"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Rosa Mystica, "Titokzatos Rózsa" - Bíró Csaba

2021.02.25 11:06

 

Rosa Mystica - Titokzatos Rózsa.

A Búcsújáró helyek, zarándok helyek száma végtelen a földtekén, ahol valaha, valamikor az emberiség históriájának folyamán, jelenések, csodák történtek, sokfelé vannak, ám mind egy irányba mutatnak. Ezeken a szent helyeken a megszentelt légkör érzékelhető, tapintható, szinte kézzel fogható. Mintha egy hangvilla tónusától lennének megérintve, a térben rezeg valami nagyszerűnek a közös érzete. Ezeken a szent tájakon, ezeken az Isten által megszentelt helyeken, annyira érzékelhető mindez, hogy a Föld szinte összeér a Mennyel.

 

Rosa Mystica - A Titokzatos Rózsa

-- Bevallom eme nagyobb lélegzetű áttekintő művem megírására egy belső lelki hatás is régóta késztetett. Miután hosszú éveken át tanulmányoztam a csodás jelenéseket, jelenségeket, kissé átszellemülten rengeteg kisgyermek élménye is fölhalmozódott bennem. A gyermekek még sokkal közelebb vannak a mindenhatóhoz, közelebb mint a felnőttek, egyúttal a gyerekek sok mindent jobban éreznek, jobban meg tudnak érteni, mint a felnőttek.
-- Az események láncolata folyt, közben pedig csak mindig egyre nagyobbra nőtt és gyarapodott a birtokomban lévő csodák történéseinek anyag. Munkához láttam tehát, hogy összeszedjem, összefoglaljam ezt a nagyon számosra kiterjedő, és sokféle irányban szerteágazó anyagot. Egy olyan emberként láttam munkához, aki hisz Istenben, a jó megnyilatkozásában, és így természetszerűleg a csodákban is.
-- A Földön sok-sok ezerre tehetőek mára már a szent helyek. A világon mindenütt megtalálhatóak a szent személyiségekhez köthető, mély tisztelettel és áhítattal övezett helyek. Búcsújáró helyek, zarándok helyek, ahol valaha, valamikor az emberiség históriájának folyamán, jelenések, csodák történtek.
-- Ezeken a szent helyeken a megszentelt légkör érzékelhető, tapintható, szinte kézzel fogható. Mintha egy hangvilla tónusától lennének megérintve, a térben rezeg valami nagyszerű és pozitív hullámnak a közös érzete. Ezeken a szent tájakon, ezeken az Isten által megszentelt helyeken a menny szinte összeér a földdel. A jelenségek hatására, e helyeket betölti a szent szellem energiája, így e helyek az elmélkedések és a közös nagyszerű érzetének színhelyei.
-- A "látok" általában gyermekek, fiatalok, vagy néha idősek, finomabb lelkületű, rendkívül érzékeny személyiségek. Általában véve ők mindannyian nagyon egyszerű és tiszta szívű emberek, akiket még nem fertőztek meg a világ hívságai. Ők egyúttal a természet emberei is, a természet kiválasztottjai.
-- A látomás helye nagyon meghatározó, az első látomás után mindig ismételten visszatérnek a látomás helyére. Ott, az adott helyszínen hosszú órákat töltenek el, révületben, imádságban, meditációban. Nincs két egyforma ember. Ki elég merész ahhoz, hogy a különleges képességeket kétségbe vonja - csak azért, mert létezésük a jelenlegi technika által nem mérhető és észlelhető, a mai módon.?.
-- A bizonyosságot súroló valószínűséggel léteznek "anyagtalan energiák" is, amelyeket nevezhetünk akár szelleminek, spirituálisnak is nyugodtan. A jelenségek mindig az adott kultúrkörben illeszkedve manifesztálódnak. Egy Keresztény: Jézust, Máriát, Angyalokat, Szenteket látja, egy Muszlim: Mohamedet, Fatimát látja, egy Hindu: Brahmár, Sivát látja. Tehát a látomások befogadójának annak a vallási kultúrának az alakjai jelenek meg, amelyeket ismer, amely tradíciók szerint nevelkedett.
-- A jelenések vizsgálatánál figyelembe kell venni, a földönkívüli befolyást is. Elképzelhető az is, hogy bizonyos fejletebb földönkívüli intelligenciák így, ilyen mindenki által ismert vallási alakokban, képekben próbálnak megjelenni és üzeni a kiválasztottaknak. Mindenesetre ha így, ha úgy, de a jelenség pozitív, ezért mindenképpen így is kell hozzáállni, vizsgálni ezeket jelenéseket és üzeneteket.
-- A vallási jelenések a hosszú történelem folyamán eddig szinte mindig Isten háta mögötti, a világtól eldugott helyeken, elzárt kis falvakban történtek meg. Általában mindig szegény kis páráknak jelentek meg, akik nagyon szegény és tiszta szívű, még ártatlan gyermekek voltak, szinte mindig ők voltak az észlelők és a közvetítők. Csak a leghíresebb jelenésekből említek meg most néhányat: Mariazell - 1157, Loreto - 1294, Siena - 1362, Orléans - 1424, Avila - 1564, Máriakéménd - 1740, Lourdes - 1858, Fatima - 1917, Casalicchio - 1950, Medjugorje - 1981..
