"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Illatos Kert, Szerelmi Élet Kertje - Muhammad an-Nefzawi

2021.02.22 13:13

 

Illatos Kert, a Szerelmi élet kertje.

Az Illatos Kert a 15. század utolsó harmadában keletkezett arab mű, amely az arab világ szerelmi kultúrájába enged bepillantani. Abba az egykori csodás világba, amely két egymáshoz tartozó ember meghitt kapcsolatában a szerelmet a legszentebb földi jónak, az élet legnemesebb örömének tartja.Az Illatos Kertről

Az Illatos Kert a 15. század utolsó harmadában keletkezett mű az arab világ szerelmi kultúrájába enged bepillantani, abba a világba, amely két egymáshoz tartozó ember meghitt kapcsolatában a szerelmet a legszentebb földi jónak, az élet legnemesebb örömének tartja. Természetesen az iszlám világában a nő és férfi kapcsolata korántsem olyan idillikus, mint e könyv sugallja, hiszen évszázados szigorú hagyományok rendelik alá a nőt ura és parancsolója minden akaratának. Mégis az egész könyv a tartalmas kapcsolat igényét, egymás megbecsülésének fontosságát, a kölcsönös odaadás és a házasság nagyszerűségét hirdeti. Hol bölcs, hol mosolyogni valóan együgyű tanácsok, korabeli pajzán szerelmi históriák, utolérhetetlen női fortélyok és egyéb "csodaszerek" kavalkádjában tárul elénk a kor pezsgő, vérbő, prűdnek alig nevezhető arab világa.

Előszó a Könyvről

Az Illatos kert a Káma-Szútra és a kevésbé ismert Ananga-Ranga szellemében született mű, a középkori arab szexuális ismereteket tükröző, tudományos igénnyel készült kompiláció. Szerzőjéről keveset, jóformán semmit sem tudunk; egyetlen fennmaradt könyvének keletkezési ideje is bizonytalan: a XV. vagy a XVI. század. A Tuniszi tudós sejk alkotása azonban korántsem egyedülálló az arab irodalomban. Számos szexuál higiéniai értekezés előzte meg az iszlám korábbi évszázadaiban, amelyek a nőgyógyászattal foglalkozó művekkel együtt az arab orvostudomány egy speciális területéről adnak felvilágosítást. A nemi érintkezésről szóló tudományos irodalom a görög-római orvosi kézikönyvek idevágó fejezeteinek lefordításával vette kezdetét, hogy a későbbiekben olyan jeles tudósok, mint al-Kindi, ar-Rázi, Ibn Szína és Ibn Maimún szóljanak a témáról. A szexualitás kérdéseit tárgyaló könyvek szinte külön műfajt (kutub al-báh) teremtettek, amely a tudományos és a szépirodalom határán húzódott meg. Az efféle könyvek első méltatása al-Dzsáhiztól származik, aki e műveket tankönyveknek tartotta, ahogyan ezt szerinte az indiaiak is tették. A nemiség iránti élénk érdeklődés a szorosabb értelemben vett arab szépirodalomnak is egyik jellegzetes vonása. A költészet terén jól példázza ezt a qaszída elején álló naszíb, amely gazdag szókinccsel, naturalista képekkel és markáns erotikával mutatja be a pogány kori arabság szerelmi életét. A mediterrán emberre jellemző szellemes túlzásokkal tarkított, didaktikusan szerkesztett tankönyv bevezet a szerelem elsajátítható tudományába, útmutatást nyújt a szexuális élet szinte valamennyi területére. A könyv 14. fejezetre oszlik, amelyben a szexualitással kapcsolatos minden egyes dolog bemutatásra kerül. Egy zárt világ tárul fel előttünk; betekinthetünk az arabok gondolatainak azon szféráiba, amelyekről eddig csak az Ezeregyéjszaka meséi lebbentették fel a fátylat.


Az Illatos Kert

1. Első Fejezet -- A Szerelmi Életről

-- Hála légyen Allahnak, aki a férfiúi örömök forrását a nő hasadékába helyezte és úgy rendelte, hogy a férfi dárdája nyújtsa a legnagyobb gyönyört a nőnek. Nem adatik meg a nőnek az öröm és a kielégülés, ameddig a férfi szerszáma belé nem hatol; és hasonlóképpen a hímtag sem ismer pihenést vagy nyugalmat, amíg be nem nyomul a rések résén át. Innen származik a kölcsönös cselekvés. Kezdetét veszi a küzdelem a két szereplő között, ölre mennek, üzekednek, kemény harcot vívnak, mígnem az ágyékok találkozásánál fogva hamarosan megjön az élvezet.
-- A férfi, mint mozsárban a törő, míg a nő buján segédkezik; és végül megjön a várva várt magömlés. A csók a szájon, az orcákon és a nyakon, az ölelkezés, valamint az üde ajkak beszívása mind Allah ajándéka, hogy gerjedelmet okozzon a kellő pillanatban. Allah bölcsességében emlőkkel díszítette a női mellet; húsos nyakkal, csábító és vágyakozó orcával ajándékozta meg a nőt. És szemekkel, melyek szerelmet gyújtanak, és szempillákkal, melyek élesek, mint a fényes pengék. Ő formálta gömbölyű hasát, szép köldökét és fenséges farát, és mind e csodákat a combok hordozzák. Közéjük helyezte Allah a csata színterét, mely - ha jó húsban van - az oroszlán pofájára emlékeztet. A neve vulva. Oh, mily sok férfi lelte halálát miatta.!. S köztük hány hős.!. Szája van, nyelve és ajkai. Olyan, mint a gazella patájának nyoma a sivatag homokjában.
-- Mindezt két bámulatos oszlop támasztja, hirdetve Allah hatalmát és bölcsességét. Nem túl hosszúak, de nem is túl rövidek, s térdek, lábikrák, sarkok és bokák díszítik drága ékszerekkel. És akkor megmártóztatta a Mindenható a nőt a ragyogás, érzékiség és gyönyörűség tengerében, ruhákba öltöztette, fénylő övvel övezte és kacér mosollyal ékítette. Dicsérjük hát az Urat, magasztaljuk Őt, aki megteremtette a nőt, széppé tette, kívánatossá, gyönyörű alakban formázta, duzzadó keblekkel, dús hajjal, szerelmes pillantásokkal, melyek felébresztik a vágyat.!.
-- A Világ Ura megadta nekik a csábítás hatalmát: minden férfi - legyen erős vagy gyenge - alárendeltetett a nők iránti szerelemnek. Általuk találunk társat vagy magányra kárhozunk, miattuk kelünk útra vagy maradunk. Az az állapot, melyben a szerelmes szívek vergődnek, ha távol vannak szerelmüktől, még csak jobban szítja a szerelem lángját; a rabság, a szerencsétlenség és boldogtalanság érzetét kelti; szenvednek a bizonytalanságtól, és mindez az érintkezés utáni lángoló vágy következménye. Én, Allah szolgája, hálás vagyok, hogy senki sem menekülhet a szép asszonyok szerelmétől, a vágytól, hogy birtokolja őket, sem átváltozással, sem megfutamodással, sem elkülönüléssel. Vallom, hogy egy az isten: Allah, és nincs hozzá fogható. Kitartok ezen állításom mellett az utolsó ítélet napjáig. Hasonlóképpen vallom urunknak és tanítónknak Mohamedet, Allah szolgáját és követét, a próféták legnagyobbikát - Allah áldja és üdvözítse őt, családját és követőit az idők végezetéig.

