"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Káma-Sútra, a Szerelem-Művészete - Mallanaga Vátsjájana

2021.02.22 13:25

 

Káma-Szútra, a Szerelem-Művészete.

A Káma-szútra kifejezés szanszkrit, jelentése: "a Szerelem művészete", a "Szerelem tudománya”, az emberi szexualitás kultúrájának ősi, indiai, szanszkrit nyelvű összefoglalója, Vátszjájana indiai filozófus örökbecsű műve.

    

A Káma-Szútráról

-- A Kámaszútra az élet érzéki örömeinek egyik legősibb keleti könyve, jelentés tartalmában azonban túlmutat a nyugati fogalmak szerinti „szexuális tankönyv” fogalmán, valójában az életre tanító mű.
-- A Kámaszútra az erotika művészetének, a testi örömök műfajának kiemelkedő és világhírű alkotása. A mű körülbelül a 3. században keletkezett, az akkor élt Vátszjájana munkája. Ez a könyv elsősorban a városi és falusi jómodú rétegeknek íródott. Vátszjájana elsősorban az elegáns házakban élő művelt férfiaknak és asszonyoknak szentelt a művében nagyobb figyelmet.
-- A Kámaszútra szanszkrit nyelven íródott, a Kámaszútra nem népmese, nem szextankönyv, hanem inkább egy olyan mű, amely felkészíti az embereket mindennapi életre, ráadásul az egyik legfontosabb és legélvezetesebb részére, az erotikára.
-- Kámadévát az indiai, hindu mitológiában a szerelem, a szexualitás, a kozmikus vágy és a teremtőerő istenének tartották. A szanszkrit káma szó jelentése szerelem, kéj, míg a Déva Istent jelent.
-- A Kámaszútra az indiai szerelmi kultúrának nem az egyetlen gyümölcse.!. Az -Ananga Ranga, a -Sukaszaptati és a -Gíta Govinda mind-mind az erotika művészetébe, vagy ha úgy jobban tetszik, tudományába avatnak be minket. műfordításai gyakran válogatás alapján vagy közvetítő nyelv segítségével készültek, nem pedig az eredeti műből. Jelenleg sokféle szöveg változat van forgalomban, és ezeknek megfelelően az értelmezés is voltozó lehet.    

Káma-Szútra, a szerelem tudományának története

-- Az indiai kultúra a szexualitást sosem kezelte tabuként, de a szexuális nyitottság főként a házas életen belül, vagy egyes vallási rítusok során nyilvánul meg (tantrizmus). Az indiai család modell kifelé zárt, az indek magánélete, öltözködése szemérmes. Az erotikus kérdéskört azonban számos művészeti alkotásban, tanulmányban, értekezésben dolgozták fel a képzőművészek és a tudósok. A szexuális teremtés aktusa, a férfi és a nő, ők ketten az élet létrehozói. Ezért a házasságon belüli kapcsolat tökéletesítése, a közös gyönyör elérése az élet egyik legfőbb célja. Az indek ennek ismeretében fejlesztették a szerelem tudományát.
-- Az ősi India szexuális nyitottságát a templomok erotikus szobrai (Khadzsuráhó) is bizonyítják. Az utazásairól ismert Ibn Battúta, akinek az útleírásai az indiai történetírás számára is nagy jelentőséggel bírnak, leveleiben megörökítette: 1335-ben tett utazását Khadzsuráhóba. Feljegyzései szerint a templomokat tömegek látogatták, az emberi szexust az istenek áldásos tevékenységének tartották.
-- A hinduizmus alapvető forrásai a védák (Véda, azaz tudás). Nem egy ember alkotása, hanem évezredek során formálódó hit tételek összessége. Kámadévát, a szerelem istenét a védikus korban a kozmikus vágy vagy a teremtő erő megtestesülésének gondolták, olyas valaminek, ami elsőként bontakozott ki a mindent megelőző káoszból, s létével megalapozta a teremtés további aktusait. Később vonzó ifjú lénnyé vált, aki szerelem hozó virág nyilakat lövöldöz: íja cukornádból van, a húrt egymásba kapaszkodó méhek alkotják. Az istenek egy alkalommal rávették Kámadévát, hogy gerjessze fel Sivában a felesége, Párvati iránti vágyat. Isteni ölelkezésük ezer éven át tartott. Egy szolgájuk kileste őket, és lehozta a földre a szeretkezés tudományát.
-- Az emberi szexualitás és örömszerzés útmutatója ősi műfaj az indiai kultúrában. A mítosz szerint a „teremtmények Ura” – amikor megalkotta a férfiakat és a nőket – törvényekbe foglalta létezésük viszonyait, ami a dharmát, az arthát és a kámát illeti, azaz a vallást, a vagyonszerzést és a testi szerelmet. Százezer fejezetben írta elő számukra, hogyan tartsák meg parancsolatait. A legősibb ismert írásba foglalása ezeknek a legenda szerint:
-- Manu Szvájambhuva, a legendás bölcsnek, Brahmá isten fiának műve, aki a dharmára vonatkozó törvények egy részét rögzítette; Brihaszpati műve, ő az arthára vonatkozóakat gyűjtötte össze; a káma törvényeit pedig Nandin Mahádéva írta le ezer fejezetben.
-- Mahádéva művének ötszáz fejezetre rövidített változata Uddálaka fia, Svétakétu Auddálaka, a Kr. e. 8. században élt filozófus munkája (ő igazolhatóan történeti személy). A mű még így is nagyon terjedelmes volt, ezért a Páncsálabeli Bábhravja újabb átdolgozást készített 150 fejezetben. Az ő kivonatos alkotását később újra és újra feldolgozták és tömörítették.        

A Káma-Szútra fordításai

-- A teljes szanszkrit szöveg alapján készült angol fordítás 1883-ban jelent meg először az akkori Benáreszben (ma: Varánaszi), újabb kutatások szerint meglehetősen szabadon értelmezve a szöveget.
-- Ezt a mérvadó angol fordítást követi a Baktay Ervin által létrehozott mű. Egyes források feltételezik, hogy a magyar kiadásban 1920-ban először megjelent könyv német fordításokat is felhasznál, sőt van egy olyan szakasz benne, amely a szanszkrit szövegben nem fordul elő.
-- Mivel bonyolult és meglehetősen megközelíthetetlen szanszkrit stílusban íródott, a Kámaszútra évszázadok során az érthetetlenség homályába veszett, és csak a 19. század vége felé került sor arra, hogy kiemelkedjen az indiai szöveges hagyományok sorából. Az eredeti szöveg legelterjedtebb fordítása Sir Richard Burton világutazó nevéhez fűződik, aki indiai útja során fedezte fel a Kámaszútra szövegét. Simon Róbert és más orientalisták kutatásai szerint a fordítás több ember nevéhez kötődik. Valójában a könyvet: Foster Fitzgerald Arbuthnot fordította le, két indiai tudós, Bhagvanlal Indraji és Shivaram Parshuram Bhide segítségével. Burton stilizálta a könyvet és megszervezte a magánkiadást. Nyomtatásban a Káma-Szútra: 1883-ban jelent meg. Ebből az angol nyelvű változatból fordították le több nyelvre, mellőzve az eredeti szöveget. A szanszkrit nyelvet abban a korban már holt nyelvként tartották számon. A könyvet az indiai olvasók is az angol fordítás hindi változatából ismerték meg.
-- Baktay Ervin 1920-ban fordította le magyarra, a könyv ezer példányban jelent meg. A kor prűd szelleme miatt csupán egyéni megrendelésre lehetett kapni, és postai kézbesítéssel jutott el az olvasókhoz. 1947-ben a „Barka” Kiadó vállalatnál jelent meg sorszámozott kiadásban, Káma-szútra (Régi hindu ars amatoria) alcímmel, Budapesten.
-- A Kámaszútra a szexualitás „eredeti tanulmánya”, ez lett a forrása minden későbbi összefoglaló műnek, beleértve a 15. században keletkezett Anangarangát is, amelyet a Kámaszútra egy módosított változatának tekinthetünk. Ez a könyv jelentős mértékben támaszkodik Vátszjájana alapvető elveire, ugyancsak Burton fordította le, két évvel a Kámaszútra kiadása után jelent meg, 1885-ben.
-- Mallanaga Vátszjájana egyetlen műve, a Kámaszútra, 1250 verset tartalmaz, 36 fejezetből áll, amelyek további 7 részre oszthatók. A mindennapi életre tanító könyvek közé tartozik, különböző témák szerint rendszerezve mutatja be a tanításokat. A rendszerezés ebben a korban a politikai művek sajátossága volt. Az „Általános kérdések” fejezeten belül megfigyelhetjük, ahogy érvek és ellenvetések formájában vezet rá a helyes megoldásra. Gyakorlati tanácsokat ad, érzelemmentes formában. Baktay Ervin fordítása az alábbi hét részre osztja a gyönyörök könyvét.

A Káma-Szútra témaköreinek hét fő szakaszra osztása

1. Szádhárana („Általános Kérdések”) – Csárájana kidolgozásában.
2. Számprajógika („A Szerelmi Gyönyör”) – Szuvarnanábha kidolgozásában.
3. Kanjászamprajuktaka („A Feleség Szerzésről”) – Ghótakamukha átdolgozása szerint.
4. Bárjádhikárika („A Magunk Feleségéről”) – Gónardíja átírásában.
5. Páradárika („A Mások Feleségéről”) – Gónikáputrától.
6. Vaisika („A Kéjhölgyekről”) – Dattaka külön műben foglalta össze.
7. Upanisad („Bízalmas Tanítások”) – Kucsumára könyve.

-- E sokféle szerző sokféle eredetű munkáját fűzte egybe végül Vátszjájana, ez lett a legismertebb és legáttekinthetőbb indiai tankönyv a szerelmi tudományokról. Vátszjájana, aki egyébként nőtlen visszavonultságban élt, úgy tartotta, hogy az elmúlt korok összes szexuális ismereteinek összeállítása, számára egyfajta meditáció és elmélkedés Istenről.
-- A korabeli olvasó leginkább erotikus „felvilágosító” irodalomként ismerte meg a könyvét, a filológiai álláspont azonban számos tudományos rejtélyt vél felfedezni a mű körül. Az egyik ilyen vélemény szerint különös, hogy Vátszjájana korában a nők kiszolgáltatottak és jogfosztottak voltak, a mű mégis ennek a ténynek ellent mondva királynőként mutatja be őket. A férfiakat a műben úgy látjuk, mint akiknek egyetlen vagy legfőbb törekvése, hogy a nőket az aktusok során a legteljesebb nemi gyönyörhöz segítsék.
-- A mű nyelvezete, műfaji sajátosságai lényegesek. A szútra mint vezérfonal, műfaji sajátságai révén rövid tőmondatokban fogalmaz, összekötő szöveg nélkül. A korabeli tudományos értekező próza ezt a nyelvet használta. A mű fő szövege próza, a fejezetek végén két soros versikékkel, Baktay Ervin megfogalmazása szerint „szentenciákkal”, azaz költői nyelv töménységét segítségül hívó sommás bölcsességekkel.


Káma-Szútra

1. Első fejezet -- Szádhárana („Általános Kérdések”)

A három Földi erényről
-- Hogyan lehet a három földi értékre: - Erény, - Vagyon, - Szerelem, szert tenni. Az embernek, akinek élete igencsak rövid a világ mindenséghez képest, és általában száz évre terjed, gyermekkorában tanulmányokat kell folytatnia, hogy ismereteket szerezzen. Fiatal, azaz ifjú és érett korban feladatául a vagyon szerzést kell tekintenie, és foglalkoznia illik a szerelemmel, idős korában viszont a törvényeknek megfelelően kell élnie.
-- Tehát a három legfőbb életcélt az erényt, a vagyon szerzést és a szerelmet: - Dharmát, - Arthát, - Kámát a különböző életkorokban kell gyakorolnia úgy, hogy ezek összhangban legyenek egymással, és soha ne kerüljenek ellent mondásba. Egy szabályt azonban mindenképpen meg kell fontolni, és szem előtt kell tartani: amíg valaki igencsak fiatal, és nem ért még tanulmányai végére, addig próbáljon tiszta, önmegtartóztató életet élni. Az erényt, erkölcsöt (Drahmát) a Szentírás magyarázza. Artha nemcsak vagyon szerzést jelent, hanem a művészetek és tudományok elsajátítását is, valamint a megszerzett dolgok megóvását és gyarapítását.
-- A Káma a szerelem, valamint a megszerzett dolgok élvezete: -hallás, -tapintás, -látás, -ízlés, -szaglás, vagyis az 5- érzékszerv segítségével. Kámának nevezik a gyönyör tudatossá válását is. A Kámát maga a Természet is gyakorolja, benne van az egész Teremtésben, és sokan úgy gondolhatják, hogy nincs szükség könyvre a megtanulásához. Jó tanácsok arra vonatkozólag, hogyan szerezzük meg a három legfontosabb földi értéket, a Dharmát, az Arthát és a Kámát, mindezekkel együtt elnyervén a Móksát, vagyis az újjászületésektől mentes állapotot. Ha mindhárom érték egyaránt él bennünk, akkor a Dharma van a legfelső szinten, alatta az Artha, végül a Káma. A Királyoknál más a sorrend, náluk az Artha van legfelül, szintén változik a kéjhölgyeknél, akik foglalkozásuk miatt a Kámát teszik az első helyre.
-- A nemi élet olyan dolog, mely két résztvevőtől, a férfitól és a nőtől függ, s kívánatossá teszi, hogy a szerelemről szóló tankönyvek által tanított útmutatásokat együttlétükkor alkalmazzák. A testnek éppúgy szüksége van a gyönyörre, mint a táplálkozásra, egészen jogos tehát az utána való vágyakozás. Viszont az a helyes, ha az élvezeteket nem viszik túlzásba, mérsékletre és meggondolásra van szükség, és tartózkodni kell az olyan cselekedetektől, amely hogy a szerelmet megszerezze az erény és vagyon rovására vezetne. Mindenképpen bizonyos erőfeszítéseket kell tenni és megfelelő eszközöket alkalmazni ennek az elérésére, mert az olyan ember, aki nem cselekszik semmit, nem küzd meg semmiért, hanem várja, hogy a "sült galamb a szájába repüljön", sohasem lesz boldog.
-- Milyen tudományokat és művészeteket ajánlatos tanulmányozni Az embereknek tanulmányoznia kell a Káma-Szútrát, úgyszintén azokat a művészeteket és tudományokat, amelyek kapcsolatban állnak vele, egyidejűleg a erkölcsre és a vagyonszerzésre vonatkozókat is. Ajánlatos a fiatal leányoknak is megtanulni a Káma-Szútrát, a vele járó művészeteket és tudományokat, még azelőtt, mielőtt férjhez mennének. Ezt a tanulmányt férjük hozzájárulásával asszony korukban sem árt folytatniuk.
-- A Dharma mibenlétét az Upanisadok tárják elénk, ösztönözve, hogy tartsuk be a parancsolatokat és áldozzunk az isteneknek. Az Artha a tudományok és művészetek elsajátítása, a vagyon, a barátok, a föld megszerzését és ezek megtartásának, gyarapításának módjait tanítja. A Kámát a tapasztalt világfiak és a Káma-Szútra magyarázza.
-- A hatvannégy művészet tanulmányozása: Részletesen leírja, hogy a fiatal leányoknak meghitt barátnőjük segítségével már korán el kell sajátítaniuk bizonyos művészeteket, de a hatvannégy művészetet egyedül kell megtanulniuk. Úgymint, az éneket, táncot, írást, a rajzolást, a tetoválást stb., mindazokat a fontos dolgokat, melyeket a házasságban tudniuk kell. A világfi mindennapi élete, a ház vezetése, életmódja, szórakozásai. A nők osztályozása, barátnők és közvetítők. A szerelmi gyönyör, a  tánc művészet gyakorlása, a nyelveken szólás művészete.

A Káma-Szútra 64. művészete
A Káma-Szútrával, vagyis a szerelem művészetével összhangban szükség van a következő 64. művészetek tanulmányozására és tanulására, ez a Káma-Szútra 64. művészete.
-- 1. Ének.
-- 2. Hangszereken való játék.
-- 3. Tánc.
-- 4. Az ének, a hangszeren való játék és a tánc egyidejű társítása.
-- 5. Az írást és rajzolást.
-- 6. A tetoválást.
-- 7. Az istenképek öltöztetését és díszítését falevelekkel és virágokkal.
-- 8. Virágokból való ágyak s fekvőhelyek elrendezését vagy a virágok festői elszórását a földön.
-- 9. A fogak, köntösök, haj, körmök és a test festését és színezését.
-- 10. Színes üvegek elhelyezését a padlón.
-- 11. Ágyak készítését és szőnyegek, vánkosok elrendezését.
-- 12. A vízzel töltött üvegeken való zenélést.
-- 13. A víz felfogását és gyűjtését a vízvezetékekben, ciszternákban és víztartókban.
-- 14. A festést, elrendezést és díszítést.
-- 15. Rózsafüzérek, nyakláncok, virág-girlandok (virágfüzér) és koszorúk készítését.
-- 16. A turbán megkötését, kócsagforgók és virágcsokrok formálását és felillesztését.
-- 17. Színi jelenetek előadását. Színművészeti gyakorlatokat.
-- 18. Füldíszek összeállítását.
-- 19. Illatszerek készítését.
-- 20. Ékszerek és díszek ügyes elrendezését és a ruhák cicomázását.
-- 21. A varázslatot és ráolvasást.
-- 22. A kézügyességet.
-- 23. A konyhaművészetet.
-- 24. Édes és savanykás italoknak, befőtteknek és szeszkivonatoknak megfelelő illattal és színezéssel való elkészítését.
-- 25. Ruha szabást és varrást.
-- 26. Papagájok, virágok, forgók, szalagok, csokrok, labdák, szalagkötések készítését vászonból vagy fonalból.
-- 27. Talányok, betűrejtvények, mondatokba rejtet szavak, szójátékok és találós kérdések megoldását.
-- 28. Olyan játékot, mely versek ismétlésében áll: midőn egyik befejezte, a másiknak azonnal rá kell kezdenie, de úgy, hogy egy más verset mond, melynek első betűje ugyanaz kell hogy legyen, mint az előző vers utolsó betűje; aki elhibázza ezt, az veszített, és zálogot kell adnia, vagy elveszti betétjét.
-- 29. Az arcjáték és utánzás művészetét.
-- 30. Az olvasást, beleértve a szöveg éneklését és helyes hangsúlyozását.
-- 31. Nehezen kiejthető mondatok gyakorlását. Ez különösen a nők és gyermekek szórakozására szolgál. Feladnak egy nehéz mondatot, amit sebesen ismételni kell, úgyhogy a szavak gyakran felcserélődnek vagy rosszul ejtetnek ki. (Nyelvtörők)
-- 32. Kard- és botvívást, nyíllal s íjjal való gyakorlatokat.
-- 33. Következtetések levonásának, az érvelésnek és következtetésnek művészetét.
-- 34. Az asztalosmesterséget.
-- 35. Az építészetet.
-- 36. Az arany és ezüst pénzérmék, ékszerek és drágakövek ismeretét.
-- 37. A vegytant és ásványtant.
-- 38. Az ékszerek, drágakövek és gyöngyök színének ismeretét.
-- 39. A bányák ismeretét.
-- 40. A kertészetet; a fák és növények ápolását, koruk megállapítását és betegségeik gyógyítását.
-- 41. Kakas-, fürj- és kosviadalok vezetését.
-- 42. Papagájok és szajkók beszédre tanítását.
-- 43. Illatos kenőcsöknek a testen való alkalmazását, a haj bedörzsölését illatszerekkel és hajfonást.
-- 44. A titkos írásmódok ismeretét és a különbőz írásformákat.
-- 45. A szavak kiforgatását beszéd közben. Ez többféleképpen történhet. Némelyek megváltoztatják szavak kezdetét és végét; mások oda nem való betűket illesztenek minden szótag közé stb.
-- 46. Nyelvek és vidéki tájszólások ismeretét.
-- 47. Virágkocsik díszítését.
-- 48. Titokzatos ábrák rajzolását, igézetek és bűbájoskodások végzését, gonosz hatás ellen védő karperecek kötözését.
-- 49. Elmegyakorlatokat, mint pl. olyan versek ki egészítése, melyeknek csak egy részét ismerjük, vagy egy-két-három sor pótlása, miután a többi sort találomra különböző versekből ragadtuk ki, úgyhogy az egész összefüggő értelmet nyerjen; vagy rendbe szedni, visszaállítani egy vers szavait, amelyeket rendetlenül összevissza írtak le, elválasztva a hangzókat vagy kihagyva belőlük; vagy versbe szedni, prózába foglalni a jelekkel vagy jelképekkel kifejezett mondásokat; és még sok hasonló.
-- 50. Versek költését.
-- 51. A szótárak és szógyűjtemények ismeretét.
-- 52. A személyek külső megjelenésének elváltoztatását vagy álcázását.
-- 53. A dolgok külső megjelenésének elváltoztatását, pl. elhitetni a gyapjúról, hogy selyem; közönséges és durva tárgyakról, hogy ritka és finom dolgok.
-- 54. A különböző játékokat.
-- 55. Azt a művészetet, mely a mások tulajdonának számunkra való megszerzésében áll a szerencsejáték, azaz kockajáték segítségével.
-- 56. Fiatalos szórakozásokban való jártasságot.
-- 57. A társaságbeli szokások ismeretét, az üdvözlések és bókok művészetét.
-- 58. A háború és a hadviselés tudományának ismeretét stb.
-- 59. A tornázást.
-- 60. Valamely ember jellemének kiolvasását arcvonásaiból.
-- 61. Versek hangsúlyozásának és előadásának művészetét.
-- 62. Számtani szórakozásokat.
-- 63. Művirágokkal való díszítést.
-- 64. Szoboralakok és képmások készítését agyagból.

