"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Szótár a mához, Dictionary for today - Dr. Mihálffy Balázs

2014.02.02 21:25

 

Szótár a mához - Dictionary for today.

Dr. Mihálffy Balázs (Sheikh Abdel Rahman) a Magyar Iszlám Közösség alapítója, első elnöke, és sejkje, a Korán magyar nyelvre fordítója. Mihálffy Balázs gondolatai figyelemre méltóak. Lassan egy ellen-szótárat kell összeállítani azért, hogy a klónok felébredjenek. Kezdjünk ismerkedni néhány fogalommal..1. Terrorizmus elleni harc : Az USA mögött álló pénzügyi rendszer stratégiája a világ egyes régióinak destabilizálására és a világ pénzeinek transzparensé tételére. Ez célozza a többi felnövekvő gazdasági pólus fékezését, azok logisztikai hátterének korlátozását.

2. Al-Kaida : Ilyen szervezet nem létezik. Ez egy fantázianév, amely a terrorizmus elleni harc eszköze, melyet a CIA hozott létre az ellenségkép és az állandó félelemérzet biztosítására. A Kaida név alatt számos más szervezet neve is feltűnik, de a gyökerek ugyanoda vezethetők vissza: MUJAO, SHABAAB, TAWHID, NUSRA és még sokan mások… Ezek gyakran egymás között is konfrontálódnak. Az Iszlámhoz semmi közük.

3. Pénzügyi válság : Egy mesterséges válság a szélsőségek felerősítésére és tőke koncentrációra. Ugyanakkor egy kísérlet, az amúgy halálra ítélt kamatalapú pénzügyi rendszer életben tartására. Ennek következtében szabadul meg a világ pénzügyi elitje a legnagyobb ellenségétől, a szegénységtől…Ugyanis ez a réteg képtelen fogyasztó lenni, tehát mennie kell…Ezekben a válságokban, mindig az azokat létrehozó bankokat konszolidálják először azok pénzén, akiktől meg akarnak szabadulni…

4. Kétoldalú kapcsolatok : Egy üres szólam az állampolgárok átverésére. Azt érzékelteti, hogy egy adott állam önálló, mintha lehetnének független kapcsolatai másokkal. Mivel az államok többsége adósságcsapdában van, ezért nem lehet független. Az adósság miatt az államok költségvetése idegen hatalmak függvénye, így a kapcsolat rendszerét is e külső hatalmak igényei szerint alakíthatja… Ha nem így tesz, akkor elhúzódó pénzügyi és kormány válság elé néz… A médiában felkapott kétoldalú kapcsolatokról szóló híresztelések csupán a nemzet öntudatának erősítésére szolgálnak, valójában tartalmatlan, erőtlen témák. 

5. Bankok : Eredetileg arra jöttek létre, hogy a piaci tranzakciókat megkönnyítsék. Jelenleg szereptévesztésben vannak és a náluk elhelyezett betétekkel úgy gazdálkodnak, mintha saját tőkéjük lenne…A pénz csinál pénz tranzakciókban nyereség orientáltak, ezzel megölik a termelés csinál pénzt folyamatokat. Válság idején nem vállalnak kockázatot, betéteseikkel vitetik el azt a balhét, amit ők okoztak.. Ezt a büntetőjog rablásnak nevezi, de rájuk a büntetőjog nem vonatkozik.

6. Pszichológia : Az a tudomány, amely addig magyarázza, hogy hülye vagy, amíg az is leszel. A múltban a papság tartotta a kezében a gyónással, lelki tisztítással ezt az állapotot…A Dzsihád sejkek pedig az együttélés megkönnyítését és szeretetet stimuláló agyközpontok kiirtásával érik el ugyanezt. Tehát minden oldalon a hülyeség állapotában való tartás a cél…

7. Kommunikáció : Az a tudomány, ami a hatalmon levők érdekeinek gondolatait teszi eladhatóvá, fogyaszthatóvá. Ez a tudomány mindig változóban van. Fennmaradása attól függ, milyen gyorsasággal képes követni a hatalmi változásokat. Ez az a diszciplína, melynél nem zavaró, sőt természetes, ha saját megállapításaival, közléseivel nap, mint nap ellentétbe kerül. A klón formálás kiemelt eszköze. 