-- A két leghíresebb és legismertebb jelenés, a Lourdes-i és a Fatimai-i. A Franciaországi Lourdes-i jelenések 1858. február 11-én kezdődtek, Bernadette Soubirous, egy tizennégy éves parasztlány látta meg első alkalommal Máriát, aki összesen 18 alkalommal jelent meg neki.
-- Eleinte hitetlenség kísérte a jelenéseket, ám idővel nemcsak a falu népe, hanem az egyházi vezetés is hitelesnek ismerte azt el. Mindaddig azonban Bernadette-nek sok meg nem értésen kellett keresztülmennie. Lourdes városát azóta több millió zarándok kereste már fel, és a csodás gyógyulások száma a hit által több tízezresre tehető, ami már nem elhanyagolható, egy kézlegyintéssel nem elintézhető.
-- A Portugáliai Fatimai jelenések 1917. május 13-án kezdődtek és ezután minden hónap 13-án folytatódtak. A Mária jelenés három tízéves pásztorgyermeknek szólt, ők: Lucia Santos, Jacinta Martos, és Francesco Martos voltak. Az üzenetek jöttek, az irántuk való egyházi meg nem értés és ellenszenv is. A végén a dolog végül bizonyítást nyert, közel 100 ezer ember előtt.! Fatima ma szintén egy szimbólum, a hit és a csodák zarándokhelyévé vált..
-- A Szűzanya a gyermekeknek megjelenve általában mindig az adott kornak megfelelően nagy horderejű dolgokat közölt velük, amit a gyerekek a maguk ártatlanságában és jóságában teljes mértékben elfogadtak és adták tovább azt a felnőtteknek. Azonban amelyet általában azok a felnőttek sajnos nem mindig fogadtak meg, vagy nem úgy, ahogyan azt kellett volna.
-- Jó példa erre a harmadik Fatimai titok, amelyet nem is mert nyilvánosságra hozni a Vatikán. Az biztos, mert ezt az ott jelenlévők, riporterek, újságírók mind megerősítették, amikor a bíborosoknak felolvasták ezt a harmadik Fatimai titkot, utána elvörösödött fejjel jöttek ki mind a zárt ülésről, egy szót sem szólva, semmiféle nyilatkozatot sem téve senkinek...
-- Már az ókeresztény hívek is kiemelkedő tiszteletben részesítették Jézus édesanyját Máriát, s azóta is sokan fordulnak hozzá imáikkal. Számunkra, magyarok számára különösen fontos ő, hiszen Szent István hazánkat Mária gondviselésébe ajánlotta. A 19. század közepétől Mária több országban megjelent a hívek előtt, az örök létezés bizonyítékául..
-- Az egyházi felfogás már más, aszerint, a Szűz Mária-jelenések, avagy röviden csak Mária-jelenések alatt olyan jelenéseket értenek, amikor Szűz Mária állítólagosan megjelent egy vagy több keresztény ember előtt, és esetleg beszélt is velük. Vannak jelenések, amelyeket elfogad és olyanok is, amelyeket nem fogad el az Egyház. A jelenések hitelességét nem a pápa, hanem az illetékes területi püspök vizsgálja ki és véleményezi.
-- A hivatalos egyházi állásfoglalások háromféle formulát használnak a magánkinyilatkozások eredetére nézve:
-- 1. Megállapítható a természetfölötti eredet -" constat de supernaturalitate",
-- 2. Nem állapítható meg a természetfölötti eredet - "non constat de supernaturalitate",
-- 3. Megállapítható a nem természetfölötti eredet - "constat de non supernaturalitate"...
-- Összegzésként tehát ezek után elmondhatjuk azt, a nagy vallási szervezeteket annak idején ugyanazok hozták létre, akiknek a korrupt politikát és oktatási rendszert is köszönhetjük, azok a kiváltságosok akik az emberiségen azóta is uralkodnak és természetesen tovább is uralkodni akarnak, amíg csak lehetséges.
-- A nagy vallási jelenések tehát sosem nekik, a hamisaknak, hanem csak az igazaknak adathattak meg, ezt a történtek is jól bizonyítják. A jelenség mindenképpen pozitív, ezért hatása is az, hitet és reményt ad. A tanulság ez belőle nekünk igazán, annak is aki már látott valamit, és annak is aki még nem. A gyerekek közlékenyek, oly ártatlanok, kedvesek és befogadóak, a nagy dolgok közlésére alkalmasak és tökéletesek.
-- Az egyik legnagyobb méretű jelenés az 1917-es Fatimai volt. Először három szegény kis pásztorgyermeknek jelent meg a Szűzanya május 13-tól kezdődően többször is, és adott át üzeneteket. Ők hárman: Lucia Santos, Jacinta Martos, és Francesco Martos vitték tovább az örömhírt. Az 1917. október 13-ai Portugáliai Fatimában lezajlott utolsó jelenést már közel 100 ezer zarándok láthatta.
-- A Fatimai naptüneményt ilyen sokan élhették át, az esőfelhők felszakadoztak, az égbolt ragyogóan tiszta lett, s a háttérben megjelent a Szűzanya, majd ezután a száguldó nap tűzijátéka zajlott még hosszú percekig a közel százeres tömeg szeme láttára.. Fatima minden év május és október 13-án átalakul és igazán fennkölté válik, a várakozás, a hit, a reménység, és a szépség kertjévé változik..

