"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Kereszténység, Jézus Krisztusi tanítások - Bíró Csaba

2021.02.25 11:51

 

A Jézus Krisztusi szeretetről.

A Kereszténység egyisten-hívő vallás, amelynek középpontjában: Jézus Krisztus élete, halála, feltámadása, tanításai állnak. A Kereszténység: 2 milliárd követőjével a világ legelterjedtebb vallása. A kereszténység sok ága közül a katolikusok vannak a legtöbben: 1,1 milliárd. A protestánsok száma a nagyszámú, sokféle felekezetekben összesen: 800 millió, az ortodox egyházakhoz tartozóké: 250 millió. Van még ezenkívül: 200 millió anglikán és 400 millió független keresztény.

Képtalálat a következőre: „jézus”Képtalálat a következőre: „jézus”

Keresztény vallás

-- A Kereszténység egyisten-hívő vallás, amelynek középpontjában: Jézus Krisztus élete, halála, feltámadása és tanításai állnak, ahogy az az Újszövetségben szerepel, illetve ahogyan azt az egyes felekezetek magyarázzák. Több mint: 2 milliárd hívőjével a legelterjedtebb világvallás. A zsidó és iszlám vallással együtt az ábrahámi vallásokhoz tartozik.
-- A Kereszténység az Ószövetségen, valamint Keresztelő Jánosnak, Jézus Krisztusnak és első követőiknek az Újszövetségben leírt életén és tanításaikon alapul. A keresztények egyistenhívőknek vallják magukat, és néhány felekezet kivételével azt is vallják, hogy az Egy Isten a Szentháromságot alkotó három személyben (Atya, Fiú és Szentlélek).
-- A Keresztények hite szerint Jézus az ószövetségi próféciák által megjövendölt Messiás (Felkent), más néven Krisztus, az emberiség megváltója a kárhozattól. Jézust a többségi keresztény hit Isten fiának, megváltóként emberré lett Istennek tartja, aki Isten és ember egy személyben, keveredés nélkül.
-- A Kereszténység számos, kultúránként változó vallás gyakorlatból és számos különféle hitet valló felekezetből tevődik össze. Az elmúlt két évezredben kialakult keresztény felekezetek több fő ágazatba: ókeleti, ortodox, katolikus, protestáns egyházakra, illetve közösségekre csoportosíthatók.
-- A Kereszténység története a keresztények és a hagyományos történetírás szerint Jézus fellépésével kezdődött. Az őskeresztény egyház története is ekkor indult. A Római katolikus tradíciók szerint Jézus maga jelölte ki Pétert a leendő egyház fejének, e szerint az első Római püspök, a későbbi Pápák elődje tehát Péter lett.
-- Péterrel egy időben térített Pál apostol is, aki az 1. században megnyitotta az utat a nem zsidó vallásúak tömeges kereszténnyé válása előtt. Az egyház üldözésének kora a 4. században elején: I. Constantinus római császár intézkedése nyomán véget ért. A Római Birodalomban államegyházzá vált és megkezdődött az állam és az egyház összefonódása.
-- A Kereszténység alapvető tanítása az, hogy az ember elbizakodottságában elfordult Istentől, és bűnbe esett. Ezzel együtt a teremtés is megsérült, és megjelent a világban a bűn következménye: a szenvedés és a halál. Az ember a bűnből saját erejéből nem tud szabadulni.
-- Isten Krisztus képében emberré lett, magára vette az emberiség összes bűnét, és kereszthalált halt, hogy áldozatával megváltsa az őt elfogadókat. Isten végül új teremtésben fogja megújítani a világot, ekkor a halottak örök sorsra támadnak fel.
-- A Kereszténység határozottan tanítja, hogy az emberi: test, lélek, szellem egysége, a lélek és a szellem halhatatlan, a feltámadás és végső ítélet pedig testben történik majd. Isten a Szentlélek formájában mindenütt jelen van, Ő adja meg a fiúság isteni státuszát a bűneiktől elfordult és Istenhez megtért személyeknek. Ő jelenti Isten igazságát.
 