2. Második Fejezet -- A Dicséretre méltó Férfiakról

-- Tudd meg, ó vezír - Allah áldása rád, - hogy különböző fajtái vannak a férfiaknak és a nőknek: vannak, akiket dicséret illet, de vannak, akik csak megvetésre méltók. Mikor egy igazi férfi nők közelében találja magát, hímtagja megnő, erőssé, férfiassá, keménnyé válik; lassan teszi meg a célhoz vezető utat, s ha kifújta magát, újra útra kész. Az ilyen férfi kedves és becses a nők szemében, mert a nő csak az egyesülés kedvéért szereti a férfit. Szerszáma ezért legyen kielégítő széltében s hosszában. Legyen széles mellkasa és súlyos fara, tudja, hogyan kell lassan, de biztosan célba érni és készen állni újra a csatározásra. Szerszáma súrolja és töltse ki a vulvát. Az ilyen férfit szeretni fogják a nők, mert ahogy a költő mondja: Ifjakban kerestek olyan tulajdonságokat, Mik érett férfi dísze csak: Szépség, élvezet, tartózkodás, erő, Hosszú gyönyört ígérő, robusztus, nagy verő, Mit hátulról irányít súlyos fara, Míg felül széles, ám pille mellkasa. Magját lassan veti a jó szántóvető, Ám hosszan arat, ha jő a nyáridő. Csorbuló kaszáját ki-kikalapálja, S helyét a munkában mindvégig megállja. Ilyen a férfi, kit megbecsül a nő, Öröm az néki és szemében nagyra nő.
-- Mesélik, hogy egyszer Abdal-Malik ibn Marván [kalifa (685-705)] meglátogatta Leilát [Leila al-Ahjalíja, omajjád kori költőnő] és különböző kérdéseket tett fel neki. Többek között azt is megkérdezte, mik azok a tulajdonságok, amiket a nők a férfiaktól elvárnak. Leila így felelt: - Legyen orcája olyan, mint a miénk, ó uram! - Hát még? - kérdezte Abdal-Malik, s ő így folytatta: - Hajuk is olyan legyen, mint a miénk. S mikor Abdal-Malik tovább faggatta, így válaszolt: - Olyan legyen, mint Te, ó igazhitűek fejedelme, mert ha egy férfi nem erős és gazdag, nem lesz szerencséje a nőkkel. Egy költő így írt erről: A nők vagyonra, kincsre vágynak, Daliás, szép ifjakra várnak. Aki szegény, s haja deres, Jobb, ha asszonyt nem is keres.
-- A hímtag különböző méreteiről
A merev hímvessző, hogy jól végezze dolgát, legfeljebb 12 hüvelyk (három tenyérszélesség), de legalább 6 hüvelyk (másfél tenyér szélesség) hosszú legyen. Vannak férfiak, kiké 12 hüvelyk (három tenyér szélesség), másoké 10 hüvelyk (két és fél tenyér szélesség), ismét másoké csak 8 hüvelyk (két tenyér szélesség). Aki nem üti meg a fenti mércét, az nem tudja kielégíteni a nőket. [Az a szemlélet, amely a hímvessző méreteinek túlzott jelentőséget tulajdonít, az egész könyvet végigkíséri.]
-- Az illatszerek használatáról
Az illat szerek használata - éppúgy a férfiak, mint a nők részéről - izgatóan hat a közösülésre. A nő belélegezve a férfi által használt illatosítókat, megrészegül, és gyakran komoly segítséget jelent a női parfüm a férfiaknak, hogy birtokukba vegyék a nőt. Azt mesélik Muszailamáról, Kaisz fiáról, az imposztorról - Allah verje meg -, hogy prófétai adottságokkal kérkedett és utánozta a Prófétát - Allah áldja és üdvözítse őt -, amiért ő és sok más arab magára vonta a Mindenható haragját. Ez a hazug csaló többször félremagyarázta a Koránt is.
-- Az egyik szúráról, melyet Gábriel arkangyal [a hagyomány szerint Gábriel arkangyal közvetítette Mohamedhez Allah szavait, s ezért megkülönböztetett tiszteletnek örvend a muszlimok körében] - üdvözlet néki - fedett fel a Prófétának - Allah üdvözítse Őt -, azt mondta az őt meglátogató hitetleneknek: "Gábriel velem is tudatott egy hasonlót. Kigúnyolta az Elefánt szúrát is [A Korán CV. szúrája a legkorábbi revelációk egyike, amely Mekka csodás megmenekülésére utal az Abraha (jemeni helytartó) által vezetett hadjárat alól. Az említett hadjáratot a hagyomány a Próféta feltételezett születési évére, 570-re datálható, de feliratos emlékek alapján az esemény 547-re tehető.], mondván: "Ebben az Elefánt szúrában én az elefántot látom. Hogy mi az.?. Egy négylábú, melynek farka és hosszú ormánya van, és a hatalmas Allah teremtménye."
-- A Kauszar szúrát [a Korán CVIII. szúrája] is elvitatta. Azt mondta: "Drágaköveket adtunk neked és elsőbbséget bármely más emberrel szemben, de vigyázz, ne légy büszke erre!"
-- Így forgatta ki Muszailama a Korán különböző szúráit hazugságaival és csalásaival. Még a Prófétát is képes volt gyalázni, mikor a róla szóló történeteket hallotta. Azt mesélték ugyanis, ha a Próféta kezét egy kopasz főre helyezte, a haj újra kinőtt, vagy ha beleköpött egy kiszáradt kútba, az ismét bőségesen ontotta a friss ivóvizet. Ha beleköpött a beteg szembe, az visszanyerte látását, és ha egy gyerek fejére tette kezét mondván "száz évig élj!", a gyerek megérte azt a kort.
-- A történet hitelességét fémjelzi, hogy a történetíró Tabari is feljegyezte. Muszailama halálát már Abu-Bakr [Mohamed apósa és az őt követő első kalifa (632-634)] megjósolta, de Zaid ibn Hattáb volt, aki megölte végül is. Azt is mondják, hogy egyik követője, egy bizonyos Vuhsa tette el láb alól; csak Allah tudja, mi az igazság. Maga Vuhsa így nyilatkozott: "Megöltem tudatlanságomban az egyik legigazabb embert, Hamza ibn Abdal-Muttalibot, majd hívőként megöltem az egyik leggonoszabbat, Muszailamát is. Remélem Allah megbocsátja egyik bűnömet a másikért." E szavak azt jelentik, hogy pogányként megölte Hamzát, de mint muszlim végzett Muszailamával. Ami a tamímita Sudzsáát illeti, felvette az iszlám hitet, és feleségül ment a Próféta egyik követőjéhez - Allah legyen kegyes hozzájuk. Így végződik a történet.
-- Az olyan férfit tisztelik a nők, ki kedvüket keresi, jó tartású és arányos termetével kirí a többiek közül. Legyen továbbá bátor és nemes, nem dicsekvő és beszédben kellemes. Tartsa meg szavát s ígéretét, s csak igazat szóljon, s mit mondott, állja is. Aki kérkedik kapcsolataival, nő ismerőseivel és szerelmükkel, csak megvetést érdemel tőlük.

3. Harmadik Fejezet -- A Dicséretre méltó Nőkről

-- Tudd meg, ó vezír - Allah áldása rád -, hogy a nők is igen különbözőek. Van, akit dicséret illet, van, akit csak elmarasztalás. A férfiaknak tetsző nő tökéletes alakú, formás, s az egészségtől majd kicsattan. Haja ében, homloka magas, szemöldöke szurokfekete, szemeinek bogara is az, de a fehérje tiszta.
-- Arca ovális, orra egyenes, szája íves, lehelete kellemes, ajkai s nyelve élénk pirosak. Nyaka hosszú, de nem vékony, felső teste fejlett, keble telt, kemény, hasa kerekded, köldöke mély. Ágyéka testes és pihés, vulvája húsos, de keskeny a rés. Tapintása bársony, heve oly tüzes, nedvét nem ontja, illata kellemes. Combja és fara kemény és feszes, a csípője széles, ám dereka karcsú. Kezei, lábai kecsesek, karjai teltek, vállai jól fejlettek.
-- Az arabok azt tartják ideális nőnek, akit Allah "gazdagon" megajándékozott kegyeivel. A telt formák az egészség és a bőség jeleiként esztétikai mértékké alakultak át. Elölről nézve elbűvölő, ha hátulról pillantod meg, a vágy emészt el érte. Ülve olyan, mint egy kerek kupola, állva, mint egy zászlórúd. Fekve: puha ágy. Ritkán szól s nevet, csak okkal teszi. A házat nem hagyja el, nem szomszédol. Asszonyok közül sem választ barátot, senkiben sem bízik, csakis a férjében. Nem fogad el senkitől semmit, csakis a férjétől és rokonaitól.
-- Mások ügyes-bajos dolgaiba nem avatkozik bele, nem hajlik a rosszra, nincs mit rejtegetnie. Ha férje szólítja, engedelmes, serény. Mindenben segíti, gondjait enyhíti. Nem nevet és örvend, ha férje bánatos, hanem megpróbálja jókedvre deríteni, ha csak egy pillanatra is. Csak férjének veti alá magát, még ha el is emészti az önmegtartóztatás. Titkos testrészeit elfedi, takarja, illő ruhát visel minden alkalomra. Férjére nem hoz szégyent. Illat szereket használ és antimont, fogát szivákkal tisztítja. Az ilyen nőt tisztelet övezi.