A Csodás jelenségek időrendi kalendáriuma

-- Senki sem ismerheti a maga teljességében a csodás jelenségek végtelen számát, amelyek az évezredek alatt végbemehettek. Amióta az ember gondolkodni, írni, olvasni, dokumentálni tud, a földön nagyon sokféle jelenségek végbemehettek.
-- Összeállítottam most azonban a magam szerény lehetőségeihez és eszközeihez mérten egy naptárat a világszerte legismertebb eseményekből. Azokból az esetekből, amelyek időpontjai és tényei ilyen vagy olyan módon a birtokomba kerültek, és foglalkoztam velük az utóbbi évek folyamán..
-- Ha egy világméretű kutatómunkával valamennyi eddig látott és észlelt tüneményt összegyűjtenénk és lejegyeznénk, akkor egy olyan hatalmas könyv kerekedhetne belőle, amely terjedelmét tekintve az Encyclopedia Britannica sokszorosát is meghaladná. ----- Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, a listám eléggé bőséges, de természetesen nem teljes, tehát a teljesség igénye nélkül készült és íródott meg.Mitológia 

A csodaszarvas ragyogó fénnyel körülvéve rendszeresen megjelent az ős-magyaroknak.
A keltáknak többször is megjelentek angyalok és démonok, különböző égi alakokban.
Sok más Istenen kívül Hurakán újra meg újra megjelent a majáknak és tanította őket.

Kr. e. 1500

Manu a Himalája csúcsán átvészelte a vízözönt, megjelent neki Brahma, majd átadta neki a „Manu törvényeit”

Kr. e. 550

Zoroaszternek, a vallásalapítónak, Ahuramazda, a legnagyobb Isten, a „fény ura” jelent meg, akit a jelenés késztetett a Zarahusztrai Zend-Aveszta 21 könyvének megírására.

Kr. e. 500

Buddha a tisztán látó, látomásokban kapta meg a bölcsességeket a mindenség szellemétől.

33 -- Jeruzsálem -- Izrael

Jézus Krisztus, meditációi során beszélt Istennel, az angyalokkal és más szentekkel, többször megkísértette a sátán is.

300 -- Cahors -- Franciaország

Szent Regina börtöncellájában Krisztus jelent meg, valamint egy galamb, aki az égi mártírkoszorút mutatta meg neki.

303 -- Izmir -- Törökország

Kis-Ázsiában Szent Juliánnak megjelentek a béke angyalai.

305 -- Istanbul -- Törökország

Szent Kozmát és Damján egy angyal mentette ki a háborgó tengerből.

306 -- Antalya -- Törökország

Szent Dorotheának megjelent egy aranyfürtös fiúcska, aki csillaggal hímzett ruhácskát viselt. Egy rózsával és almával teli kosár volt nála.

310 -- Valencia -- Spanyolország

A szabad és napfényes mezőn angyalok kísérték és őrizték Szent Vincét.

311 -- Alexandria -- Egyiptom

Szent Katalinnak egy fehér galamb vitt élelmet a cellájába, és egy angyal vigasztalta.

355 -- Tours -- Franciaország

A Franciaországi: Tours városában, Szent Mártonnak egy éjszaka megjelent: Krisztus egy köpenybe burkolózva.

1157 -- Mariazell – Ausztria

Mariazell a legfontosabb zarándokhely Ausztriában. A tisztelet tárgya a Szent Szűz csodatévő szobra, amelyet: 1157-ben hozott ide egy bencés rendi szerzetes, és egy cellát vésett számára a sziklába: "Maria in der Zelle" - "Mária a cellában". A szobor ma egy kápolnában található, amelyet gazdagon díszítettek ezüstből és más drága anyagokból készült tárgyakkal.

1186 -- Lincoln -- Anglia

Az Angliai. Lincoln városában, 1186-ban: Szent Hugónak egy mise közben megjelent egy fehér hattyú a kehellyel, amelyből: Jézus Krisztus alakja lépett ki.