8. Demokrácia : Egy ókori rabszolgatartó társadalmi rendszer, melynek újkori adaptációját a transzatlanti hatalmak a világ kifosztása után rendelték el diktátumként saját hatalmuk bebetonozására. Önmagában életképtelen rendszer inputok nélkül, melyet a mai rabszolga nemzeteknek kell betáplálniuk természeti erőforrások, olcsó munkaerő és egyéb formában. A demokrácia legfontosabb eszköze a káosz, az átláthatatlanság, melyben a vazallus államok jogilag is állandó kiszolgálói lesznek a demokráciák diktátumát hirdetőknek.. Amerre a demokráciát exportálják, háborúk törnek ki és százezrek halnak meg..
A demokrácia meghonosodása után az adott állam bank és pénzrendszere kapcsolódik a demokrácia diktátumát és felügyeletét kezében tartó állam pénzrendszeréhez. Ettől kezdve a pióca működési elve alapján történik minden. A kettősség alapján, ami a demokráciát követő és diktátumát adó országok mutatnak, nevezhetjük demokratúrának a mai globalizált rendszert. 

9. Kamat : Több évezredes átverés. Minden adásvételnek tárgya van. A kamat esetében az adásvétel tárgya az idő. Tehát kockázat nélkül adják el Neked az időt, ami pedig nem a bank tulajdona. Évezredek alatt sikerült elhitetni, hogy ez normális, sőt az is, hogy az időre elhelyezett pénzeddel nem Te rendelkezel. Nyugodtan elveszíthetik, kockázatot csak Te vállalsz. Az idő, levegő és a semmi eladása kifejezetten jó üzlet és csodálom, hogy lassan 7 milliárd agymosott embernek nem tűnik fel, hogy miért tűnik el a pénze..

10. Összeesküvés elmélet : A Darwini evolúció emberekre vonatkoztatott folytatása. Amennyiben elfogadjuk a darwini tanokat valóságnak, akkor az összeesküvés elmélet sem elmélet, hanem valóság. Arról szól, hogy csak a sunyi, lesből és orvul támadó egyedek populációja él tovább, fenntartva és erősítve az ocsmányság irányába szelektáló folyamatokat. Ahogy az állatvilágban sem párbajoznak egymással az egyedek táplálék szerzésük során, az emberi populációk is kikapcsolják a morált, a tisztességet saját lét és faj fenntartásuk érdekében. Az összeesküvés lényege az, hogy a sunyiságuk miatt fölénybe kerülő populációk állítják az általuk leigázott és kiszipolyozott populációkról, hogy üldözik őket. A leigázott párianépek pedig azt állítják, hogy összeesküvés áldozatai.  

11. Egyház : Anakronisztikus szervezet, mely Isten embert felszabadító és hozzá felemelő dimenzióját korlátozza, manipulálja, hogy híveit a szervezet érdekeinek keretei között tudja tartani. Így valójában elzárja az utat a hívő és Isten között. Több egyház esetén mindegyik kiválasztottnak tartja magát, ezzel saját követőinek elit státuszt hirdet, míg a másikhoz tartozókat ellenségnek tekinti… Mindegyiknek szent küldetése van, melyet Isten csak rá osztott ki, így a joruba teknős eposzban eredeztetést hirdető éppen úgy kiválasztottnak érzi magát, mint a bíborban született szentek zsoltárait terjesztő. Mivel számukra saját szervezetük érdekei jelentik a prioritást, a hittel gyakorlatilag elvétve foglalkoznak. Istent feldarabolják, privatizálják és árunak tekintik, tehát eladják.. Mivel kiváló eszközei az ellentétek, konfliktusok élesztésének, gyakran kerülnek érdekszövetségbe az ezen érdekekből táplálkozó politikusi és bankvilági szférával..   
Isten ezért a hit megújulását nem egyházakra, hitközösségekre, hanem az egyén belső lelkiismeretére, hitbéli és morális meggyőződésére ruházza hovatartozástól függetlenül…