4. Negyedik Fejezet -- A Megvetendő Férfiakról

-- Tudd meg, ó vezír - Allah fogadjon kegyelmébe -, hogy az a férfi, aki formátlan alkatú és csúf kinézésű, akinek hímtagja kicsiny és petyhüdt, a nők szemében semmit sem ér. Az ilyen férfi nem képes férfias teendőit ellátni úgy, hogy a nőnek örömet okozzon. Minden játszadozás, csók, ölelés, simogatás nélkül ráveti magát, s fáradságos munkával, nehézkesen begyömöszöli erőtlen hímtagját, mielőtt még a nő vágyat érezhetne. Egy-két mozdulattal bevégzi dolgát és kimerülten hanyatlik a nő mellére. Magját elfolyatva sietve visszavonul, s távozásával nagyobb örömet okoz a nőnek, mint tevékenységével.
-- Az ilyen férfi - ahogy egy író mondja - gyorsan veti magját, de lassan kap új erőre, melle nehéz, de fara könnyű. Az efféle tulajdonság nem jó ajánlólevél a nőkhöz. Alávaló az olyan férfi is, akinek beszéde hamis, aki nem teljesíti ígéretét, aki minden szavával hazudik, s felesége elől mindent eltitkol, kivéve házasságtörő cselekedeteit. A nők az ilyen férfiakat nem tisztelhetik, mivel semmiféle örömet nem okoznak nekik.
-- Mesélik, hogy egy bizonyos Ibász, akinek nagyon kicsi és vékony hímtagja, ám annál testesebb felesége volt, sehogy sem tudta kielégíteni asszonyát, s felesége ezt el is panaszolta társnőinek. Az asszony gazdag volt, a férfi szegény, s bármit is kért feleségétől, csak elutasításra talált. Egyszer meglátogatott egy bölcset s elpanaszolta neki balsorsát. A bölcs e szavakat mondta: - Ha a hímtagod nagy lenne, te lennél az úr a házban. Hát nem tudod, hogy a nők hite a vulvájukban rejtezik.?. De majd én felírok neked egy gyógyszert, amely megoldja minden problémádat. Ibász nem vesztegette az időt, nyomban elkészíttette a gyógyszert, melytől hímtagja hatalmasra és vastagra nőtt. Mikor felesége meglátta, ugyancsak elcsodálkozott, s valósággal repdesett örömében, amidőn férje olyan gyönyörökhöz juttatta, amilyenekhez addig még soha. Ibász olyan jó munkát végzett szerszámjával, hogy a felesége remegett, sóhajtozott, zokogott és sírt az egyesülés során. Az asszony pedig - amint ilyen kiváló tulajdonságokat fedezett fel férjében - mindenét rendelkezésére bocsátotta.

5. Ötödik Fejezet -- A Megvetendő Nőkről

-- Tudd meg, ó vezír - Allah fogadjon kegyelmébe -, hogy a nők igen különböző adottságúak. Vannak, akik méltók minden dicséretre, míg mások csak megvetést érdemelnek. Aki kiérdemli a férfiak megvetését, az csúf és bőbeszédű, haja gyapjas, homloka kiugró, szemei keskenyek és vizenyősek, orra hatalmas, ajkai ólomszürkék, szája tepsi, fogai lukaktól feketéllenek, arca vörhenyes, álla sörtés. Feje sovány és eres nyakon ül. Vállai és mellkasa keskenyek. Melle lelógó tarisznya, hasa üres erszény, köldöke, mint a korsó szája. Bordái kilógnak, csigolyái megszámlálhatók. Farán nincs hús, vulvája széles és hideg, lábai, kezei nagyok, de a lábszára sovány.
-- Az ilyen tulajdonságokkal bíró nő nem tud örömet nyújtani a férfiaknak, s különösen nem a férjének vagy annak, aki kegyeit élvezi. Ha egy férfi merev hímtaggal közeledik az ilyen nőhöz, az hamarosan elernyed, mintha csak egy igavonó állathoz közeledett volna - Allah mentsen meg minket az ilyen nőktől.!.
-- Megvetendő az a nő is, aki állandóan kacarászik, ahogy egy író mondja: "Ha egy olyan nőt látsz, aki folyton nevetgél, kedveli a mókázást és a gúnyolódást, mindig a szomszédokat járja, mások ügyeibe üti az orrát, férjét állandó panaszkodással gyötri, s ellene szövetkezik barátnőivel, folyton nagyzol és mindenkitől elfogad ajándékokat, az ilyen asszony szégyenletes szajha."
-- Az a nő is megvetendő, aki mogorva, mindenben hibát talál és szószátyár, aki könnyűvérű, perlekedő, szereti a locsogást és képtelen megtartani férje titkait, vagy éppenséggel rosszindulatú vele szemben. A fondorlatos nő csak azért beszél, hogy hazudhasson; ha ígér, csak azért teszi, hogy megszeghesse, s ha valaki megbízik benne, biztosan becsapja. Csalárd, enyveskezű, zsémbes, durva és goromba. Jó tanácsot nem tud adni, mégis mindig a mások dolgával foglalkozik, s ezzel sok bajt okoz.
-- Érdekli minden léhaság: jobban szeret henyélni, mint dolgozni. Illetlen szavakat használ, ha megszólít egy muzulmánt, de még a férjével szemben is. Szitkozódni sosem rest. Kellemetlen szagokat áraszt, és akkor is akaszkodik rád, ha már elhagytad. Nem kevésbé megvetendő, aki ok nélkül fecseg, álszent, jót sosem cselekszik. Aki, ha férje felszólítja, hogy teljesítse házastársi kötelességét, rá sem hederít.
-- Aki nem segíti férjét ügyes-bajos dolgaiban, sőt, szüntelen sirámaival és panaszkodásaival folyton kínozza. Az ilyen asszony, ha férjét sérelem vagy bánat érte, nem osztozik bajában, hanem nevet rajta. Inkább tréfát űz belőle ahelyett, hogy megpróbálná rosszkedvét gyengédséggel enyhíteni. Idegen férfiakhoz kedvesebb, mint a saját férjéhez. Ha szépnek akar látszani, azt nem férje miatt teszi, nem az ő kedvéért ékesíti fel magát, nem néki akar tetszeni. Ellenkezőleg, ha vele van, gondozatlan, és nem bánja, ha olyan szokásait és dolgait is látja, melyek férje számára visszataszítóak lehetnek.
-- Végül: sohasem használ szemfestéket és szivákot. Senki férfi ne reméljen boldogságot ilyen asszonytól. Allah óvjon meg tőlük.!.