2. Második fejezet -- Számprajógika („A Szerelmi Gyönyör”)

A nemi egyesülések osztályozása
-- A nemi egyesülés osztályozása a méretek, a vágy vagy a szenvedély és az idő szerint; A férfit lingájának (hímvessző) nagysága szerint három osztályba sorolják, ezek:
-- 1. a nyúlférfi
-- 2. a bikaférfi
-- 3. a csődörférfi
-- A nő, jónijának (hüvely) mérete szerint, szintén három féle lehet: al.
-- 1. őztehén
-- 2. kanca
-- 3. nőstényelefánt.
-- Ezek alapján tehát három egyenlő egyesülés van az egyenlő méretű személyek közt:
-- 1. nyúl-őztehén
-- 2. bika-kanca
-- 3. csődör-elefánt
-- Hatféle egyesülés lehetséges az egyenlőtlen, az eltérő méretűek közt:
-- 1. nyúl-kanca
-- 2. nyúl-elefánt
-- 3. bika-őztehén
-- 4. bika-elefánt
-- 5. csődör-őztehén
-- 6. csődör-kanca
-- Az egyenlőtlen közösülést, amikor a férfi méretei nagyobbak mint a nőé, magas egyesülésnek nevezik. Ha a férfi méretei jóval nagyobbak mint a nőé, nagyon magas egyesülésnek hívják. Ha viszont a nő méretei nagyobbak a férfinél, alacsony egyesülésről van szó, ha jóval nagyobbak, akkor nagyon alacsony egyesülés jön létre.
-- Tehát 5. féle egyesülés létezik a párok, azaz a férfiak és a nők között a méreteik szerint.
-- 1. egyenlő egyesülés
-- 2. magas egyesülés
-- 3. alacsony egyesülés
-- 4. nagyon magas egyesülés
-- 5. nagyon alacsony egyesülés
-- A felsoroltak szerint tehát a 9. féle együsülés így néz ki a különböző méretű párok párosításában.
-- 1. a nyúl és az őztehén -- az egyenlő egyesülést jelentik
-- 2. a bika és a kanca -- az egyenlő egyesülést jelentik
-- 3. a csődör-elefánt -- az egyenlő egyesülést jelentik
-- 4. a csődör és az őztehén -- a nagyon magas egyesülést jelentik
-- 5. a csődör és a kanca -- a magas egyesülést jelentik
-- 6. a bika és az őztehén -- a magas egyesülést jelentik
-- 7. az elefánt és a bika -- az alacsony egyesülést jelentik
-- 8. a kanca és a nyúl -- az alacsony egyesülést jelentik
-- 9. az elefánt és a nyúl egyesülése -- a nagyon alacsony egyesülést jelentik
-- A méretek szerint tehát az egyesülésnek kilenc fajtája van. A legjobbak az egyenlők; a legeltérőbbek a legrosszabbak, azaz a nagyon magasak és a nagyon alacsonyak; a többi közepes minőségű, de ezek közül is a magasak jobbak az alacsonyaknál, ugyanis a magas egyesülésben a férfi könnyen kielégítheti vágyát, és nem okoz a nőnek fájdalmat, de az alacsonyban nehezen jut el a kielégülésig.
-------------------------------------------
-- A szenvedély erőssége, vagyis a testi vágy lehet mindkét nemnél:
-- 1. kicsi
-- 2. közepes
-- 3. erős, és még természetesen mindkét félnél más és más lehet.
-- 1. Akkor kicsi a férfi szenvedélye, ha nem különösebben vágyik a nemi egyesülésre, és nehezen viseli a nő forró szorítását.
-- 2. Közepesen szenvedélyes az a férfi, aki hevesebb vérmérséklettel rendelkeznek, ca
-- 3. Erősen szenvedélyes pedig az, aki erősen eltelik vággyal.
-- A nők szenvedélye ugyanilyen. Az utolsó megkülönböztetés a nemi egyesülésben pedig az a szükséges időtartam, ami alatt eléri a kielégülést mind a férfi, mind a nő. Van, akinek kevés időre van szüksége, hogy a közösülést befejezzék, van akik mérsékelt időt igényelnek és vannak olyanok is, akiknél az egyesülés hosszú időt kíván. Ezek szintén többféle egyesülési változatot jelenthetnek.
-- A kielégülés más a nőknél és a férfiaknál. A férfiak a magömlés (ejakuláció) által élveznek el, azaz ezután érzik a kielégülést, és a közösülés magától megszűnik, míg a nőknél a férfi folytonos tevékenysége párosulva a szerelmi érzelmekből fakadó gyönyörrel okozza a kéjt. A nő jobban szereti ha a férfi hosszabb ideig folytatja az aktust, mintha nagyon gyorsan befejezi, ugyanis ez esetben a nő kielégületlen maradhat. Sok nő vágyának, szenvedélyének lecsillapodásához hosszú időre van szükség, ezalatt nagyfokú gyönyört érez, ezért szívesen nyújtja el a folyamatot. De sok esetben a közösülés elején a nő szenvedélye közepes, és alig állja ki szeretőjének erőteljes lökéseit; de szenvedélye fokozatosan erősödik, míg végül már szinte nem tud magáról, és ekkor érzi a vágyat a közösülést befejezésére.
-- A nő a közösüléskor folyamatosan a gyönyör állapotában van, és a kéjérzet közösülés közben fokozódik, a férfi csak a közösülés végén érez gyönyört. A gyönyör bekövetkezése nélkül nem jön létre fogamzás.
-- A szerző szerint a két nemnél különböző a gyönyör tudata, és a működés módja is, mivel a férfi tevékeny, a nő pedig a tétlenül tűrő, ami a hím s a nőstény természetében gyökerezik. A működés módjainak különbözőségéből ered a gyönyör tudatának különbözősége is, mivel a férfi azt mondja: "Ez a nő az enyém", a nő viszont úgy gondolkozik: "Ezé a férfié vagyok." Hogy különbség van a közösen véghezvitt tevékenységben, a gyönyör közt, az a különböző személyiségekből ered.
-- A közösülés számtalan fajtája abból adódik, hogy különbözőek a méretek, különböző a szenvedély erőssége és a vágy beteljesedéséhez vezető időtartam. Ebből következik, hogy a nemi egyesülés minden különleges módjában a férfiaknak oly eszközöket és módokat kell alkalmazniuk, amelyet az adott esetben jónak lát.
-- Az első nemi egyesüléskor a férfi szenvedélye erős, és az idő, melyre szüksége van a kielégüléshez, rövid. Ha aznap megismétli a közösülést, akkor csökken a férfi szenvedélye, és nő az élvezet időtartama. Nőnél gyenge az első közösülésnél a szenvedély, és hosszú időt igényel, de a következő ismétlésekkor fokozódik a szenvedélye, a kielégüléshez vezető időtartam pedig rövidebb lesz.

A szerelem különböző fajtái
-- Az emberi dolgokat ismerő férfiak szerint a szerelemnek négy fajtája van.
-- 1. Állandó megszokásból keletkezett szerelem
-- 2. képzeletből keletkezett szerelem
-- 3. hitből keletkezett szerelem
-- 4. Külső dolgok érzékeléséből létrejött szerelem
-- 1. Egy cselekvés állandó és folytonos gyakorlásából eredő ragaszkodást, szerelmet nevezzük állandó megszokásból keletkezett szerelemnek. Ilyen a nemi közösülés megszokásából keletkezett szerelem, de ugyanilyen az ital és a szerencsejáték szenvedélye is.
-- 2. A képzeletből támadt szenvedély kizárólag a gondolatokból ered. Ilyen például a szenvedély, amit némely férfi, nő és a kasztráltak éreznek a szájközösülés iránt.
-- 3. A hitből és tapasztalásból létrejött szerelem két szerelmes kölcsönös ragaszkodása, mivel mindkét fél a másikban látja kiegészítő felét.
-- 4. A külső dolgok érzékelése folytán általa okozott élvezet felülmúlja azt az élvezetet, amelyet a szenvedély többi fajtája kelt, és csak a külső érzékelésen át jöhet létre.

Az ölelés és csók
-- A szerelem művészetét tárgyaló tankönyvnek (a Káma-Sásztrának) azt a részét, amely a nemi egyesülést tárgyalja, "Hatvannégy"-nek is hívják, mivel néhány régi szerző azt állítja, hogy ez a rész a tankönyvben hatvannégy fejezetből áll. De akadnak, akik azt állítják, hogy e rész nyolc szakaszt tárgyal, úgymint az ölelést, a csókot, a karmolást és a csípést, a harapást, a különféle fekvésmódokat, a különböző hangokat, a férfi szerepét játszó nőt és a szájközösülést. E nyolc szakasz mindegyike ismét nyolc szakaszra oszlik, ennek szorzata pedig szintén hatvannégy, és innen kapta a nevét. A "Hatvannégy" első szakasza tehát az ölelés.al.
------------------------------------------
-- Az ölelés a két nemet egyesítő, kölcsönös vágy jele, amely lehet 1. érintkező, 2. érintő, 3. dörzsölő, 4. szorító ölelés.
-- 1. Érintkező ölelés az, amikor egy férfi valamilyen ürüggyel a nő mellett megy el, és felső testével mintegy "véletlenül" hozzáér.
-- 2. Érintő ölelésnek nevezik azt, mikor egy nő lehajol, mintha föl szeretne venni valamit, és keblével megérinti az előtte lévő férfit. Ez a kétfajta ölelés olyanok között fordul elő, akik még nem ismerik egymást, vagy még nem beszélnek egymással.
-- 3. Ha két szerelmes sétálgatás közben egymáshoz dörzsöli testét, ez a dörzsölő ölelés.
-- 4. Szintén sétálgatás közben következhet be a szorító ölelés, amikor az egyik fél a másik testét erősen valami falhoz vagy oszlophoz szorítja. E két utóbbi ölelési módot azok alkalmazzák, akik tisztában vannak egymás szándékaival.
------------------------------------------
-- Szeretkezéskor szintén négyféle ölelés szerepelhet, mégpedig:
-- 1. A "kígyófonódás", mikor a nő ráfonódik a férfira, mint a kígyó a fára, megöleli a férfit, és szenvedélyesen néz rá, a férfi fejét maga felé vonva halk sziszegő hangot hallat.
-- 2. A "fárakúszás"-nál a nő egyik lábát a férfi egyik lábára, a másikat pedig a férfi combja köré helyezi, karjaival átöleli a férfi derekát, és a vállát, közben galambturbékoláshoz hasonló hangot hallat. Ez a két ölelési mód akkor jöhet létre, ha a férfi áll.
-- 3. A "a szezám- és a rizsszemek keveredése"-kor a szerelmesek ágyban fekve szorosan összeölelkeznek, egymást átfonják karjukkal s lábukkal.
-- 4. A "tej és víz vegyüléséről" akkor van szó, ha a két nem között heves szenvedély lángol föl, és nem törődnek azzal, hogy az öleléssel fájdalmat okoznak-e a másiknak, és olyan erővel ölelkeznek, mintha be akarnának olvadni a másik testébe. Ez az ölelésmód létrejöhet akkor, ha a férfi ölében ül a nő, vagy előtte áll, vagy ágyban fekszenek. E két utóbbi ölelést nemi egyesülés idején alkalmazzák.al.
-----------------------------------------
Megemlítenek még négy ölelésmódot, amelyek a test egyes tagjaival történik.
-- 1. A combok ölelése, mikor a másik fél egyik vagy mindkét combját saját combja közé szorítja.
-- 2. Az ágyék ölelésekor a férfi saját ágyékát a nő ágyékához szorítva ránehezedik, csipkedi, harapja, üti vagy csókolja.
-- 3. A keblek ölelése esetén a férfi a mellét a nő kebléhez szorítja.
-- 4. A homlok ölelésének azt nevezik, amikor az egyik szerelmes a száját, homlokát a másik szájára, homlokára teszi.
-- Vannak a nemi gyönyör pillanataiban alkalmazandó ölelések, amelyek a szerelmi szenvedély fokozására szolgálnak. Nincs megállapított sorrendje vagy időpontja az ölelésnek, csóknak és a csípésnek, ezeket rendszerint a nemi egyesülés előtt alkalmazzák, míg az egyesülést ütések és különböző hangok kísérhetik. A szerző véleménye szerint minden az adott pillanatban jó, mivel a szerelem nem törődik sem a sorrenddel, sem az idővel. Az első közösülés alkalmával nem szabad túlzásba vinni sem a csókot, sem az előbb felsorolt dolgokat, de túl soká folytatni és váltogatni sem szabad őket. Az ismételt szeretkezésekkor viszont nem kell mérséklettel élni, sőt, hosszasan lehet alkalmazni minden fogást a vágy gerjesztésére, akár egyszerre mindet.al.
-------------------------------------------
-- A csók a testen bárhova adható, homlok, szem, arcok, nyak, keblek, ajkak, combok köze, karok, köldök stb..
Fiatal lányoknál a csók lehet egyszerű, reszkető és érintkező, de összesen 10. féle csók létezik.
-- 1. Egyszerű csókról van szó, ha a leány szájával csupán megérinti szerelmese száját.
-- 2. Reszkető csóknál már kissé bátrabb a fiatal lány, csók közben alsó ajkát mozgatja, a felsőt nem.
-- 3. Érintkező a csók, amikor a leány szemét lehunyva szerelmesének ajkát nyelvével érinti, és a férfi kezébe teszi kezét.
-- 4. Egyenes csók, amikor a szeretők ajkai egyenesen és közvetlenül érintkeznek,
-- 5. Hajló csók, amikor a szerelmesek egymás felé hajtják fejüket, és így csókolják meg egymást,
elforduló csókról akkor beszélnek, amikor a szeretők egyike elfordítja a másik arcát és kezével megfogja a fejét és állát, és ekkor csókolja meg,
-- 6. Szorító csóknál a szeretők ajka erősen összetapad, és az erősen szorító csók, ha az egyik szerető két ujja közé fogja a másiknak alsó ajkát, és miután azt nyelvével megérintette, száját rendkívül erősen rányomja.
-- 7. Mégegyszer csóknál játszani is lehet, pl., hogy melyikőjük tudja hamarabb megkaparintani a másik száját. Ha ez a férfinek sikerül, akkor a nő úgy tesz, mintha sírna, eltolja magától szeretőjét, hátat fordít neki, és duzzogva mondja: "Csináljuk még egyszer".
-- 8. Ha a férfi a nő felső ajkát csókolja meg, mialatt a nő az ő alsó ajkát csókolja, ezt felső ajakcsóknak hívjuk.
-- 9. Összeszorító csók a neve annak, mikor a szeretők egyike a másiknak mindkét ajkát a saját ajka közé veszi.
-- 10. Nyelvcsata esetén az egyik szerelmes csók közben nyelvével megérinti a másik nyelvét, és amaz viszonozza.
---------------------------------------------
-- A különböző testrészekre adott csók is 6. féle lehet, mégpedig: 1. vágygerjesztő, 2. elterelő, 3. ébresztő, 4. szándékot eláruló, érzést mutató.
-- 1. Vágygerjesztő csók az, amikor a nő nézi alvó szeretőjének arcát, és megcsókolja, ezzel tudtára adja szándékát, illetve vágyát.
-- 2. Elterelő csókról beszélünk, mikor a szerelmes nő szeretőjét akkor csókolja meg, amikor az mással van elfoglalva, vagy másfelé néz. Ezzel eltereli a férfi gondolatait arról amivel éppen foglalkozik, vagyis a szerelemre irányítja.
-- 3. Az ébresztő csók az, amikor a későn hazatérő férfi alvó kedvesét megcsókolja, hogy tudtára adja vágyakozását. Persze a nő színlelheti az alvást is szeretője érkezésekor, mert így megismerheti annak szándékát.
-- 4. Szándékot eláruló csóknak azt nevezik, amikor valaki szerelmesének képét, tükörképét, vagy a víz színén látszó képmását csókolja meg.
-- 5. Helyettesítő csók a neve annak a csóknak, amikor a szerelmes jelenlétében mondjuk egy gyermeket, képmást, szobrot csókol meg valaki.
-- 6. Az érzést mutató csók esetében a nő az arcát a szeretője combjára teszi, mintha aludni akarna, hogy ezzel felébressze a vágyat, és megcsókolja a férfi combját vagy nagy lábujját, de az is az, mikor a férfi egy társaságban a nőhöz lép, és megcsókolja annak egyik ujját. Véső következtetés: mindent, amit a szeretők egyike tesz a másikkal, ennek viszonoznia kell; azaz, ha a nő megcsókolja a férfit, a férfinak is meg kell csókolnia a nőt.

A csípés és karmolás
-- Szenvedélyes szeretőknél fordul elő a körömmel való nyomás és csípés, amihez társulhat a harapás is. Főleg első látogatáskor fordulhat elő, vagy elutazás előtt a búcsúzásnál vagy visszaérkezéskor, vagy kibéküléskor. Az ennek következtében hátrahagyott nyomok formájuk szerint lehetnek: hangzó csípés (mikor nem marad nyom utána, csak a szőr mered fel a köröm érintésére), félhold (amikor a köröm nyoma félhold alakú), kör (egymással szemben két félhold alakú körömnyom), vonás (vonal alakú a köröm nyoma), tigriskarom (a köröm görbült vonalat hagy a bőrön), pávaláb (amikor öt körömmel egyetlen hajló vonalat hoznak létre), nyúlrúgás (az öt köröm öt egymás melletti nyomot hagy a bőrön), kéklótuszlevél (két domború oldalával egymásnak forduló körömnyom). Ezeket általában különféle helyeken alkalmazzák a testen, például a hónalj alatt, a nyakon, a kebleken, az ajkakon, a csípőn és a combokon, de ha a szenvedély heve elragad valakit, nem kell törődnie azzal, hogy hol csípi meg kedvesét.
-- A körömnek természetesen kifogástalannak kell lennie, vagyis a tökéletes köröm jellemzője, hogy fénylő, rendesen nőtt, tiszta, teljes, domború, lágy és gondosan lereszelt, nem túl hosszú, és nem túl rövid.
-- Az emlék jelének nevezik azt, amikor elutazás előtt szeretője combjára vagy mellére egymás mellett három vagy négy vonást karmol. Mivel a körömnyomok oka a szerelem, képtelenség az összes előforduló változatot felsorolni, olyan sokféle létezik.
-- A szerző azt tartja, hogy a szerelemben a változatosság szükséges dolog, az eszközök változatossága pedig előidézi és fokozza a szerelmet.
-- A kéjnők azért olyan kívánatosak, mert igen jártasak a különböző eszközökben és eljárásokban. Férjnél lévő asszonyokon nem szabad meglátszani a körömnyomoknak, de testük titkos részein lehet bizonyos különleges nyomokat hátrahagyni, emlékeztetőül. Mindkét nembeli egyénben vágy ébredhet a másik iránt, ha körmök vagy fogak nyomait látja a másik testén, vagyis az egyik legalkalmasabb dolog a vágy fokozására.

A harapás és egyéb szerelmi eljárások
-- A testnek minden része alkalmas a harapásra, kivétel a felső ajak és a száj belseje.
Kellemesebb elviselni a harapást kifogástalan, hófehér, rendben és tisztán tartott fogaktól, mint hiányos, kicsorbult és nem kellően tisztáktól.
-- A harapás 8. különböző fajtái a következők:
-- 1. Rejtett harapás, amikor a harapás után, csak élénkpiros folt marad a bőrön.
-- 2. Dagadt harapás az, ha a harapás két oldalán a bőr benyomódik.
-- 3. Pont-harapás a bőr egészen kis felületének megharapásakor keletkezik.
-- 4. Pontozott vonalnál a bőr kis felületén az egész fogsor nyoma megmarad.
-- 5. A korall (a fog) és kösöntyű (az ajak) harapás az, amikor a harapás a fogakkal és ajkakkal egyidejűleg történik.
-- 6. Gyöngysor harapás jön létre akkor, ha az összes fog nyoma meglátszik.
-- 7. Általában a kebleken alkalmazott harapás a szétfoszló felhő, amely egyenetlen kör alakú fognyomokat hagy.
-- 8. Vadkanharapásnál a harapás nyomai több, kiterjedt sorban egymás mellett láthatók, és a harapásnyomok közei pirosak. E két utóbbi harapással az igen szenvedélyes emberek élnek.
-- Szerelmi dolgokban nem árt a férfinak tanulmányoznia, hogy mit tartanak a nők kellemesnek. Vannak olyan nők, akik nincsenek kellemetlen fogásokhoz szokva, és idegenkednek a karmolástól s a harapástól, vannak olyanok is, akik szeretik ha verik őket, vagyis kedvelik az élvezet durva módjait, vannak igen kéjsóvárak, vannak, akik csak gondolatban mernek vágyakozni. Akadnak olyanok, akiknek nagyon hosszú időre van szükségük a közösülés befejezésére, de olyan nők is léteznek, akik gyűlölik a csókot, a karmolást és a harapást, de nagyon kedvelik a nemi egyesülés különféle változatait. Vannak olyanok, akik szeretik az ölelést és a csókolózást, de nem engedik karmolni és harapni magukat, ugyanakkor szeretői lesznek annak, aki veri őket, akadnak szájközösülést szeretők, és léteznek nagyon szenvedélyesek is. A fentebb említett dolgok, azaz az ölelés, csók stb. közül először csak azokat kell alkalmazni, amelyek a fokozzák a szenvedélyt, később azokra lehet áttérni, amelyeknek kizárólagos célja a mulatság vagy a változatosság.

