"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Morfogenetikus mezők világa - Ruppert Sheldrake

2019.12.26 14:23

 

A Morfogenetikuskus mezők világa.

A Morfogenetikus mezőkkel kapcsolatosan: Rupert Sheldrake a Cambridge-i egyetemen kezdte kutatásait. A tudós kutatásai folyamán megállapította, hogy minden élőlényt összekötnek ezek a mezők és ezzel magyarázható a telepátia jelensége is. Ő ezt a láthatatlan mátrixot - "morfogenetikus mezőnek" - nevezte el.. A morph=forma és a genezis=létrejövés szavakból.

Képtalálat a következőre: „campo morfogenetico”Képtalálat a következőre: „campo morfogenetico”


A Morfogenetikus mezők

-- A Morfogenetikus mezőkkel kapcsolatosan: Rupert Sheldrake a Cambridge-i egyetemen kezdte kutatásait. A tudós kutatásai folyamán megállapította, hogy minden élőlényt összekötnek ezek a láthatatlan mezők és ezzel a kötelékkel magyarázható a telepátia jelensége is. A telepatikus képesség például, amikor megérezzük, ha valaki hátulról mereven néz bennünket.
-- A kutatásai során egyértelmű bizonyítékait találta annak, hogy a Matrix-információs mezők, magasan túlszárnyalják a rezgések világát. Sheldrake ezt a láthatatlan: mátrixot "morfogenetikus mezőnek" nevezte el. A morph=forma és a genezis=létrejövés szavakból.
-- Sheldrake szerint most egy evolúciós univerzumban élünk, ahol már nem lehetséges tagadni tudományos és szeptikus téren sem, hogy minden mindennel összefügg, helyesebben szólva mindenki mindenkivel. A mátrix tehát létezik, mindez a mátrix meglétének bizonyítéka.
-- A professzor szerint ugyanis a jelen tevékenységi mintáit meghatározzák a múltban bekövetkezett minták és ezek alapján minden egyes egyén, vagy egyed, legyen az bármilyen élőlény a világon, a kollektív emlékezet részét képezi, annak hordozója és továbbadója is egyben.
-- A szokások természetes szelektálása örökletes testi, érzelmi, mentális és kulturális téren is. A legkülönlegesebb azonban, hogy ezek a morfikus területek képesek a körülöttünk lévő organizmusok, élőlények útján úgy hálót alkotni, ha az adott egyedek között rendkívül nagy távolság van. A megérzés, a telepátia nem paranormális tevékenység, hanem ha úgy tetszik, a mátrix meglétének bizonyítéka.
-- 2012-ben írt The Science Delusion című könyvében szembe ment a modern tudomány dogmáival és új tudományos módozatokat ajánlott a tudományos világ figyelmébe, ezzel a forradalmi tudományról szóló írásával pedig a Brit Tudományos és Orvosi Hálózattól az Év könyve díját is elnyerte. 2008-tól 2013-ig Bécstől New Yorkig világszerte több, mint 29 egyetem hívta meg előadást tartani újító tudományos elképzeléseiről.
-- Sheldrake 15 évig kutatta a növények alakfejlődését, reprodukcióját, ám arra a következtetésre jutott, hogy mind a növények, mind az állatok, azaz az élővilág egészére igaz, hogy a fejlődés egyetlen fázisa sem elkülöníthető a morfogenetikus mezőktől. Ha a sejtek osztódnak és, ha e osztódás a tulajdonságok öröklésével valósul meg, miért ne lehetne tovább vihető maga a tudás is?
-- A részletes tudományos magyarázattal alátámasztott morfogenetikus mezők elméletében a professzor szerint megvalósul az idegrendszer aktivitásának mezők általi rendszerezése úgy, hogy egy ún. morfikus rezonanciával öröklődik minden információ, így a kollektív, ösztönös emlékezet minden egyes faj individuumában jelen van.
-- Ez biztosítja a viselkedési minták gyorsabb terjedését, átvételét, mint ahogyan azt is, hogy nem szükséges memorizálni az adott faj létfenntartásához szükséges emlékeket, mert azok meghatározó része már eleve adott, vagy önkéntelenül átvesszük környezetünktől.