Kereszténység kialakulása

-- A Kereszténység történelmi kinyilatkoztatáson alapuló dogmatikus vallás. Alapítója: Názáreti Jézus Krisztus (Kr.e. 2 - Kr.u. 33) a római uralom alatt élő zsidóság megváltót váró légkörében lépett fel: i.sz. 30 körül. A "Krisztus" szó a görög Chrisztosz főnévből származik, ami a héber Mosiah, azaz Messiás szó fordítása, óhéberről ógörögre. Jelentése: Fölkent.
-- Jézus anyanyelve az arámi volt, miközben a térségben a görögöt tekinthetjük az egyik legelterjedtebb nyelvnek. Ennek nyilvánvaló történelmi oka a Nagy Sándor hódításaival kezdődő hellén kultúra szétterjedése Ázsia bizonyos területein. Majd ezt a latin nyelv követte a Római Birodalom hatalmas területein.
-- A görög széleskörű ismertségét bizonyítja, hogy a Biblia is ezen az ősi nyelven íródott, legalábbis az Újszövetségi része. Ugyanakkor Krisztus előtt 63 -tól a latinul beszélő rómaiak megjelenésével a latin nyelv vált általánossá, és később a középkorban, ez a nyelv lett végül az egyház hivatalos nyelve.
-- A Kereszténység történetében közismerten fontos állomás volt a Milánói edictum kiadása: Krisztus után 313-ban. A híres törvény Constantinus (313-337) császárnak köszönhetően szabad vallás gyakorlatot adott a Római Birodalom lakosságának. Ezzel a kereszténység kiemelkedhetett az illegalitásból, és törvényes vallássá változott.
-- Azt nem tudni, hogy Constantinust mi motiválhatta az eddictum kiadására, de a történészek egy része azt valószínűsíti, hogy a császár környezetében lévő keresztény papok vették erre rá a császárt, és a germán törzsek elleni harcokban sikereket ígértek neki, ha a Constantinus tiszteletet mutat a keresztény Istennek.
-- Ugyancsak fontos állomás volt a 325-ös Niceai zsinat, melyen a legfontosabb dogmák meghatározásával egységes vallássá tették a kereszténységet. Később mérföldkő lett a 380 -as esztendő is, amikor Theodosius császár már államvallás rangjára emelte a birodalom akkoriban már kétségkívül legnagyobbnak tekinthető vallását.
-- Ezen időszakban, nagyjából 300 és 600 közt alakult ki a keresztény egyházszervezet Európában, és jött létre az egyház máig megmaradt kettős szerkezete, világi papok és szerzetesek, melynek részeit Róma püspöke, azaz a pápa kapcsolta össze.
 