A különböző fekvésmódok és egyesülések
-- A szarvastehén nőnek magas egyesüléskor úgy kell feküdnie, hogy jónija kitáguljon. Az elefánt-nőnek viszont jóniját meg kell szűkítenie alacsony egyesülésnél. E kettő vonatkozik a kanca-nőre is. Egyenlő egyesülésben a szerelmesek a természetes helyzetben fekhetnek. A szarvastehénnő fekvési módjai: A szélesre nyitott helyzet az, amikor a nő hátraveti a fejét, és magasra emeli teste középső részét. A férfi hímvesszőjének ekkor nem egyszerre, hanem fokozatosan kell behatolni, hogy a behatolást megkönnyítse.
-- 1. Kitárt helyzet, amikor a nő fölemelt combjait egészen széttárja, és így jön létre a közösülés.
-- 2. Indráni helyzetében a nő behajlítja lábszárait és combjait felhúzza egészen teste két oldalára. Ez a helyzet a nagyon magas egyesülésnél is alkalmas. Indrání Indra felesége. Indra a hindu mitológiában az istenek királya, az ég és az emberek védelmezője az ártó erők ellen.
-- 3. Ha az egyesülés feszítő helyzetben kezdődött, de közben a nő kedvesét a combjaival átszorítja, akkor szorító helyzet jön létre.
-- 4. A kulcsoló helyzet az, ha a nő egyik combját a férfi combja köré teszi.
-- 5. A kancahelyzetben a nő a férfi lingáját erővel visszatartja jónijában. Ezt csak gyakorlattal lehet elsajátítani. Vannak azonban még másféle fekvésmódok is, ezek a következők:
-- 6. Az emelő helyzetnél a nő egyenesen felemeli mindkét combját.
-- 7. Tátongó állásról beszélünk, ha a nő mindkét lábát a férfi vállára teszi.
-- 8. Összeszorított helyzetben a nő összehúzott lábait a férfi melle előtt tartja.
-- 9. Félig összeszorított helyzetben a nő az egyik összehúzott lábát a férfi melle előtt tartja, míg a másikat kinyújtja.
-- 10. Bambuszhasogatás a neve annak a fekvésmódnak, amikor a nő egyik lábát a férfi vállára helyezi a másikat pedig kinyújtja. Időnként megcseréli a két lábát.
-- 11. A szögállás az a testhelyzet, amikor a nő egyik lábát a férfi fejére teszi, és a másikat kinyújtja.
-- 12. Rákállásnál a nő összeszorított lábait a hasára húzza.
-- 13. Köteghelyzet jön létre akkor, ha a nő combjai fel vannak emelve, és egymásra helyezve.
-- 14. Lótusz formájú testhelyzetben a nő keresztezi a két lábát.
-- 15. Forgó helyzet a neve annak, amikor a férfi a közösülés alatt körben elfordul, és folytatja élvezetét anélkül, hogy elhagyná a nőt. A nő pedig nem engedi el a férfi derekát. A különböző testhelyzeteket fekve, ülve, és állva vízben lehet gyakorolni.
-- 16. Támaszkodó egyesülésnek nevezik azt a testhelyzetet, amikor az egyesülés állva történik úgy, hogy a férfi s a nő egymás testére, falhoz vagy oszlophoz dől.
-- 17. Függeszkedő egyesülés a neve annak a helyzetnek, amikor a férfi falhoz támaszkodik, közben a nő a férfi összekulcsolt tenyerére ül és karjaival kedvese nyakát, combjaival pedig derekát öleli át. A nő lábai a falhoz érnek, és ezzel mozgatja magát.
-- 18. Tehénközösülésnél a négykézláb álló nőre úgy száll rá a férfi, mint a bika. A férfi eközben mindazt csinálhatja a nő hátával, amit a nő keblével szokott. De utánozni lehet a különböző állatok közösülését is, pl. a szamár vad lökemét, a tigris ráugrását, az elefánt súlyos nyomását.
-- Gruppenszex, azaz a csoportos közösülés a következő lehet:
-- 19. Egyesített közösülés, amikor a férfi egyszerre két nőt élvez.
-- 20. Tehéncsorda-közösülésnél a férfi egyszerre több nőt élvez.
-- 21. Vízi játék: egy hímelefánt közösülése több nőstényelefánttal.
-- 22. Kecskenyáj-közösülés, szarvascsorda-közösülés, az illető állatok utánzásában állnak.
-- 23. Grámanériben több fiatal férfi élvez egy nőt, aki esetleg egyikük felesége is lehet. Az élvezet történhet úgy, hogy mind egyszerre élvezi a nőt, vagy egyik a másik után. Az egyik fogja, a másik élvezi, a harmadik a nő szájával foglalatoskodik stb. Ugyanez történik akkor is, ha több férfi van egy kéjnővel. És fordítva is történhet, akkor, ha a királyi hárem hölgyei kezébe véletlenül egy férfi kerül.
-- 24. Alsó közösülésnek a nő végbél nyílásában való közösülést nevezzük.
-- A találékony ember még ezeket a test helyzeteket megsokszorozhatja a felsorolt közösülési módokat, különféle állatokat és madarakat utánozva.

Az ütés, ütögetés különböző módjai és az ezeket kísérő hangok
-- A nemi érintkezés sok esetben kisebbfajta csatához hasonló, ugyanis vannak, akik ütésekkel színesítik az együttlétet. Az ütéseket a vállra, a fejre, a keblek közti részre, a hátra stb. alkalmazzák kézháttal, összehúzott ujjakkal, ököllel és nyitott tenyérrel. Az ütés fájdalmat okoz, ezért panaszhangok kísérik, pl. a közösülés közben, ha a nő nincs hozzászokva a veréshez, folyvást olyan szavakat suttog, amelyek tiltakozást, megelégelést vagy szabadulni akarást fejeznek ki, vagy ilyen szavakat "Atyám !", "Anyám ! "Ó, anyám !".
-- A férfiak jellemző tulajdonsága általános vélemény szerint a durvaság és hevesség. A nőké a gyöngeség, gyöngédség, érzékenység, és arra való törekvés, hogy elkerüljön minden kellemetlen dolgot.
A felcsigázott szenvedély közbeni bántalmazás nyomai sokszor láthatók a női testen.
-- A szerző véleménye, hogy alkalmazásuk fájdalmas, barbár és csúf dolog, tehát helytelen alkalmazni.
A felsoroltaknál nincs sorrend, sem határozott szabály. Ha egyszer a közösülés elkezdődött, egyedül csak a szenvedély vezeti az ölelkezők tetteit. A szenvedélyes cselekvések, a szerelmi mozdulatok és mozgások, amelyeket a pillanatnyi izgalom szül, nem határozhatók meg, teljességgel szabálytalanok. A szerelmeseket az egyesülés hevében elvakítja a szenvedély, és megszakítás nélkül folytatják a szerelmi műveletet, nem törődve az önkívületi állapottal. Éppen ezért a férfinak, aki alaposan ismeri a szerelem tudományát, és tisztában van saját erejével, valamint kedvesének gyöngédségével, hevével és erejével is, meggondolva kell cselekednie. Az élvezés különböző módjai nem minden időben és minden személynél helyénvalók.

A férfi szerepét játszó nők. A férfi tevékenysége
-- Ha a hosszúra nyújtott egyesülés kifárasztja a férfit mielőtt a nő kielégült volna , akkor helyet cserélnek, és a nő kerül felülre. De megteheti ezt a nő akkor is, ha vágyakozik újdonság után, vagy pedig ki akarja a férfi kíváncsiságát elégíteni. Ez történhet úgy, hogy egyesülés közben átfordul a nő és a férfira kerül, úgy, hogy az élvezet félbe ne szakadjon, vagy pedig úgy, hogy már a legelején is ő van felül, és ő játssza a férfi szerepét.
-- A férfi tevékenysége mindabból áll, amivel a nőnek élvezetet okozhat. Az ágyon fekvő nőnek kioldja ruháit, ha a nő ellenkezik, csókokkal hallgattatja el. Mikor lingája megmerevedik, végigsimogatja a nő bizonyos testrészeit és óvatosan, finoman játszik velük. Ha a nő szégyenlős, és először vannak együtt, a férfi a nő combjai közé csúsztatja kezét, annak ellenére, hogy a nő igyekszik majd összeszorítani azokat. Ha fiatal leányról van szó, akkor a férfi elsősorban a melleivel játsszon, melyeket valószínűleg megpróbál eltakarni a lány a kezével, majd ölelje át a nyakát és a derekát. Ha azonban tapasztalt nővel hozta össze a sors, akkor a férfi minden fogást alkalmazhat, amelyek a helyzetnek megfelelően mindkettőjüknek élvezetet nyújthatnak.
-- A fiatal lány, ha csókjaival borítja el száját és arcát a férfi, lehunyja a szemét, mivel szégyelli magát. A férfi viszont kiolvashatja az arckifejezéséből, hogy hogyan és mit tegyen ahhoz, hogy az együttlét kellemes legyen. A férfi közösülés közben is tegyen meg mindent, amit megfelelőnek tart.
-- A nő élvezetének és kielégülésének jelei: elernyedt test, lehunyt szemek, elfeledkezik minden szégyenérzetéről, s egyre jobban vágyik a két szervet oly szoros egyesítésére, amennyire csak lehetséges. Ha viszont nem élvez, és nem elégül ki, akkor a kezét tördeli, nem engedi hogy a férfi fölkeljen, levert, harap, üt, és folytatja a mozgást még akkor is, amikor a férfi már elkészült. Az ilyen esetben, mielőtt a férfi újra kezdené a közösülést, kezével s ujjával kell játszania a nő jónijával, míg a nő le nem csillapodik, majd ismét bevezetheti a lingáját.

A férfi műveletei közösüléskor:
-- Amikor a nemiszervek közvetlenül kapcsolatba kerülnek egymással, azt előrenyomásnak nevezik.
-- Köpüléskor a férfi lingáját kezével fogja, és azt a jóniban körben forgatja.
-- Alábocsátott jóninál ha a linga felső részét éri, döfésről beszélünk, ugyanez a jóni alsó részén a súrolás.
-- A nyomáskor a férfi lingájával hosszabb ideig nyomja a jónit.
-- Ha a férfi lingáját egy bizonyos távolságra visszahúzza, s aztán erősen visszataszítja a jóniba, az a lökés.
-- Vaddisznótúrásnak nevezik azt, amikor a linga a jóninak csak egyik oldalát dörzsöli.
-- Ha a linga a jóni mindkét oldalát dörzsöli, az a bikadöfködés.
-- Verébhajsza a neve annak a műveletnek, amikor a linga a jóniban van, és ott gyorsan előre-hátra mozog, anélkül, hogy a jónit elhagyná.
-- Még három művelet tartozhat ide akkor, ha a nő játssza a férfit. Ezek: a csiptető, amikor a nő a férfi lingáját jónijában tartva beszorítja, és hosszabb ideig benntartja; a forgócsiga az, amikor közösülés közben, a közösülés abbahagyása nélkül a nő megfordul, mint valami kerék, és hintó a neve annak a helyzetnek, amikor a férfi felemeli teste középső részét, és a nő rajta ülve szintén körben megfordul.
-- Ha a nő elfárad, homlokát szeretője homlokára teszi, és így marad, anélkül, hogy nemiszerveik elválnának egymástól. Mikor kipihente magát, a férfi visszafordul rendes helyzetébe, és újrakezdi az egyesülést. Akármennyire tartózkodó is egy nő, és akármennyire titkolja érzelmeit, ha ő fekszik rá a férfira, azonnal elárulja egész szerelmét és szenvedélyét.

Szájközösülés
-- A herélteknek két típusa van. Az egyik férfiruhát visel és férfiként viselkedik, a másik nőnek öltözik és teljes mértékben a nőket utánozza. A heréltek között a közösülés a szájban történik. A herélteknek ez egyúttal kenyérkereset is jelent, és úgy élnek, mint a kéjnők, különösen a női ruhát viselők.
-- A férfiruhát viselő heréltek titokban űzik e tevékenységet, és rendszerint fürdős és kenegető hivatást választanak. Ezek a heréltek azzal az ürüggyel, hogy a vendég testét végig szeretné dörzsölni, átöleli, és magához szorítja a vendég combjait, majd megérinti a vendég lingáját. Ha a vendég lingája megmerevedik, a herélt a kezével játszik vele, hogy ebben a helyzetben megtartsa. Ha a vendég (aki tudja, mit akar a herélt) nem szólítja fel a folytatásra, akkor a herélt hozzákezd a közösüléshez. Ha viszont a vendég parancsot ad a közösülésre, akkor a herélt csak hosszas kérettetés után egyezik bele.
-- A heréltek által végzett műveletek: A herélt a vendég lingáját kézbe fogja, ajka közé illeszti, és szájával dörzsölgeti (egyszerű közösülés). A linga végét ujjaival fogja, majd ajkával, esetleg fogával is végigharapdálja annak oldalait (oldalharapdáló). A herélt a vendég lingájának végét összeszorított ajkával összenyomja, és úgy csókolja, mintha húzni akarná (külső szorítás). A közösülés újabb formája, a herélt a lingát mélyebbre veszi szájába, és ajkával összeszorítja, majd ismét kibocsátja (belső szorítás).
-- Csók nevű közösüléskor a lingát úgy csókolja a herélt, mint ahogy az ajkat szokás. A simogatás az, amikor nyelvével végigsimítja a lingát, különösen a végét. A lingát félig szájba véve, erősen csókolja és szívja, mangószívásnak nevezik. Az elnyelés pedig az, amikor a herélt a vendég engedélyével a vendég lingáját egészen tövig a szájába veszi, és úgy szorítja, mintha el akarná nyelni.
-- Vannak férfiak, akik ellentétes irányban fekszenek a nőkkel, és így végzik a szájközösülést. A felsoroltakat nemcsak a heréltek, hanem a feslett nők, a hajadon maradt szolgálók, valamint a homoszexuálisok is alkalmazzák.

Mi a módja az egyesülés elkezdésének és befejezésének
-- Az a férfi, aki a gyönyör céljaira fenntart egy berendezett lakást, virágdíszes és illatos teremben, barátai s szolgái körében fogadja azt a hölgyet, aki tisztán, illatosan, és felékesítve érkezik meg. A férfi kedvesen beszél vele, és megkínálja itallal. Azután leülteti, majd megérinti haját, köntöse szegélyét és finoman átöleli. Ezután elkezdődik a beszélgetés, amelyben burkolt szavakkal kimondott kétértelmű témákon szórakoznak, de csevegnek művészetekről is. A hangulatot tánc és zene kíséri, és ivással is fokozzák. Amikor a nő már kellőképpen felhevült, a férfi elküldi a jelenlévőket, apróságokkal ajándékozva meg vendégeit. Mikor egyedül maradnak, a férfi öleléssel stb. még tovább fokozza a nő vágyakozását, lassan levetkőzteti a nőt, és az előző fejezetekben elmondottak szerint jön a folytatás, vagyis az egyesülés élvezete.
-- Amikor a szeretkezésnek vége, és lecsillapodott szenvedélyük, rendbe hozzák magukat. Következik a vacsora, amelynek utolsó fogása a gyümölcs. Kiülhetnek a csillagos ég alá is, ahol a férfi megismerteti a nőt a csillagokkal. Az a szerelem, amelyet megszépít az udvariasság, és a meghitt beszélgetés, még a szeretkezés után is a legnagyobb gyönyör.

A szerelmi egyesülésnek több változata van.
-- Szenvedélyből fakadó egyesülésről van szó abban az esetben, ha már az első találkozás szenvedélyt ébreszt mindkét félben de csak nehézségek árán találkozhatnak, vagy hosszas távollét után, vagy kibékülés esetén. Ennél az egyesülésnél a szeretők kedve és képzelete szabja meg az együttlétet.
-- Szerelmet ébresztő egyesülésről beszélünk akkor, ha a csupán közepes kezdeti szerelem a múló idővel válik erőssé.
-- A mesterségesen létrejött egyesüléskor a már elmondott összes eljárások és fogások alkalmazhatók, mivel a férfi és a nő csak bizonyos célt, az élvezetet akarja elérni a közösülésben, ugyanis mindkettő máshoz vonzódik.
-- Átvitt egyesülés a neve annak a közösülésnek, amikor az egyesülés teljes időtartama alatt a férfi más nőre gondol, mint akit ölel.
-- Heréltek módjára történő közösüléskor a férfi csupán a vágyát akarja kielégíteni alacsonyabb kasztbeli nővel, és közben jobb tartózkodni a csóktól és egyéb eljárásoktól.
-- Alantas egyesülés akkor következik be, ha egy paraszt és egy kéjnő vagy polgár és falusi nő közösül.
-- Önkéntelenül megnyilvánuló szerelemből eredő közösüléskor az egymáshoz vonzódó nő és férfi közös akarattal adja át magát a szenvedélynek.

Fekvésmódok, a szeretkezés fajtái.
-- A szeretkezési módoknak számtalan fajtája, póza és pozitúrája van. A pozíciók száma több száz lehet. Ebből alapvetőnek 6-ot számítunk. A többi ezek változata, kombinációja. A közösülési pozíciók közül a legnépszerűbb, a misszionárius pozíció. El lehet gondolkodni egyéb pozitúrák kipróbálásán, elvégre 365 pozíció van. Az év minden napjára jut egy új a régi megszokottak mellett. Minden pozíciót ki lehet próbálni, mi lehet a legjobb. A szex közös örömszerzés olyan módon, amely mind a két félnek megfelel. Talán ez is lehet annyira fontos, mint maga az egészséges, edzett test.
-- A szerelmi együttlét tökéletesítését befolyásolhatjuk azzal, hogy számunkra a legkedvezőbb pozíciókat választjuk ki. A találékony ember megsokszorozza tudását, a természettől és mások tapasztalataiból ellesett formákkal. Akiknek nem egyeznek a testméreteik, azok is a nekik való pozíciók által tudják gyönyörben részesíteni egymást.
-- 1. "Misszionárius póz" - A szeretkezés legelterjedtebb formája az úgynevezett „klasszikus póz”. A nő alul, a férfi felül van. A nő hanyatt fekszik, combjait felhúzza és széttárja. Talpaival kényelmesen kitámaszkodik, vagy lábaival akár a férfi derekát is körbeölelheti. A férfi péniszét bevezeti a nő vaginájába. A bevezetés a társ segítségével is megtörténhet. A nőnek nem is kell mozognia, de a férfival szinkronban megteheti azt. A szeretkezők az egész testfelületükkel érintkeznek egymással.
-- 2. "Meditációs pozíció" - Másképpen ülő pozíció. Szemtől szemben mindketten ülnek. A nő lábai a férfi csípőjére fonódnak. A helyzet elősegíti a kézzel történő stimulálást. A párok keze szabad, átölelhetik, simogathatják, csókolhatják egymást. Testsúlyuk egyikükre sem nehezedik és hosszabb ideig így maradhatnak anélkül, hogy eljuthatnának az orgazmusig. Ilyenkor a pénisz fele vagy negyede érintkezik a hüvellyel. Gyakran szokták az aktus bevezetőjeként alkalmazni.
-- 3. "Lovagló póz" - Az egyik leggyakoribb helyzete, amikor a nő van felül. Félig guggoló helyzetben van, de a térdére is támaszkodhat, részben a kezére is, amit a férfi mellére vagy vállára helyez, miközben ő, nyújtott lábbal hanyatt fekszik. A testhelyzet előnye, hogy nemcsak látják egymást, de ha a nő előrehajol még csókolózhatnak is. A férfi is, a szabadon maradó kezével foglalkozhat a nővel. (simogathatja a mellét, vagy akár a csikló környékét is. Ez fokozhatja a nő örömérzését, hogy hamarabb kielégüljön, illetve akár többszőrösen is kielégüljön.  Ez a helyzet a szexuális zavarok gyógykezelésében is fontos.!. Változata a helyzetnek, ha a nő háttal lovagol a férfin.
-- 4. "Kutya póz" - Másként közösülés hátulról helyzet. Ez a közösülési forma hátulról történik. Több változata van. Alaphelyzetben a férfi térdel. A nő hozzá képest háttal, szintén térdel és előrehajol, úgy, hogy meg tudja figyelni a hímvessző mozgását. E pozícióban a hímvesszőt mélyen lehet felvezetni. Másik változatban a férfi fekszik az ágyon. Lábát térdben behajlítja. A nő hozzá képest háttal áll és előrehajol. Mindkét fél számára kényelmes helyzet, a férfi számára erős vizuális ingereket nyújt.
-- 5. "Álló helyzet" - A szeretkezés során az apróbb testhelyzet-változtatások mellett nagyobbak is lehetségesek. Szeretkezni fekve, ülve és állva is lehet. A testhelyzet egy kicsit a táncra emlékeztet. Így is lehet közösülni, bár a hímvessző bevezetése ebben a helyzetben nem könnyű. Lehetnek magasságbeli különbségek is. Ha már benne van, akkor „összeragadtan” lassan táncolni is lehet. Leginkább álldogálni vagy ölelkezni lehet benne. Ez azon párok részére lehet megoldás, akik nem tudnak maguknak megfelelő helyet szerezni.
-- 6. "Oldalt fekvő pozíció" - A fekvő pár nőtagja az egyik lábát átveti a vele szemben lévő férfi derekán. A férfi alkalmazkodva a pózhoz, átöleli a nőt és egyik lábát felhúzza a csípőjéhez. A párok nem nehézkednek egymásra. Az együttlétük bensőséges, mert ebben a helyzetben sokáig elidőzhetnek. Hátránya a korlátozott mozgás. A másik pozitúra az, amikor a férfi hátulról közelíti meg a nőt. Mindkettőjüknek kényelmes és egész testfelületükkel érintkeznek. A férfi keze szabadon mozoghat, ujjaival a nő vállát, melleit,klitoriszát egyaránt ingerelheti. Ha a nő felsőtestét kissé hátra fordítja csókolózhatnak és beszélgethetnek. Ez a pozíció a terhes nőnek ajánlható. A férfi a súlyával nem nyomja a nőt. A pénisz behatolásának a mélysége jól szabályozható.
-- 7. "Rák póz" - Akár a Rák csillagjegyben született valaki, akár nem, ezt a szexhelyzetet biztosan élvezni fogja. A nő a hátára fekszik, szétterpeszti a lábát, és a térdednél fogva húzza fel, hogy úgy nézz ki, mint egy páncéljára fordított rákocska. A férfi a lába közé helyezkedve, térdelve hatol belé. Ebben a pozitúrában az aktus során izgató impulzusok érik az ágyékot, a combtöveket, az ellazult medencetájéki izmok pedig fergeteges orgazmust tesznek lehetővé.
-- 8. "Mandarinréce póz" -- Ez a pozitúra a nyugati szexkultúrába kanálpózként vonult be, de a Kámaszútrában ilyen szép, költői neve van. A pár mindkettő tagja az oldalára fekszik, a nő elöl, a férfi hátul, és így tegyen a magáévá. Ez a testhelyzet különösen akkor lesz jó, ha nehezen van hüvelyi orgazmus. Ebben a pózban ugyanis a férfi az együttlét közben a kezével a nő csiklóját is izgathatja. Mennyei érzésben lehet része.
-- Az ütés különböző módjai és az ezeknek megfelelő hangok.
-- A szenvedélyes szeretkezés olyan, akár egy kisebb csata. Az ütközések hevében apróbb ütések, csapkodások történnek, és ezeket különböző turbékoló, sziszegő hangok kísérik.
-- A férfiszerepet játszó nők. Mit tesz a férfi?
-- Amikor a férfi már elfárad a „harcban”, a nő hanyatt fekteti, és átveszi a szerepét szeretkezés közben. A másik változat szerint, kezdettől fogva férfimódra viselkedik. A férfi műveleteit most neki kell végrehajtania. Ezeket, Szuvarnanábha szavaival élve, előrenyomásnak, dörzsölésnek, köpülésnek, döfésnek, verébhajszának nevezzük.