A Morfogenetikus mátrix létezése

-- Sheldrake ezt a láthatatlan mátrixot: "morfogenetikus mezőnek" nevezte el, a  morph = forma és a genezis = létrejövés  szavakból. E mező működése a távolrahatást is tartalmazza, mind térbeli, mind időbeli jelentésben. Az időn kívül eső fizikai törvények által determinált formáktól eltérően a morfogenetikus mező az időn átterjedő morfikus rezonanciától  függ. Ez annyit jelent, hogy a morfikus mezők átterjednek a téren és időn, s az események képesek hatni a bárhol, más időben végbemenő eseményekre.
-- Ennek egy példáját mutatja be Lyall Watson: "Lifetide: The Biology of Consciousness" (Életáradat: a tudat biológiája) című könyvében, amelyben leírja a népszerűen csak " a századik majom elvének"  nevezett elméletet. Watson azt látta, hogy miután majmok egy csoportja megtanult egy bizonyos viselkedést, más szigeten élő majmok a kommunikáció  "normális" módjának lehetősége nélkül egyszer csak szintén tudták ugyanazt a viselkedést.
-- Dr. David Bohm a  "Revisions"  című folyóiratban azt állítja, hogy ugyanez igaz a kvantumfizikában. Leírja, hogy az Einstein-Podolsky-Rosen kísérlet szerint van helyhez nem köthető, vagy szubtilis kapcsolat a részecskék között. Azaz a rendszernek egy kollektivitása, amit nem tulajdoníthatunk csupán e részecske sajátjának, hanem az egésznek. Emiatt bármi, ami a távollévő részecskékkel történik, más részecskék alaki mezőjére is hatással lehet.
-- David Bohm továbbmegy, és azt állítja, hogy az  Univerzumot kormányzó időtlen törvényekről alkotott elképzelés úgy tűnik, nem tartható fenn tovább, mivel maga az idő is kifejlődött szükségszerűség része".
-- Rupert Sheldrake a következő következtetésre jut: " A kreatív folyamat, mely új gondolatokat szül, s amelyek segítségével új teljességre bukkanhatunk, hasonló az alkotó valósághoz, mely az evolúciós folyamat során nyújt lehetőséget új teljességek felmerülésére. Az alkotó folyamat úgy tekinthető, mint különálló dolgok egymáshoz kapcsolódása útján létrejött komplett és magasabb szintű egészek következő fejlődési állomása."
-- Morfogenetikus energia, mátrix, vagy hívjuk, ahogy akarjuk. Döbbenetes esetek a kollektív tudat létezéséről a 2005 óta világviszonylatban bestseller-listás professzor elmélete nyomán. Számtalan kutatási területen vizsgálta az addig megmagyarázatlan jelenségeket: az állatok telepatikus képességétől az élőlények előérzetén át a kismamák és gyermekek közötti telepátiáig.


A Morfogenetikus mezőről: Barbara Brennan

-- Barbara Brennan így foglalja össze a "Morfogenetikus mező" meghatározásának történetét: "Sheldrake a " A new science of life"  - "Az élet új tudománya" című művében felveti, hogy valamennyi rendszert az energián és az ismert anyagi tényezőkön kívül láthatatlan szervezőerők is irányítják. Ezek okozati mezők, mivel a forma- és viselkedés- minták előképeiként szolgálnak."
-- "E mezők nem a szó normális értelmében vett energiával bírnak, mivel hatásaik átjutnak a tér és idő gátjain, ami a normális energia áramlásában akadályt jelentene. Távoli hatásuk éppoly erős, mint közelről gyakorolt hatásuk.
-- E hipotézisnek megfelelően bármikor, ha egy faj egyede elsajátít egy új viselkedési mintát, ez megváltoztatja az adott faj oksági mezejét, legalábbis enyhe mértékben. Ha e viselkedés elég sokáig ismétlődik, akkor " morfikus rezonanciája"  kihathat az egész fajra.
-- Minden sejtünk magában hordozza a teljes genetikai programot. Testünk egy bizonyos alapminta szerint építkezik. Ez tudományosan elfogadott tény.
-- Ahogy a testünknek létezik egy genetikai térképe, ugyan úgy az egész létezésnek is van egy rendező elve egy hologramja, bizonyíthatóan de mégis számunkra láthatatlanul.
-- Számos olyan dologra is magyarázatot ad a morfogenetikus mező elmélete, amelyekre egyenlőre nem tudunk jobbat, mint például a telepátia, a távolba látás, távgyógyítás.
-- Igazából nem fontos tudni, hogy hogyan működik, de az ember kíváncsi és folyton magyarázatot keres, mindenre. Sok esetben csak akkor "hisz" ha kézzelfoghatóvá tudja tenni a megfoghatatlant.
-- Pedig a hitnek éppen az a lényege, hogy nem látható, nem megfogható és mégis működik bennünk és rajtunk kívül. A mindenáron tudni akarók számára olvasható itt néhány tudományos tény a teljesség igénye nélkül.