12. Vallás : Isten által kinyilvánított eszme rendszer az emberek közti morál, viselkedési normák, gondolkodás, jövőbe vetett optimizmus biztosítására. Amennyiben a vallás hirdetésére létrejött szervezetek, az egyházak letérnek útjukról és önérdekű formációkká válnak, a hirdetésre szolgáló alapeszme automatikusan ellenük fordul. Ezt az ellentmondást az egyházak nem saját pályájuk korrigálásával orvosolják, hanem az alapeszme félre magyarázásával, esetleg a vallás átírásával, annak emberi manipulációjával, esetleg gyermeteg, emberi, mesebeli dimenzióba helyezésével. Így átláthatatlan űr támad a zsidóság, kereszténység és az iszlám eredeti eszmeisége, valamint ezek követői a zsidók, keresztények és a muzulmánok között. 

13. Próféták : Emberek, akiknek Isten által rendelt küldetésük volt. Különböző időszakokban érkeztek, amikor az emberiség egy olyan útra tévedt, ami a teremtés logikája ellen vitt. A próféták többsége, tanításuk kényelmetlen, népszerűtlen volta miatt tragikus véget ért. Haláluk után szentekké, bálványokká lettek. Mai követőik egymást túlharsogva, csupán egykori öltözködésükben, artikulációikban imitálják őket, miközben letapossák maguk körül azokat az ártatlanul szenvedő és meghaló milliókat, akiknek élete talán sokkal több üzenettel bír, mint az egykori szenteké....

14. Globalizáció : A pénzvilág uralmának megvalósítása avilág teljes terjedelme felett. Annak érdekében, hogy létre jöhessen, likvidálni kell olyan civilizációkat és értési szinteket, melyek lelepleznék ezt a szándékot. A folyamat során kényszerpályák jönnek létre, mely egybe kapcsolja, majd központi ellenőrzés alá veszi a pénzrendszereket, kultúrát és tájékoztatást. Megvalósul a teljes kontroll, a klónozás és a gondolkozás kikapcsolása. Kezdetét veszi a gondolati rendőrség munkája is. Az emberiség rendszerbe terelésének érdekében sűrűsödnek a válságok és az emberi eredetű apokaliptikus jelenségek, melynek megmentője most készül fel hatalma gyakorlására. 

15. Emberi jogok : Olyan jogok, amelyek megosztják az emberiséget. Egyeseknek automatikusan, születési jogon jár, másoknak ki kell érdemelni és van, akiket ettől meg kell fosztani. Akiknek jár, azok állandó veszélyben vannak, ezért védelmet élveznek. Akiknek ki kell érdemelni, azoknak sokba kerül, hogy hozzá jussanak. Akik pedig veszélyeztetik az első csoportba tartozóknak születés alapon járó kiváltságokat, azokat meg kell fosztani az elemi jogaiktól is.

16. Szabadság :  Marx szerint a szabadság felismert törvényszerűség. Ma pedig a szabadság az a felismert törvénytelenség, melyhez az egyén, vagy társadalom adaptálódni képes.

17. Hősiesség :  Az az emberi magatartás, melyet az USA film gyártása határoz meg. Ezek a filmek az USA társadalma elé is elképesztően csúf tükröt tartanak. A világgal megetetendő kommunikációban a hős az, aki egy olyan hadsereg tisztje, vagy egyszerű katonája, aki egy idegen nemzet elleni támadó hadműveletben az országát védelmező erőket, az ottani állampolgárokat lemészárolja és ahhoz a hazához hű, amely erre az emberiség és nemzetközi jogellenes tettre bevetette. Hős az is, aki a börtönben kitűnik verekedési képességeivel és szökése után leszámol börtönbe juttatóival. Az is hős, aki olyan embereket öl meg, akiknek arabosan csengő nevük van.