1206 -- Palencia -- Spanyolország

A Spanyolországi: Palencia a helyszín, ahol: Szent Domonkos látta: Jézust, aki három lándzsát tartott a világ gonoszsága ellen. Ezután: Mária is megjelent neki, aki átadott neki egy rózsafüzért, majd megmagyarázta annak törvényét.

1218 -- Barcelona -- Spanyolország

A Katalóniai fővárosban, Barcelona városában, Petrus Nolacusnak megjelent a Szűzanya, és megbízta, hogy egy irgalmas rendet hozzon létre a fogvatartottak kiváltására.

1221 -- Verona -- Itália

Az Itáliai: Verona városában, a szegények védőszentjének, Szent Antalnak egy délután Mária jelent meg a gyermek Jézussal.

1224 -- Assisi -- Itália

Az Itáliai: Assisi városában, Assisi Szent Ferencnek, a későbbi: Ferences rend megalapítójának, Itália, az állatok, a kereskedők és a természet védőszentjének megjelent: Jézus Krisztus és bizonyosság tevésként átadta öt sebét.

1228 -- Wartburg -- Németország

Németország: Wartburg városa, ami közben: Szent Erzsébet, a szegények segítője és gyámolítója az imájában merült el, angyalok jelentek meg előtte bizonyosságként.

1250 -- Pisa -- Itália

Az Itáliai: Pisa városában, Szent Bonaventúrának egy áhítatos és átszellemült imája után Angyal jelent meg, aki átnyújtotta neki az ostyát.

1251 -- Cambridge -- Anglia

A Szűzanya átadja Stock Szent Simon angol kármelita szerzetesnek a barna skapulárét, mely viselőjét megvédi az örök tűztől, különleges békét, és védelmet biztosít.

1263 -- Bolsena -- Itália

Az Itáliai: Bolsena városában, a Szent Christina templomban egy mise alatt a kehelyből származó csepp vérként jelent meg az ostyakendőn.

1277 -- Bari -- Itália

Az Itáliai: Puglia tartomány: Bari nevű városában, Tolentinói Szent Miklósnak az oltár fölött egy Fényes csillag, mellette pedig egy Angyal jelent meg.

1294 -- Loreto – Itália

Itália leghíresebb búcsújáró helye: Loreto. Ez a kegyhely teljesen más az összes többinél. Az érdekességét egy ház adja, amit Mária házának hívnak. A legendát: Pieetro Tolonei írta le: Az Angyalok Mária Názáreti házát a levegőbe emelték a muszlimok elől, és a Dalmáciai: Tersatto-ba tették le 1291-ben. A helyiek elbizakodottsága elől azonban újra felemelték az Angyalok és 1294 December 10-én átvitték az Adrián és letették a Loreto-i dombra. Ma a ház a Loretói bazilika közepén áll márványba foglaltan. A régészeti kutatások megerősítették, hogy a ház eltér a helyiek építkezési szokásaitól, a Galileában építkező Nabateusokra utal.

1315 -- Göteborg -- Svédország

A Svédországi: Göteborg városában: Szent Brigittának, a Brigitta-rend alapítójának a Madonna többször is gyermekként jelent meg élete folyamán. Látomásai Krisztus születéséről is nagy hatást gyakoroltak művészeti ábrázolásokra; innen erednek többek közt a fény születésének ábrázolásai is.

1362 -- Siena -- Itália

Az Itáliai: Siena városában, Sienai Szent Katalinnak egy ima közben 6 éves korában megjelent Jézus Krisztus és átadott neki egy karikagyűrűt. Ezután Sienában pestisjárvány tört ki, csodának számító gyógyulásokat tulajdonítottak Katalinnak és hírneve tovább nőtt az évek folyamán.

1399 -- Avignon -- Franciaország

A Dél-Franciaországi: Avignon városában a beteg: Vinzenz Ferrer szenvedései közepette többször is látta Krisztust, aki gyámolította és biztatta a gyógyulásában.

1424 -- Orléans -- Franciaország

Franciaország: Orléans, Jeanne d’Arc, azaz: Szent Johanna, az "Orléans-i szűz”, a szent, a francia nemzeti hős. Jeanne hangoztatta, hogy látomásai voltak, melyben Isten és szinte az összes Szent megjelent előtte, és kérte, hogy szabadítsa fel a hazáját az angol uralom alól.

1440 -- Róma -- Itália

Az Itáliai főváros: Róma a helyszín: Római Szent Franciska életét folyamatosan végigkísérték a látomások, életének utolsó: 23 éve alatt folyamatosan és töretlenül egy Angyalt látott maga mellett.

1449 -- Anderlecht -- Belgium

A Belgiumi: Anderlecht városban helyi lányok egy csoportjának többször is megjelent Szűz Mária, és azt kívánta, hogy "Kegyelmes Asszonynak" tiszteljék.

1463 -- Bologna -- Itália

Az Itáliai: Bologna városában, Bolognai Katalin többször is látta az Urat egy ragyogó és fénylő trónon ülni, akinek üzenete mindig a világ jobbá tétele, jobbra fordítása volt.