Kereszténység elterjedése

-- A Kereszténység: 2 milliárd követőjével a világ legelterjedtebb vallása. A kereszténység számos ágazata közül a katolikusok vannak a legtöbben: 1,1 milliárdan. A protestánsok száma a nagyszámú felekezetekben összesen: 800 milliónyi, az ortodox egyházakhoz tartozóké: 250 millió. Van még kb. 200 milliónyi anglikán és 400 milliónyi független keresztény.
-- A Kereszténység bár a világ legtöbb hívővel rendelkező vallása, és világszerte kiterjedt missziós munkák folynak, a Föld népességéhez viszonyítva a keresztények száma folyamatosan csökkenőben van. Amíg a Föld lakossága évente: 1,25% évi növekedéssel bír, addig a kereszténység csak kb. 1,1%-kal növekszik az iszlám kb. 1,8%-os növekedésével szemben.
-- Ennek egyik oka az lehet, hogy a keresztényekéhez viszonyítva az iszlám nemzetek születési arányszáma jelentősen magasabb. A másik jelentősebb ok, a keresztény világhoz a Földnek a felvilágosodás által szekularizált országai tartoznak. Több, nem hagyományosan keresztény országban, mint például Kínában a kereszténység ugyanakkor gyorsan terjed.
-- A katolikus szó egyetemeset jelent. Az egyetemességnek bibliai alapjai vannak. Már az ószövetség prófétái hirdették, hogy az eljövendő Messiás világosság lesz a pogányok számára is. Krisztus maga is vallotta, hogy amíg az evangélium, az örömhír nem jut el a világ összes népéhez, nem következik be a világvége (Máté evangéliuma 24,14).
-- A protestantizmus a kereszténységnek a reformáció korában, a középkorban kialakult egyik legfőbb ága, több keresztény felekezet gyűjtőfogalma. A protestánsok a katolicizmus több tanítását elutasítják, többek között a cselekedetek (például rituális szertartások) véghez vitelétől függő üdvösség tanítását.
-- Az ortodoxia a keleti keresztény felekezetek egyike, közülük a legtöbb hívővel, valamint a legszélesebb körű földrajzi elterjedéssel bír, és kétezer éves múltra tekint vissza. Az ortodoxok önmagukat a Krisztus által alapított eredeti Egyháznak tartják, melynek püspökei az apostolok utódai. A görög ortodox kifejezés "igazhitűt", vagy "helyesen dicsőítőt" jelent.
 
Jézus Krisztus élete

-- Jézus Krisztus vagy Názáreti Jézus, (Betlehem, i. e. 2 kb – Jeruzsálem, i.sz. 33 kb). Az újszülött kisded: Jézus a Szentföldön jön világra, a mai Izrael területén, Betlehem vagy Názáret városában. A két legnagyobb világ vallás kulcsfontosságú alakja: a kereszténység központi személye és az iszlám egyik fő prófétája.
-- Jézust a keresztény irodalomban sokféle módon nevezik, a következő neveken említik: Isten Fia, Isten báránya, Próféta, Messiás, Krisztus, Zsidók királya, Úr, Üdvözítő, Krisztus, Megváltó megnevezéssel is.
-- Jézus: Mária és József fia, keresztény értelmezés szerint nevelt fiuk. A legtöbb keresztény felekezet Isten megtestesüléseként, a második isteni személyként tiszteli őt, aki életével, szenvedésével és halálával megváltotta az emberiséget. Az evangéliumok alapján, miután három évig tanítóként működött, keresztre feszítették, meghalt, de harmadnapra feltámadt, és nem sokkal később az égbe ment az Atyához.
-- Az Európai időszámítást Jézus születésének feltételezett évéhez kötötték, amelynek csillagászati pontossága azóta vitatottá vált. Kétféleképpen jelölik: Kr. e. vagy Kr. u. Krisztus születése előtti illetve utáni korszakra bontották az idő számítást. Ezt helyettesítették az i. e., illetve i. sz. – időszámításunk előtti illetve szerinti kifejezéssel.
-- Jézus születési dátumát: Dionysius Exiguus számította ki, az akkoriban rendelkezésre álló adatok felhasználásával. Ez a mai időszámítás kezdete (epocha), tekintet nélkül az adat pontosságára. Ennek időpontja kilenc hónappal Jézus születése előtti időpont. A Jézus születésére vonatkozó időszámítást így jelöljük: Anno Domini.
-- A Biblia négy evangéliuma szerint Jézus a mai: Izrael területén élt. Ez a terület Jézus születésekor: Nagy Heródes királyságához tartozott, aki hosszú harcok után, a Rómaiak támogatásáért és támogatásával szerezte meg azt. Halála után Galileát egyik fia, Heródes Antipasz negyedes fejedelem örökölte – ahol Jézus töltötte szinte egész életét –, míg legfontosabb tevékenységének színterét, Jeruzsálemet és környékét másik fia, Heródes Archelaos népfejedelem kapta örökrészül. Őt tehetségtelen uralkodása miatt a Rómaiak felmentették tisztségéből, és fejedelemsége: Iudaea néven (6-tól) Római provincia lett.
-- Jézus tanítása örök érvényűek. Jézus tanításai és beszédei megismertették az emberekkel a szelídség fogalmát, amely a "szeresd ellenségeidet" tanításában látszik legjobban. Követői közül többeket is hamis vádakkal illettek, az első gyülekezetet is, amely nem volt erőszakos és hatalomra törő. Bár honfitársai közül csak kevesen követték az embertársak megértésére iránymutató tanításait, azonban Pál apostol hatására a diaszpórában az istenfélők közül sokan csatlakoztak a városokban létrejövő közösségekhez. 
 