18Apokalipszis : A szent könyvekben előre jelzett világvége, melyet a világ háttérhatalma kisajátít és ember kreálta világvége eljövetelével kísérletezik. Így pedig meg sokszorozódnak a háborúk és válságok. Ennek túléléséhez csomagokat árul és teljes engedelmességre szólít fel bennünket.

19. Agresszor : A CNN és Al-Jazeera által ennek titulált küzdő fél, amely saját területi és népi identitásáért kényszerül védekező háborúba.

20. Védekező hadművelet :  A fenti média hatalmak által ennek bemutatott akció, melynek során a védekező saját seregének jelentős hányadát állomásoztatja az őt megtámadó hadsereg országában és ott megelőző csapásokkal sújtja agresszorát.

21. Rasszizmus : Egy olyan elmélet, mellyel az a nagyhatalom vádolja alkalmi ellenfelét, amely indiánok kiirtásával és fekete rabszolgák munkájával építette fel országát. A feketéket állati értékmérők alapján tenyésztette és áruként kezelte. Mivel hagyományt teremtett, ezt mások utánozni kezdték, de ekkorra már ugyanez a tevékenység emberiség ellenes bűnnek számított. Mai formájában tovább él és „különböző etnikumokhoz különböző jogokat”, illetve „ha képtelen vagy fizetőképes fogyasztó lenni, akkor menned kell”, vagy „ha nekünk kellenek országod természeti kincsei, akkor azokhoz nincs jogod” címmel folyik tovább egy kontra szelekciós folyamat keretén belül.

22. A korlátlan lehetőségek : Az embert röghöz kötik az adók, befizetések a csekkek. Nem mer véleményt mondani, mert elveszítheti állását. Nem meri voksát adni, akire szeretné, mert befolyásolhatja megítélését. Állama ráhárítja mindazokat a kötelezettségeket, melyeket az állam nem tud megoldani. Államát az adott régió gazdasági uniója kifosztja, annak központi bankja diktátumai pénzügyi csapdákba terelik. Majd a régiók felett álló Bilderberg csoport direktívákat dolgoz ki a világ emberiségének jövőjére vonatkozólag.. Akkor megmondaná valaki, hogy miként lehet itt az egyén szabad.?

23. Fenntartható gazdasági növekedés : A rákos daganat növekedéséhez hasonlatos folyamat, melynek során a daganat sejtjei addig szívják ki a szervezet energiáját és alakítják át az élő sejteket a daganat anyagává, amíg a szervezet ebbe belehal.

24. Ökológiai lábnyom :  Az a terület a Föld termő területeiből, bányáiból, vizeiből, amely egy személy fogyasztását fedezi. Ez országonként és fogyasztási kultúránként különbözik. Egy USA állampolgárt 13.5 hektár lát el, míg egy Bangladesi személyre csak 0,5 hektár jut. Ha a föld minden lakója úgy fogyasztana, mint egy amerikai állampolgár, akkor vagy két Földgömbre, vagy negyed ennyi lakóra lenne szükség. Mivel a magas fogyasztási civilizációk nem fognak lemondani színvonalukról, ezért nem kérdés, miért van igazságtalanság, egyenlőtlenség, háború, különböző bánásmód, jogtalanság, manipuláció a Földön. Ezek után meg ne kérdezze bárki, mi egy háború célja és miért kell például Afrikában évente 60 millió embert az éhínség áldozatává tenni. Ugye ezek után nevetséges humanitárius szervezetekről beszélni.?