1529 -- Máriakálnok -- Magyarország 

A Törököktől visszahúzódó keresztény seregek az itt található vízből ittak és sebeik csodával határos módon begyógyultak. A kút gyógyítóereje leginkább szem és lábbetegségekre jó. Később egy halász a Dunában egy hársfából faragott Mária szobrot talált. Egy kis építményt készített fölé, majd a fia kápolnává bővítette. A falú földesura eltévedt egy ingoványos helyre tévedt és megmenekülésének emlékére nagyobb kápolnát emeltetett. De később 1873-ban leégett, elégett az oltárkép, a mennyezet is leszakadt, de a szobornak semmi baja nem lett. A víztől, tűztől megmenekült Mária-szobrot ma a Sarlós Boldogasszony templomban van. A forrás pedig a kápolnában az oltár alatt van.

1531 -- Guadalupe -- Mexikó

A Mexikói: Guadalupe városban, Juan Diego tapasztalta, amint egy aranyködbe burkolózó: Hölgy kérte, hogy templomot emeltessenek a jelenség színhelyén. A helyi püspök nem hitt neki, ezért tilmájába rózsát gyűjtött - télen -, és amikor a püspök elé szórta a tilmán egy Szűz Mária kép rajzolódott ki.

1560 -- Lisboa -- Portugália

A Portugáliai: Lisboa, Lisszabon városában, a portugál: Sebastian Baradas többször is látta a Szűzanyát. A Szűzanya az utolsó megjelenése után azt mondta neki, hogy lépjen be a Jezsuiták rendjébe.

1564 -- Avila -- Spanyolország

A Spanyolországi: Avila városában, Avilai Szent Teréznek, a nagyon hithű és áhítatos szerzetesnőnek többször is megjelent Jézus és Mária, bátorítást és kitartást adva áldozatos munkájához.

1579 -- Kazany -- Oroszország

Az Oroszországi: Kazany városának leégése után egy 9 éves kislány azt állította, hogy egy katona háza alatt ott van a Szűzanya ikonja. Ezt egy látomás alapján mondta, nem hittek neki, a harmadik látomása után sem. Így maga kezdett ásni és megtalálta a romok alatt a sértetlen ikont.

1583 -- Sevilla -- Spanyolország

A Spanyolországi, Andalúziai, Sevilla városában, egy: Anna nevű kislánynak glória fénnyel övezve jelent meg: Jézus Krisztus, a világ világossága.

1594 -- Quito -- Ecuador 

A Dél-Amerikai, Ecuador, Quito városában az indiánoknak megjelent az "Ég Királynője", Szűz Mária, hitet és bátorítást adva nekik a szenvedéseik közepette.

1600 -- Concepción -- Chile

A Dél-Amerikai, Chile, Concepción városában az üldözött indiánoknak megjelent: Szűz Mária, és fehér fényben ragyogva bátorította őket hittük kitartása mellett.

1604 -- Ingolstadt -- Németország

A Németországi: Ingolstadt városkában, Jakob Rem szerzetes látta a föld felett ragyogó fény koszorúban lebegni: Máriát.

1631 -- Napoli -- Olaszország 

Az Itáliai: Napoli vidékén, egy Nápolyi gabona terület fölött az ott dolgozó embereknek többször is megjelent: Mária, az "Ég királynője" s a Vezúv közeli kitörését jövendölte meg.

1647 -- Buenos Aires -- Argentína

Az Argentinai: Buenos Aires városában, egy paraszt lánynak és egy laikus testvérnek: Rio de la Plata torkolatának közelében tartózkodva az égen megjelent: Mária, a "rózsfüzér királynője" és általános vezeklésre intette őket.

1650 -- Rio de Janeiro -- Brazília

A Brazilíai: Rio de Janeiro városában, a város egyik legszebb öble fölött a gyarmatosítók egy csoportjának a magasban egy: "Fénylően ragyogó gömb" jelent meg és parancsolt megálljt a kegyetlenkedéseik megállítására.

1655 -- Czestochowa -- Lengyelország 

Czestochowai Fekete Madonna, lengyelül: Czarna Madonna vagy Matka Boska Częstochowska ikon, amelynek csodatévő erőt tulajdonítanak. A hely évszázadok óta vonzza a zarándokok tömegeit a világ minden tájáról. A Fényes Hegyet a világ egyik leglátogatottabb zarándokhelyévé tette. Az egyik legismertebb csoda az 1655-ös svéd invázió, az „Özönvíz”, lengyelül „Potop” idején történt, amikor egy maroknyi lengyel egy egész támadó hadsereg ellen védte meg a kolostort. A megmenekülést a lengyelek a Madonna csodatévő erejének tulajdonították. A következő évben, 1656. április 1-jén János Kázmér lengyel király hálából a Iowówi, lembergi székesegyházban Máriának ajánlotta fel országát, így a Szűz Lengyelország patrónája és királynője lett.