6. Hatodik Fejezet -- Az Egyesülésről Általában

-- Tudd meg, ó vezír - Allah védelmezzen -, hogy csak akkor lesz jóleső és egészséges az egyesülés, ha nem terheled meg a gyomrodat nehéz ételekkel és italokkal, mielőtt egy nőhöz közeledsz. A teli gyomor csak bajt okoz mindkettőtöknek: a köszvény és a gutaütés ijesztő tüneteit fogod tapasztalni magadon, de a legkevesebb, hogy vizelési problémáid lesznek, s látásod gyengül.
-- Tartózkodj hát a nehéz ételektől és italoktól, és akkor nem kell félned ezektől a betegségektől.!. Mielőtt a munka dandárjához fognál, játszadozz el asszonyoddal, hogy az egyesülés mindkettőtöknek kielégülést nyújtson.
-- Jól teszed, ha játékba kezdesz, mielőtt bevezetnéd szerszámodat. Izgasd fel csókjaiddal, ajkai beszívásával és mellei harapdálásával. Áraszd el csókokkal köldökét, combjait, és szentelj időt az alsóbb részeknek is. Simogasd meg a karját, s ne hagyd ki egyetlen porcikáját sem. Vond magadhoz tomporát és mutass szerelmes alázatot. Kulcsold át lábaiddal lábait és szorítsd karjaidba, mert ahogy a költő mondja: "Jobb karom párnaként nyaka alá teszem, Bal karom puha ágy, mivel átölelem."
-- Ha azt tapasztalod, hogy a nő szeme elhomályosul, nagyokat sóhajt, s erősen vágyakozik a közösülésre, hagyd, hogy vágyaitok beteljesüljenek. Hagyd saját vágyaidat is a magasba csapni, mert ez lesz a legalkalmasabb pillanat a szerelmi játékra. A gyönyör, amit a nő fog érezni, rendkívüli lesz; te pedig tovább dédelgeted, és ő is kedvedben jár, mert már mások is megmondták: Ha a nő nagyokat sóhajt, ajkai kipirulnak, szemei sóvárak, szája félig nyitva, mozdulatai tétovák, s úgy látszik, az ágyba vágyik, léptei bizonytalanok és ásítás kerülgeti, tudd meg, hogy elérkezett a legalkalmasabb pillanat a közösülésre. Ha ekkor teljesíted férfiúi kötelességedet, biztosan élvezetben lesz része.
-- Érezni fogod, amint méhének szájával hímtagodra tapad, s ez kétségtelenül a legnagyobb gyönyört okozza mindkettőtöknek, mert ez hozza létre mindenekelőtt a szerelmet és a ragaszkodást. Jól ismertek a következő tanácsok, amelyek egy - a szerelemben igen jártas - műértőtől származnak: "A nő olyan, mint a gyümölcs, melynek nem tudod élvezni zamatát mindaddig, míg kezeiddel meg nem dörzsölöd. Nézd csak meg a bazsalikomot; csak akkor ontja illatát, ha ujjaid dörzsölésétől felhevül. Hát nem tudod, hogy a borostyán mindaddig pórusaiba rejtve őrzi illatát, amíg kezedbe nem veszed és fel nem melegíted.?. A nő ugyanígy viselkedik. Ha nem kelted életre játszadozásaiddal, csókokkal, harapdálásokkal és simogatásoddal, nem fogod megkapni, mit tőle vársz. Nem fogod örömöd lelni, ha ágyába bújsz, s nem fogsz hajlandóságot, vágyat és szerelmet ébreszteni benne magad iránt. Minden jó tulajdonsága rejtve marad előtted"...
-- Mesélik, hogy egy férfi, aki megkérdezett egy nőt, hogy milyen eszközökkel lehet vágyat kelteni az asszonyi szívben, a következő választ kapta: Ó te tudatlan.!. Az előtte történő játszadozás és simogatás, valamint a magömlés pillanatában szorosra fonódó ölelés azok, amelyek fokozzák az egyesülés utáni vágyakozást. Hidd el, hogy a csókok, a harapdálások, az ajkak beszívása, a szoros ölelés, a száj látogatása a kebleken, valamint a finom nyál szürcsölése teszik tartóssá a ragaszkodást. Ekképp cselekedve egyszerre juttok el a kéjérzet tetőfokára, s egyazon pillanatban élvezheti gyönyörét a férfi és a nő. Akkor a férfi érzi, amint a méh megragadja hímtagját, s ez mindkettőjüknek tökéletes élvezetet nyújt. Ez szüli a szerelmet, és ha a dolgok nem így alakulnak, a nő nem tudja teljes egészében kivenni részét az élvezetekből, és a méh örömeiben hiányt szenved. Tudd meg, hogy a nő nem érzi vágyát teljesülni és nem szereti "lovasát", ha az nem képes elérni méhének száját. De ha az is munkába van fogva, akkor a nő a leghevesebb szerelemmel viseltetik lovagja iránt, legyen az akármilyen csúf külsejű. Ezért tégy meg mindent, hogy elősegítsd a kétféle mag egyidejű ömlését - ebben rejlik a szerelem titka. Ez a jótanács azon a téves elképzelésen alapul, hogy orgazmuskor a nőknek is van magömlésük.
-- A tárggyal foglalkozó bölcsek egyikétől származnak a következő bizalmas közlések: Ó te férfi, aki egy asszony vonzalmára vágysz, szerelméért esedezel, és azt szeretnéd, hogy ez az érzés örökké tartson szívében, játszadozz el vele az egyesülés megkezdése előtt. Készítsd fel őt az élvezetekre, és semmit se mulassz el ennek érdekében. Nagy szorgalommal tárd fel titkait, és ha már teljesen belefeledkeztél, ne hagyd, hogy valami más foglalja el gondolataidat. Ne szalaszd el a kedvező pillanatot, amikor nedvesen csillogó szemeit félig lehunyja. Kezdj akkor munkához, de ne felejtsd el: csak akkor, amikor már csókjaid elérték a kellő hatást. Miután az izgalom így a tetőpontra hágott, vezesd be szerszámodat, és ha megfelelő mozdulatokat végzel, akkor a nőnek olyan gyönyörben lesz része, mely kielégíti minden vágyát. Feküdj a mellére, áraszd el csókokkal az arcát, és ne hagyja el szerszámod a rést. Törekedj méhének szája felé, ez fogja megkoronázni munkádat.
-- Ha Allah kegyelméből elérted ezt az örömöt is, vigyázz, nehogy kihúzd vessződet, hanem hagyd még benn, és élvezd a határtalan gyönyört.!. Hallgasd a nő ziháló lélegzését és sóhajait - ezek tanúsítják a boldogság hőfokát, mit néki adtál. Ha vége az élvezetnek, s a szerelmi ütközet lezajlott, légy óvatos, nehogy rögtön felkelj, hanem szép lassan vonulj vissza. Maradj még a közelében, feküdj a jobb oldalára az ágynak, mely tanúja volt az örömöknek. Kellemesen fogod érezni magad, nem úgy, mint az olyan fickó, aki öszvér módjára hágja meg asszonyát, minden finomság nélkül, és aki a magja elveszejtése után siet kihúzni szerszámját és otthagyni asszonyát. Kerüld az efféle viselkedést, mert ez megfosztja a nőt minden élvezettől.
-- Röviden: az egyesülés igazi bajnoka ne tévessze szem elől, amiket tanácsoltam, s ha megfogadja azokat, mindig örömet fog okozni asszonyának.. Allah mindent a legjobban rendezett el.!.

7. Hetedik Fejezet -- Az Egyesülés Módjairól

-- Tudd meg, ó vezír - Allah áldjon -, hogy ha olyan kellemes egyesülésre vágysz, mely egyformán boldogságot és egyszersmind kielégülést nyújt mindkettőtöknek, akkor mindenekelőtt játszadozz el asszonyoddal. Ébreszd fel vágyát csókokkal, harapdálásokkal, ajkai beszívásával, arca és nyaka simogatásával. Hol hátára fordítsd, hol meg a hasára, amíg nem látod szemein, hogy közeleg a gyönyörök ideje, ahogy már említettem az előző fejezetben, ahol nem bántam fukarul a szavakkal e témában.
-- Amikor látod, hogy a nő kipirult ajkai megremegnek, szemei elhomályosulnak és kapkodva veszi a levegőt, bizonyosra veheted, hogy már szenvedélyesen kívánja az egyesülést. Ekkor helyezkedj el combjai között, hogy szerszámod be tudjon hatolni. Ha tanácsaimat követed, örömteli ölelésben lesz részed, mely jóleső megelégedéssel tölt majd el, és kellemes emlékeket hagy benned.
-- A bölcsek azt mondják: ha egyesülni akarsz, fektesd a földre a nőt. Hajolj fölé, hogy ajkaitok találkozzanak. Vond őt magadhoz, tapadj a szájára és fald fel ajkaiddal. Csókold mellét, hasát és csípőjét, szorítsd karjaidba, hogy elöntse őt a mámor. Mikor látod, hogy eljutott idáig, igazítsd helyére szerszámodat.
-- Ha úgy cselekszel, ahogy mondtam, a gyönyör egyszerre lep meg mindkettőtöket. Ez az, ami a nő élvezetét megédesíti. De ha elveted tanácsaimat, a nő nem jut el a kielégülésig, és te sosem fogsz örömöt szerezni neki. Az egyesülés befejeztével ne kelj fel rögtön, hanem lassan ereszkedj a jobb oldalára, és így, ha megfogant, fiúgyermekkel lesz viselős, ha a magasságos Allah is úgy akarja.
-- A bölcsek és a tudósok - Allah bocsássa meg bűneiket - azt mondják: ha valaki egy viselős asszony szemérmére helyezi a kezét és elmondja a következő szavakat: "Allah nevében.!. Áldja és üdvözítse az ő Prófétáját.!. Ó, Uram.!. Könyörgök Hozzád a Próféta nevében, add, hogy fiú szülessék ebből a fogamzásból!" -, akkor Allah akaratából, tekintettel a mi Prófétánkra - Allah áldja és üdvözítse őt - az asszony fiúgyermeket hoz majd a világra.
-- Ne igyál vizet közvetlenül az egyesülés után, mert a víz gyengíti a veséket. Ha meg akarod ismételni az egyesülést, kend meg magad illatos parfümökkel, s csak azután közeledj a nőhöz, s meglátod, csodás eredményre jutsz.
-- Közvetlenül az egyesülés után ne végezz nehéz munkát, mert ez károsan befolyásolhatja egészségi állapotodat. Inkább pihenj egy keveset.
-- Ne mosd meg vessződet közvetlenül a szétválás után egészen addig, amíg az inger alább nem hagyott. Csak azután tisztálkodj meg alaposan, különös tekintettel a nyílásra. Egyébként se túl gyakran mosd meg szerszámodat.
-- Ne hagyd el a vulvát rögtön magod vesztése után, mivel ez sankert okozhat. A nemi szervek fekélyes megbetegedése, a szifilisz első tünete. Az arab szöveg orbáncot említ. Az itt megjelölt kiváltó ok egyik betegséget sem eredményezheti.