Az auparistaka, vagy szájközösülés
Ma az auparistakát orális szexnek nevezik. A mű ebben a fejezetben elsőként a heréltek viselkedésmódját írja le, majd szól arról, hogy ez a szokás a kicsapongó feslett nők és a szolgálók szokása.
-- Hogyan kezdjünk a szerelmi egyesüléshez és hogyan fejezzük be? Szerelmi civódások, az egyesülés különböző módjai. Ahhoz, hogy a pár együttléte a legteljesebb legyen, a szerelmi együttlétet jól elő kell készíteni. A világfiak tisztán, felékesítve várják a hölgyet, virágok és füstölők között, baráti társaságban, zeneszó mellett. Mikor egyedül maradnak, megkezdődhet a szerelmi játék az előzőekben bemutatottak szerint. A vágy szítása és csillapítása egyensúlyban kell hogy legyen, ez hozza meg számukra a teljes kielégülést.
-- Az auparistaka, azaz szájközösülés
-- Két fajtája van a herélteknek, az egyik férfiruhát visel, a másik nőnek öltözik. A női ruhát viselő heréltek mindenben utánozzák a nőket: öltözködésükben, beszédmodorukban, taglejtéseikben, kedvességükben, félénkségükben. Mindaz, amit a férfi a nő dzsaghanáján, azaz teste középső részén végez, a herélteknél a szájban történik: ezt a műveletet nevezzük auparistakának. A heréltek a szájközösülésben képzeletbeli élvezetet és egyúttal kenyérkerese-tet találnak, kéjnők módjára élnek, különösen azok, akik női ruhát viselnek.
-- A férfiruhát hordó heréltek mesterségüket titkon űzik, és ha valami hivatást akarnak gyakorolni, fürdősök, kenegetők lesznek. Az ily herélt azzal az ürüggyel, hogy a vendég testét végig akarja dörzsölni, átöleli, és magához szorítja ennek combjait, majd megérinti nemiszervét és dzsaghanáját, azaz teste középső részét. Ha a vendég lingája merev állapotban van, a herélt kezével nyomogatja és simogatja, hogy ebben a helyzetben megtartsa. Ha ezek után a vendég, aki tisztában van a herélt szándékával, nem szólítja fel a folytatásra, akkor ez magától hozzákezd a közösüléshez. Viszont, ha a vendég megparancsolja, hogy fogjon hozzá, akkor a herélt ezt megtagadja, és csak hosszas ellenkezés után egyezik bele.
-- Ezután a herélt nyolc műveletet visz végbe, ezek: az egyszerű közösülés, az oldalharapdálás, a külső szorítás, a belső szorítás, a csók, a simogatás, a mangószívás és az elnyelés.
-- E műveletek mindegyikének befejezése után a herélt ama vágyának ad kifejezést, hogy annál maradhasson; de a vendég az első után a másodikat, majd a harmadikat kívánja s így tovább.
-- 1. Mikor a herélt a férfi lingáját kezébe fogva, ajka közé illeszti, és szájával dörzsölgeti, ez az "egyszerű közösülés".
-- 2. Midőn a linga végét virágkehely módjára összehajlított ujjaival fogva, ajkával, esetleg fogával is végigharapdálja annak oldalait, ezt "oldalharapdálás"-nak nevezzük.
-- 3. Mikor a herélt, miután a vendég felszólította a folytatásra, összeszorított ajkával összenyomja a linga végét és úgy csókolja, mintha húzni akarná, ezt "külső szorítás"-nak hívjuk.
-- 4. Ha újabb felszólításra, a lingát még mélyebbre veszi szájába, és ajkával összeszorítja, majd ismét kibocsátja, ennek "belső szorítás" a neve.
-- 5. Mikor a herélt, a lingát kezében tartva, úgy csókolja azt, mint az alsó ajkat szokás, ez a "csók".
-- 6. Ha miután megcsókolta, végigsimogatja nyelvével a lingát, de különösen a végén, ezt "simogatás"-nak mondjuk.
-- 7. Ha a lingát félig a szájába véve, erősen csókolja és szívja, ennek "mangószívás" a neve.
-- 8. És végül, ha a herélt a férfi engedelmével a lingát egészen tövig a szájába veszi, és úgy szorítja, mintha el akarná nyelni, ezt "elnyelés"-nek hívjuk. A közösülés e módja közben lehet ütni, karmolni is stb.
-- Az auparistakát a kicsapongó és feslett nők s a férjhez nem ment szolgálók is gyakorolják, akik a kenőasszonyok mesterségét folytatják.
-- Az ácsárják (régi, tiszteletre méltó tekintélyek, szó szerint: tanítók) véleménye szerint az auparistaka ebhez és nem emberhez méltó, tekintve, hogy aljas dolog, és a Szentírás tiltja, sőt a férfi maga is szenved, mikor lingáját heréltek és nők szája érinti. De Vátszjájana azt állítja, hogy a Szentírás tilalmai nem vonatkoznak azokra, kik a kéjnőket látogatják, és hogy az auparistaka csak férjes asszonyokkal szemben tilos. Ami az általa a férfiaknak oko-zott bajt és fájdalmat illeti, ez könnyen gyógyítható.
-- A kelet-indiaiak nem állnak szóba a nőkkel, akik, az auparistakát gyakorolják. Az ahicshatrabeliek ugyan szóba állnak velük, de tartózkodnak a szájukkal való mindennemű érintkezéstől.
-- A szakétabeliek mindenféle szájközösülésre hajlandók a nőkkel, míg a nagaraiak ettől tartózkodnak, viszont minden egyébre készek.
-- Szuraszéna földjének lakói (a Dzsamna déli partján) habozás nélkül megtesznek mindent, mert úgy mondják, a nők természettől fogva tisztátlanok, s így senki sem tud bizonyosat jellemük, tisztaságuk, viselkedésük, mesterkedéseik, bizalmas mivoltuk és szavaik felől. Ezek dacára sem helyénvaló felhagyni velük; hiszen a vallási törvényt, amelynek alapján a nőt tisztának tekintik, megállapítja, hogy a tehén tőgye tiszta, amikor éppen fejik, bár a tehén száját, sőt a borjúét is tisztátlannak tartják. Ugyanígy, tiszta a kutya, amikor vadászat alkalmával elfogja az őzet, bár egyébként az ét-ket, amelyhez kutya ért, nagyon tisztátlannak tartják. A madár is tiszta, midőn csőrével csipegetve, leejt egy gyümölcsöt a fáról, noha a dolgokat, amelyekhez a hollók vagy más madarak hozzáértek, tisztátlanoknak tekintik. A nő szája is tiszta, mikor csókot ad és kap, sőt más hasonló aktusok esetén is a nemi közösüléskor. Vátszjájana mindezt összegezve úgy véli, hogy mindenben, ami a szerelemre vonat-kozik, az ország szokásaihoz és saját hajla-mainkhoz kell alkalmazkodnunk.
-- E tárgyra is vonatkozik néhány szentencia: "Némely úrnak a szolgája száj közösülést szokott végezni a gazdájával. Vannak oly világfiak is, akik jól ismervén egymást, maguk közt gyakorolják azt. A háremhölgyek, amikor szerelmesek, egymás janiját csókolgatják, s némely férfi ugyanígy tesz a nőkkel. A jóni csókolásánál a szájnál ismert csókokat kell utánoz-ni. Ha a férfi s a nő ellentétes irányban fekszenek együtt, azaz az egyiknek feje a másik lába felé néz, s így végzik a szájközösülést, ezt hollóegyesülésnek nevezzük."
-- Az effajta dolgok oly erős szenvedélyt keltenek némely kéjnőben, hogy elhagyva előkelő, becsületes és művelt szeretőiket, alantas sorból való férfiakhoz csatlakoznak, amilyenek például a rabszolgák és az elefántvezetők. Az auparistakát, azaz szájközösülést sohasem szabad gyakorolnia művelt bráhmannak, állam-ügyekkel terhelt miniszternek vagy jó hírű embernek; mert ha a Sásztrák megengedik is az alkalmazását, de csakis különleges esetekben tekinthető megokoltnak és helyénvalónak, így például az orvosi könyvek megemlítik a kutyahús jó ízét, erejét és emészthetőségét, de ebből még nem következik, hogy a bölcs ember is egyék belőle. Viszont van olyan egyén, hely és idő, hogy rájuk való tekintettel az említett eljárásokat alkalmazni lehet. Tehát az ember tegye vizsgálat tárgyává a helyet az időt és a véghezvinni szándékolt eljárást, vajon megfelel-e az a természetének; ezek után aztán meg is teheti, nem is, a körülmények szerint. De végtére is, ezeket a dolgokat titkon szokás művelni, és az emberi természet annyira változékony, hogy senki sem tudhatja, mit cselekedne az ember ebben vagy abban az esetben, ha ilyen vagy olyan cél vezetné.

3. Harmadik fejezet -- Kanjászamprajuktaka („A Feleség Szerzésről”)

Feleségszerzés
-- Az a férfi, aki osztályának megfelelő, szűz lányt vesz feleségül, biztosítja a felhőtlen, zavartalan szerelmi gyönyört, az utódokat, és a vagyont. A lány legalább három évvel legyen fiatalabb nála. Nem árt ha szép, és az sem, ha jó tulajdonságai vannak, ezen kívül legyen egészséges.
-- Helytelen, ha a férfi első szeszélyét követve nősül meg. Kerülni kell a házasságot álomszuszék, siránkozó lánnyal, és olyat sem szabad feleségül venni, aki nem kedveli a tisztaságot. Az ember akkor lehet boldog, ha olyan leányt vesz el, akihez ragaszkodik, következésképpen tehát azt kell nőül venni, akit szeret.
A lány szülei rendszerint szívélyesen és barátságosan fogadják a kérőket, majd kitűzik a házasság időpontját, ami után a Törvény előírásai szerint létrejön a házasság.

Hogyan kell viselkedni, hogy a lány bizalmat érezzen a férfi iránt
-- A házasságkötés után három napig a házastársak tartózkodnak a nemi gyönyörtől, de együtt étkeznek, és fogadják a látogatókat. A tizedik napon a férj egyedül marad nejével, kedvesen beszélgetni kezd vele, hogy felkeltse bizalmát. Tulajdonképpen a férfinek előbb meg kell nyernie nejét, és eleinte tartózkodnia a nemi gyönyörtől. Mivel a nők természettől fogva gyöngék és finomak, gyöngéden kell közelíteni hozzájuk. Ugyanis, ha a férj durván és erőszakosan támad reá, a nő egy életre meggyűlölheti a nemi egyesülést, és ráadásul az egész férfinemet is. A férjnek tehát sok apró figyelmességgel kell körülvenni a fiatalasszonyt, és szelíden közeledni hozzá.
-- Először rövid ideig csak a fiatalasszony felsőtestét ölelje át. Ha nő ellenkezés nélkül tűri az ölelést, megcsókolhatja szelíden és gyöngéden, nem heveskedve, majd próbáljon beszélgetni vele. Ha már létrejött kettőjük között a bizalom, megérintheti neje keblét. Ha az meg akarja ebben akadályozni, akkor a férj megígérheti, hogy nem tesz ilyet többet, ha megöleli. Ha már ölelkeznek, megsimogathatja nejének különböző testrészeit, majd ölébe emelve, fokozatosan rábírhatja arra, hogy mindenbe egyezzen bele. A férj tehát végigsimogathatja mindenütt a feleségét, és mindenütt csókokkal boríthatja, simogathatja combját, és ha nem ellenkezik, akkor a feleség combjai közé nyúl, és simogatja. Persze mindezt kellő magyarázattal indokolja. De a tulajdonképpeni egyesüléshez még nem fog hozzá. Azután a hatvannégy művészetre tanítja a nejét, és számtalanszor elmondja, hogy menynyire szereti, és hogy milyen régóta vágyódik rá. Megígéri, hogy sohasem fogja megcsalni. Amikor már feleségének félénksége feloldódott, igyekszik úgy egészen birtokába venni, hogy meg ne ijessze, azaz a hímvessző bedugása közben arra is gondol, hogy a nőnek gyönyörűséget szerezzen. Tehát egy fiatal lányban így kell a bizalmat felébreszteni. Az a férfi, aki meg tudja magát kedveltetni a nőkkel, tiszteletben tartja őket, és bizalmat kelt bennük, biztos lehet a nők szerelme felől. Viszont az olyan férfi, aki csak használati tárgynak tartja a nőt, mivel nem ismeri igazán a női szívet, és erőszakkal teszi magáévá a lányt, nem fog viszonzásra találni.

Az udvarlás – Az érzések tudtul adása különböző módokon
-- Az udvarlás módja sokféle lehet, és sokféle lehet az érzések másik fél tudomására hozatala is. Ha az ifjú udvarolni kezd annak a leánynak, akit szeret, akkor minden szabadidejében vele van, és különféle szórakozásokkal töltik idejüket. Szedhetnek virágokat, főzhetnek, kockázhatnak, bújócskázhatnak, szembehunyósdit játszhatnak. Nem árt, ha a fiú jó barátságot köt azzal a leánnyal, aki bizalmas barátnője a szeretett nőnek.
-- Az ifjú járjon mindenképpen a leány kedvében, s szerezzen meg mindent, amit imádottja megkíván. Különféle ajándékokkal lepheti meg, ezek lehetnek virágok, színes labdák, különféle bábúk (fából elefántcsontból, kelméből stb.), főzőedények, faszobrocskák, különféle madarakat, különleges vizeskorsókat, pengető hangszereket, istenképhez állványokat, kis székeket, szantálfát, sáfrányt stb.
-- Az ajándékokat átadhatja négyszemközti találkozáskor, de nyilvánosan is, ha olyanok a körülmények. Ezzel részben meggyőzheti a lányt, hogy mindenre képes érte. Ha ezek után találkára hívja a lányt, és az hajlandó vele találkozni, akkor megmondhatja, hogy azért adta titokba oda az ajándékokat, mert félt a szülők rosszallásától. Mulatságos történetekkel mulattathatja, művészetekről társaloghatnak, táncolhatnak, zenélhetnek. Csinosan öltözködik, mivel a lányok szeretik a jó modorú, csinos fiúkat. A felsoroltak az udvarlás eszközei.

Milyen jelekből lehet rájönni arra, hogy a leány belénk szeretett?
-- Először is, soha nem néz a lány egyenesen a férfi szemébe, és ha észreveszi, hogy a férfi nézi, akkor elpirul. Viszont valami okot mindig talál arra, hogy úgy forduljon meg, hogy a férfi láthassa formás alakját, amikor pedig a férfi távozik, titokban utánanéz. Ha a férfi valamiről kérdezi, lehajtja fejét, és igen halkan felel. Észrevehetően szívesen időzik a férfi társaságában, viselkedésével mindent megtesz, hogy felhívja magára a figyelmet. Ha a társaságban jelen van egy gyermek, akkor ölébe ülteti, megöleli és megcsókolja, kedvesen társalog a férfi barátaival. Ügyel arra, hogy a férfi csak csinosan öltözve lássa. A férfitől kapott ajándékok valamelyikét állandóan viseli. Ha a férfi a felsorolt jelek alapján megértette, hogy a lány is gyöngéd érzelmeket táplál iránta, kövessen el mindent, hogy magához láncolja.

Mit kell a férfinak tennie, hogy a leányt elnyerje és fordítva
-- Amikor a leány már külső jelekkel elárulta szerelmét, a férfinak teljesen meg kell hódítania, mégpedig a következő módokon: például a különféle szórakozások alkalmával jelentősen megfogja a leány kezét, vagy érintő ölelést alkalmaz, vagy szerelmeseket rajzol. Ha fürödni mennek, akkor a lánytól távolabb a víz alá bukva közelíti meg a lányt, és mellette bukkan fel, de csak azután miután megérintette kezével. Bárhol is vannak, igyekszik mindig valamilyen ürüggyel megérinteni. Ha sötétben, valamilyen elhagyott helyen találkoznak, akkor szerelmet vall neki, és szerelmeskedni kezd vele, de nem erőszakosan, nehogy zavarba hozza a lányt. Amikor már tudja, hogy a lány szereti, megüzeni, hogy beteg, és kéri, hogy látogassa meg.
-- Mikor már biztos benne, hogy a leány szereti, betegnek tetteti magát, és elhívja, hogy beszéljen vele. Ekkor sokatmondóan megfogja a lány kezét, megkéri, hogy adja oda a gyógyszerét. Amikor pedig a lány hazaindul, szépen kéri, hogy újból látogassa meg. Három-négy napig folytathatja ezt a férfi, és amikor a lány hozzászokott a látogatásokhoz, akkor a férfi hosszasan beszél a szerelemről. Azután pedig, amikor a lány már teljesen behódolt, a férfi hozzákezdhet, hogy a magáévá tegye, és élvezze.
-- Minden nő kapható, ha kellő helyen és időben találkozik négyszemközt a férfival. Az olyan fiatal lányoknak, akik jó tulajdonságokkal rendelkeznek, a nevelésük is megfelelő, de vagyontalanok, és emiatt kevesen forgolódnak körülöttük, vagy árva lányok, maguknak kell kezükbe venni sorsukat. Ha a lány talál egy rendes, tisztességes, jó tulajdonságokkal bíró férfit, mindent meg kell tennie, hogy megszerettesse magát vele. Úgy rendezheti dolgait, hogy véletlenszerűen egyedül maradjanak, ekkor kedveskedve kínálgathatja, beszélgetés közben megmutathatja, mennyire jártas minden művészetben még a körömnyomásban és karmolásban is. Olyan dolgokról beszélgetnek, amely érdekli a férfit. Egyre azonban szigorúan vigyázni kell, mégpedig arra, hogy sohasem szabad fölkínálkozni, sem a közeledést kezdeményezni, mert esetleg a férfi visszautasíthatja.
-- Ha viszont a férfi viszonyt szeretne kezdeni vele, és megöleli, akkor tegyen úgy, mintha mit sem tudna arról, a férfi mit akar. Ha a férfi meg akarja csókolni, akkor illik ellenkeznie, és ha arra kéri, hogy legyen az övé, akkor nagyon ellenkezve ugyan, de megengedi, hogy megérinthesse titkos testrészeit. Amikor viszont a lány már biztos abban, hogy elnyerte a férfi szerelmét, és ez később sem változik meg, akkor odaadhatja magát, megígértetve vele, hogy nőül veszi.
-- Az olyan lány, akinek sok udvarlója van, olyanhoz menjen feleségül, akit szeretni tud, és akinek engedelmeskedni is tud, és aki szerinte gyönyört adhat neki. Az érdekházasságok esetén sohasem fog ragaszkodni urához, még akkor sem, ha az jó tulajdonságokkal rendelkezik, vonzó külsejű, egészséges és még tetszeni is akar nejének. A feleség kiélvezheti a gazdagságot, az élet kellemes oldalát, de azért más férfiak is lehetnek életében.
-- Az olyan férfiak, akik nagyon szeretnek utazni, akik szenvedélyes szerencsejátékosok és egyedüli élvezetük a szórakozás, vagy durva lelkű, azok jobb, ha nem házasodnak meg. Egy lány, akárhány szeretője is volt, olyan férjet választ magának, akinek tulajdonságai megnyerték tetszését, aki uralkodhat fölötte, mivel szerelemből házasodnak.

A házasságok formái
-- A kerítő szerepét játszó bizalmas barátnő abban az estben lép be a két fiatal életébe, amikor ritkán találkozhatnak négyszemközt. A barátnő a férfival beszélgetve dicséri a leányt, a lány jellemét, szépségét, tehetségét, ügyességét, amivel szerelmet kelthet a lány iránt. A leánynak viszont a férfi kiváló tulajdonságait ecseteli, majd lekicsinylően beszél a többi hódolóról. Idézeteket hoz fel a régmúlt időkből, amikor saját választottjával élt boldogan a feleség. Elmondja, hogy milyen boldogság várna rá és milyen jólét, szeretet a férfi oldalán, ha esetleg beleszeretne. Mindent amit tud, elmond a férfiről, elmondja, hogy milyen helyeket látogat, azt is, hogy mennyire igyekszik találkozni vele, hogy láthassa.
-- A férfi a meghódított lányt titokban nőül veheti, vagyis a szülők tudomása nélkül, és tanúk nélkül, majd ezután közli szüleivel az eseményt. A hinduk házasságkötési módjának egyike, amikor a férfi tüzet hozat egy brahman házából, a földet beszórja kusafűvel /az áldozatoknál használt sásszerű fűvel/ és tűzáldozatot mutat be, majd a vallási törvény előírásai szerint feleségül veszi a szeretett lányt, ezután közli a szülőkkel, hogy mi történt. A tűz előtt ünnepélyesen köttetett házasság épp úgy nem semmisíthető meg, mint az egyéb hivatalos házasság.
- Ha a leány nem tud határozni, vagy nem akarja megmondani, hogy hajlandó férjhez menni a férfihoz, akkor a férfi a következőket teheti: A legelső kínálkozó alkalommal valamilyen ürüggyel elhívja magához a lányt, és titkon megesküszik vele a fentebb leírt módon. Ha a lányt másnak ígérték, és már közel a házasság napja, tulajdonképpen leányszöktetésre kerül sor, és szintén titokban megesküsznek.
-- Ha a szeretett lánynak fiútestvére van, aki hasonló korú mint a férfi, és igencsak kicsapongó életet él, ezt támogatja, segítségére van, aztán alkalomadtán elmondja neki, mennyire szereti testvérét. Majd a fiútestvér kíséretében megjelenő lánnyal szintén titkos házasságot köt. De megteheti azt is, hogy leitatja a lányt, elhívja valamilyen magányos helyre, és még mielőtt a lány kijózanodna, élvezi a szerelmét, majd titokban összeházasodik vele.
-- El is raboltathatja a lányt, s mialatt az még alszik, magáévá teheti, ezt követően köthet vele titkos házasságot. A kirándulás is kihasználható, mivel a lányt kísérőket megfutamítva elrabolja a lányt, ezután házasságra lépnek. A felsorolt házasságok feltételt nem ismerő szerelemből jönnek létre.