Jézus Krisztus Eljöveteléről

-- Az idők jele volt, hogy Jézus Krisztusnak a Római-birodalom hatalmi tetőpontján kellett megérkeznie a földre. Azokban az időkben, amikor a császári Róma esztelen és már erejét meghaladó fényűzése és tobzódása nemcsak a provinciákra, hanem már úgyszólván az egész világra is kiterjesztette a teljes romlás és züllés bűzét. Szinte a föld valamennyi népére hatással volt ez a degresszív folyamat, mert az emberek a sátán csábításának, a rossznak mindig jobban engedtek mint a jónak, az Istenének. A szép, a jó, és a nemes követésére csak a kivételesek éreznek hajlamot.
-- A világhatalmas Róma példája nem kevés befolyást gyakorolt a zsidó Jeruzsálemre is. A folytonos háborúk, a kizsákmányolások, a rabszolga tartással járó kegyetlenkedések szemlélete, az átlag emberek erkölcsi életére fejlesztő hatással nem lehetett, e tekintetben a süllyedés és züllés volt tapasztalható mindenütt. A gazdagok pazarlásának és fényűzésének példája sokakat elcsábított és egyesek nem ritkán csak azért törekedtek nagy vagyon megszerzésére, hogy a római főrangúak és gazdagokhoz hasonlóan óriási lakomák, dőzsölések, orgiák, és más élvezetekre milliókat költsenek.
-- Lucius Verus lakomája 6 millió sextertiusba került, a nagy ajándékok miatt is, melyeket vendégei között kiosztott. Amikor Néró híres arany palotájában az éttermek és hálószobák padozata elefánt csontból készült, a szobák fala színarannyal volt bevonva, amikor az egy mérföldet kitevő oszlopcsarnokból nyíló szerelmi szobák kárpitjait opálfényben úszó igazgyöngyök képezték, a császár körül hízelkedő főrangúak élete pedig a mocsárba fulladt. Ugyanekkor az üldözőt őskeresztények a fényes csarnokok alá húzódó katakombák mélyében és sötétjében kenyéren és vízen élve igyekeztek a Krisztusi tanok lényegébe behatolni, avagy a rabláncon és kereszten kínlódva lehelték ki a lelküket..
-- A fejlettebbek belátása lassanként felülkerekedvén a rossz utakon járók közül i hova tovább számosabban alakultak át a tiszta őskeresztény példák hatása alatt. Az ilyenek addig is azért vettek részt az élvezetekben, mert az árral szemben haladásuk idején az emberekben rejlő jó megfakadásának alkalma önálluk még nem következett be.. Nos ekkortájt, ezekben a vészterhes időkben, amikor tombolt a földi pokol minden színtéren, ekkor érkezett meg a földre Jézus Krisztus. A Messiás örök érvényű tanításokat hozott magával, csakúgy mint nagy elődjei, Zarahusztra, Krisna, Buddha.