Az egyesülés különböző módjai
-- Számos változata és sokféle módja van a nőkhöz való közeledésnek. Itt az ideje, hogy tudassam azokat a különféle módozatokat, amelyek szokásban vannak. Allah, a Magasságos, azt mondta: "Asszonyaitok a ti termőföldetek. Menjetek földeitekre kedvetek szerint." [Korán II. 223.]
-- Ízlésetek szerint választhatjátok meg a legalkalmasabb helyzetet, de az egyesülésnek az arra rendelt helyen, a vulvában kell történnie.
-- 1. Első mód
Fektesd asszonyodat a hátára. Helyezkedj el félig felhúzott combjai között és vezesd be szerszámodat. Lábujjaiddal a földnek feszülve így ütemes mozgásba kezdhetsz. Ez azoknak ajánlatos, akiknek a vesszeje fejlett. Ezt a módot szokták úgy is emlegetni, hogy a "kígyó módjára" (hanasi).
-- 2. Második mód
Akinek a szerszáma rövidebb, hagyja asszonyát a hátára feküdni. Emelje fel a nő lábait a levegőbe, jobb lábát a jobb füléhez, bal lábát a bal füléhez. Ebben a helyzetben a feneke felemelkedik és a vulvája kidomborodik, ami megkönnyíti a hímtag bevezetését.
-- 3. Harmadik mód
Asszonyod feküdjön a hátára. Helyezkedj el combjai közt úgy, hogy egyik lába a válladon, a másik a hónod alatt legyen. Aztán kerülj beljebb.
-- 4. Negyedik mód
Fektesd a nőt a hátára és lábait vedd a válladra. Ebben a helyzetben vulvája megemelkedik és szembe találja magát a hímtagoddal, melyet így könnyen bevezethetsz.
-- 5. Ötödik mód
Fektesd asszonyodat az oldalára, s feküdj te is mellé. Helyezkedj el combjai között és hatolj be. Az ilyen egyesülés derékfájást okozhat.
-- 6. Hatodik mód
Hagyd, hogy asszonyod térdeire és könyökeire ereszkedjen, mint imához szokott. Ebben a helyzetben vulvája hátul kidomborodik, így könnyebben megközelítheted. [A vulgáris arabban erre van egy másik elnevezés is: "tehén módjára" (bakari).]
-- 7. Hetedik mód
Asszonyodat fektesd az oldalára és guggolj a combjai közé úgy, hogy egyik lába a válladon legyen, a másik pedig a te combjaid között, s ő továbbra is az oldalán feküdjön. Akkor behatolsz és magadhoz húzod ölelő karjaiddal.
-- 8. Nyolcadik mód
Hagyd, hogy a nő a hátára feküdjön úgy, hogy maga alá hajlított lábai combjai alatt nyugodjanak. Térdelj le hozzá és illeszd hímtagodat a vulvájába.
-- 9. Kilencedik mód
Feküdjön a nő hátával egy alacsonyabb kerevetre, ahonnan lábai kényelmesen leérnek a földre. [Az arab ágy többnyire földre helyezett derékaljakból és takarókból áll.] Feneke annak szélére essen, hogy be tudj hatolni vulvájába.
-- 10. Tizedik mód
A nő kapaszkodjon meg egy alacsony kerevet szélében, míg te felemeled a lábait, melyeket ő a derekad köré fon. Ültesd el vessződet az ágy végébe kapaszkodva. Az egyesülés során mozdulataiddal igazodnod kell a nő mozgásához.
-- 11. Tizenegyedik mód
A nő feküdjön a hátára és feneke alatt legyen egy párna. Helyezkedj el combjai között úgy, hogy talpai a hátad mögött találkozzanak. Így egyesüljetek.
-- A fentieken kívül más módozatok is használatosak India népei között. Jó, ha tudod, hogy az ottani lakók megsokszorozták a nő élvezetének módjait, és előbbre jutottak az egyesülés megfigyelésében és tudományában. Ezen módozatok közül valók a következők:
-- 1. Al-aszmad - Dugaszoló
-- 2. Al-mudifda - Béka módra
-- 3. Al-mukfi - Harapófogó
-- 4. Al-mukarmat - Lábak a levegőben
-- 5. Asz-szitúri - Bakkecske módra
-- 6. Al-laulabi - Szivattyú
-- 7. Az-zadzsádzsa - Dárdaszegezés
-- 8. Al-hadúli - Lelógatva
-- 9. Al-kulúszi - Meghajlítva
-- 10. Hasva an-nakánik - Strucc módra
-- 11. Labasz al-dzsaurab - Zoknihúzás
-- 12. Kasaf al-asztain - Fenekek látása
-- 13. Naza al-kaúsz - Íj felajzása
-- 14. Naszadzs al-hazz - Vetélő
-- 15. Dakk al-ard - Őrletés
-- 16. Ník al-káhil - Hátulról
-- 17. Al-kirsi - Hasak találkozása
-- 18. Al-kabsi - Kos módra
-- 19. Al-kúri - Tevenyereg
-- 20. Dakk al-vatad - Cövekelés
-- 21. Szabk al-hubb - Összeolvadás
-- 22. Al-murtaszib - Erőszakos
-- 23. Tard as-sát - Birka módra
-- 24. Kálib al-misja - Szerepcsere
-- 25. Rakd al-ír - Meglovagolt hímtag
-- 26. Al-mudahhali - Összeillesztve
-- 27. Al-haváriki - Ragaszkodó
-- 28. Ník al-haddádi - Kovács módra
--29. Al-muhádi - Csábító módra
---------------------------------------------------
-- 1. Dugaszoló
Fektesd a nőt a hátára úgy, hogy feneke alatt legyen egy párna. Helyezkedj el a lábai között, lábujjaiddal a földben kapaszkodva. Hajlítsd combjait hátra a testéhez amennyire csak bírod és öleld át karjait vagy vállát. Vezesd be hímtagodat, és a magömlés pillanatában vond őt magadhoz. Ez a testhelyzet fájdalmas a nőnek, mert combjait hátra hajlítva és fenekét felemelve vulvája összeszűkül és méhe előrenyomul, kevés helyet hagyva a mozgáshoz. Alig van így hely a betolakodónak, következés képpen az csak nehézségek árán hatolhat be, és megsérti a méhet. Ezért ez a helyzet nem ajánlatos, kivéve ha a férfi szerszámja rövid vagy puha.
-- 2. Béka módra
Fektesd a nőt a hátára. Húzza fel combjához sarkait, melyek így a feneke közelébe kerülnek. Guggolj le szemben a vulvájával, melybe így bevezetheted hímtagodat. [A guggoló testhelyzetben (mukarfisz) a talpak a földön vannak, a fenék a sarkakon nyugszik, a karokat pedig általában összefonják a lábak előtt.] A tetőpontra érve térdeit hónod alá helyezve, felső karjait megragadva vond őt magadhoz.
-- 3. Harapófogó
Fektesd hátára a nőt és guggolj a combjai közé, lábujjaiddal a földnek feszülve. Emeld térdeit oldalad magasságába, hogy lábait össze tudja kulcsolni hátadon, kezeivel pedig fogja át nyakad.
-- 4. Lábak a levegőben
A nő a hátán fekszik. Zárd össze combjait és emeld fel a lábait addig, hogy talpai a mennyezet felé nézzenek. Combjaid közé véve testét, vezesd be hímtagodat, miközben lábait kezeddel tartod.
-- 5. Bakkecske módra
A nő oldalára fekve nyújtsa ki alul lévő lábát. Guggolj a combjai közé, lábaidat magad alá hajlítva. Emeld másik lábát a válladra és vezesd be hímtagodat. Az aktus alatt ragadd meg karját vagy vállait.
-- 6. Szivattyú
Az arab szó jelentése: archimedesi csavar, amely egyben a tekerésre is utal. A tekerést a magyar is használja szexuális értelemben. A férfi a hátán fekszik. A nő vele szemben elhelyezkedve ráül a hímtagjára. Kezeivel az ágyra támaszkodva tartja távol hasát a férfiétől, miközben le s föl mozog. Ha a férfi hajlékony, alulról segédkezhet. Ebben a helyzetben, ha a nő meg akarja csókolni a férfit, csak be kell hajlítania karjait.
-- 7. Dárdaszegezés
Függeszd fel a nőt a kezeire és lábaira kötött kötelek segítségével a mennyezetre úgy, hogy egy ötödik kötél a derekát tartsa, nehogy a háta megsérüljön. Olyan magasan lógjon, hogy ha elé állsz, vulvája pont szembe találja magát hímtagoddal, amit így bevezethetsz. Aztán hozd mozgásba előbb kissé ellökve, majd ismét magadhoz húzva, s így fegyvered hol a tokjában lesz, hol pedig szabadon. Mikor a nő közeledik hozzád, ügyelj, hogy eltaláld a bejáratot. Addig folytasd ezt, míg a magömlés elérkezik.
-- 8. Lelógatva
A férfi közelítse a nő kezeit és lábait a nő nyakához úgy, hogy vulvája kupolaként domborodjon elő. Aztán egy mennyezetre erősített csiga segítségével lógassa fel a nőt. Feküdjön le alá a kötél másik végét kezében tartva, melynek segítségével leengedheti a nőt olyan magasságig, hogy bevezethesse szerszámját. Ekképp húzogathatja fel s le a nőt, amíg a magömlés bekövetkezik.
-- 9. Meghajlítva
A nő viseljen nadrágocskát, melyet engedjen le a bokájáig. Hajoljon mélyen előre úgy, hogy feje a lábai között legyen, nyakát pedig a nadrágocska tartsa. Ekkor a férfi fektesse őt a hátára, mintegy átbucskáztatva, majd lábait maga alá hajlítva közelítse hímtagját a vulvához és illessze a helyére. Azt állítják, hogy vannak nők, akik képesek hátukon fekve lábaikat a fejük alá helyezni a nadrágocska vagy kezeik segítsége nélkül is.
-- 10. Strucc módra
A nő a hátán fekszik. A férfi eléje térdel és a nő lábait a magasba emeli, hogy csak feje és vállai érintsék az ágyat. Hímtagját bevezetve megragadja és mozgásba hozza a nő farát, aki lábait eközben a férfi nyaka köré fonja. A férfi nyaka köré fonódó lábak emlékeztetnek a strucc farkára.
-- 11. Zoknihúzás
A szerző a hímvesszőt a lábhoz hasonlítja, amelyre zoknit, papucsot, cipőt - kvázi vulvát - húznak. A nő a hátán fekszik. Ülj a lábai közé és helyezd hímtagodat hüvelyk- és mutatóujjad segítségével szeméremajkai közé. Azután végezz dörzsölő mozgást, amit addig folytass, amíg a vulva át nem nedvesedik a vessződből eredő nedvektől. Amikor így kellőképpen felkészült az élvezetekre, kardodnak hüvelyében való megjáratása által, teljes hosszában tedd fegyvered a helyére.
-- 12. Fenekek látása
A férfi a hátán fekszik, míg a nő háttal neki a vesszejére ül. A férfi combjait a nő oldalához szorítja, aki kezeivel az ágyra támaszkodik mozgását segítendő, és fejét lehajtva szemeit a férfi feneke felé fordítja.
-- 13. Íj felajzása
A nő az oldalán fekszik, a férfi szintúgy, arccal a nő háta felé. A lábai közé furakodik és bevezeti hímtagját, miközben kezeit a nő hátának felső részén nyugtatja. Ekkor a nő megragadja a férfi lábait és maga felé húzza amennyire csak lehet. Így a férfi teste egy íjat alkot, melyet a nő teste ajz fel.
-- 14. Vetélő
Az arab elnevezés a szövőszékben használatos vetélőjátékra utal. A férfi ülő helyzetben combjait leengedi, talpait egymáshoz illeszti és lábait hímtagja közelébe húzza. A nő ráül a férfi lábaira, melyeket az szorosan összezárva tart. Így a nő a combjait a férfi oldalához szorítja, kezét pedig nyaka köré fonja. A férfi a nő bokáit megfogva, saját lábait közelebb húzza, s így a rajta ülő nőt is hímtagja felé közelíti, melyet így bevezethet a vulvába. Lábának előre-hátra történő mozgatásával távolítja és közelíti a nőt anélkül, hogy szerszámját teljes egészében kihúzná. A nő segédkezzen a mozgásban, amennyire csak telik tőle, mivel az ő közreműködése nélkülözhetetlen.
-- 15. Őrletés
A vulgáris arabban nevezik ezt "ülő egyesülés"-nek (nikáhat al-kaada) is. A férfi nyújtott lábakkal ül, a nő pedig vele szemben a combjaira ereszkedik, s lábait összekulcsolja a férfi háta mögött. Vulvája így szembe kerül a hímtaggal, melyet helyére illeszt. Karjait a férfi nyaka köré fonja, amaz pedig derekát átölelve segédkezik neki felemelkedni és visszaereszkedni vesszejére. A nőnek is részt kell vennie a munkában.
-- 16. Hátulról
A nő hasra fekszik. A férfi hátulról közelíti meg, elnyúlik a nő hátán és bevezeti szerszámját, miközben a nő karjaival átfogja a férfi könyökét. Valamennyi közül ez a legkönnyebb mód.
-- 17. Hasak találkozása
A férfi és a nő is áll egymással szemben. A nő széttárja combjait, a férfi pedig rogyantott lábbal a nő lábai közé lép, aki szintén kissé behajlítja a lábait. Ebben a helyzetben a férfi egyik lába előbbre van a másiknál. Mindegyikük átkarolja a másik csípőjét, a férfi bevezeti vesszejét és így összeölelkezve mindketten mozognak, miként "vödör a kútban".
-- 18. Kos módra
A nő térdre ereszkedve, homlokát a földön pihenteti, a férfi pedig hátulról közeledik hozzá. Letérdel és bevezeti hímtagját a nő vulvájába, melyet az, amennyire csak tud, kidomborít. A férfi jól teszi, ha megfogja a nő vállait.
-- 19. Tevenyereg
A nő kinyújtott lábakkal mélyen előrehajol, kezeivel a földet érintve. A férfi mögéje állva közeledik hozzá, combjait megragadva közvetlenül a fara alatt. Ha a nő nem mozdul meg ebben a testhelyzetben, miközben a férfi kihúzza hímtagját, vulvája olyan hangot hallat, mint a borjú bőgése. Ezért ezt a fajta egyesülést a nők nem nagyon szeretik.
-- 20. Cövekelés
A nő, hátát a falnak támasztva, lábait az előtte álló férfi dereka köré vonja, kezeivel pedig nyakát öleli. Ekképp függeszkedve a férfi könnyen beverheti cövekét.
-- 21. Összeolvadás
A nő a jobb oldalán fekszik, te pedig feküdj a bal oldaladra. Emeld jobb lábadat a nő oldalára, az ő bal lábát pedig a te derekadra. Így a te lábad megtámasztja a nő hátát. Hímtagod bevezetése után mozogj, ahogy tetszik, ő pedig kedve szerint segédkezhet.
-- 22. Erőszakos
A férfi hátulról közeledik a nőhöz, hogy meglephesse. Hóna alatt előre nyúlva megragadja a nő kezeit és mellei előtt összefogja, hogy így megbénítva ne tudjon ellenállást tanúsítani. Ujjait a nő ujjaiba öltve a férfi a nő kezét annak tarkójára is kényszerítheti, leszegve ezáltal a nő fejét. Ha a nő nem visel nadrágocskát, akkor a férfi térdeivel felhúzhatja a ruháját egészen a derekáig. Közben egyik lábával lefogva a nő egyik lábát, megakadályozhatja a nőt abban, hogy elforduljon és kitérjen fegyvere elől, és így meghiúsítsa a behatolást. Ha a nőn nadrágocska van, akkor a férfinek egyik kezével kell lefogni a nő két kezét, míg a másikkal lehúzhatja a nadrágocskát. Ez a mód annak a férfinak ajánlatos, aki a kívánt nőt akarata ellenére, erőszakkal akarja megszerezni.
-- 23. Birka módra
A hasonlat azon alapul, hogy a nőstény juh a mellső lábai között tartja a fejét a párzás ideje alatt. A nő négykézlábra ereszkedik, a férfi pedig mögé térdelve felemeli a nő combjait, míg annak vulvája egy szintre kerül hímtagjával, amit akkor bevezet. Ebben a helyzetben a nő a karjai közé ejti a fejét.
-- 24. Szerepcsere
A férfi a hátán fekszik. A nő a férfi lábai közé guggol, lábujjaival a földbe kapaszkodva. Felemeli a férfi combjait és annak felső testéhez hajlítja úgy, hogy hímtagja szembe találja magát vulvájával, melybe azt bevezetheti. A nő a kezével az ágyra támaszkodhat a férfi oldala mellett. Fontos, hogy a nő lába egy párnán nyugodjék, csak így tudja vulváját egy szintben tartani a hímtaggal. Ebben a helyzetben a szerepek felcserélődnek, a nő játssza a férfiét és fordítva. Egy másik változatnál a férfi a hátán fekszik és a nő lábait maga alá húzva a férfi lábai közé térdel.
-- 25. A meglovagolt hímtag
A férfi a hátán fekve vállai alá párnát tesz, de feneke érintkezik az ággyal. Így elhelyezkedve húzza fel a combjait, míg térdei arcával egy magasságba kerülnek. Ekkor a nő ereszkedjen a felmeredő hímtagra. Ne nehezkedjen rá, hanem - mintha csak lóháton ülne - szolgáljon nyergéül a férfi térde és hasa. Ebben a helyzetben térdei játékával le s fel mozoghat. A nő az ágyra is térdelhet, ez esetben a férfi a combjai segítségével mozgatja, míg a nő bal kezével a férfi jobb vállába kapaszkodik.
-- 26. Összeillesztve
A nő kissé hátradőlve ül le úgy, hogy feneke éppen hogy csak érinti a földet. A férfi hasonlóképp helyezkedik el úgy, hogy hímtagja szembe kerüljön a vulvával. A nő helyezze jobb combját a férfi bal combjára, a férfi pedig a maga részéről tegye ugyanezt. A nő - megragadva partnere karjait, s őt magához húzva - a férfi hímtagját a vulvájába vonja. Így karjukat egymásba fonva felváltva kissé hátradőlnek és hintázó mozgásba kezdenek, melynek ritmusát megtartandó, földön nyugvó sarkaikkal segédkeznek.
-- 27. Ragaszkodó
Az arab elnevezés (al-haváriki) a közösülési mód szokatlan és rendkívüli voltát fejezi ki. A nő a hátán fekszik, a férfi pedig rajta, kezeiben párnákkal. Miután hímtagját bevezette, a nő emelje fel a fenekét amilyen magasra csak bírja, a férfi pedig kövesse anélkül, hogy elhagyná vulváját. Azután a nő ismét vissza ereszkedik az ágyra, s közben aprókat lök altestével. Noha nem ölelkeznek össze, a férfinak szorosan a nőhöz kell simulnia. A férfinak könnyedén kell mozognia, nem lehet nehézkes. Az ágy puha legyen, különben nem sikerül megszakítás nélkül mozogniuk.
-- 28. Kovács módra
A nő a hátára fekszik, feneke alá párnát tesz, és térdeit amennyire csak tudja, a felső testéhez húzza úgy, hogy vulvája mint egy kis pajzs domborodik elő, ahová kedvese bevezetheti hímtagját. A férfi rövid ideig a szokásos mozgásokat végzi, majd szerszámját kihúzza s egy pillanatra a nő combjai közé csúsztatja, ahogyan a kovács cselekszik, amikor az izzó vasat a kemencéből kivéve hideg vízbe mártja. Ezt a módot "birsalmának" is hívják.
-- 29. Csábító módra
A nő a hátán fekszik, a férfi pedig a lábai közé guggol. Felemeli és széttárja a nő combjait, lábait hóna alá vagy vállaira véve. Azután vagy a derekát, vagy a vállát öleli át.