A feleség – Hogyan él egy erényes asszony
-- Az az erényes nő, aki szereti férjét, eleget tesz ura kívánságainak, és mindenek felett szereti, vállalva a családi élet belső gondjait. Tisztán tartja az egész házat, ügyel mindenre, egész otthonában tisztaság és rend uralkodik. Ha a házat kert veszi körül, a kert is gondozott, és ha lehet, konyhakerti növényeket termeszt benne. Férje szüleivel, hozzátartozóival, barátaival kedvesen viselkedik. Ha mindezt megteszi, a ház urának szívét teljes egészében magához bilincselheti.
-- Természetesen kerülnie kell mindenféle kapcsolatot kicsapongó nőkkel, jósnőkkel, vajákos asszonyokkal. Mindig a férje kedvenc ételeit készíti el, de figyelemmel van arra is, hogy mi árthat neki. Ha meghallja férje közelgő lépteit elébe siet, szeretettel üdvözölve őt. Társaságba mindig együtt járnak, és urának beleegyezése nélkül soha nem hív meg senkit, és meghívásokat sem fogad el. Együtt mennek el esküvőkre és ünnepségekre is. Ha szeretne valamilyen kedvtelésnek hódolni, vagy részt venni valamilyen játékban, mindig megkérdezi férjét.
-- Bármennyire megbántja a férje, sohasem illeti túlzott szemrehányásokkal és nem használ sértő szavakat sem. Főleg nem veszekszik, mert semmi sem kelti fel jobban egy férfi ellenszenvét, mint az asszony házsártoskodása, és a veszekedés veszekedést szül. Kerülje a megjegyzéseket, a haragos pillantásokat, ne morogjon. Legyen mindig gondja arra, hogy ápolt, tiszta és csinos legyen. Ez érvényes a hálószobára is.
-- Nem illik arról beszélnie mások előtt, hogy mennyi a vagyonuk, és főleg férje rábízott titkait őrizze meg. Igyekezzen más asszonyokon túltenni megjelenésben, ügyességben, főzésben, és minden egyébben. Próbálja beosztani jövedelmüket. Ha földjük van, akkor ügyel a kinti munkára, esetleg a nyájakra, a járművek karbantartására, számon tartja a napi kiadást és bevételt. Kedvesen fogadja a látogatókat, a férje barátait, férje szüleivel szemben tisztelettudóan viselkedik, teljesíti kívánságaikat, nem mondj soha ellent nekik. Kevés szóval, de nem ridegen beszél velük. Az asszony ne legyen hiú, és ne csak saját élvezeteire gondoljon. Legyen jóindulatú. Valahogy így él egy erényes asszony.

4. Negyedik fejezet -- Bárjádhikárika („A Magunk Feleségéről”)

Hogyan kell viselkedni az asszonynak a férj távolléte alatt
-- Abban az esetben, amikor a férj elutazott, nem öltözködik kihívóan, és akármennyire vágyódik férje után és szeretne híreket hallani róla, otthoni teendőit nem hanyagolja el. Ritkán jár társaságba, és akkor is csak indokolt esetben. Amikor pedig a férje megérkezik, akkor is egyszerű ruhában, kedvesen fogadja.
-- Hogyan kell viselkednie a legelső feleségnek a többi feleséggel, és hogyan kell viselkednie a legújabb feleségnek a régibbi feleségekkel szemben
-- Hindu szokás szerint, a férfi új feleséget vehet maga mellé még neje életében akkor,
ha az asszony nehezen elviselhető természettel bír, vagy undort érez neje iránt, ha az asszony képtelen gyermeket szülni, vagy ha egymás után csak leánygyermeknek ad életet, esetleg a férfinek nem elég egy asszony.
Hogy mindez ne forduljon elő, mindjárt a házasság legelejétől a nőnek iparkodni kell, hogy magához láncolja férje szívét. Ezért mindig jókedvűen és okosan viselkedik.
-- Ha viszont képtelen gyermeket szülni, akkor ő tanácsolja, hogy legyen egy másik asszony is. Amikor erre sor kerül, akkor, az előbbi feleség elismeri az új asszony előjogait, és nővérének tekinti. Nem szabad kimutatnia féltékenységét, ha az ura az új feleséggel szórakozik. Az új asszony gyermekét úgy gondozza, és úgy bánik vele, mintha a sajátja lenne. Az új asszony hozzátartozóival szemben is szeretetre méltóan és jóságosan viselkedik.
-- Az új asszony a férje régebbi feleségét szinte anyjaként fogadja el. Mindent megbeszél vele, sőt még a férjéhez is csak akkor közeledik, ha a régi asszony engedélyt ad rá. Igen gondosan felügyel az első asszony gyermekeire, jobban mint a sajátjára, és megőrzi mindazon titkot, amit a régi asszony rábízott. Ha kettesben marad férjével, teljes mértékben a kedvét keresi, és nem tesz megjegyzést arra, és ki sem mutatja, hogy mennyire bántja, hogy nem ő az egyetlen, sőt kéri férjét, hogy legyen jó a régi feleséghez is. Iparkodjon tanúk nélkül kivívni férje kegyeit, mert esetleg a régebbi feleség haragra gerjedhet iránta.

Az újra férjhez ment özvegy viselkedése
-- Ha egy özvegy nem képes testi vágyainak ellenállni, és egy számára megfelelő férfihoz kapcsolja életét, de az nem rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal amelyeket feltételezett róla, kereshet magának újabb férfit.
-- A szerző azt írja, hogy az özvegy bárkihez feleségül mehet, aki tetszik neki, és úgy gondolja, hogy boldoggá teszi.
Házasságkötés után megvendégeli a ház barátait, amelynek költségét férje vagy ő fedezi, és kölcsönösen megajándékozzák egymást. Viselheti a saját ékszereit vagy a férjétől kapottakat. Jóságos a régebbi feleségekkel szemben, bőkezű a szolgákkal, kedves a ház barátaival. A régi feleségek gyermekeit úgy gondozza, mint a sajátját. -- Részt vesz mindenféle társas összejövetelen, ünnepségen. Megmutatja, hogy ő ismeri legjobban a hatvannégy művészetet. Ha viszont férjével nézeteltérése támad, nem veszekszik vele, hanem amikor kettesben maradnak, akkor felhasználja a hatvannégyféle gyönyörkeltés módját. Ha a házasság tönkremegy, és a nő elhagyja férjét, nem vihet magával semmit, csak azt az ajándékot, amit férjétől házasságkötéskor kapott. Viszont ha a férj hagyja el az asszonyt, az asszony megtarthat mindent.

Hogyan viselkednek a királyi hárem asszonyai
-- A háremben a szolgálólányok a királynak virágkoszorúkat, kenőcsöket és köntösöket adnak át azzal, hogy ezeket úrnőik küldik. A király, miután elfogadja a küldött dolgokat, a szolgálóleányoknak ajándékozza. Délután a király szépen felöltözve meglátogatja a háremhölgyeket, akik szintén kicsínosítják magukat. A király elbeszélget a háremhölgyekkel, majd meglátogatja a kéjnőket, és a táncosnőket is.
-- Hogy éjszakára melyik feleségre kerül a sor, annak kiválasztása a következőképpen történik: A déli álmából felébredő király elé lép egy szolgálattevő nő, aki bejelenti, hogy melyik feleségen van a sor, hogy vele töltse az éjszakát. Ezzel a szolgálattevő nővel együtt a többi feleség szolgálólányai is megjelennek, és lerakják úrnőik illatszeres edényeit, amelyből a király egyet kiválaszt, ezzel értésére adva az illető nőnek, hogy most rajta van a sor.
-- Az ünnepségeken a király feleségeit egyforma tisztelet övezi, viszont a palotából nem távozhatnak egyedül, idegen nő pedig nem teheti be lábát lakosztályukba, csak abban az esetben, ha ismerős.

Hogyan viselkedik a férj, ha egynél több felesége van
-- Ha egy férfinek több felesége van, egyformán kell mindegyikkel bánnia, és ne meséljen egyik feleségének sem a másikról. Ne adjon alkalmat arra sem, hogy vetélytársnőikről rosszat mondjanak. Ilyenkor rendre kell őket utasítani. Feleségeit különbözőképpen nyerheti meg magának. Az egyikkel bizalmaskodik, a másikkal figyelmes, majd a harmadikat bókokkal halmozza el, ajándékokkal lepi meg, és a szerelmi egyesülés okozta élvezet folytán magához láncolja mindegyiket.

Más férfinek a felesége
-- Már a könyv elején felsoroltuk, hogy milyen esetekben lehet más ember feleségéhez fordulni, de azt is szem előtt kell tartani, hogy könnyen elnyerhető-e a feleség, mennyire érdemes törtetni utána, és milyen a természete. Mindez kiegészül azzal, hogy akkor is fordulhat a férfi más ember nejéhez, ha a saját életét, egészségét veszély fenyegeti a nő iránt érzett fokozódó szereleme folytán. A szerelem tíz fokozatának kísérő tünetei a következők lehetnek:
-- A szemek szerelme, lelki vonzalom, a nap minden pillanatában csak a nőre gondol, emiatt álmatlanság gyötri, lefogy, magába vonul, vagyis nem jár szórakozni, szinte megtébolyodik, önkívület gyötri, végül bekövetkezhet halála is.

5. Ötödik fejezet -- Páradárika („A Mások Feleségéről”)

Milyen tulajdonságok jellemzőek a férfiakra és nőkre
-- A női külső sokszor tévedésbe ejti a férfiakat, ezért a viselkedés, gondolkodásmód alapján kell megítélni a nőket, nem pedig külsejük alapján. Vannak akik úgy gondolják, hogy a nők szerelmi vágyat éreznek ha meglátnak egy szép férfit, éppúgy, mint a férfiak, ha meglátnak egy szép nőt, de általában ez ennyiben is marad.
-- A nő nem tesz kezdő lépéseket, hanem megvárja, a férfi közeledését. Amikor a férfi ostromolni kezdi, hiába vágyódik ő maga is erősen az egyesülésre, tartózkodó marad. Végül, a férfi hosszas ostromlása után mégiscsak megadja magát. A férfi viszont lemond a nőről, akármennyire is vonzódik hozzá, ha nem összeegyeztethető erkölcsi felfogásával, és ellenáll a csábításnak.
-- Gyakran akkor is lemond a nőről és otthagyja, ha megunja a hosszas könyörgést. De előfordul olyan is, amikor már megkapta a nőt, és azután közönyös lesz vele szemben. A férfiak rendszerint nem szeretik a könnyű sikereket, inkább az olyan nők után vágyakoznak, akiket nehéz megkapni.

Mi az oka, hogy a nők ellenállnak a férfiak ostromának
-- Az a nő, aki szereti a férjét, vagy törvényes utódra vágyik, nem hallgat meg más férfiakat. Akkor is ellenáll, ha nincs megfelelő alkalom, ha bosszantja a férfi bizalmaskodása, ha nagy a különbség a kettőjük társadalmi rangja között, vagy ha tudja, hogy a férfi igen sokat utazik, és igen keveset tartózkodik egy helyen. De akkor sem kezd viszonyt egy férfivel, ha sejti, hogy más nővel viszonya van, ha fél attól, hogy a férfi fecsegni fog, vagy állandóan a barátaival találkozik, vagy komolytalannak tartja szerelmét.
-- A nő akkor is ellenáll a férfi ostromának, ha a férfi híres, közismert személyiség, vagy attól fél, hogy a férfi túl erőteljes és szenvedélyes, vagy kevesebbnek tartja magát a férfinél és ezt szégyelli, vagy ő nézi le a férfit, vagy jellemtelennek tartja, és nem bízik meg benne. Akkor sem akar viszonyt kezdeni a férfivel, ha fél attól, hogy szenvedélye miatt valami baj történhet, retteg a felfedezéstől, ha túl öregnek találja a férfit vagy ellenszenvesnek, de féltékeny férj esetében gondolhat arra is, hogy a férje csupán próbára akarja tenni hűségét, és végül, ha erkölcsös.
-- A felsoroltak közül bár melyik is álljon fenn, a férfinek mindent el kell követnie, hogy ezt az akadályt kiküszöbölje. Például, ha a nő kifogásokat keresve azt mondja, hogy nincs megfelelő alkalom, akkor valamilyen kényelmes megoldást kell találnia a légyottra. Vagy például, ha a nő túlzottan tiszteli, akkor bizalmas viselkedésével háríthatja el az akadályt. Mindenre van megoldás.

A sikeres, hódító férfiak
-- A nőknél általában azoknak a férfiaknak van sikerük, akik tapasztaltak a szerelemben, ügyes társalkodók és jól tudnak beszélni, akiket gyermekkoruktól nők vettek körül, jó megjelenésűek, meg tudják nyerni a nők bizalmát, ajándékokkal kedveskednek. Olyanok is meghódíthatják a női szíveket, mint a nyílt és könnyed jellemű férfiak, akiknek a nő az első szerelme, akikkel együtt gyerekeskedtek, vagy nagyon szeretik a nemi élvezeteket, akikről közismert, hogy igen erőteljesek (bikaférfiak), remekül öltözködnek, és fényűző életmódot folytatnak.
-- Sikerük van a nőknél még az ifjú házas férfiaknak, a vállalkozó szelleműeknek és bátraknak, a szomszédban lakóknak, barátnőik szeretőinek, azoknak, akik tisztában vannak a női nem gyenge oldalaival, akik kedvüket keresik, férjüknél sokkal különbek(nek látszanak) és azon férfiaknak, akik után tisztességes asszonyok vágyódnak.

Könnyen meghódítható, könnyen kapható nők
-- Könnyűszerrel meghódíthatók azok a férjes asszonyok, akik mindig az ablakban leskelődnek, akik ráérnek folyton a szomszédban fecsegni, szemük állandóan a férfiakon jár, aki gyűlöli férjét, vagy akit a férje gyűlöl, akinek nem voltak gyermekei, aki imád társaságba járni, vagy aki özvegy. Úgyszintén ebbe a csoportba tartoznak azok, akik olyan férfihez mentek nőül, akinek fiatal testvérei vannak, nagyon hiú nők, aki szereti a gyönyöröket, szegény sorban él, aki büszke, hogy remekül ismeri mind a hatvannégy művészetet. De ide tartozik az is, aki igen fiatalon gazdag emberhez ment férjhez, de nem szerette, és most sem szereti, akit minden ok nélkül megvernek, akinek férje rendszeresen távol van, a féltékeny feleség, a kéjsóvár nő, erkölcstelen nő és még sok egyéb.
-- Biztosnak és szilárdnak tartják a természetből fakadó vágyat, amelyet még a művészet fokozni is tud, és amelynek útjából az okosság minden akadályt, veszélyt elhárít. Az ügyes férfiak, akik ismerik a nők gondolatait, érzésvilágát, tudják a módját annak, hogyan lehet minden okot megszüntetni, amelyek visszatartják a nőket a férfiaktól. Ezek a férfiak rendszerint szerencsések a szerelemben.

Mi a módja a nők megkörnyékezésének és meghódításának
-- Sokan úgy gondolják, hogy a fiatal lányokat a férfi személyes fellépésével nyerheti és csábíthatja el, míg a szerelmes férfi egyenes közeledése férjes asszonyoknál ritkán vezet eredményre. Ennek ellenére közvetítőhöz csupán abban az esetben forduljon egy férfi, ha teljesen kizárt, hogy egyedül is elérheti célját. Ha a férfi közvetítők kizárásával szeretne közelebb kerülni a szeretett nőhöz, akkor először is meg kell ismerkednie vele. Ennek többféle módja ismeretes. Megrendezheti a véletlenszerű találkozást egy közös ismerősnél, egy magasabb rangú embernél, orvosnál, esküvőn, ünnepségeken, kiránduláson stb.
-- Amikor a találkozás létrejön, a férfi nézzen erősen a nő szemébe. Ha a nő ismét felé néz, megismétli, és közben a nőkről beszél barátainak úgy, hogy szabadelvűnek tartsák. Ha más nőismerőse mellett van éppen, közönyösnek látszik, úgy hallgatja társnője szavait. Ezzel a nő értésére adhatja szerelmét, annak ellenére, hogy úgy látszik, mintha másokkal foglalkozna.
-- Ha a nő éppen egy gyermekkel foglalkozik, a férfi megsimogathatja a gyermeket, valamilyen játékot nyújthat át neki, amit azonnal vissza is vesz, majd a gyermek kapcsán beszélgetésbe elegyedhet a nővel, később pedig áttérhet más témára is. Ha így létrejött az ismeretség, ez ürügy lehet a későbbi látogatásokra a nő otthonában, ahol a jelenlévő társaságban szerelemről is társaloghat úgy, hogy a hölgy is meghallja.
-- Az ismeretség előrehaladtával rábízhat valamit a nőre, hogy őrizze meg neki, de amelyből időnként egy-egy kis részt elkér. Ha nős, megpróbálja a feleségét összebarátkoztatni a nővel, gyakori találkozásokat hozhat létre, megszervezi a véletlen találkozásokat is pl. úgy, hogy ugyanott vásárolnak. Újabb és újabb ürügyekkel hosszas látogatást tesz a nőnél. Ha ez a nő vágyódik valamire, a férfi felajánlja neki, hogy minden kívánságát teljesíti. Ha meg szeretne tanulni egy művészetet, megtanítja neki stb. Társaságban beszélget a nővel, megemlíti egyesek viselt dolgait, kritizálja a helyszínen lévő értékeket, amelyeket esetleg nem ismer a hölgy, de ha a nőnek más a véleménye, nem ellenkezik, hanem azt mondja a nőnek, hogy neki van igaza.
-- Miután a férfi a fentebb ismertetett módon ismeretséget kötött a megkívánt nővel, és különféle jelekkel, mozdulatokkal értésére adta szerelmét, kövessen el mindent, hogy magáévá tehesse. Ha az illető nő fiatal leány, igen elővigyázatos kell hogy legyen, és a legnagyobb gyöngédséggel kell bánnia vele, mivel ők még nem rendelkeznek tapasztalatokkal a nemi életben. Azokkal a nőkkel szemben természetesen nincs erre szükség, akiknek már volt viszonyuk.
-- Ha a férfi meggyőződött arról, hogy a fiatal lány kapható a nemi együttlétre, és szégyellőségét is leküzdötte, akkor a férfi szép és értékes ajándékokat küldözget a lánynak, aki szintén ajándékokat ad a férfinek. Társaságban, vagy kirándulás alkalmával, ha a nőnél valamilyen virág van, akkor a férfi ezt elkéri, vagy ő adhat virágot a nőnek. Ezzel a viselkedéssel lassanként és fokozatosan eloszlatja a nő aggodalmait, majd valamilyen magányos helyen megöleli és megcsókolja, cirógatja, és megérinti a lány testének titkos részeit, és igyekezetét kielégítően fejezi be.
-- Ha egy férfi már nekifogott egy nő elcsábításának, ne akarjon ugyanebben az időben egy másikat is elcsábítani. Arra majd akkor kerítsen sort, ha az előzőnél próbálkozását siker koronázta, és már jó ideje élvezte szerelmét, és ajándékokkal bebiztosította vonzalmát, akkor hozzákezdhet a másik nő ostromához.
-- Abban az esetben, ha az asszony férje valamilyen közeli helyre távozik, és ez a férfi tudomására jut, hiába adódik rá az alkalom, ne tegye magáévá az asszonyt. Az a férfi, aki meg akarja őrizni jó hírnevét, és kellőképpen okos is, nem csábít el félénk, folyton ijedező, sem könnyűvérű nőket, sem olyat, akire gondosan vigyáznak, vagy élnek férje szülei.

A nő lelkiállapotának megismerése
-- Ha a férfi egy nőt el akar csábítani, meg kell ismernie a nő lelkiállapotát, azaz hajlandóságát. Ennek módja a következő: Amennyiben meghallgatásra találtak szavai a nőnél, de az teljes mértékben titkolja saját érzelmeit, akkor közvetítőnőt kell igénybe vennie, hogy megnyerje magának. Fokozatosan kell közeledni az olyan nőhöz, aki ugyan ellenáll a férfi kérésének, de azért ismételten hajlandó találkozni vele. Ebben az esetben ugyanis a nő határozatlan.
Egy megfelelő magányos helyen erőszakkal magáévá teheti a férfi azt a nőt, aki ugyan tiltakozik a férfi kérése ellen, de ha legközelebb találkoznak, azért még csínosabban öltözködik mind az előző alkalommal.
-- Az a nő, aki sokáig udvaroltat magának, de nem enged a férfi kéréseinek, az ilyen nő egy kacér teremtés, akit idővel megkaphat, ha tovább is állandó kapcsolatban maradnak.
-- Az olyan nő is megkapható egy igen ügyes közvetítőnő segítségével, vagy pedig úgy, hogy a férfi a bizalmába férkőzik , aki kitér a férfi ostroma elől akár azért, mert tiszteli, akár azért, mert gőgös, és úgy tesz, mint aki találkozni sem akar a férfival.
-- Arra a nőre nem érdemes időt pazarolni, aki a csábító férfit sértő szavakkal utasítja vissza, viszont minden lehetőséget ki kell használni a férfinek, hogy elnyerje a nő szerelmét akkor, ha a nő visszautasítja, de mégis kimutatja valamilyen úton-módon, hogy vonzódik hozzá.
-- Abban az esetben, ha a nő eltűri a férfi érintését, de úgy tesz, mintha észre sem vette volna, akkor a kitartás és türelem vezet eredményre. Ha a férfi átöleli a nőt, és az szelíden elhárítja, a férfi ezt később újból megismételheti. A következő alkalommal már erősebben ölelheti meg a nőt. Ha a nő elhárítja, de másnap éppúgy viselkedik vele, arra lehet következtetni, hogy nemsokára enged ostromának, és nincs kifogása az egyesülés ellen. Ha a nő kimutatja szerelmét, és alkalmat teremt a találkozásra, a férfinak kötelessége magáévá tenni.

A nő szerelmének jelei lehetnek
-- Ha megszólítja a férfit, holott a férfi még nem szólt hozzá.
-- Ha elhagyott helyeken találkozik vele.
-- Ha a nő zavarban van és akadozva beszél a férfihoz.
-- Tenyere nedves, az arcára pedig rá van írva, mennyire örül a találkozásnak.
-- Élvezetet talál abban, hogy a férfi testét simogathatja, amit csak egyik kezével tesz, míg a másik kezével megérinti a férfi bizonyos testrészeit.
-- A simogatást abbahagyva mindkét kezével a férfira támaszkodik, mintha fáradt lenne.
-- Néha a férfi combjai fölé hajol, és ha a férfi kéri, hogy simogassa azokat is, nem ellenkezik.
-- A nő az egyik kezét sokáig a férfi összeszorított keze vagy lába közt hagyja mozdulatlanul.
-- Ha a férfi a nő minden mesterkedésének ellenállt, másnap ismét eljöhet, hogy a nő bedörzsölje és kenegesse testét.
-- Ha a nő közömbös, gondolja meg alaposan a férfi, hogy akarja-e tovább az ostromot folytatni.
-- A férfinek tehát mindenekelőtt ismeretséget kell kötni a nővel, beszélgetni vele, és megfigyelni viselkedését. Ha szerelmi dolgokról beszélgetve észreveszi, hogy a nőnél kedvező fogadtatásra találtak szavai, akkor minden további nélkül elkezdheti a hódítást.
-- Nagyon könnyen megnyerhető az a nő, aki már az első találkozáskor külső jelekkel elárulja szerelmét.
-- Az érzéki nő viszont a szerelmes szavakra azonnal nyíltan válaszol, a férfi tehát úgy veheti, hogy máris megkapta.