1687 -- Máriagyűd - Magyarország

A korabeli feljegyzések szerint Szűz Mária 1687-ben jelent meg fényözönben az akkor még apró templom ablakában egy Tamás nevű vallásos gazdának, abban az időben, amikor a templom a kálvinisták kezén volt, majd ezután újra Mátyás siklósi ispánnak, a vele lévő Huppi János kálvinista gazda azonban nem látta, csak miután Mátyás azért imádkozott, hogy a másik is láthassa. A kegyhelyhez kötődnek Mária következő népnyelvi nevei: Harsányhegy fehér asszonya, Forrásközi Boldogasszony

1695 -- Máriaradna -- Magyarország 

A Radnai kolostor feljegyzése szerint 1695 szeptember 8-án a törökök a kápolnát felgyújtották. A templomi kegytárgyakat egy helyre vitték és elégették. A papírkép viszont sértetlen maradt, kissé megfeketedett. A hagyomány szerint a tűz olyan nagy volt, hogy égő zsindelyek repültek fel az égbe és ráestek a török sátortáborra felgyújtván és jelentős kárt okozván abban. Egy török szpáhi elindult, hogy a képet újra megpróbálja megsemmisíteni. A lovának patája viszont beleragadt egy kőbe, leesett és nyakát szegte. A kő mai is látható a templom déli, belső oldalába falazva. Aztán 1708-ban pestisjárvány tört ki Aradon. Egy haldokló nő - Bummer Mária -, utolsó mondatának az értelme az volt, hogy addig nem fog megszűnni a járvány ameddig nem tartanak búcsújárást Radnára. Az Aradi városi tanács okirata is őrzi ezt az esetet. A búcsújárást megtartották, a pestis megszűnt.

1696 -- Máriapócs -- Magyarország

A Pócsi fogadalmi kegykép 1696-ban november 4-től két hétig szünet nélkül, majd kisebb megszakításokkal egészen december 8-ig könnyezett. A kegyképet ezután Bécsbe szállították, sok másolat készült róla. Sem az eredeti kép, sem a róla készült másolatok a továbbiakban nem könnyeztek, kivéve azt, amelyiket Pócsra visszavittek. Az 1715. augusztus 1-jén, 2-án és 5-én több órán át tartó könnyezést sok százan látták. A kegykép harmadik könnyezése 1905. december 3-tól december 19-ig folyamatosan tartott.

1740 -- Máriakéménd – Magyarország

A búcsújáró hely kialakulása egy csodás jelenéshez kötődik. 1740. áprilisában a Szent-Miklós templom romjai között néhány helybeli kislány füvet gyűjtött, amikor egy mélyedésben a kis Jézust karján tartó Szűzanya fényben tündöklő szobrát pillantották meg. A szobrot nem tudták kiemelni a földből, eltűnt. A jelenés hírére hamarosan közelről és távolról jöttek zarándokok, Kéménd híres zarándokhellyé vált.

1759 -- Máriabesnyő – Magyarország

Gróf Grassalkovich Antal Loreto- kápolnát építtetett egy templom romjain. 1759-ben az építkezésen dolgozó egyik gödöllői kőműves-segéd álomban kapott utasításra a romok alól kiásott egy elefántcsont Szűzmária szobrot. A kegyhelyen mindmáig sok ima-meghallgatás történt.

1820 -- Palmyra -- Amerikai Egyesült Államok

Amikor Joseph Smith 1820-ban egy imájában megkérdezte Istent, melyik egyház az igaz, melyikbe lépjen be, az Atyaisten és Jézus Krisztus megjelentek neki, és megtudta, hogy a földön lévő egyetlen egyház sem igaz, és hogy egyikükhöz sem szabad csatlakoznia. Élete rendszeres teendőit tovább végezte 1823-ig, mindvégig ádáz üldözést szenvedve vallásos és nem vallásos emberektől egyaránt, mert továbbra is megerősítette, hogy látomást látott. 1823. szeptember 21-én Moróni angyal jelent meg neki, olyan fehérben, ami minden földit felülmúlt, amit valaha is látott, s aki utasításokat és ismereteket adott Joseph-nek arra vonatkozólag, hogy mit fog az Úr cselekedni, és mi módon kell majd királyságát az utolsó napokban irányítani. Azt is megmutatta neki, hogy a lemezek hol voltak elrejtve. Joseph ezután parancsot kapott, hogy évente mindig jöjjön el erre a helyre, pontosan ugyanazon napon, mindaddig amíg el nem jön az idő a lemezek átvételére. Moróni minden látogatás alkalmával tanította Josephet. Ezekből keletkezett a Mormon könyv és a Mormon vallás.

1838 -- Hercegszántó -- Magyarország

Egy ember a kút vizében három alkalommal fényesség kíséretében képeket látott, melyek a gyermek Jézussal lévő Szűz Máriára, és a gyermek Szűz Máriával lévő Szent Annára emlékeztették. A Vodica kegyhelyet 1838-ban szentelték fel, és nyilvánították kegyhellyé az ott történt jelenést követő csodás gyógyulások hatására, a megfelelő egyházi kivizsgálást követően. Itt állították fel 2008-ban a világ legnagyobb Szűz Mária-szobrát.