-- Az ember természete a Zoroaszteri és Krisztusi tanítások szerint is a tökéletesedés. A tökéletesedés egy folytonos fejlődés, progresszív folyamat, azaz fokozatosan haladó. Az esszénus vallás azon őskeresztény vallások közé tartozott, amely már jóval Krisztus megjelenése előtt is létezett. Az esszénusok hagyománytisztelő és testvéri közössége tudatosan elszigetelve élt a templomi zsidóságtól..
-- Az esszénusok a "fény gyermekei" egy mindmáig létező és fennmaradt kis vallási közösség, testvériség. A gondolkozásuk szerint minden ember Isten teremtménye és ezáltal egyenlő, a mi templomunk maga a test - Isten országa bennetek van - és a föld anyjának adta a természet. Imáikban mindig megszólítják az Égi Atyát és a Földi Anyát, mert hiszik, hogy e két energia együttes hatására lesz harmónia az Univerzumban..
-- Az esszénusok tudták és várták is a Messiás megérkezését. Jézus az esszénusok szerény és áhítatos testvéri közösségében nőtt fel és nevelkedett. Álljon most itt példaként néhány esszénus és krisztusi tan összevetése egymással, amelyből kiderül az egyértelmű egyezés.. - Az esszénusok nem kereszteltek. Jézus sem. - Az esszénusok elhatárolták magukat koruk teológusaitól, a szadduceusoktól és a farizeusoktól. Jézus is ezt tette. - Az esszénusok Isten kedvére valónak tartották a jámborságot és alázatosságot. Jézus is.. - Az esszénusok azt mondták, az embernek úgy kell szeretnie felebarátját mint önmagát. Jézus szinte minden beszédének is ez volt a vezérmotívuma. - Az esszénusok a "fény fiairól" beszéltek, és ezzel szemben a "sötétség hatalmáról" is.
-- Jézus is használta ugyanezt a metaforát beszédeiben, példázataiban. - Az esszénusok figyelmeztettek a "tüzes végítélet" eljövetelére is. Jézus is ezt tette. - Az esszénusok az "igaz lelket" hirdették és az "örök élet" ígéretét hangoztatták. Jézus is ezt tette mindig. Jézus felnőve és nagykorúvá válva már meglett férfiként elhagyta az esszénusok közösségét, és önálló prédikátorrá vált. Ezután önállóan és egymagában járva oktatott, tanított, gyógyított, és művelt csodákat..
-- Feltehető az, hogy a városlakók a suttogó pletykák révén tudták azt, hogy Jézus az esszénusok közösségéből való, ő fény gyermeke. Egy olyan tiszta lélek, aki életelveit, jámborságát, becsületességét, szeretetét képes a politika fölé emelni. A rómaiak hosszú ideig ártatlan prédikátornak tartották, mivel ők mások vallásával nem igen foglalkoztak. Ezután valamikor valaki - talán a zsidó felső társadalmi réteg egyik tagja - ráirányította a megszálló hatalom figyelmét a kétélű helyzetre. Ezután Jézust közös erővel háttérbe szorították.