A Különféle Egyesülési Mozgásmódokról
-- Az egyesülés során különféle mozgásmódok gyakorolhatók, közülük néhányat le is írok.
-- 1. Naz al-dalu - Vödör a kútban
-- 2. An-nitáhi - Öklelés
-- 3. Al-mutadanni - Fokozatos megközelítés
-- 4. Hijáta al-hubb - Szerelem öltögetése
-- 5. Szivák al-fardzs - Szivák a vulvában
-- 6. Taasík al-hubb - Összeolvadása
---------------------------------------------------
-- 1. Vödör a kútban
A férfi és a nő szorosan összeölelkezik a behatolás után. A férfi lök egyet, majd egy kicsit visszavonul. Ekkor a nő következik, majd ő is megpihen. Így folytatják a váltakozó mozgást a kellő időig. Kezeiket és lábaikat összekulcsolva a vödör kútbeli mozgását utánozzák.
-- 2. Öklelés
A hímtag bevezetése után mindketten visszahúzzák a nemzőszerveiket anélkül, hogy a hímtag teljesen kijönne, majd egyszerre öklelik fel egymást. Ezt ismételgetik a megfelelő időig.
-- 3. Fokozatos megközelítés
A férfi a szokásos mozgást végzi, majd abbahagyja. Ekkor a nő a hímtaggal a vulvájában kezdi el a mozgást, akárcsak a férfi, majd ő is abbahagyja. Addig folytatják ezt, amíg bekövetkezik a magömlés.
-- 4. Szerelem öltögetése
A férfi félig bevezetett hímtagjával gyors mozgást végez, majd hirtelen teljes nagyságában tövig bedöfi. Ez a mozdulat olyan, mint amilyet a szabó végez kezében a tűvel. Csak olyan férfiaknak és nőknek alkalmas, akik képesek késleltetni a tetőpont elérését. Akik erre képtelenek, túl gyorsan elégülnének ki.
-- 5. Szivák a vulvában
A férfi bevezeti hímtagját a vulva falai közé, majd le s föl, jobbra és balra mozgatja odabent. Csak nagyon merev hímtaggal bíró férfi tudja ezt a mozgást véghezvinni.
-- 6. Összeolvadás
A férfi teljes egészében bevezeti hímtagját a vulvába oly szorosan, hogy szeméremdombjuk összetapad, majd erőteljes mozgásba kezd anélkül, hogy egy kicsit is kihúzná a szerszámját. Ez a legkedveltebb mozgásmód valamennyi közül, és különösen jól alkalmazható "őrletés" közben. A nők elébe helyezik bármely más mozgásfajtának, mivel a hímtag érintkezése méhükkel rendkívüli élvezetet nyújt számukra és teljes mértékben kielégíti vágyaikat. A tribádoknak nevezett nők, - a homoszexuális nőket nevezik így, mindig ezt használják egymás kielégítésére, mivel gyors és biztos magömlést idéz elő a férfinél és a nőnél egyaránt. A leszboszi szerelmet élő nők gyakran szemérem dombjaikat dörzsölik össze, hogy eljussanak az orgazmushoz. A női orgazmust azonban nem kíséri magömlés, még a férfi szerepét játszó nőknél sem.