A közvetítőnő, kerítőnő kötelességei
-- Közvetítőnő segítségét kell igénybe venni abban az esetben, ha a nő már elárulta vonzalmát, vágyát, de ezután kerüli a találkozásokat. Akkor is közvetítőnőre van szükség, ha olyan nőről van szó, akit a férfi szeretne megismerni, de nincs másmód és lehetőség az ismerkedésre.
-- Amikor a kerítőnő a férjes asszony bizalmába férkőzött, akkor igen ravaszul folytatott beszélgetésben lekicsinylőleg nyilatkozik a nő férjéről, miközben őt az egekig magasztalja, mondván, hogy milyen szép, okos, nagylelkű, és nagy kár, hogy ilyen férjet kapott, aki még kielégíteni sem tudja kellőképpen. Majd rátér arra, hogy van egy férfi, aki meglátta és elvesztette miatta az eszét, aki mindent megtenne érte. Dicséri előtte a férfi erejét, képességeit és hajlamait, jártasságát a gyönyör hatvannégy módjában. Ha a nőnek kedvére van a kerítőnő beszéde, akkor a következő napon is kedvesen fogadja, de azért megjegyzi, hogy bűn lenne viszonyt kezdenie ezzel a férfival.
-- Ha a közvetítőnő észreveszi a nő szerelmét, különböző módokat talál ki annak fokozására. Ajándékokat ad a nőnek a férfi nevében, és tovább dicséri a férfit. Megmutatja a férfi szerelmi vágyát kifejező, falevelekből vagy virágszirmokból kivágott alakzatokat, és rábeszéli a nőt, hogy ő is hasonlóképpen viszonozza. Ha elfogadják egymástól ezeket az ajándékokat, akkor a közvetítőnő találkát szervez meg a két fél között. A találka helye lehet barátok, csillagjósok, vezeklők lakásai, de legmegfelelőbb az olyan hely, ahova könnyen lehet eljutni, és ahonnan könnyen lehet távozni, titokban, észrevétlenül, hogy ne fordulhassanak elő kellemetlen meglepetések, váratlan találkozások. A találka létrejöttére a legmegfelelőbb időpont az, amikor a környezet, a társaság figyelmét valamilyen esemény ejti rabul (pl. ünnepségek, esküvők, viharok stb.)
-- Közvetítőnő-kerítőnő lehet az, aki az egész dolgot kézbe veszi, azaz vállalja a lebonyolítást elejétől a végéig, lehet olyan, aki csak egy részét intézi el a megbízásnak, vagy olyan aki csak levelet visz egyik féltől a másikhoz. Lehet kerítőnő az is, aki csak saját érdekeit képviseli, tapasztalatlan fiatal feleség közvetítőnője, de lehet férjes asszony, vagy néma közvetítőnő is.
-- Az a közvetítőnő aki az egész ügyet magára vállalja, miután felismerte a férfi és a nő egymás iránti szenvedélyét, találékonyságával hozza létre a találkát. Ebben az esetben a szerelmesek már ismerik egymást. De abban az esetben is saját eszére, ügyességére van utalva, ha még nem ismerkedett meg a két szerelmes. Természetesen ekkor is arra törekszik, hogy létrehozzon egy légyottot.
-- Az, aki csak egy részét intézi el a megbízásnak, olyankor kap szerepet, amikor a szerelmi cselszövény egy része már létrejött, vagyis a férfi már a nő közelébe férkőzött. Ebben az esetben a közvetítőnőre csak a továbbiak elintézése hárul, vagyis a találka megszervezése. A hírt vivő közvetítő szerepe az, hogy átadja a leveleket, amely többnyire a légyott idejét és helyét tartalmazza.
-- A saját érdekeit képviselő közvetítőnő az, aki saját magának akarja a férfit meghódítani, és mindent megtesz ennek érdekében. De ugyanígy nevezik azt a közvetítőnőt is, aki egy másik nőnek megígéri, hogy eljár a férfinél az érdekében, de közben saját magának hódítja meg a férfit, kiütve a nyeregből a másikat. Persze ha férfi a közvetítő, akkor vele is megtörténhet, hogy beleszeret abba a nőbe és önmagának hódítja meg, aki miatt a megbízást kapta.
-- A tapasztalatlan fiatal feleség közvetítőnője a fiatalasszony bizalmába férkőzve, minden titkát megismeri az asszonynak, megismeri a férj szokásait, azt is, hogy hogyan bánik vele. Ezek után kioktatja a fiatalasszonyt, és megtanítja különböző fogásokra, amivel biztosíthatja férje szerelmét. Körömnyomokat hagy a nő testén, és ráveszi, hogy mutassa meg férjének, ezáltal felkeltve szenvedélyét. Rendszerint a férj megbízottja.
-- A férjes asszonyt saját ura bízza meg közvetítőül, hogy megnyerjen egy olyan nőt, akit bírni szeretne. Ebben az estben a feleség saját urának okosságát, ügyességét, a szerelemben jártasságát dicséri. Az a nő akit felkeresett, szintén a feleség közvetítésével adja tudtul a férjnek érzelmeit. A néma közvetítőnő egy olyan fiatal lány vagy szolgáló, akit a férfi küld el a nőhöz valamilyen ürüggyel, és a közvetítő által átadott virágcsokorban, vagy a nő hajába tűzött levélben közli érzelmeit. A nő ugyanezzel a nővel küldi el válaszát a férfinek.
-- A közvetítés legnagyobb mesterei a csillagjósok, a szolgálók, a kolduló szerzetesnők és a művésznők, akik igen hamar elnyerik a nők bizalmát, elbeszélik azt is, hogy a többi asszony a nemi egyesülésnél milyen fogásokat alkalmaz. A férfiről, a férfi szerelméről is ékesszólóan beszélnek, elmondják, mennyire jártas a nemi élvezetekben, milyen szenvedélyt ébreszt más asszonyokban. Egyszóval ügyes mesterkedésekkel összehozza a férfit és a nőt még akkor is, ha azoknak ez előtt eszükbe sem jutott ilyen lehetőség. Sőt, a közvetítőnő még arra is képes, hogy újra összehozza azt a nőt és férfit is, akik valamilyen okból kifolyólag előzőleg szakítottak.

Szerelem a más férfi felesége iránt
-- A királyok és miniszterek nem látogathatják a polgárokat, nem mehetnek el polgárok házaiba. Életük közszemlére van kitéve, állandóan a figyelem központjában vannak, ezért minden botrányos dolgot el kell kerülniük. De hát ők is csak emberek, és ha mindenképpen el akar követni valami hasonló tettet, szerelmi légyottra szeretnének menni, akkor legalább az eszközöket kell megválogatniuk.
-- A közösség feje, a királyi tisztviselő és a gabonatermést ellenőrző hivatalnoknak elég egyetlen szó, hogy elcsábítsa a falusi nőket. Ezekkel a nőkkel az aratás, a gabonabehordás, a ház takarítása, a mezei munkák, a gyapjúnyírás, a gyapotvásárlás, a len, kender fonásakor vagy szövésekor szoktak közösülni. A csordák felügyelői a tehenekkel foglalkozó nőket élvezik ugyanígy, míg azon tisztviselők, akik az özvegyekre és az elhagyott asszonyokra felügyelnek, ezekkel folytatnak viszonyt. Vannak férfiak, akik éjjel a faluban kószálnak, és így elégítik ki nemi vágyaikat. A falusiak között akadnak olyanok, akik fiaik feleségeivel folytatnak viszonyt, mivelhogy sokszor vannak egyedül velük.
-- Bizonyos ünnepek alkalmával a városi nők meglátogatják a király háremhölgyeit a palotában (az őrök természetesen ismerik őket), ahol egész éjjel beszélgetnek játszanak, szórakoznak, és reggel eltávoznak. A király kiválaszt egyet közülük. Ezt a nőt, az ünnepség után, a király kísérőnője meghívja hogy tekintse meg a palota egyéb látnivalóit is.
-- Ezután megmutatja neki a kerti lakot, amelynek padlója drágakövekkel van kirakva, a fekhelyeket, a szőlőlugasokat, a vízen épült fürdőházat, a falfestményeket, a titkos kijáratokat, és amikor kettesben marad a nővel, elmondja, hogy a király beleszeretett, és micsoda szerencse lenne a nőre nézve a királlyal való viszony, ami természetesen szigorúan titokban maradna. Ha a kiválasztott hölgy beleegyezik, fejedelmi ajándékokat kap a királytól, aki jóindulatáról biztosítva bocsátja el.
-- Persze megtörténhet az is, hogy a király kísérőnőjén kívül a háremhölgyek is tudomást szereznek arról, hogy melyik asszony a kiválasztott. Meghívják magukhoz látogatóba a kiválasztott nőt, azután megjelenik a király kísérőnője, aki a fentebb leírt módon körbevezeti a palotában, majd a királyhoz kíséri, és…
-- Meghívhatja magához a királyi feleség is a király által megkívánt nőt, hogy oktassa valamelyik művészetre, amelyet a nő kiválóan ismer. (Persze ez csak indok.) Amikor a hölgy megérkezik a hárembe, ismét megjelenik a király kísérőnője… (és ugyanaz, ugyanúgy történik).
-- Lehet közvetítő egy királyi feleséggel jóba levő kolduló szerzetesnő is, aki bejuttathatja a hárembe a király által megkívánt nőt, akinek férje történetesen elvesztette vagyonát, vagy van oka félelemre. Ha a nő hajlik az ajánlatra, bejut a hárembe, a királyi feleség pedig biztosítja a nőt pártfogásáról. A kiválasztott nő újabb látogatásakor, már várja a háremben a király kísérőnője…
-- Hasonló a helyzet abban az esetben is, ha egy olyan nőre vágyik a király, akinek férje valamilyen álláshoz szeretne jutni, vagy szegény ember, vagy szeretné elérni, hogy a király kegyeibe fogadja, esetleg híres szeretne lenni, esetleg egyéb céljai vannak. Ha pedig az a nő, akit a király megkívánt, nem törvényes házasságban él egy férfivel, ezt a férfit a király elfogathatja, vagy börtönbe zárathatja, a nőt pedig a háremébe vitetheti.
-- A felsorolt módokon kaphatják meg mások feleségeit a király, a miniszterei, és egyéb előkelő állásúak.
Vannak olyan országok is, ahol nem ütközik semmilyen nehézségbe, hogy a király mások feleségeivel szerelmeskedjen.
-- Andhrában például a fiatalasszonyok házasságuk tizedik napján ajándékokkal jelennek meg a királyi háremben, majd miután az uralkodó élvezte őket, ismét hazatérnek. Egy másik országban a miniszterek feleségei keresik fel esténként a királyt, és rendelkezésére bocsátják magukat. Van olyan ország is, ahol a bennszülött szép nők egy hónapot töltenek a király háremében, a király személye iránti hódolat ürügye alatt, és akad olyan is, ahol a városbeli és a falusi nők együtt vagy külön-külön mennek a királyhoz, hogy gyönyört szerezzenek neki.
-- Az előbb említetteket és a többi hozzájuk hasonlókat a király alkalmazza mások feleségeivel szemben. De az a király, aki szívén viseli népe jólétét, semmi esetre sem gyakorolja ezeket. A király, aki legyőzi az emberi természet hat ellenségét, (szerelem, harag, kapzsiság, gőg, mámor, öröm, az egész világ uralmán elnyeri.

6. Hatodik fejezet -- Vaisika („A Kéjhölgyekről”)

A kéjhölgyek
-- A kéjnők, azaz nagyvilági életet élő nők – Miért fordulnak a kéjhölgyek a férfiakhoz, és hogyan tarthatja meg a kéjnő a megkívánt férfit, és milyen az a férfi, akihez a kéjnő csatlakozni szeretne
-- A kéjnők a férfiakkal való kapcsolatban nemi gyönyört és megélhetést találnak. Ha a férfi látogatásait szerelemből fogadja, akkor ez természetes szerelem, míg ha pénzért kerül kapcsolatba a férfival, akkor azt mesterséges szerelemnek nevezik, mert ekkor meg kell játszania, hogy szereti a férfit. Férfi tulajdonság, hogy vonzódnak azokhoz, akik szeretik őket, vagy úgy látszik, mintha szeretnék őket. A kéjnő nem csalja ki aljas eszközökkel a férfi pénzét, és pénzsóvárnak sem mutatkozik. Szépen felöltözve háza ajtajában áll vagy ül, és egyáltalán nem tolakodóan hívja fel magára a járókelők figyelmét, hiszen ő is egy vásárra kínált árucikk.
-- A kéjnő mindazok barátságát keresi, aki segítheti mesterségében, tehát minden olyan személynek akik céljai, tervei támogatói lehetnek, mint például a rendőrök, bíróságon dolgozók, csillagjósok, szegény, de bátor férfiak, a hatvannégy művészet mesterei, az élősködők, a mulattatók, kocsmárosok, mosodások, borbélyok, kolduló szerzetes. Szövetséget köt a többi kéjnő ellen férfiakkal, és összeveszíti őket a többi kéjnővel. Balszerencsében ezek a férfiak támogatják, megvédik azoktól a kellemetlenségektől, amelyek esetleg különböző emberektől érhetik, és segítik, hogy vagyonhoz jusson.
-- Amikor egy kéjnő csak vagyonhoz akar jutni, akkor az olyan férfiak ismeretségét keresi, akiket nem köt le család, és nem függenek senkitől anyagilag, királyi tisztviselők vagy kegydíjasok, vagy minden nehézség nélkül jutnak jövedelmükhöz, esetleg biztos jövedelemforrásaik vannak. De azok a férfiak is ide tartoznak, akik hiúak, hencegők, tehetetlenek, akik szeretnének férfinek látszani, bőkezűek, vagy egyetlen fia gazdag atyjának, aszkéta életmódot folytatók (akiket azért titkon gyötör a vágy), orvosok, bátor férfiak, vagyonukra büszke férfiak, szülői parancsnak ellenszegülők vagy régi ismerősök.
-- Ha viszont nem a vagyonszerzés a célja, a kéjhölgy szerelemből vagy hírnevének öregbítése érdekében azoknak a jeles tulajdonságokkal rendelkező férfiaknak ismeretségét keresi, akik előkelő születésűek, akik ismerik a világ dolgait, költők, ékesen beszélők, erélyesek, ismerik a különféle művészeteket, ügyes elbeszélők, kitartóak, odaadók, bőkezűek, szabadelvűek, kedvelik a társaságot, nem ismerik a haragot, szeretik szüleiket, otthonosan mozognak minden testgyakorlatban, egészségesek, ép testűek, erősek, kerülik az alkoholt, fáradhatatlanok a szerelmi tevékenységben, anyagilag függetlenek, szeretetre méltóak, szeretik a női nemet, és hódítani tudnak anélkül, hogy magukat teljesen átadnák a szerelemnek, nem irigyek és nem gyanakvóak. Ezek az óhajtott férfi jó tulajdonságai.
-- Természetesen nemcsak a férfinek, hanem a nőnek is rendelkeznie kell jó tulajdonságokkal, amelyek lehetnek: szépség, szeretetre méltóság, határozottság, állhatatosság, ne legyen hamis, csapodár, kapzsi, fösvény, rosszindulatú, harag tartó, pletykás, ostoba, becsülje mások jó tulajdonságait, szeresse a gazdagságot. Igyekezzen tapasztalatokra szert tenni, tanulni, szeressen társas szórakozásokban részt venni, találja kedvét a művészetekben, és élvezetet a szerelemből létrejött egyesülésben.
-- A nők jó tulajdonságaihoz tartozik az értelmesség, a jó természet, a jó modor, a kifogástalan magatartás, jó megjelenés, meggondolt cselekedetek, szép beszéd, a Káma-Szútra ismerete, valamint ügyesség a Káma-Szútrával kapcsolatos művészetekben.
-- Nem ajánlatos a kéjnőknek kapcsolatba kerülni az olyan férfiakkal, akik valamilyen betegségben szenvednek, beteges vérmérsékletűek, durva beszédűek, gyanakvók, kegyetlenek és részvétlenek, fösvények, tolvajok, képmutatók, túlzottan szemérmesek, megvesztegethetők, akiket nem érdekel, hogy megbecsülik-e őket vagy sem, és akik szeretik feleségüket.
-- Az elfogadott vélemények és tapasztalatok alapján a kéjnők okai, hogy férfiakhoz forduljanak: szerelem, félelem, pénz, gyönyör, bosszúállás valakin, szomorúság, kíváncsiság, megszokás, szégyen, hírnév, részvét, boldogság utáni vágy, szegénység, vagy azért fordul a férfihoz, mert barátra vágyik, mert a férfi hasonlít arra, akit szeret, vagy mert szakítani akar valakivel, mert nemi szerveik mérete szerint ugyanazon osztályba tartoznak, vagy állhatatosság.
-- A kéjnőnek azonban a pénzszerzés a legfontosabb célja, és ezt nem áldozhatja fel szerelemért, némely kivételtől eltekintve, például, ha fél valamitől. Bármennyire hívja is a férfi, a kéjnőnek kéretnie kell magát, nem pedig azonnal rohanni az első találkára, mert a férfiak kevésre becsülik és megvetik a könnyű sikereket. Előbb tehát a férfi érzéseit kifürkészendő, a férfihez elküldi közvetítőit (fürdősöket, énekeseket, mulattatókat ha szolgálatára állnak, vagy bár kit), hogy kipuhatolják a férfi érzéseit. Sok mindent megtudhat tőlük a férfiről. Megtudhatja, hogy gazdag-e, közönyös-e vagy vonzalmat érez iránta, bőkezű-e vagy zsugori stb. És ha mindez megnyeri tetszését, akkor szintén közvetítő segítségével igyekszik magához láncolni a férfit. A közvetítő valamilyen ürüggyel (pl. valamilyen művészet megnézése) elcsalja a férfit a kéjnőhöz, vagy a kéjnőt viszi a férfi lakására. Ha a nőnél jött létre a találka, akkor a nő valamilyen apró ajándékkal lepi meg vendégét, majd elszórakoztatja, miközben olyan dolgokról beszél neki, amelyről tudja, hogy a férfit érdekli. A találka után a kéjnő elküldi egyik szolgálólányát aki ügyesen tud betanult szöveget elmondani valamilyen csekély ajándékkal a férfihoz, vagy a közvetítő kíséretében látogatja meg a férfit, valamilyen ürügyet felhasználva a látogatásra. Így tudja a kéjnő magához láncolni azt a férfit, akit megkívánt.
-- Tehát ha egy világfi meglátogat egy kéjnőt, ez utóbbi hosszan elbeszélget vele a művészetekről, majd apró szerelmi ajándékokkal lepi meg, esetleg emléktárgyakat cserélnek, miközben bemutatja ügyességét a nemi élvezet módjaiban. És ha már közösült kedvesével, iparkodjon, hogy az mindig kívánatosnak, kedvesnek találja őt, járjon kedvében, és ha ügyes, akkor mindig valamilyen változatos szeretkezéssel tartsa fenn érdeklődését.

A kéjnő házasságszerű életközösségben él egy férfivel
-- Ha a kéjnő és szeretője úgy élnek együtt, mint a házastársak, akkor tisztességes asszony módjára kell élnie és viselkednie, hogy a férfi elégedett legyen. Kötelessége tehát hogy a férfi minden vágyát kielégítse, és gyönyörben részesítse. Persze nem igazán kell ragaszkodnia a férfihez, de a látszatnak annak kell lennie, mintha valóban ragaszkodna hozzá.
-- Ahhoz, hogy ez sikerüljön, az anyját akit ő tart el úgy mutatja be szeretőjének, mint akinek csak egyetlen célja van, a nyereséghajhászás, a pénzharácsolás, és aki ezen kívül semmi mással nem törődik. Az anya szerepét más is eljátszhatja, amennyiben nem lenne anyja. Az anya viszont nem sok jóindulattal viseltetik a szerető iránt, és a kéjnőt mindenképpen szeretné elválasztani tőle. A kéjnő pedig ekkor haragot, levertséget, félelmet és szégyenkezést tettet, és engedelmeskedik anyjának. Aztán meglátogatja a férfit, azzal az ürüggyel, hogy a férfi beteg. És hogy a férfit biztosan megtartsa, meglepetést és bámulatot tettet, hogy a férfi milyen ügyes és tapasztalt a nemi közeledésben és az élvezet különböző módjainak alkalmazásában, majd megkéri, tanítsa meg a gyönyör hatvannégy módjára. Ezután állandóan alkalmazza a tanult fogásokat és mindenben alkalmazkodik a férfi képzeletéhez. Megőrzi a férfi titkait, elárulja saját titkait és vágyait; kiengeszteli a férfit; és nem hanyagolja el. Mindig engedelmeskedik, ha a férfi az ágyban felé fordul, simogatja és játszik a férfi testrészeivel, amint éppen kívánja.
-- Ha a férfi alszik, megöleli és megcsókolja. Nyugtalankodik, ha a férfi elgondolkodik, vagy más valamire gondol. Ha véletlenül összefut kedvesével, vagy meglátja a ház erkélyén, természetesen viselkedik, nem közönyösen, sem túlzott érzelemmel. A férfi ellenségeit gyűlöli, szereti azokat akik kedvesek a férfinek. Részt vesz minden kedvtelésében, alkalmazkodik hangulataihoz. Kifejezi óhaját, hogy barátja feleségeit látni szeretné. Nem haragtartó. Amikor meglátja a férfi testén a fog- és körömnyomokat, megvádolja a férfit, hogy megcsalja, holott jól tudja, hogy ő volt aki azokat okozta. Szerelmét a férfi iránt tettekkel, fél szavakkal bizonyítja, csak álmában vagy betegen mondja ki szóval is, hogy szereti. Figyelmesen hallgatja a férfit, ha az mesél saját cselekedeteiről. A kéjnő később megismétli a férfi szavait, és dicséri.
-- Ha társalognak, mindig élénk és vidám, és ha már bizalmas viszony van közöttük, minden elbeszélését készségesen meghallgatja, csak akkor ellenkezik, ha vetélytársnőiről beszél a férfi. Ha a kéjnő unatkozik, akkor színleli, hogy beteg, vagy pedig elmondja, mennyire vágyik gyerek után. Mások jó tulajdonságait nem dicséri, és véletlenül sem ítél el senki olyat, akinek ugyanazok a hibái, mint szeretőjének. Hordja a tőle kapott ajándékokat, ha viszont kedvese beteg, levert, vagy valamilyen szerencsétlenség érte, akkor nem vesz fel ékszereket, és igen együtt érzően viselkedik. Ha a férfi elhagyja az országot akár kényszerből akár önszántából, akkor kéri, hogy elkísérhesse, mert képtelen nélküle élni.
-- Abban az esetben viszont, ha szerelme vagyonhoz jut, vagy valamiben sikert ért el, vagy meggyógyul ha beteg volt, akkor kicsinosítja magát, minduntalan módot talál arra, hogy valahol hozzáérjen a kezével (homlokán, mellén, derekán), és úgy viselkedik, mintha az érintés végtelen kéjjel töltené el. Ölébe ül, majd itt elalszik, gyermeket akar, a böjtök megtartásáról lebeszéli a férfit, de ha ez nem sikerül, akkor ő is böjtöl vele együtt. Mindkettőjük vagyonának gondját viseli, csak a férfivel megy társaságba, ha kívánja bárhová elkíséri, tiszteli szeretője hozzátartozóit, tiszteli a férfi jellemét, a művészetekben való ügyességét, barátait, jó tulajdonságait, szeretetreméltóságát. Nem törődve az időjárás viszontagságaival, félelem nélkül keresi fel szeretőjét. Mindenben a férfihez alkalmazkodik, és állandóan vita keletkezik az anyja és közte, minden alkalommal, amikor a férfit meglátogatja. Ha az anyja erőszakkal máshova viszi, azzal fenyegetőzik, hogy öngyilkos lesz. Ha már élvezi a férfi teljes bizalmát, amelyet állhatatosságával és szerelmével érdemelt ki, és pénzt kap kedvesétől, kerüli az anyjával való vitatkozást a pénzre vonatkozóan.
-- Ha a férfi elutazik, az utazása előtt megígérteti vele, hogy pontosan érkezik vissza. Ha viszont a férfi késik, akkor iparkodik megtudni, hogy mégis mikorra várható. Amikor pedig a férfi megérkezik, a kéjnő áldozatot mutat be a Szerelem istenének és a többi isteneknek is. A visszaérkezés utáni első látogatáskor kéri a férfit, hogy ő is mutasson be áldozatokat. A férfi erre akkor hajlandó, ha igazán ragaszkodik kedveséhez. A férfi igazi ragaszkodását az is mutatja, hogy a ragaszkodás mögött nem húzódik meg semmiféle érdek, hogy nem gyanakszik, hogy nem számoltatja el minden fillérrel szeretőjét, és ugyanazt akarja, amit ő.
-- A kéjnők tehát így élnek vadházasságban egy férfivel. Persze a nőket sohasem lehet igazán kiismerni, akár szeretnek, akár közönyösek, akár gyönyört okoznak a férfinak akár elhagyják, akár kicsalják a férfi összes vagyonát is. Tehát a nők szerelmét még azok sem ismerhetik igazán, akik benne részesülnek, amelynek oka a nők ravaszsága, kapzsisága, és az ösztönük hajlékonysága.