A Krisztusi Tanításokról

-- Jézus elsősorban példázatokban tanított, amelyek képeit a mindennapi egyszerű életből merítette. Ilyenek például a magvetés, a földművelés, a halászat, a boldogság, a lakodalom, a juhok, mint Isten bárányai. A példázatok alapján hallgatóságát újragondolásra késztette a mennyek országáról..
-- A beszédek értelme azonban rejtve marad mindazoknak, akik Isten országának gondolataira nem voltak nyitottak. A Krisztusi tanítások mindmáig örök érvényűek, axiómák, azaz sarkigazságok. Aki ezen igazságok lényegébe behatol és azt magáévá teszi, az a Mester tanításai szerint szintén Mesterré válhatik, ez a Mestergondolat...
-- Jézus önmagáról ezeket tanította: -- "Én vagyok a Krisztus, az áldott Isten Fia". -- "Én vagyok a Messiás". -- "Én vagyok az élet kenyere. Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki ebből a kenyérből eszik, örökké él". -- "Én vagyok a világ világossága. Aki követ engem, nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága".
-- "Én felülről vagyok, nem vagyok ebből a világból". -- "Én vagyok a juhok ajtaja". -- "Én vagyok az ajtó: aki rajtam keresztül megy be, üdvözül". -- "Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért". -- "Én és az Atya egy vagyunk". -- "Én vagyok a föltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is halt, élni fog". !.
-- "Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam". -- "Én vagyok az igazi szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert nálam nélkül semmit sem tehettek". -- "Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég". -- "Legyetek tökéletesek ahogy a ti mennyei atyátok is tökéletes". -- "Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek".
-- Ez okból tanította a Mester az ő tanítványait imádkozni is. Az imádság tulajdonképpen egy gondolatkoncentráció, ezt egyöntetűen így magyarázzák a régi bölcsességkönyvek, Zoroaszter Zend-Avesztája is. A gondolat központosításnak az igazság útján szükséges haladás megkönnyítése szempontjából megalkotott leggyönyörűbb és tartalom tekintetében legkoncentráltabb formája a Krisztusi miatyánk.
-- "Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, megszenteltessék a te neved". A haladókban az Isten szikrája kerül kibontakozásra, a tökéletesség. Az Isten mindenütt jelenlévő, ez okból valamennyi és örök léte. "Én és az Atya egy vagyunk" - tanította a Mester. Hirdette azt is, hogy a mennyeknek országa ti bennetek van. A mi atyánk tehát a mi egyéni törekvésünk, Isten szikrájának kibontakozása, valamint a törvény követése teheti lehetővé a tanítvány fejlődését..
-- Ez ama legnagyobb ideál, amelynek elérése teljes erőnkből kell törekednünk, mert a legfőbb tanítás úgy szól: "Legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei atyátok is tökéletes". Tehát a bennem rejlő Isteni szikra, akarás és eszmény, te vagy előttem a legszentebb, törekvésem célját elérésed képezi. "Jöjjön el a te országod". A mennyeknek országa bennetek van, ez a tanítás..
-- Ha célom elérése, törekvéseim és akarásom révén folyamatba jöhetnek, átalakulásom kezdődött meg, és a gondolatvilágomban végbement változások révén a tökéletesedésre képes ember bontakozott ki belőlem. Egyéniségemben a Krisztusi újjászületés indult meg. A tanítás szerint már abból a világból való vagyok, ahol az emberiség tömegei vakon, gondolkozás nélkül rohannak a vesztükbe, hanem ama másvilágból, ahol az igazságról tudomást szerzett egyén fejlődése és akarása szerint megy végbe..
-- A Krisztusi szeretet, a legmagasabb fokú szeretet. A Krisztusi fokon érvényre jutó szeretet Isteni eredetű, tehát mindig és mindenhol jelenlévő. Az ettől áthatott ember szenvedést nem okoz sem embertársának, sem állatoknak, sem növényeknek, a belőle áradó jó az ilyen törekvést lehetetlenné teszi, a másiknak csakúgy mindig jót kíván mint önmagának..
-- Jézus Krisztus Mester volt. A Mester szint elérése mindenki számára elérhető. A Mester a mindenségi bölcsességtengerből kimeríthető tudás létfokozata. A Krisztusi tökéletesség nem csak Jézus Krisztus számára volt fenntartva. Ez minden emberi élet célja és valós lehetősége, az oda vezető út pedig a szeretetteljes, és az önként vállalt szolgálat útja.