1846 -- La Salette -- Franciaország

La Salette egy kis hegyi falu Grenoble püspökség területén Dauphine megyében. 1846-ban két pásztor gyermek, Mélanie Calvat és Maximin Giraud beszámolója szerint megjelent nekik a Szűzanya.

1859 -- Champion -- Amerikai Egyesült Államok

Az Amerikai Egyesült Államok első hivatalosan elismert jelenésére 1859-ben került sor. Adele Brise belga bevándorlónak háromszor jelent meg a Szűzanya. Ezután életét hitoktatásnak szentelte.

1858 -- Lourdes -- Franciaország

A Franciaországi Lourdes-i jelenések 1858. február 11-én kezdődtek. Bernadette Soubirous, egy tizennégy éves, bájos és kecses, francia parasztlány látta meg első alkalommal Szűz Máriát. A Szűzanya ezután összesen még 18 alkalommal jelent meg neki.. A jelenés asszonya fénytől övezve, gyönyörű fehér ruhában tűnt fel, derekát kék öv fonta körül, fejéről dús fátyol omlott alá. Imádságra kulcsolt kezében hófehér rózsafüzért tartott, amelynek szemeit aranylánc fogta egybe. Bátorítólag rámosolygott Bernadettre, lassan keresztet vetett, de nem szól semmit. A következő napokban a jelenés többször megismétlődött. A harmadik jelenés napján, február 18. Mária először szólt Bernadetthez, és arra kérte, hogy két héten át mindennap jöjjön el a jelenés helyére, mert sok embert szeretne látni. A kilencedik jelenés, február 25. napján, amikor már 350 ember jött el, a Szűz a következőket mondta: „Igyál és mosdjál meg a forrásból és egyél a füvekből, melyek ott teremnek”. Bernadett a jelzett helyre ment, s kézzel kaparni kezdte a földet a barlang egyik száraz szögletében, ahol nemsokára víz jelent meg. Undorát legyőzve ivott a sáros vízből, megmosakodott, és evett a fűből is. Ezután a forrás vize egyre csak bőségesebben áradt és egyre többen keresték föl, gyógyvízzé vált, amely később sok ezer embert gyógyított meg.

1879 -- Knock -- Írország

Tizenöten látták esőben Szűz Máriát, Szent Józsefet és Szent János apostolt fehér papi köpenyben, egy oltárt, Isten Bárányát, mennyei fényességben.

1885 -- Dömös -- Magyarország

1885. májusának első vasárnapján történt, hogy a Dömös háta mögött levő gyönyörű völgyben, a patak partján két libapásztor lányka egy bükkfa alatt üldögélve reggelizett. Ekkor egyszerre kék fényesség támadt fölöttük. A kislányok ijedten tekintettek föl a fára, és csodák-csodája, Szűz Mária képét látták ragyogni, jobb karján a kisded Jézust tartva, fényes koronával a fejükön. A kislányok elmondták, amit láttak. Erre több asszony kiment a csoda helyszínére, és ők is látták a fényességet több ízben megjelenni Szűz Mária képével, jobbján a kisded Jézust tartva. Ezután a dömösiek és a környékbeliek rendszeresen kijártak a szent fához imádkozni, sőt, később búcsújáró hellyé vált a Simon-völgy.

1917 -- Fatima -- Portugália

A Fatimai jelenések 1917. május 13-án kezdődtek és ezután minden hónap 13-án folytatódtak. Májustól októberig hat alkalommal jelent meg három gyermeknek. A Mária jelenés három tízéves pásztorgyermeknek szólt, ők: Lucia Santos, Jacinta Martos, és Francesco Martos voltak. Az üzenetek jöttek, az irántuk való egyházi meg nem értés és ellenszenv is. A végén a dolog végül bizonyítást nyert, közel 100 ezer ember előtt.!. 1917. május 13-án három gyermek nyájat őrzött Fátima kisváros mellett. Hirtelen sugárzó fényt láttak, melyet villámnak véltek. Elhatározták, hogy hazamennek, de rögtön egy második villám világította meg a helyet kissé távolabb, és egy kis tölgyfabokor felett – ahol ma a jelenési kápolna áll – láttak egy hölgyet, aki elmondásuk szerint ragyogóbb volt a Napnál és kezei között rózsafüzért tartott. A hölgy azt mondta a három pásztor gyermeknek, hogy sokat kell imádkozniuk, és meghívta őket, hogy 5 egymást követő hónap 13. napján ugyanazon órában ismét jöjjenek el. A gyermekek így is tettek, és a hölgy mind az ötször eljött hozzájuk. A megjelenő hölgy azt mondta, ő a Rózsafüzér Királynője, és ezen a helyen állítsanak kápolnát a tiszteletére. A jelenés végén mindenki láthatta a csodát: a Nap egy ezüstkoronghoz vált hasonlóvá, szabad szemmel is lehetett szemlélni, saját tengelye körül forgott, mint egy tűzkerék, majd sokaknak úgy tűnt, mintha a földre zuhanna napcsoda.