25. Humanitárius szervezetek : Olyan "non profit" társaságok, melyek segélyek osztására, ember baráti segítség nyújtásra szakosodtak. Ezzel a tevékenységgel a segítségre szorulók kb. egy milliomod részének tudnak egy bizonyos időre segíteni, de úgy kommunikálják, mintha tevékenységük alapul szolgálna az emberiség túlélése számára. Jóságukról és humanizmusukról filmek, beszámolók mesélnek, melyekkel könnyeket és pénztárcákat fakasztanak. Oda mennek, ahova mondják nekik és onnan jönnek el, ahonnan el kell jönniük..

26. Félelem : Mivel az idő, vagy levegő eladása (kamat) akadozik, ezért más, nem tárgyiasult árut kellett keresni, melynek neve a félelem. A félelem jobb árucikk az előzőnél és új intézmény rendszert sem kell létesíteni hozzá. Fenntartásához éppen azokra a nincstelen, irányítható csoportokra van szükség, akik veszély forrásai lennének a félelemből profitot termelőknek. 

27. Amerikai kalifátus :  Az USA által létrehozott iszlamista rezsimek, melyeket a megbuktatott köztársaságok, diktatúrák helyén hozott létre. Általuk félelemben tarthatóak a fizetőképes társadalmak, megállítható az afrikai menekülthullám, brutális kép alakítható ki az iszlámról, felvevő piacai a közepes fegyver arzenáloknak, ugyanakkor vásárlási kényszert indítanak a félelemben tartott oldalon is a fejlettebb szériákból. Destabilizálnak, útját tudják állni a kínai és más gazdasági terjeszkedésnek.Majd, ha itt az ideje, akkor okot szolgáltatnak egy megmentő eljövetelére..

28. IQ teszt :  Egy olyan manipulált kérdés sor, mely mutatja a kérdéseket összeállító fél intelligenciáját és a megkérdezett személy kisebbrendűségét. A titok nyitja nem a válaszokban, hanem a feltett kérdésekben van. Teljesen más kérdéssort tesz fel egy megkérdezett személynek egy Pszichológus és mást egy Busman. Míg a Busman megbukna egy EU-s IQ teszten, mi ugyanígy megbuknánk egy Busman tesztjén.

29. Népek kultúrájának lerombolása : Afrikába az idegenhódítók 300-400 évvel ezelőtt kezdtek beszivárogni. Azzal kezdték, hogy a bennszülöttekre erőltették az idegen vallást és kultúrát. Afrika hiába "Földi paradicsom", a helyi kultúrák lerombolásával megszűnt a természethez fűződő harmonikus viszony. Mára a kontinens saját kultúráját elvesztette, identitás zavarral, önismereti hiánnyal és az ebből levezethető problémákkal, éhínséggel küszködik. Az eszkimók esetében az idegenek békében hagyták a helyi hagyományokat. Külső erők nem láttak fantáziát a jeges mezők meghódításában és a helyi kultúrák megtartása még a jéghegyek hátán is hosszú időre túlélővé tette az eszkimókat. Mára már ők is kulturális válságban szenvednek, ami felveti túlélésük válságát is.

30. Igazság : Ilyen nincs. Üzlet van csak. Az igazság pedig odaköltözik, ahol az erő van, hiszen az üzlet is mindig oda koncentrálódik.

31. Tulajdon : Cél, amelynek megszerzéséért küzdesz, majd ha megszerzed, rabjává válsz, röghöz köt és könnyen elválaszthatnak attól.Valójában a tulajdonhoz fűződik az az illúzió, hogy a tiéd, hozzád tartozik. Ezzel az érzéseddel a pénzvilág is tisztában van és olyan intézkedéseket hoz, hogy valójában sohase váljon semmi a tiéd örökre. Ezért állandó harcban vagy, hogy a saját dolgaidat megtartsad.