 A Csókolózás
-- Csókolózás nélkül semmiféle testhelyzet vagy mozgás nem nyúj that tökéletes élvezetet. Azok a testhelyzetek, amelyekben az ajkak nem találkozhatnak, nem eléggé kielégítőek, hiszen a csók az egyik leghatásosabb izgatószer. Ahogy a vers mondja: Epedő szemekben lelkek találkoznak, Puha csók hatása: vulvában jár hímtag.
-- A csók elfogadottan az egyesülés szerves része. A csókok csókja nedves ajakra adatik, és párosul az ajkak és a nyelv szívásával, amely utóbbi különösképpen kedvez a friss és édes nyál képződésének. Ez a férfi feladata, aki kedvese nyelvének gyengéd harapdálásával olyan édes és finom nyálat serkent, amely ízletesebb, mint a pergetett méz.
-- Ez a foglalatosság remegő érzéssel tölti el a férfit, egész teste beleborzong, és sokkal mámorítóbb, mint a mértéktelen borivás. Egy költő így fogalmazta meg ezt az érzést: Mikor őt csókolom, szomjam oltom ajkán, Miként teve hörpöl esővíznek partján. Friss ajkát legelve, karjainkat öltve, Epedő remegés költözik velőmbe. A csók hangot is ad, amikor a nyelv a nyáltól sikamlós szájpadláshoz ér. A hangokat tehát a nyelv hozza létre, amint a szájban mozog, valamint a friss nyál kiszürcsölése.
-- Az a csók, melyet csupán az ajkak külső felületére adnak, és olyan hangot hallat, amilyennel a macskát szokták hívogatni, nem nyújt élvezetet. Ilyet kézre és gyermeknek szoktak adni. A fentebb leírt csók viszont az egyesülés csókja, és tele van érzékiséggel. Egy népi közmondás így tartja:
-- Többet ér a csók, ha nedves, Mintha kapkod, s gyors a kedves. Én a következő verset írtam erről: Kezemre lehelsz csókot - számra kellene, Ó nőm, kit bálványként imád szerelmese. Szerető csók volt, de elszállt lehelete, A kéz nem érzi azt, mi a csók természete.
-- A "kubla", a "laszma" és a "bűsz" szavak megkülönböztetés nélkül jelölik a szájra és a kézre adott csókot. A "figám" szót viszont csak a szájra adható csókra használják. Egy arab költő azt mondta: Nem gyógyítja semmi a szerelmes szívet, Sem boszorkány bája, sem megírt amulett. Hiába öleled, ha a csók elmarad, Hiába a csók is, ha vessződ elakad.
-- "A menyasszony ékszerei és a lelkek vigassága" című könyv szerzője ehhez még hozzátette kiegészítésként és egyben a fentieket magyarázva a következő két sort: Tapasztalat, tudás nem vezet itt sokra, Ha lábad lábait által nem kulcsolja. Ne feledd, hogy mindenfajta simogatás és csók mit sem ér a hímtag bevezetése nélkül. Ezért tartózkodj tőlük, ha nem akarsz egyesülni, mert csak oktalanul szítasz tüzet.
-- A felkeltett vágyak valójában a felélesztett tűzre hasonlítanak, és ahogyan a tüzet csak a víz oltja, úgy az előbbit csak a magnedv kilövellése. A nő nem kevésbé becsapott, mint a férfi, ha a simogatást nem követi egyesülés.