1925 -- Córdoba -- Spanyolország

Lucia nővérnek a hegyekben járva Szűz Mária egy fényes felhőn jelent meg a gyermek Jézussal együtt. Ezután tanácsokat és bátorítást adtak neki.

1932 -- Beauraing -- Belgium

Harminc alkalommal öt gyerek előtt - Andrea (1918) és Gilberta Degeimbre (1923), Fernande (1917) , Albert (1921) és Gilberta Voisin (1919) - jelent meg a város kolostorának kertjében, nem messze egy Lourdes-i barlang másolatától a Szűzanya.

1947 -- Montechiari -- Olaszország

Montechiari-ban, Olaszországban 1947. június 13-án: Pierina Gilli ápolónőnek megjelent a Szűzanya. Rosa Mystica-nak, Titkosértelmű Rózsának nevezte magát... Úgy nevezte magát, ahogyan a Lorettói litániában neveztetik. Három tőrt, a hívatásukat elhagyó, a halálos bűnben élő és a Júdás árulását követő papokért, majd ezek helyén három rózsát, piros, fehér és arany, azaz ima, engesztelés és a vezeklés, viselt a mellén. Kérte, hogy július 13-a Rosa Mystica ünnepe legyen. Kérte továbbá, hogy a jelenések tiszteletére minden hó 13-a legyen Mária nap, ezeken a napokon zárva lesznek a pokol kapui. „Éld a szeretetet”, köszöntötte Pierinát.

1950 -- Casalicchio -- Olaszország

A Dél-Olaszországi: Casalicchio-ban a 12 éves: Tina Mallia hófehér öltözetben és ragyogó fényekkel kísérve látta meg Máriát.

1953 -- Siracusa -- Szicília

Szicília szigetén, Siracusa városában, egy fiatal házaspár Siracusai otthonában egy Szűz Máriát ábrázoló gipszöntvény könnyezett négy teljes napon át.

1954 -- Pingsdorf -- Németország

A Németországi: Pingsdorf falucskájában két cseléd lány többször is látta: Mária alakját egy ragyogó fénygömbben lebegni az erdő felett.

1956 -- Eisenberg -- Ausztria

Ausztria: Burgenland: Eisenberg falucskában, egykori magyar nevén: Csejkén, az osztrák-magyar határ közelében történt a csoda. A 6 éves kisleány: Anna Lex többször is egy ragyogó fénygömbben látta lebegni: Mária alakját.

1958 -- Turzovka -- Szlovákia

A Szlovákiai: Turzovka településen, az erdőjáró: Matousch Leschut egymás után hétszer, hét napon át látta: Jézust egy egyenlő szárú háromszögben, amit rózsák töltöttek ki. Turzovka zarándokhely lett.

1961 -- San Sebastian de Garabandal -- Spanyolország

Spanyolország, San Sebastian de Garabandal a helyszín, ahol: "Garabandáli jelenés" néven híresült el az esemény. Négy fiatal spanyol paraszt lánynak jelent meg a Szűz Mária, 1961 és 1965 között egy Észak-Nyugati spanyol faluban: San Sebastian de Garabandal-ban. A jelenések hatásait több film felvétel is őrzi. A felvételek gyermekeket mutatnak akik hosszan egy irányba néznek magasra és áhítatosan.

1962 -- San Damiano -- Olaszország

Az Olaszországi: San Damiano nevű falucskában: Rosa Quattrini asszony látomásaiban a "Világmindenség Királynőjével" és a "Szent család" különböző alakjaival találkozott.

1981 -- Medjugorje -- Bosznia-Hercegovina

Az egykori Jugoszláviában, Bosznia-Hercegovina, Medjugorje településen, 1981-ben először két leánynak, a 15 éves: Ivanka Ivanković és a 16 éves: Mirjana Dragičević jelent meg a Szűzanya és üzeneteket adott át. Az üzenetek: a béke, a hit, a megtérés, az ima, a böjt és a bűnbánat témáit taglalják. Ezután helyi fiataloknak több csoportjának is, minden hónap: 25-én is megjelent. Medjugorje híres zarándokhely lett, azóta évente: 1 millió zarándok látogatja meg a 4.300 lakosú kisvárost. Fő temploma a Szent Jákob templom, ahol rendszeres lelki programot adnak a hívőknek.

 

A vallási jelenések és a földönkívüliek közötti kapcsolat együtt és külön-külön is megállja a helyét, tehát lehetséges az összefüggés köztük, de nem feltétlenül szükséges. A jelenségek pozitív hatásai egyaránt az emberi fejlődés lehetőségei..