A Krisztusi Példázatok

-- Krisztus példázataiban ugyanaz az elv látható, mint ami földi küldetésében megmutatkozott. Magára vette természetünket, és közöttünk élt, hogy megismerhessük isteni jellemét és életét. Az Istenség az emberben tárulkozott fel, a láthatatlan dicsőség látható emberi alakban jelent meg. Az ember megismerkedhetett az ismeretlennel azáltal, amit már ismert. A mennyei dolgok földiek útján tárultak fel. Isten emberi alakban nyilatkoztatta ki önmagát. Így volt ez Krisztus tanításaiban is: az ismeretlent ismert jelenségekkel, a mennyei igazságokat az élet jól ismert dolgaival szemléltette..
-- A természetből merített tanításaival Krisztus saját keze alkotásairól beszélt, amelyek tőle kapták tulajdonságaikat és képességeiket. Eredeti tökéletességében minden teremtett dolog Isten gondolatát fejezte ki. -- A magvető: "Csak a jó földbe került mag hoz sokszoros termést. A magvető által elszórt magok köves talajon és tövisek közé szórva nem hoz olyan termést"..
-- A búza és a konkoly (gyom): "Az, aki a jó magot veti, az Emberfia, a szántóföld a világ, a jó mag a mennyek országának fiai, a konkoly a gonosz fiai, az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög; az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok.
-- Ahogyan tehát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén. Az Emberfia elküldi angyalait, és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt, és a tüzes kemencébe dobják őket: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Akkor majd az igazak fénylenek Atyjuk országában, mint a nap. Akinek van füle, hallja.!"
-- A mustármag: "Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember, és elvet a szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között." 
-- A Jó pásztor: "Bizony, bizony, mondom néktek: aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló; de aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik." 
-- Az eltévedt juh: "Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, és eltéved közülük egy, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyekben, és nem megy-e el megkeresni az eltévedtet? Ha azután megtalálja, bizony mondom néktek, jobban örül neki, mint annak a kilencvenkilencnek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül."
-- A képmutató ítélkezés: "A vak vezetheti-e a világtalant? Nem esnek-e mind a ketten verembe? A tanítvány nem feljebb való mesterénél; aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Miért nézed a szálkát atyádfia szemében, a saját szemedben pedig nem veszed észre a gerendát? Hogyan mondhatod atyádfiának: Atyámfia, hadd vegyem ki szemedből a szálkát! - mikor a saját szemedben nem látod a gerendát.?.
-- Képmutató, előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát atyádfia szeméből.!. Ne ítélkezz, hogy ne ítéltess." -- Ne féljetek: "Ne aggódjatok életetekről, hogy mit esztek, vagy mit isztok, hogy mibe öltöztök...Nézzétek az ég madarait! nem szántanak, nem vetnek, nem aratnak és mégis megélnek, ti is így cselekedjetek." -- A Gazdagokról: "Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak bejutni Isten országába."