A pénzszerzés különböző lehetőségei
-- A nőnek kétféle lehetősége van arra, hogy kedvesétől pénzt szerezzen. Először is természetes és becsületes eszközökkel, másodszor pedig mesterséges fogásokkal.
-- Ha a nő kedvesétől annyi pénzt kap, amennyi elég szükségletei kielégítésére, akkor nem szükséges mesterséges fogásokhoz folyamodnia, persze mesterséges fogásokkal kétszer annyi pénzhez juthat. Hogy milyen módokon tud a szerelmes férfitől pénzt kisajtolni, azt a következőkben soroljuk fel.
-- Amikor a nő különböző alkalmakkor pénzt kér kedvesétől bizonyos árucikkekre, például ékszerekre, élelemre, italokra, ruhákra, akkor nem vesz meg mindent amit felsorolt, vagy pedig olcsóbb helyen vásárol.
-- Kedvébe jár a férfinak, és agyondicséri, hogy milyen okos.
-- Bizonyos ünnepek alkalmával azt mondja, hogy ajándékokat vagy fogadalmi tárgyakat kell vásárolnia a templomok részére. Kétségbe esve meséli el a férfinek, hogy amikor tőle eljött, tolvajok fosztották ki, elvették ékszereit.
Vagy azt állítja, hogy házában tűzvész pusztított el mindent, a szolgák hanyagsága miatt.
-- De állíthatja azt is, mindkettőjük ékszereit elvesztette. Hogy pénzhez jusson, megbízottai finoman tudtára adják a férfinek, hogy mennyi költségébe kerültek a nála tett látogatások.
-- Adósságot is csinálhat szeretője nevében.
-- Nem akar részt venni az ismerősök rendezte ünnepélyeken, mondván, nincs pénze ajándékokra, holott mint ahogy már jóval előtte elmondta barátjának azok igen komoly ajándékokkal lepték meg őt.
-- Nem tart be egyes szertartást, és mikor a férfi megkérdezi miért, azt feleli, nincs rá pénze.
-- Szeretője számlájára dolgoztat mesterekkel, művészekkel.
-- Azt mondja szeretőjének, hogy rengeteg az orvosi kiadása.
-- De állíthatja azt is, hogy támogatja barátait és jótevőit, akiket valami szerencsétlenség ért.
-- Mondhatja a férfinek, hogy barátnője fiát akarja kiházasítani, vagy azt is, hogy terhes, és kívánós, vagy állítja, hogy beteg és a kezelés költségeit felemeli.
-- Szeretőjétől kölcsön kér egy másik barátjának.
-- Vagy megbeszéli egy kereskedővel, hogy berendezésének egy részét eladná, de előre megbeszél mindent a kereskedővel.
-- Folyton felemlegeti szeretője régebbi bőkezűségét, és barátnőivel is folyton erről beszéltet a férfi előtt.
-- Példákat hoz fel arra, hogy más kéjnők milyen sokat keresnek.
-- Szeretője előtt összeveszik anyjával, amikor az anyja rá akarja venni arra, hogy régebbi ismerőseit, akik jóval bőkezűbbek, részesítse előnyben.
-- De azt is eszébe juttathatja kedvesének, hogy vetélytársai mennyivel bőkezűbbek.
-- Hát így szerezhet pénzt egy kéjnő. Persze a felsoroltakat csak kellő időben és szeretője megfelelő hangulatában adhatja tudtára, mert egyébként nem ér el semmit.
-- A kéjnőnek a férfi viselkedéséből következtetnie kell, hogy milyen érzelmekkel viseltetik iránta. Az elhidegülés jelei: amikor a férfi kevesebb pénzt ad szeretőjének a szükségesnél, vagy mást ad, és nem azt, amit kért. Az is a férfi elhidegülését mutatja, ha csak ígérget, vagy ha megígér valamit, de nem tartja be, szeretője vágyait már nem elégíti ki, elfeledkezik arról amit megígért, célzásokat tesz a szakításra, másnál tölti az éjszakát és szeretőjének azt mondja, hogy egy barátjánál maradt, vagy titokban valamelyik régebbi nőismerősének szolgálóival beszél.
-- Ha a kéjnő ilyen változásokat tapasztal a férfinél, akkor villámgyorsan minden értékes holmiját, amit a férfitől kapott, valamilyen képzeletbeli adósság ellenértékeként lefoglaltatja állítólagos hitelezőjével, mielőtt még a férfi rájönne arra, mi a kéjnő szándéka. A gazdag férfit, aki mindig rendesen bánt vele, ezek után is tiszteletben tartja, a szegény férfinek viszont azonnal kiteszi a szűrét, és úgy tesz, mintha nem ismerte volna sohasem.

Felmelegített kapcsolat egy régi szeretővel
-- Amikor a kéjnő megelégelte a viszonyt, kiforgatta a férfit a vagyonából, és kiadta az útját, iparkodnia kell valamelyik régebbi szeretőjével felújítani kapcsolatát. Persze csak azután, miután tisztába jött azzal, hogy kiszemelt férfi ismét jó anyagi körülmények közé került, és még mindig vonzódik hozzá.
-- Abban az esetben viszont, ha a férfinek már van másik szeretője, jobb nem bolygatni a helyzetet. Azok a férfiak jöhetnek számításba ismételt kapcsolatfelvételre, akik elhagyták első szeretőjüket, vagy már egy másodikat is,
vagy mind a két esetben őket hagyták el, vagy az első szeretővel ő, a másik szeretője viszont ővele szakított, vagy fordítva, amikor az első szeretője adta ki útját, a másodikat viszont ő hagyta el, az első barátnőjét elhagyta, és jelen pillanatban egy másikkal él együtt.
-- Azzal a férfivel nem érdemes újból viszonyt kezdeni, aki saját elhatározásából hagyta el mind a két nőt, mivel állhatatlan. Abban az esetben, ha a nők hagyták el, akkor megfontolandó a dolog, mert ha a második nő azért szakított a férfivel, mert egy jobb kapcsolatot létesített, akitől több pénzhez juthat, akkor érdemes feleleveníteni a kapcsolatot, mivel ha még mindig vonzódik a nőhöz, több pénzt ad neki részben hiúságból részben pedig azért, hogy bosszantsa azt, aki elhagyta őt. Viszont ha azért hagyták el mert szegény vagy fukar, akkor nincs értelme a viszony felújításának.
-- Amikor viszont a férfi saját maga hagyta el az első kéjnőt, a második pedig elhagyta, akkor az ismételt kapcsolatfelvételnek van értelme, mert már előre sok pénzt adhat. Akkor pedig, ha a férfi elhagyta az első hölgyet és jelen pillanatban másikkal él együtt, akkor annak, aki szeretné visszakapni régi kedvesét, meg kell tudnia, mi volt az oka a szakításnak. Ha a szakítás oka az volt, hogy a férfi úgy gondolta, hogy a másik nő valamilyen kivételes tulajdonsággal rendelkezik, de mégsem találta meg benne, ezért visszatérne hozzá és sok pénzt adna neki bocsánatképpen egykori viselkedéséért, és tekintettel a még mindig tartó vonzalomra. Vagy azért térne vissza hozzá, mert a másik kéjnőnek sok rossz tulajdonságát és hibáját fedezte fel, míg az elhagyott kéjnőnek sokkal több jó tulajdonsága volt, és ezért kész sokat fizetni.
-- Végül a kéjnőnek alaposan elemezni kell a férfi jellemét, természetét. Erős, vagy gyenge ember, egyszerre sok nőt szeret-e élvezni, vagy pedig közönyös, és a kisujját sem mozdítja meg azért a nőért, akivel együtt él. Ha úgy gondolja, hogy tisztában van a férfi természetével, akkor két választása van: vagy feleleveníti a kapcsolatot, vagy eláll a tervétől.
-- Az okos kéjnő szeretetreméltóan viselkedik azzal a férfivel aki vonzódik hozzá, és elutasítóan viselkedik azzal, aki nem elég figyelmes vele. És mielőtt felújítana egy viszonyt, mindenképpen megbizonyosodik arról, hogy milyen előnyökkel járhat az, megkapja-e benne a szerelmet, boldogságot, nyereséget, barátságot.
-- Ha a kéjnő házasságszerűen él együtt egy férfivel, de egy másik férfitől is kap üzenetet, hogy látni szeretné, akkor vagy nem válaszol az üzenetre, vagy pedig egy időpontot ad, hogy mikor látogatja meg. De ne hagyja el azt, akivel jelenleg együtt él, és aki látható módon ragaszkodik hozzá.

Milyen módokon lehet nyereségre szert tenni
-- Az a kéjnő, akinek igen sok látogatója van, nem kényszerül arra, hogy egy férfivel házasságszerű kapcsolatban éljen, hiszen a sok látogató következtében igen nagy a jövedelme is. A kéjnő meghatározza az egy éjszakáért járó összeget, természetesen figyelembe véve a találkozás helyét, az évszakot, saját jó tulajdonságait, szépségét, azoknak a jövedelmét akik látogatják, és az általa megszabott összeget összehasonlítja a többi kéjnő tarifájával. Az együttlétek díjszabásáról értesítheti szeretőit, ismerőseit. Ha viszont lehetősége van arra, hogy egyetlen férfi is megadhatja neki ezt a jövedelmet, akkor ezzel a férfivel mégiscsak házasságszerű kapcsolatra lép.
-- A bölcsek úgy gondolják, hogy ha a kéjnő két olyan férfi között választhat, akiktől azonos összegű jövedelemre számíthat, akkor válassza azt, aki azzal szolgálhat, amire épp szüksége van.
-- A szerző szerint viszont azt a férfit kell előnyben részesítenie, aki arannyal honorálja a kéjnő szolgáltatásait, ugyanis az aranyat nem lehet olyan egyszerűen visszavenni, mint egyéb ajándékokat, nem beszélve arról, hogy az arany olyan eszköz, amelyet mindenütt szívesen fogadnak, és segítségével mindent meg lehet szerezni. Az arany maradandó, és többet ér az ezüst-, réz-, bronz- vagy vastárgyaknál, azaz minden tárgynál, ruházatnál, egyéb dolgoknál, mint pl. gabona vagy állatok.
-- Ha mindkét választandó szeretőjelölt meghódítása egyforma energiát igényel, akkor kérje ki valamelyik barátnője véleményét, melyiket válassza, vagy tegye mérlegre mindkét férfi jellemét, tulajdonságait, vagyoni helyzetét, de a felismerhető szerencsés-szerencsétlen előjelek alapján is választhat köztük.
-- Ha a két férfi közül az egyik vonzódik a kéjnőhöz, a másik viszont bőkezű, akkor egyesek szerint az utóbbit érdemes választani, viszont a szerző véleménye az, hogy jobb azt részesíteni előnyben aki vonzódik is hozzá, mivel megeshet, hogy ő is bőkezű és nagylelkű. Az biztos, hogy még a zsugori férfi is szívesen ad az olyan nőnek pénzt, akihez ragaszkodik, de a csupán nagylelkű férfi sohasem vonzódik igazán a nőhöz. Persze ha a két jelölt közül az egyik gazdag, a másik szegény, akkor a gazdagot kell választania.
-- Abban az esetben viszont, amikor az egyik jelölt rendkívül adakozó, a másik jelölt pedig minden szolgálatra kész, akkor ez utóbbit célszerű előnyben részesíteni a két jelölt közül. A szerző véleménye szerint az adakozót, azaz a nagylelkűt kell választani, mivel az ilyen ember nem tartja számon azt, amit már egyszer odaadott, míg a másik azt hiszi, hogy azért mert egyszer szolgálatot tett, azzal mindent elérhet. Tanácsos tehát a kéjnőnek ebben az esetben is átgondolnia, milyen előnyt jelentene számára az egyik vagy másik jelölttel kialakítandó viszony.
-- Egyesek azt tanácsolják, ha kéjnő két jelöltje közül az egyik hálás természetű, a másik jelölt pedig bőkezű, hogy a bőkezűt válassza. A szerző viszont úgy gondolja, a hálás természetűvel jár jobban a kéjnő, mivel a bőkezű embereknek sok rossz tulajdonsága van, mint pl. erőszakosak, durván beszélnek, nincsenek tekintettel másokra, fennhéjázók. Azon kívül, bármilyen hosszú ideig tart is a viszonya a kéjnővel, ha a kéjnő valamilyen fogyatékosságukra megjegyzést tesz, képtelenek elviselni, és azonnal otthagyják a kéjnőt, szakítanak vele, és a kéjnő minden szolgálatát elfelejtik. Az a férfi viszont, aki hálás természetű, ilyen esetben nem szakít azonnal a kéjnővel, hanem mérlegeli a nő igyekezetét, amikor az meg akarta nyerni tetszését. Tehát ezekben a felsorolt esetekben is a választást alaposan át kell gondolni.
-- Ha a kéjnőnek sikerült egy megfelelő barátot találni, viszont egy másik jelöltnek hatalmas vagyona van, akkor általában ez a férfi a kiválasztott. A szerző azt tartja, hogy a pénzszerzésre holnap is éppúgy van alkalom, mint ma, de nem biztos, hogy jól teszi a kéjnő hogy nem szerzi meg a megfelelő barátot. Természetesen azért a kéjnőnek meg kell fontolnia a választást olyan szempontból is, hogy melyik esetben jár jobban.
-- Ha a kéjnő ilyen választás előtt áll, akkor elküldheti a barátnak szóba jöhető férfit azzal a kifogással, hogy most valamilyen dolga van, de másnap a rendelkezésére áll. Ekkor a kecske is jól lakik, a káposzta is megmarad, ugyanis a kéjnőnek ebben az esetben a kínálkozó keresetről sem kell lemondania.
-- A bölcsek úgy gondolják, hogy ha egy kéjnőnek lehetősége nyílna arra hogy pénzt keressen, vagy valamilyen szerencsétlenséget elhárítson, akkor gondoljon inkább a pénzszerzésre. A szerző viszont ezzel szemben azt állítja, hogy a pénz nem olyan nagy jelentőségű, mint a szerencsétlenség megelőzése, hiszen ez utóbbinak kicsi a valószínűsége, hogy megismétlődjön. De ilyen esetben a várható szerencsétlenség nagyságának vagy jelentéktelenségének elbírálása alapján választhat a kéjnő a pénz és a szerencsétlenség elhárításának lehetősége között.
-- A rendkívül művelt, igen kiváló, és nagyon gazdag kéjnők jövedelmük egy részét odaadják templomok építésére, víztartályok létesítésére, kertek kialakítására, tehenek vásárlására, amelyeket bráhmanoknak ajándékoznak, az istenekkel kapcsolatos vallási szertartásokra, az istenek tiszteletére rendezett ünnepélyekre, valamint fogadalmaik kivitelezésére. Jövedelmük másik részéből gyönyörű házat építtetnek, ékszereket vásárolnak, lakásukat értékes berendezésekkel és szolgákkal teszik előkelővé.
-- A többi kéjnő, akik nem tartoznak a legkiválóbbak közé, vagyis a középrangú és az alantas kéjnő, a következőkre fordítja jövedelmét: a mindennapi használatra való fehér öltözék beszerzésére; elegendő táplálék és ital vásárlására, hogy éhségét és szomjúságát csillapíthassa, arany ékszerekre. Az ilyen kéjhölgyek keresete általában a helyi viszonyoktól, szokásoktól függ, valamint a kéjnők megjelenésétől, viselkedésétől, és még sok egyéb körülménytől.
-- A kéjnőnek a lehető legrövidebb idő alatt a legtöbb pénzt kell kicsalnia a férfitől a következő esetekben:
ha az a szándéka, hogy jelenlegi szeretőjét másikkal cseréli fel, vagy ha okkal úgy gondolja, hogy szeretője rövidesen elhagyja és visszatér feleségeihez, vagy a szeretője már minden pénzének nyakára hágott és érte jöhet atyja, aki elviszi magával, vagy megtudja, hogy kedvesének állása veszélyben forog, vagy a sors igen csapodár természettel áldotta meg a férfit.
-- A kéjnő, fontolóra veheti a férfira várakozó jólétet és házastárs módjára élhet együtt vele az alábbi esetekben:
ha tudomást szerez arról, hogy szeretőjét rövidesen értékes ajándékokkal lepik meg, vagy a királytól megbízást kap valamilyen hivatal betöltésére, vagy örökség vár rá, vagy gazdag kereskedő, akinek sok elraktározott gabonája és különféle árui vannak, esetleg a következő napokban megérkezik szeretője árukkal megrakott hajója, de gondolhatja azt is, hogy nemhiába teszi amit a férfinak tesz, de abban az esetben is, ha szeretője mindig betartja ígéretét.
-- E tárgyra a következő megállapítások vonatkozhatnak. A kéjnőnek mindig szem előtt kell tartania, hogy jelenleg milyen javakkal rendelkezik, és a jövőben mit remélhet. Kerülnie kell azokat a férfiakat, akik keményen megdolgoztak megszerzett vagyonukért, amelyek szükségesek megélhetésükhöz, és azokkal se létesítsen viszonyt, akiket a királyi kegy gőgössé, önzővé, érzéketlenné tett.
-- Igyekezzék elérni, hogy szerencsés és bőkezű férfiakhoz csatlakozhasson, vagy olyanokhoz, akiket nem tanácsos elutasítania vagy megsértenie. Bármilyen áldozat árán próbáljon kapcsolatba kerülni erélyes és nagylelkű férfiakkal, akik kielégülésük után sok pénzzel honorálják fáradozását, még egészen apró szolgáltatásait is.

Örömlányok, hivatásos kéjnők
-- Különféle örömlány létezik. Ilyenek például a vízhordó leány, a szolgálóleány, a kicsapongó nő, a hűtlenkedő nő, a táncosnő, a munkásleány, az olyan nő, aki elhagyta családját (független nő), az oly nő, aki a szépségéből él és a hivatásos kéjnő (ganiká).
-- Az örömlányok akik viszonyt folytatnak a férfiakkal mindegyikére vonatkozik az a szabály, hogy iparkodniuk kell a férfiaknak tetszeni, örömet szerezni, a férfiaktól pénzt szerezni, szakítani velük, vagy ismét felújítani kapcsolatukat. Ezen kívül megfontolás tárgyává kell tegyenek mindent, ami a nyereségekre, veszteségekre, a kísérő nyereségekre és veszteségekre, valamint a kétségekre vonatkozik, éspedig mindezt a körülmények figyelembe vételével.
-- A kéjnőkről csupán ennyit akartunk elmondani. Erre a tárgyra vonatkozó néhány megállapítás: Mivel a férfiak és nők vágyódnak a gyönyörre, ezért a könyv elsősorban a férfiak és nők kapcsolatával foglalkozik. Akadnak azonban olyan nők is, akik a viszonyban szerelmet keresnek, és vannak akik a kapcsolatban pénzhez akarnak jutni, vagyont akarnak szerezni, ezért ez a könyv két részre oszlik. Az előző fejezetekben minden megtalálható ami összefügg a szerelemmel, ez a rész pedig a pénzszerzés kéjnők által használt módjait ismertette.

7. Hetedik fejezet - Upanisad („Bízalmas Tanítások”)

Bizalmas tanítások -- A csábítás művészete -- A szépítőszerek használata
-- A Szerelem Tankönyvét befejeztük, ha azonban valaki képtelen sikerhez jutni a felsorolt módszerekkel, akkor mást kell alkalmaznia. A Bizalmas tanítások című fejezetben ezekről lesz szó. Vannak olyan tulajdonságok, amelyek másokra kellemesen hatnak. Ezek közül a legfontosabbak a szépség, a jó tulajdonságok, a fiatalság, a bőkezűség. Ha azonban ezek közül egy vagy több hiányzik, akkor mesterséges eszközöket kell igénybe venni.
-- Néhány jó tanács, amely esetleg hasznos lehet:
-- 1. Nagyon jó szépítőszer az a kenőcs, amely a tabernaemontana coronaria, a costus speciosus vagy arabicus és a flacourtia cataphracta leveleinek keverékéből készült.
-- 2. A felsorolt növényeket emberi koponyában kell porrá törni, korommá égetni, és ezt a terminalia bellerica olajába áztatott lámpabélre kenni. Igen jó szemöldök és szempillafesték.
-- 3. Rendkívül jó testápoló és a testet igen széppé teszi az a kenőcs, amely szezámolajból, a boerhavia procumhens, a sida cordifolia gyökereiből, sárga amaranth- és kéklótuszlevelekből készül.
-- 4. Ezekből a növényekből fekete festőanyagot is elő lehet állítani.
-- 5. Igen megnyerőnek fogják találni azt, aki a nelumbrium speciosum, a kéklótusz és a mesua roxburghii porát olvasztott vajjal és mézzel vegyítve megeszi.
-- 6. Az 5. pontban elmondottakat az 1. pontban felsorolt növények hozzáadásával is el lehet készíteni.
-- 7. Elbűvöl minden nőt az a férfi, aki egy páva- vagy hiénaszemet aranyfüstbe takarva a jobb karján visel.
-- 8. Ugyanilyen hatása van a badarafa léggyökeréből vagy kagylóból készült amulettnek is, amelyeket varázserejűvé tesznek az Atharva-Védában található ráolvasásokkal.