32. Gazdagság : Anyagi jólét, ami soha nem a befektetett munka függvénye. Azoknak jut osztályrészül, akiknek meg van engedve ez az állapot. Ez a csoport ki sem tud térni előle, míg akik nem ebbe a körbe tartoznak, meg sem tudják közelíteni a létnek e formáját. 

33. Regisztrálás : Önkéntes lajstromba vétel, melynek során a magát felírató személy egy rabigát vesz a nyakába, melyből kibújni nem tud. Regisztrálással az alany automatikusan maga ellen léptei életbe azokat a törvényeket, rendeleteket, melyeket regisztráció nélkül megúszhatott volna. A regisztráció az első lépés ahhoz a folyamathoz, melynek során 100 egységbe vételből minden regisztrálással származtatott kötelezettség alapján 200 egység befizetés válik esedékessé. 

34. Sírhely megváltás : Befizetés egy sírhely használati jogának elnyerésére. Fejlett országok sajátossága, hogy 20-25 évenként az elhunyt személyt a következő 20-25 év befizetésére kötelezik. Amennyiben az elhalt képtelen elhagyni sírját, hogy kötelezettségének eleget tegyen, úgy kiássák és közös sírban helyezik el csontjait. Fejletlen, illetve fejlődő országokban tisztában vannak azzal, hogy az elhunyt személy nem tud fizetni és az idők végezetéig nyugton hagyják sírboltjában. Lehet, hogy emiatt a bevétel eleséstől maradnak fejletlen államok.

35. Szentírás : Sémi népek közti csetepaték, ellenségeskedések gyűjteménye, melyet az egész világ követni kénytelen, mert nekik van pénzük ezeknek a botrány történeteknek a tömeges kommunikációjára. Ami a múlt, az a jelen is, mert ma is azzal kell foglalkoznia a világnak, ami a sémi népek között történik. Ahogy változnak az erőviszonyok és érdekek a jelenben, úgy változik a történelmi emlékezet és módosulnak az írások is. A múlt eseményeinek gyűjteménye a Szentírás, a jelené pedig az újságírás…

36. Emberiség Bibliai eredete : Noénak három fia volt. Sém, Hám és Jáfet. E háromtól származik az emberiség. Khám fiai: Khús, Miczráim, Pút és Kánaán.  Hám azt jelenti fekete, tehát valószínű, hogy belőle származnak a fekete népek. Jáfet fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász. Jáfet feltehetőleg a sárga népek ősatyja. Sém fiai: Élám, Assur, Arpaksád, Lúd és Arám. Sém egyik fiának Apaksádnak kilencedik generációjú leszármazottja Ábrahám a zsidók és arabok őse. Mi, fehér civilizációk kizárásos alapon csak azoktól az állatoktól származhatunk, melyeket Noé a fiain kívül a bárkájába gyűjtött. Talán ez a titka, hogy így is tekintenek ránk…

37. Mítosz : Egy koncepción alapuló kitalált és felfújt történet, mely egy népcsoport nimbuszát és érdekeltségét növeli a többi vele élő népek között. Tárgyaknak is lehet mítoszuk, ami növeli értéküket. Pénz kérdés, hogy egy mítosz mennyire válhat dominánssá és ezzel üzletté.

38. Európai Unió : A több évszázadon keresztül bevételt biztosító gyarmatosítási lehetőségek kimerülése után létrejött tömörülés, mely további időszakra biztosítja a munka nélküli jövedelmet azok számára, akik kitalálták. A lényege, hogy a tömörülésen belül fenn kell tartani a gazdasági különbségeket, adósság csapdákat, melyek a gazdaságilag biztos lábakon állók kockázat nélküli gazdagodását teszik lehetővé. A pénz sohasem ott folyik be, ahol a munka folyik.

39. Szólásszabadság : Olyan jog, ami az illető egyénanyagi állapotával fordítottan arányos. Amennyiben bérből és fizetésből élő személyről van szó, megszólalása egybe kell, hogy essék a munkaadó véleményével, hiszen elvesztheti állását. A vállalkozó véleménye befolyásolja azt, hogy kap-e megbízást. Amennyiben az illetőnek nincs bevétele, azt mond, amit akar, úgyis cselekvőképtelen.