A Morfogenetikus mezőről: Bert Hellinger

-- Bert Hellinger: "A forrás nem kérdi, merre visz az útja" című könyvében így fogalmaz a családfelállítás alapjait magyarázó erőtérről.
-- "A családfelállítás során egy erőtér alakul ki. Aki az egyik családtag képviselőjeként belép ebbe az erőtérbe, úgy érzi, úgy viselkedik, mint aki ehhez az erőtérhez, családhoz tartozik. Ez más esetekben is megfigyelhető. Sokan megtapasztalják, hogy belépnek egy csoportba, egyszerre másként gondolkodnak, mint a csoporton kívül, és másként éreznek, mint a megszokott környezetükben. Az ember azonnal érzékeli az erőteret és alkalmazkodik hozzá.”
-- Bert Hellinger és Rupert Sheldrake, az Első Nemzetközi Család- és Rendszerfelállító Konferencián (2003 Wiesloch) egyetértettek abban, hogy a Sheldrake által morfogenetikus mezőként leírt jelenség megegyezik a Hellinger-módszer által a családfelállításoknál használt, szellemi mezőnek nevezett jelenséggel.
-- Szerinte a természet törvényei állandó ismétlődésekből állnak. A mező önmagában nem tudja a keletkező „hibákat kijavítani”, a rendet helyreállítani, ezért egy új, kívülről jövő impulzusra, szellemi erőre van szüksége. Ezen az elméleti alapon működik Hellinger magyarázatában a család felállítás.
-- Ezekben a sorokban ott van a remény is, hiszen ha azt mondjuk, hogy valami újra van lehetőség az ismétlődéssel, akkor a felismert ismétlődési forma esetén egy külső szellemi ráhatást segítségül kérve, az új „megszületésére” valóban lehetőség van.
-- Ha ebben az energia mezőben pontként határozunk meg egy embert, akkor körülötte fodrozódik - az erő mozgásaként - az ő története; a családja és tágabban a teljes egészhez való viszonya. Az ő története vagy inkább az ő történése, mert ebben az energia mezőben jelen, múlt és jövő egybemosódik, nincs jelentőségük, tehát annak sem, hogy az odatartozók élnek-e, vagy nem, a régi történet ismert-e vagy már nem tartja számon a családi emlékezet.