Jézus az Esszénus Gyülekezetben

-- Jézus születése előtt, valamint az ő idejében három fő vallási irányzatú csoport létezett a közel-keleten: az esszénusok-, a farizeusok-, a szadduceusok-. E három csoport közül talán az esszénusok életét és tevékenységét veszi körül a legtöbb titok. Az esszénusok magukat a "fény gyermekeinek nevezték". E jelmondatuk utalt arra, hogy világosságot kell hozni a sötétségbe, szeretetet, segítséget és tiszta tudást. Elterjedt az a nézet, hogy az esszénusok egy kis, elszigetelt közösséget alkottak a Holt-tenger környékén, ez azonban nem így volt. !.
-- Flavius Így ír: "Minden városban vannak házaik, szerte palesztínában...e házakban szállnak meg és kapnak ellátást, amikor úton vannak". Plinius említi az egyik esszénus közösséget, akik a Holt-tenger mentén élnek. Őket nevezhetjük a qumráni közösségnek, de Szíriában és Egyiptomban is éltek esszénusok. Az egyiptomi testvéreket terapeutáknak, vagy másként gyógyítóknak nevezték. A terapeuták központja Alexandria volt, amely az ókori világ legnagyobb könyvtáráról nevezetes. Itt sajátították el a gyógyítás tudománya mellett a filozófiai ismereteket is.
-- Ahogyan Philón megjegyzi: "gyógyítók, aszkéták és filozófusok voltak egyben". Életszemléletük így jellemezhető: "Ne gyűjtsetek kincset a földön, hanem a mennyben, ahol moly meg nem rágja, rozsda el nem emészti". Mit is írnak magukról a mai esszénusok.
-- Az esszénusok: "A fény gyermekei" akik világosságot hoznak a sötétségbe. A 2000-ben alakult esszénus keresztény közösség, melyhez vallástól, felekezeti hovatartozástól, életkortól függetlenül bárki csatlakozhat, aki elfogadja és éli az egyház eszméjét.
-- "Hitünk alapja az angyalokkal való, feltétel nélküli együttműködés, kommunikáció, hasonlóan a Jézus idejében élő esszénusokhoz. Feladatunknak tekintjük a feledésbe merült esszénus kultúra és tudás felelevenítését, hogy azt az emberiség javára fordíthassuk.
-- Papjaink - nők és férfiak - akik a család, a mindennapi munka mellett vállalják, hogy spirituális tudásukat az emberek javára fordítják. Nem közvetítők Isten és ember között, hanem segítők"..
-- "Hisszük, hogy minden ember ugyanannak az egy Istennek a teremtménye. Mindannyian Isten gyermekei vagyunk és az emberiség nagy családjába tartozunk. "Minden és mindenki Egy" - egy az eredetünk, és egy a célunk: visszatérni az összes lélekkel Istenhez..
-- Számunkra fontos az egyén szabadsága, és hogy ezt megélje, megélhesse. Hiszünk Égi Atyánkban, Föld Anyánkban és angyalaikban, és az isteni gondviselésben. Hiszünk Jézusban, Máriában, akik maguk is esszénus mesterek voltak.
-- Hisszük, hogy semmi nem történik véletlenül, mert bármi is történjen, az azért van, hogy fejlődjünk általa: "Ne az én, hanem a Te akaratod legyen meg Uram". Hisszük, hogy minden, ami él közelebb áll Istenhez, mint az írások, dogmák, melyek élettelenek, számunkra a HIT örömteli és szeretetteljes lehet.
-- Esszénus gondolkodás szerint a mi templomunk maga a test - "Isten országa bennetek van." -, és a Föld Anyánk adta természet. Imáinkban megszólítjuk Égi Atyánkat és Föld Anyánkat is, mert hisszük, hogy e két energia együttes hatására lesz harmónia az Univerzumban."

-------------------------------------------------------------------------

Arámi Miatyánk

-- Az eredeti Arámi Miatyánk, ahogy azt Jézus Krisztus az anyanyelvén,
arámi nyelven mondta el és tanította a sokaságnak..
-- Ahogy azt Jézus, Jósua, Jesse, Jehova, Élisa, Ehisza, Asaph, Avalosa,
Ashvagosha, a földre született: Kristály--Ős, azaz: Krist--Us, - mondta..

Arámi Miatyánk

Kozmosz Anyja, Atyja,                                         Abún d basmája.
Te teremtettél mindet,                                          Netkádás smák.!
Ami a Fényben mozog.                                       Téte melkútáh.!
Gyújtsd egy pontba fényedet Mibennünk.!         Névé cevianná ajkanná
Teremtsd most meg,                                            D' basmájá af bárá.!
Egységed uralmát,                                               Havaán láma
Hogy a Te Egy Vágyad,                                       D' szemkanán javmáná.!
A miénkkel cselekedjék,                                      Vasbvohlán
Miképpen minden fényben,                                 Havbuáin ajkáná
Aképpen minden alakban is!                              Daf hnan sbvokán
Mindennap add meg nekünk,                             I haijabain
Amire szükségünk van,                                       Velá tahlán
Kenyérben és szellemi látásban!                       Lé ineszíná.
Oldd ki hibáink szálait,                                         Elá pacán min bisá.
Melyek kötve tartanak minket,                             Metul dilakí malkúta
Amiként mi is eloldozzuk,                                    Uatesbétá I álám alnún.
Azokat a kötelékeket,                                           
Amelyekkel másokat tartunk!
Egyesítjük a Mennyet és a Földet.
Teljesítjük igazi célunkat,
Az egység  és a tenni vágyás szeretetét,
Amely korról korra megújul.
Hittel és bizalommal megpecsételve,
Egész lényünkkel megerősítjük mindezt.