További jó tanácsok
-- Ha valamelyik szolgálóleány nővé serdül, gazdája még egy évig tartsa távol a férfiaktól. Mivel ilyen esetben nehezen elérhető, annál kívánatosabb, és annál inkább vetélkednek érte, és természetesen a gazdája annak adja el, aki a legtöbbet hajlandó fizetni. Ez is egy lehetőség arra, hogy valakit kívánatosabbá tegyünk.
-- A kéjnő is hasonló módon tartsa távol a férfiaktól felserdült lányát. Majd amikor elérkezik az ideje, hasonló korú férfi társaságot hív össze, olyanokat, akik jellemben és szépségben is illenek a lányhoz, majd kijelenti, hogy annak adja a leányt, aki hajlandó megadni érte, amit kívánnak. A lány ez után is őrizet alatt marad mindaddig, amíg egy olyan nem jelentkezik, aki minden feltételt elfogad. Ha azonban az a férfi aki jelentkezett nem tudna elegendőt adni, akkor az anya kipótolja a sajátjából, és azt mondja leányának, hogy az egész a kérőtől ered. Esetleg megengedi, hogy titkon egybe keljen a lánya a kérőjével, mintha ő mit sem tudna erről, és aztán utólag beleegyezik.
-- A lány tegyen meg mindent annak érdekében még úgy is, hogy az anyjának nincs tudomása tevékenységéről , hogy kapcsolatba kerülhessen előkelő és gazdag emberek fiaival. Ezekkel az ifjúkkal a találkozás létrejöhet olyan helyeken, ahol a művészeteket oktatják, énekelő adást tartanak, de találkozhat velük más idegen helyen is, és így azt az ifjút szemelheti ki magának, aki a legjobban tetszik neki. A találka megszervezésében pedig segítségére lehet egyik barátnője, vagy szolgálója.
-- Ha a kéjnő ilyen módon férjhez adta a lányát, akkor annak kötelessége egy teljes álló esztendeig a házasélet szabályaihoz alkalmazkodni, és csak azután élhet kedve szerint. Viszont kötelessége marad a letöltött év után is eleget tenni első ura óhajának, és meglátogatni, ha az magához hívja, még akkor is, ha le kell mondania egy éppen kínálkozó nyereségről.
-- Ezt az időszakos házassági formát azért alkalmazzák, hogy fokozzák kívánatos voltukat. Ugyanezt alkalmazzák még a kéjnőkön és lányain kívül a táncosnők (színésznők) leányai is, akiket viszont csak olyan férfihez adnak, akik minden vonatkozásban a lány hasznára válhatnak és támogatják. Tehát ilyen módokon teheti magát valaki kívánatosabbá.

Tanácsok a férfiaknak
-- 1. Tövises almafa, hosszú bors és feketebors porával vegyített mézzel bekent lingát igen megnyerőnek találják egyesüléskor a nők.
-- 2. A vatódbhránta lehullott leveleiből, a halottégetésnél megmaradt virágokból és a páva vagy a dzsivamdzsivaka madár csontjából készült porral bekent lingával ugyanez a hatás érhető el.
-- 3. Hasonló a hatása a természetes halállal kimúlt kánya (majúra) porainak, melyeket mézzel és a myrobalana gyümölcs levével vegyítettek, ha az egyesüléskor a lingára kenik.
-- 4. Minden nőt rabul ejthet egyszeri közösülés után az a férfi, aki a következő szert keni lingájára: vadzsrasznuhi hajtásait apró darabokra vágva kénnel vegyíti, majd hétszer megszárítja. De annak is ilyen hatása van, ha e porokat éjjel elégeti, s a füstön keresztülnézve a Holdat aranyszínben látja. Ugyanez a hatása annak is, ha az előző port majomhulladékkal keverve egy szűz leányra szórja, ugyanis ez a lány kizárólag csak az övé lehet.
-- 5. A vacságyökeret (acorus calamus) feldarabolva mangóolajba kell áztatni, és aztán a sziszufába vájt odúba rejteni, majd hat hónap múlva olyan kenőcsöt készíteni belőle, melyet még az istenek is nagyra becsülnek. Ha ezt a kenőcsöt a lingán alkalmazzák, minden nő leigázható.
-- 6. Az acacia catechu gyantájából hasított darabkák magukba szívják urna fa virágainak illatát, amelynek kivájt üregében hosszabb ideig tartották; ezt a kenőcsöt a gaadharvák (mennyei zenészek) is szeretik, hatása az előbb felsorolt szerekéhez hasonló.
-- 7. Hat hónapig a mesua roxburghii odvában tartott panicum italicum és a tabernaemontana coronaria virágait mangóolajjal összekeverve olyan kenőcsöt kapunk, amelyet a nágák (kígyódémonok) kedvelnek. Alkalmazása és hatása, ugyanaz mint az előzőeknek.
-- 8. Ha egy tevecsontot az eclipta prostrata nedvébe áztatnak, aztán elégetik, és a hamuhoz tevecsontból készült dobozban, tevecsontpálcikával antimont kevernek, nagyon tiszta szer keletkezik, amely jót tesz a szemeknek, és azzal a tulajdonsággal bír, hogy mindenkit megigéz aki használja. Ugyanez a hatás érhető el a sólyom, a keselyű és a páva csontjából készült fekete festőszerrel is.
Ezekkel a szerekkel lehet tehát másokat teljesen lebilincselni.

A nemi képességet serkentő szerek
-- 1. A férfi nemi erejét fokozza a cukros tej, melyben uccshatagyökér, csababors és édesfa ázott.
-- 2. Ugyanilyen az eredménye annak a cukros tejnek is, amelyben kos- vagy bakherét főztek.
-- 3. Ugyancsak a férfi nemi erejének fokozására szolgál a tejjel vegyített batáta, kníli és ksírika nedve is.
-- 4. A hosszú bors, a sanseviera roxburghiana és a hedysarum gangeticum porrá tört magvai tejbe keverve szintén hasonló hatású.
-- 5. Régi tekintélyek állítása szerint, egy férfi számtalan nőt tud kielégíteni akkor, ha a trapa bispinosa, a kasztúrika s a jázmin magvait vagy gyökereit édesfa hozzáadásával porrá töri, ehhez ksirakákólit (hagymafajta) tesz, s az egészet tejben vagy olvasztott vajban (ghí) lassú tűzön megfőzi, és aztán kellő adagolásban megissza.
-- 6. Hasonló eredményt érhet el akkor is a férfi, ha rizst és verébtojást tejben megfőz, majd ghít és mézet keverve hozzá, és megfelelő mennyiséget iszik belőle.
-- 7. Állítólag igen jó hatású a következő keverék (amelyből ha kellő mennyiséget iszik a férfi, megszámlálhatatlan sok nőt tud kielégíteni): ha szezámmagvakat verébtojásba áztat, ezután ghível kevert édes tejben a trapa bispinosa és a kasztúrika gyümölcsével felfőzi, majd búza- és bablisztet ad hozzá.
-- 8. Ghí, cukor és édesfa egyenlő arányban ánizzsal és tejjel keverve nektárhoz hasonló italt ad. Annak aki iszik e keverékből hosszú életet, és igen nagy nemi képességet biztosít.
-- 9. A 8. ponthoz hasonló hatású az a szörp formájú ital, amelyet tavasszal az asparagus racemosus, svadaustra, guducsi, hosszú bors és édesfa nedvéből főztek, majd tejjel és ghível keverték össze.
-- 10. A vízben főtt asparagus racemosus és svadaustra, valamint a premna spinosa kipréselt gyümölcs nedve szintén hasonló hatással jár.
-- 11. Minden férfi nagyon egészségesnek, erőt adónak és kellemetesnek tartja a tavasszal minden reggel megivott meleg ghít, azaz olvasztott vajat.
-- 12. Az előző pontokban leírtakhoz hasonló hatást eredményez az egyforma arányban összekevert svadaustramagok, valamint kölesliszt, ha ebből minden reggel felkeléskor körülbelül két pala súlynyit eszik a férfi.

Serkentő- és ajzószerek -- Tapasztalatok és utasítások -- A vágykeltés eszközei
-- Bizonyos esetekben szüksége van a férfinek arra, hogy a nő kielégítésére mesterséges fogásokat és eszközöket alkalmazzon, főleg akkor, ha képtelen kielégíteni mondjuk egy igen szenvedélyes nőt, vagy egy elefántnőt. Ilyenkor ujjaival vagy kezével játszik a nő jónijával, és csak azután fog az egyesüléshez, ha a nőt már kellőképpen felizgatta, és gyönyört érez. A nő viszont úgy fokozhatja a kevésbé szenvedélyes, az öregedő, az elhízott vagy a kimerült férfiak vágyát, hogy lingáját a szájába veszi.
-- A férfi a lingája nagyobbá tételére (hogy megfeleljen a jóni méretének) mesterséges eszközöket alkalmazhat, amelyek készülhetnek aranyból, ezüstből, rézből, vasból, elefántcsontból, bivalyszarvból, horganyból. Ezeknek az eszközöknek kellemes érintésűeknek, simáknak, a célnak megfelelőnek, a nemi vágyat kielégítőnek kell lenniük.
-- A szerző szerint a legjobb, ha fából készül, és megfelelnek használóik céljának és ízlésének. Az ilyen mesterséges eszközök formája, alakja különfélék lehetnek, mint például az alább felsoroltak, amelyeket a lingával együtt vagy csupán annak helyettesítésére lehet használni.
-- 1. A gyűrű vagy karvas (valaja). Ennek a belső nyílása megfelel a linga méretének, és külső oldalán kis kidudorodások vannak.
-- 2. Páros valaja (szamghati). Két gyűrűből álló eszköz, mindegyik az 1. pontban leírthoz hasonló.
-- 3. Kösöntyű (csúdaka). Három vagy még több összeerősített gyűrűből áll, van olyan is, amelyet a linga egész hosszának megfelelően készítenek el.
-- 4. A kis kösöntyű egyszerű gyűrű, de melyet a linga méretének megfelelően vékony zsinórral körülcsavartak.
-- 5. A páncél (kanycsuka) vagy hurok (dzsálaka) belül üres, mindkét végén nyitott cső, vastagsága egyezik a jóni méretével. Ennek az eszköznek (amelyet a férfi a derekára köt) a külső részén kiemelkedő, sima szemölcsök találhatók.

Különféle eljárások a linga (hímvessző) fejlesztésére
-- A lingát növelő eljárásokról. A déli népeknél viszont a fiúgyermekek lingáját már kicsiny korukban kifúrják, mint a fület, és aranykarikát húznak belé, mivel szerintük nem lehet szó igazi nemi élvezetről, ha a linga nincsen átfúrva. Ha felserdült ifjú akarja kifúrni !ingáját, akkor igen hegyes szerszámmal kell átszúrnia, és addig vízben tartania, míg a vérzés el nem múlik, majd különféle módon kezeli, és közben a lyukat tágítja. A lingán lévő lyukba ezután különféle dolgokat alkalmazhat, mint például kerek, féligkerek, famozsár, virág, tüskés, kócsagcsont, elefántagyar, nyolc golyó, fürt és más elnevezésű eszközöket, amelyek használata a gyakorlatban már bevált. Ezek az eszközök lehetnek sima vagy göröngyös felületűek, ahogy a szokás vagy a cél megkívánja.
-- Ha a férfi nagyobbá akarja tenni lingáját, akkor be kell dörzsölnie a fákon élő rovarok szőrzetével, ezután tíz napon át olajjal kenni, majd újra bedörzsölni az előző szerrel. Ezt egészen addig kell ismételnie, míg daganat nem mutatkozik. Ezután hasra fordulva az ágyra fekszik, és az ágyon lévő lyukon kilógatja lingáját, miközben valamilyen enyhítőszerrel csökkenti a fájdalmat, amelyet a daganat okozott. A rovaroktól származó daganat egész életében megmarad.
-- Egy hónapig is megmaradhat a linga megnagyobbodása, ha a physafis ftexuosa, a savarakadanka, a haszticsarma és a vadzsrarasza nedvével, a dzsafasúka nevű rovar szőrzetével és bivalytejjel kenik be a lingát.
Ugyanezeket a szereket olajban megfőzve és a lingára kenve, hat hónapig tartó megnagyobbodás érhető el.
A lingát növelheti még az is, ha a gránátalma és az ugorka magvait a valuka s a haszticsarma növény nedvével, valamint olajjal lassú tűzön felfőzik, s az így nyert szerrel a lingát bekenik.

Egyéb különleges eljárások
-- 1. Ha egy férfi egy nő szerelmét örök életre szeretné megtartani, azaz elérni, hogy rajta kívül mást soha ne szeressen, akkor kutyatejbogáncs és kantafa porát majomhulladékkal és a landzsalika megőrölt gyökerével keverje össze, az így nyert szert pedig szórja a nőre.
-- 2. Az a férfi, aki szeretné elérni azt, hogy szerelme a nő iránt megszűnjön, kenje meg közösülés előtt a jónit a cassia fistula és az eugenia jambolina gyümölcseinek levével, amit a szóma, a vernonia anthelmintica, az eclipta prostrata és a lóhópadzsihirka növény porával kevertek össze.
-- 3. Ugyanez a hatása annak is, ha a nő a szeretkezés előtt a gópalika, a banapadika és a sárga amaranth porával kevert bivalytejsavóban fürdik.
-- 4. Ha a nő a kadamba, a spondias mangifera és az eugenia jambolana virágaiból készült kenőcsöt használ, vagy ezek virágaiból font koszorút visel, a férje elidegenedik tőle.
-- 5. A kókiláksa (asteracantha longifolia) gyümölcséből készült kenőcs összehúzza egy teljes éjszakára az elefántnő jóniját.
-- 6. A nelumbrium speciosum és a kéklótusz megőrölt gyökereiből, a physalis flexuosa porából, ghíből és mézből készült kenőccsel kitágítható a szarvastehén nő jónija.
-- 7. A hajat megfehérítő kenőcshöz az emblica myrabolans, az euphorbia antiguorum, a szóma, a calotropis gigantea és a vernonia anthelmintica gyümölcsének leve szükséges.
-- 8. Hajserkentő, azaz hajnövesztő szer készíthető a madajantaka, a sárga amaranth, a kavanydzsanika, a clitoria ternatea és a slaksnaparni növények gyökereinek levéből.
-- 9. Megfeketedik a haj, és megszűnik a hajhullás, ha a madajantaka, a sárga amaranth, a kavanydzsanika, a clitoria ternatea és a slaksnaparni növények gyökereit olajban megfőzik, és mint bedörzsölőszert használják.
-- 10. A piros ajkak azonnal elfehérednek, ha egy fehér csődör hereizzadmányával hétszer kevert lakkal kenik be.
-- 11. Az ajkak visszanyerik eredeti színüket, ha a madajantika, a kavanydzsanika, a clitoria ternatea és a slaksnaparni levével megérintik.
-- 12. Minden nőt meghódíthat az a férfi, aki nádfuvoláját a bahupadika, a tabernaemontana coronaria, a costus speciosus, vagy arabicus, a pinus deodora, az euphorbia antiguorum, a vadzsra és a kantaka növények nedvébe áztatja, amikor meghallják hangszerének hangját
-- 13. Ételekbe datura gyümölcs nedvét keverve, téboly idézhető elő.
-- 14. Minden láthatatlanná válik amit megérint, ha valaki a kezét olyan páva hulladékával keni be, mely sárga vagy vörös arsenicumot evett.
-- 15. A víz tejszínűvé változtatható akkor, ha olajat és valamilyen fű hamvát (csak a kusafűét nem) keverik bele.
-- 16. A vasedény vörös színűvé válik, ha a sravana, a prijangu, a terminalica chebula és a spondias mangifera porával kenik be.
-- 17. Az a lámpa, amelynek lámpabele selyemből és kígyóbőrből készült, és amelyet a sravana és a prijangu olajával töltenek meg, majd meggyújtanak, a lámpa közelébe helyezett hegyes fácskák olyanok lesznek, mintha kígyók volnának.
-- 18. Szerencsét, hosszú életet jelent és jó hírnévnek fog örvendeni az, aki olyan fehér tehénnek tejét issza, amelynek fehér borja van.

A Káma-Szútra kulturális hatásai

-- A Káma-szútra társadalmi és szociális vonatkozásokat is taglaló témák felölelik a szexuális egyesülésről, a feleség megszerzéséről, magáról a házastársról szóló ismereteket, de szó esik kurtizánokról és azokról a szerelmi ajzószerekről és lehetőségekről is, amelyekkel szerelmi gyönyör elérhető, vagy fokozható. A könyv részletes tanácsokat tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy mit kell tennie a férfinak, hogy meghódítson egy nőt, milyen nőt kell kiszemelnie akinél sikert érhet el. Különös hangsúlyt helyez a nők szerepére, és ez a keletkezése idején forradalmi megközelítés nagymértékben hatott a nők szexuális megítélésére.
-- A 19. században még nagyobb hatást ért el, hiszen egy tabunak számító témával foglalkozott olyan mélységben, ami azelőtt elképzelhetetlen volt. Például, ha a férfinak nem sikerül gyönyörhöz juttatnia a nőt, segítségért kérhet tőle, hogy más módot találjanak annak elérésére. Ez a gondolat a viktoriánus korban keletkezett ősfordítások időszakában meglehetősen újnak hatott. A prüdériát az erkölcs alapjának tekintő korabeli angol társadalom a szöveget szentségtelennek tartotta, és elszántan harcolt megjelenései ellen.
-- A hagyományos nemi szerepek kikezdése az intim együttlét titkainak segítségével amúgy is kiváltotta az erkölcs- és családvédő körök ellenkezését. Az a modell, amelyben a nő szerepe az utódok létrehozása, nevelése és a családi tűzhely melegségének megőrzése, eleve magában foglalta a nő alárendelt szerepét, amelyben a nő egyik feladata a férfi kényelmének fenntartása. Így tehát a nő öröme a szexuális együttlét során másodlagos kérdés volt, és az erre vonatkozó tanácsok illetlennek, sőt erkölcstelennek számítottak.
-- A Kámaszútra nyomán hasonló felépítésű és tartalmú művek születtek. Európában a franciák álltak élen a szexuális kultúra fejlesztése terén, de az amerikaiak sem maradtak el tőlük. 1926-ban Theodor Hendrik van de Velde kiadta Az ideális házasság: pszichológia és speciális technikák című könyvét (The Perfect Marriage), amely az első amerikai szexkönyvnek minősült. A szabadosság azonban nem mindig volt népszerű. Két évtizeddel később Alfred Kinsey: A férfi szexuális magatartása című könyvében kifejtette, hogy „több olyan példát ismerünk, amikor a nők megölték a férjüket, mert az ragaszkodott a nemi szerv és a száj érintéséhez.”
-- A szexuális forradalom kiteljesedése magával hozta a felvilágosító irodalmak elterjedését, a szexuálpszichológusok előadásaikban alapműként használták fel. John Updike 1960-ban megjelent regénye, a Nyúlcipő szenzációt keltett, bár a szerző nem nevezte nevén a dolgokat. Magyarországon is egyre nyíltabban beszéltek és írtak a szexualitásról. Wojtilla Gyula szanszkrit nyelvtudós és tanszékvezető egyetemi tanár Dámódaragupta: A kerítőnő tanításai című könyvét fordította le, mely szintén a Kámaszútra nyomán íródott. Tanulmányok, előadások születtek, Lux Elvira, a hazai szexuális nevelés úttörője több könyvében említést tesz róla és hatásáról.
-- A Káma-szútra kulturális hatásai is fontosak. Az erotika ábrázolása az emberi kultúrával egyidős. A Kámaszútra nyugati első kiadása egy prűd időszakban jelent meg, amikor a szexualítás ábrázolása tiltott volt. A könyv szinte minden kiadása illusztrált kiadvány lett. Az első időkben metszetek és apró festmények díszítették, később albumszerű képeskönyvek születtek, melyekben sokszor az illusztráció túlsúlyba került a szöveggel szemben. A Baktay-féle könyv 1971-es kiadásának illusztrátora Würtz Ádám volt, aki a később megjelent Anangarangának is társ szerzője lett. Az emberek nyitottabbá váltak a testiség ilyenféle ábrázolása iránt, amely egyébként a képző művészetben is egyre hangsúlyosabbá vált. 1912-ben a polgári Ausztriát botránkoztatta meg Egon Schiele erotikus, már szinte pornografikus festményeivel.
-- Az alaptörténetet a filmművészetben is számtalan esetben feldolgozták. Az erotikus megközelítésen túl azonban születtek komolyabb társadalmi összefüggéseket boncoló művek is. Az egyik ilyen provokatívnak számító alkotás az 1996-ban készült, Kámaszútra, a szerelem meséi (eredeti címén a Kamasútra: Tale of Love) című film. Írója és rendezője: Mira Nair indiai–amerikai filmrendező. A 16. században játszódó film csak nagy vonalakban követi a Kámaszútra alap történetét, nagy hangsúlyt helyezve a nők szexuális kiszolgáltatottságának ábrázolására.
-- 2006-ban Chichagóban Terry Abrahamson írt musicalt Kama Sutra címmel, amely a történetet modern formában dolgozta fel. A könyv hatása a magyar kortárs festészetben is felfedezhető, példa rá Könyves Sándor Kámaszútra sorozata.
-- Mára már minden adat hordozón elérhető a Kámaszútra valamely formája. Maga a név is rendkívül népszerű, függetlenül attól, hogy milyen mögöttes tartalmat hordoz. 2006-ban egy számítógépes vírust neveztek el róla, de van Kámaszútra társas játék is. Az Apple cég egy brit fejlesztésű iPhone alkalmazást, az Eucalyptust tiltotta le a közerkölcs védelmében, melynek programja lehetővé tette a felhasználók számára a Káma Szútra olvasását.