A Morfogenezisről: Ruppert Sheldrake

-- Sheldrake szerint a morfogenetikus mező, melyet: László Ervin professzor úgynevezett pszi-mezőnek hív, felelős a telepatikus jelenségekért, C.G.Jung és Dr.Roberto Assagioli ezt a mezőt, kollektív tudattalannak nevezi. Ez  a pszichológiában nem járatos ember számára is ismert fogalom, legalábbis hallott már róla..
-- A „morfe” görög szó: struktúrát, formát jelent; a „genetikus” pedig a genesis szóból jön és annyit jelent: keletkezik. Hogyan jön létre egy ilyen mező? Sheldrake megfigyelte, hogy mindig, amikor valami újra van lehetőség, akkor ennek a mezőnek emlékezete van, és ugyanazt megismétli. Konkrétan egy-egy család későbbi leszármazottainak életében hasonló, vagy ugyanazon események következnek be.
-- Az az érzékelés egy teret és időt átható rezonancia által alakul ki. Az események ugyanúgy képesek rezonálni, mint a hang. Míg az események helyszínét morfogenetikus mezőnek, az ismétlődő események jelenségét pedig morfogenetikus rezonanciának nevezik.
-- A morfikus rezonancia elmélete azt állítja, hogy minden egyes faj esetében a DNS egyfajta hangolóként funkcionál, amely utasításokat kap az adott faj morfogenetikus mezőjéből az adott biológiai entitás típusára és összetevőire vonatkozóan.
-- A tudósok elismerik, hogy a biológiai szervezeteket és azok minden egyes alkotóelemét, egészen a legkisebb atomig, gyenge elektromágneses mező veszi körül. A morfogenetikus modellben a mező informálja a DNS-t, hogy milyen életformát hozzon létre az utasítások alapján.
-- Van a készüléken egy hangoló, amely rááll a megfelelő frekvenciára vagy csatornára, és lehetővé teszi a tévé számára, hogy vegye az adást. Ha tönkretesszük a készüléket, akkor csupán megfosztjuk attól a képességétől, hogy ráhangolódjon arra az információs mezőre, amelyik az adás jelének elektromágneses mezőjében van.
-- Sheldrake magyarázata szerint, ha darabokra törsz egy mágnest, akkor sok apró mágnesed lesz, amelyek mindegyike saját mezővel rendelkezik. A mezők az élet tulajdonságait hordozzák. Minden szervnek, szövetnek, sejtnek és struktúrának megvan a hozzátartozó mezője.
-- Sheldrake szerint ez határozza meg, hogy milyen szervek jönnek létre, és milyen tulajdonságokkal rendelkeznek. Az ő elképzelése szerint a te külső és belső tulajdonságaidat nem a szüleid DNS-én keresztül örökölted – ami egyébként a hardver -, hanem az emberi faj kollektív mezőjéből töltötted le az általános biológiai jellemzőket.
-- Sajátságos jegyeidet és furcsaságaidat pedig – legalábbis részben – szüleid specifikus morfikus mezejéből hívtad le. Ez a Mesterépítész terve, amely mintaként szolgál az „agyagkunyhó” elkészítésére.
-- Sheldrake a morfikus mező elméletét összekapcsolja a Jung által bevezetett archetípusok tanával. "Ha van egy tölgyfa, akkor kell lennie egy archetípusos mintának vagy formának, amelyik a tölgyfát reprezentálja." Azt állítja, hogy az emberiség kollektív tudattalanja szolgál az emberiség kollektív memóriájának a hátteréül. „Ezzel azt akarom mondani, hogy az egész univerzumban hasonló elvek működnek, nemcsak az emberi faj esetében.”
-- Sheldrake kijelentette, hogy a morfikus mezők mindenre hatnak a növények növekedésétől kezdve a madarak költözési szokásain át egészen a „kollektív tudattalanig – ahogy Jung nevezte.
-- „A morfikus mezőkkel kapcsolatban az a lényeg, hogy az általunk ismert természet változó és alkalmazkodó. Bármi, ami egy adott mintára valamilyen véletlen folytán hatást gyakorol, vagy befolyásolja azt, okozati hatással bír a természetre anélkül, hogy a fizika törvényeinek ellentmondana.”
-- Ilyen archaikus emlékezettel valamennyi élőlény rendelkezik. A „gilisztamező” például a növekvő giliszta embrión belül befolyásolja a sejteket és szöveteket, hogy a végeredmény a teljesen kifejlett, összetéveszthetetlen földigiliszta legyen. Ami a gilisztánál vagy a teknősbékánál működik, az Sheldrake szerint vonatkozik azokra a szociális mezőkre is, amelyek élőlények egy-egy csoportján belül szervezik és koordinálják az egyedek magatartását. Ennek köszönhető például az az alakzat, amelyben egyes madarak repülnek. Minden egyes morfikus rendszer, mondjuk egy elefánt embrió, hasonló szervezetek sokaságához kapcsolódik, ebben az esetben az elefántősökhöz. Ilyen módon minden egyes elefánt visszanyúl a faj egyesült emlékezetéhez, és egyben maga is gyarapítja azt. Az emberek esetében ilyenkor beszélünk arról a közös ősemlékezetről, amelyet Jung kollektív tudattalannak nevezett.
-- „A morfikus energia ösztönös és kollektív emlékezetet közvetít” – állítja Rupert Sheldrake professzor, akinek szavait mindaddig erős kétkedéssel fogadta a tudományos és laikus világ, amíg 2005-ben komplex elméletét alátámasztva egészen egyedülálló gyűjteményét hozta létre mindazoknak az eseteknek és megannyi speciális kutatási eredményeinek, amelyek alátámasztják: a morfogenetikus mező létezik.
-- Azaz létezik a kollektív emlékezet és a kollektív tudat, amelynek köszönhetően kölcsönösen tudást, érzéseket, megérzéseket, emlékezetet, gondolatokat közvetít egymásnak minden élőlény a világon.