40. Szabad választások : A szólás szabadsággal összefüggő jog, amely akármilyen választási akarat esetén ugyanazt az eredményt produkálja mindig.

41. Érdektelenség : Állapot melynek tömeges létrehozásával elterelhető a figyelem a világ lényegi folyamatainak megismeréséről. Ennek eszköze az érzelmek korbácsolása, majd lehűtése, gagyi tájékoztatás, kommunikáció alkalmazása, illetve olyan igények, célok köztudatba ültetése, melyek elérhetetlenek. A tömeg megmozdulások, tüntetések kicsikarása, majd azok eredménytelensége is létrehozza az érdektelenséget.

42. Jó és rossz logikája : Nézőpontok a világ megismerhetőségére. A jó logikájából, a világ megismerhetetlen. Tehát, ha azt feltételezzük, hogy olyan erők mozgatják a világot, melyek célul tűzik ki az éhínség felszámolását, az emberi jogok érvényesítését, az emberek helyzetének javítását, akkor semmilyen folyamat nem érthető. Ha azonban azt vesszük alapul, hogy cél az emberiség létszámának drasztikus leépítése, a szegénység gyökeres kiirtása a szegényekkel együtt, betegségek terjesztése és emberiség ellenes katasztrófák létrehozása annak érdekében, hogy csak egy szűk, de fizetőképes réteg élvezhesse a világot, akkor minden értelmet kap. 

43. ENSZ : A második világháború után létrehozott nemzetközi szervezet, mely a világ rendje és békés munkálkodása felett őrködik. Költségvetése a tagországok befizetéséből áll össze, de ezek nem mind képesek saját kötelezettségüket leróni. Helyettük az USA fizet és ezzel a nemzetközi szervezet költségvetésének meghatározó hányadát az USA állja. Ezért jelen formájában az ENSZ az USA rendje és munkálkodása felett őrködik a világbékéjének rovására.

44. Biztonsági Tanács : Az ENSZ legfontosabb szerve, mely a világ biztonságáért felel. Öt állandó tagja: USA, Oroszország, Kína, Egyesült Királyság és Franciaország. Egyben ez az öt ország az, amely a világ legjelentősebb fegyver exportőre.  

45. Devizahitel : Egy bankok által indított kezdeményezés „az unokáid is fizetni fognak” címmel. Mivel az eddigi akciók nem vezettek sikerre és 2012. dec. 21-re meghirdetett világvége nem jött össze, ezért újabb apokalipszist előidéző megoldást kellett kitalálni. A devizahitel konstrukcióban egy olyan szerződést kell az adósnak aláírni, mely a bankok állandóan változó feltétel rendszerét és árfolyam változását rabigaként kényszeríti rá a hitelezőre, akinek jogait a szerződés annyira apró betűvel írja, hogy sasszemmel is képtelenség elolvasni. Mikroszkópos vizsgálatok azonban több év után kimutatták, hogy ez az apró betűs leirat sem tartalmaz a hitelező számára jogokat, csak kötelezettségeket.

46. Magyarország mindenkori kormánya : A magyar kormány mindig egy olyan egykori iskolatársakból verbuvált intézmény, melynek belső rendjét a közösen elkövetett bűn adja. Az ebből adódó fenyegetettségi koefficiens alapján meghatározható az illető kormánytag hatásköri és illetékességi területe. A mindenkori kormány számára a hitelesség és a szakmai háttér riasztó, ezért bármely oldal kerül hatalomra, először a szakmai kádereket irtják ki. Idővel ez oda vezet, hogy csak a politika komiszárjai váltják egymást székükben, és akinek még van önbecslése az elhúz innen. Hajrá Magyarok, hajrá Magyarország !..