben vannak női típusú (balos) tachionok is, akik az eredeti öreganya okforrás, a Teremtő Anya leszármazottai. Ezért a vén-usz: öreg lyukat (forrást) jelent. Az a tény, hogy a Vénusz retrográd forgású (vagyis jobbra forgó), ezzel látszólag ellentétben áll. Mivel azonban a jelképe lefelé néző (kör alatt a kereszt), fontos kivételként a bolygó szimbólumok között (a Merkúr jele nem lefelé, hanem a Naptól kifelé mutat!), a forgásirányt is fordított módon kell értelmezni, a pólusok felcserélésével. Így lesz balos, női típusú ez az égitest.

4.  Föld - Terra
Föld (Terra): A körben vízkereszt egyrészt jelzi a térbeli helyet (célkereszt), ahol a szemlélő tartózkodik (akire a horoszkópot vonatkoztatjuk), másrészt utal a bolygó térforrására, Gaia istenségre, aki egy szerinó. Ugyanúgy, mint Jézus Krisztus, akinek a feje körül látható ugyanezen ábrázolás. Mivel a horoszkóp síkba vetített ábra (és nem térbeli), ezért nem térkereszt van egy gömbben, hanem síkkereszt egy körben. Emellett a Földnek van egy másik jele is, az országalma (fordított Vénusz jel, mivel anyaföld és anyaország!), amit a király tart a kezében, uralva a rábízott világot. Ez az én földem, jelzi a ráhelyezett kereszt, mint forrás szimbólum. Ennek megfelelően a latin ter-ra: tér-rá, a Napisten tere, mert a bolygónk neki van alárendelve. Egyes asztrológusok a körben vízkereszt jelet szerencsekerék értelemben használják, ami helyénvaló, mert ez a sors kereke, amin a teremtmények keringőznek egész életükben.

5.  Mars - Mars
Mars (Mars): A római termékenység istene, a férfierő jelképe, aki egyben hadisten is. Szimbóluma a gömbszerűen táguló időhullámtér köréből áll, aminek taszítási vektorai kifelé mutatnak (sugárirányban, a normális mentén). Vagyis jelképe nem Mars pajzsát és lándzsáját ábrázolja, hanem egy sokkal mélyebb és fontosabb tulajdonságát a létezésnek. A „mars”, mint felszólítás jelentése természetesen a magyarban: menj innen vagy tágulj innen!

6.  Jupiter - Iupiter
Jupiter (Iupiter): Bár szimbóluma az isten kezében megjelenő villámot (tüzet) jelképezi, itt valójában a téridő szerkezetét látjuk. A téresszencia szvasztikája (pozitív) kifelé terjedve jobbra csavarodik, ugyanakkor a körívből látható, hogy vannak benne ellenirányban csavarodó (negatív) időrétegek is. A ju-pi-tér: jobbos tüzes tér (ju: jó, pi: pír, piros).

7.  Szaturnusz - Saturnus
Szaturnusz (Saturnus): A kereszttel jelölt forráspontból kanyarodó időszál vezet ki a másolataihoz. Ez a jel is jobbos szerkezetileg, vagyis a Teremtő Atya okforrásáról és a belőle született térszeránról van szó. A szat-urn-usz: szatva (tiszta) úr lyuka (forrása). Innen ered a szaturáció: telítődés, teljessé válás szó is, valamint a szent (saint). A jelet az isten sarlójának tekintik a mitológiában, vagyis az elsőrangú időhurokról van szó (a Mindenhatóról).

8.  Uránusz - Uranus
Uránusz (Uranus): A Nap jeléből fölfelé mutató nyíl az okforrás, mint felettes létező helyét jelzi. Ebből tudhatjuk, hogy az idő eredeti forrása odafent található (a transzcendens égben), az Életfa csúcsán. Az úr-án-usz: úristen égi forrása. A görög mitológiában Uránusz az ég ura, Kronosz (az idő) atyja. Az asztrológiában ehelyett használnak még egy hasonló jelet, ami az országalma és a halak jegy szimbólumának kereszteződése. Ez arra utal, hogy a párhuzamos univerzumok élvonali időszálai odafent egy forráspontban találkoznak, vagyis minden országnak egy közös Istene van.

9.  Neptunusz - Neptun
Neptunusz (Neptun): A tengerek római istenéről elnevezett gázbolygó kékes színe miatt kapta nevét. Jelképe, a kereszt fölé helyezett háromágú szigony azt mutatja, hogy az időforrásból nem csak kétfelé, hanem háromfelé is elágazhatnak a virtuális másolatok (speciális esetben), tachionként kifutva belőle. A nept-un-usz: népet-egy forrás (szül). A nép: sokaság, mert az anyagi részecskék keltéséhez ilyen hármas elágazás vezet (ezzel indul az anyag időtartályának keltődése).

10.  Plútó - Pluto
Plútó (Pluto): Az alvilág istene, a halál szimbóluma. Érdekes módon a Plútónak összesen négy különféle piktogramját találtuk meg az interneten, s bár mind nagyon különböző a többitől, mégis ugyanazt jelképezi. A jelentésük: egy teremtmény meghal (megszűnik létezni) akkor, ha tértükröződéssel átfordul és balos csavarodású időhurokká válik egy térkibővítést vagy térváltást követően. Ezt jelzi a bolygó P betűre hasonlító szimbóluma (ami egyben a felfedező, Percival Lowell monogramja is!), ami a bentről kifelé balra csavarodó időhurok (antiszerinó) ábrája. A körív fölött lebegő kör, alul kereszttel a forrásától elszakadt árvahullám jelképe (a halott Vénusz), aminek megszűnt az éltető forrása. Ez ugyanakkor arra is utal, hogy a halál nem jelent véglegességet és lezártságot, mert felfelé (azaz a Naptól kifelé) haladva nyitott a végtelenre. Új lehetőségeket (Transzplútók meglétét) hordozza magában. Az általános iskolában használatos „láttam” jel a forrásától elszakadt időhurok ábrája. A számkivetetté, akit száműztek az élet könyvéből, ezért nincs többé helye az élők sorában. A körben holdsarló pedig felhívja a figyelmünket arra, hogy a Plútó valójában megelőzi a Neptunuszt a bolygók sorrendjében, mivel metszi annak pályáját. Ez esetben viszont a tűz típusú Uránusz után nem következhet a víz típusú Neptunusz. A Plútó tehát a levegő tulajdonság hordozója lesz a sorban közöttük.