8. Nyolcadik Fejezet -- Az Egyesülés Ártalmairól

-- Tudd meg, ó vezír - Allah áldása rád -, hogy számos betegséget az egyesülés okoz. Megemlítek közülük néhányat, melyeknek ismerete alapvető a megelőzés érdekében. Először is, az álló helyzetben végzett egyesülés árt a térdízületnek és ideges rángatózást okoz; az oldalról történő pedig köszvényre és isiászra hajlamosít, főleg a csípőízületben.
-- Ne közösülj közvetlenül étkezés előtt, üres gyomorral, mert ez fájdalmakat okoz a hátban, gyengíti a látást és elveszi erőnlétedet. Ha te a hátadon fekszel, s a nő fölibéd ül, hátgerincedet és szívedet éri károsodás, nem beszélve arról, hogy ha ebben a helyzetben a női magnedvből csak egy csepp is a húgycsövedbe kerül, fájdalmas szűkületet okozhat.
-- Ne hagyd hímtagodat magömlés után a vulvában, mert ez vese- vagy hólyagkövet okozhat, gyengítheti a gerincedet, sőt tüdőgyulladást vagy érrepedést is előidézhet.
-- Közvetlenül az egyesülés után a túl sok mozgás is káros. Tartózkodj hímtagod azonnali megmosásától a közösülés után, mert ez sankert okozhat.
-- A vénasszonyokkal való egyesülés olyan, mint a halálos méreg. Azt mondják: "Vénasszonnyal ne hálj, még ha olyan gazdag is, mint Kárún." [Korán XXVIII. 76-82.; XXIX. 39. Azonos a bibliai Kóréval (Num. XVI. 1-35.), aki mesés gazdagságáról vált híressé.] Továbbá azt is mondják: "Tartózkodj a vénasszonyok szerelmétől, még ha kegyeikkel árasztanak is el." Másutt ez áll: "A vénasszonyokkal való közösülés olyan, mint a mérgezett étel."
-- Tudd meg, hogy az a férfi, aki nálánál fiatalabb nővel közösül, új erőre kap; aki vele egykorúval, annak nem származik előnye belőle; de aki öregebb asszonyokkal szerelmeskedik, annak minden erejét kiszipolyozzák. Erről szól a következő két verssor is: Jól vigyázz magadra, vénasszonnyal ne hálj.!. Mi keblében rejlik: kígyóméreg s halál. A mondás is azt tartja: vénasszonynak ne szolgálj, még ha azt ígérte is, hogy búzadarával és mandulás kenyérrel táplál.
-- A túlzásba vitt közösülés rombolja a szervezetet a túl nagy magveszteség miatt. Ahogyan a tej föléből köpült vaj alkotja a tej lényegét, s azt elvéve belőle, a tej értéktelen marad, ugyanúgy a mag a táplálék legjavából képződik, s annak elherdálása elgyengít. Ezért az a férfi, aki vadul veti bele magát az élvezetekbe - hogy fáradtság nélkül bírja -, tápláló ételeket vegyen magához: serkentő édes csemegéket, gyógyító füveket, húst, mézet, tojást és egyebeket.
-- A "maadzsún" mézből, vajból, gyümölcsökből, mákból és különféle fűszerekből készített édesség. Aki ilyen étrenden él, ellenállóvá és edzetté válik a szertelen egyesülés okozta ártalmakkal szemben.
-- Az élvezeteket mértéktelenül habzsoló férfi először is veszít nemzőerejéből. Másodszor: romlik a látása. Ha nem is vakul meg, de súlyos szem betegségei támadhatnak, ha nem követi tanácsaimat. Harmadszor: fogyásnak indul és legyengül. Ha üldöznék, nem tud elszaladni; ha ő űzne vadat, nem tud a nyomában maradni; ha terhet cipel, vagy más munkába fog, hamar elfárad és kimerül legott.
-- Aki mentes akar maradni a szerelmi vágytól, használjon kámfort. A belőle készített ital, fél miszkál vízben elkeverve érzéketlenné teszi a férfit a szerelmi gyönyörök iránt. Sok nő is ehhez a szerhez folyamodik féltékenységi rohamában, vagy ha pihenésre van szüksége a sok kicsapongás után. Ezért megpróbálnak hozzájutni a temetkezések után megmaradt kámforhoz, és nem riadnak vissza semmiféle költségtől, hogy megszerezzék azoktól a vén asszonyoktól, akiket a tetemek mosásával megbíztak. Használják a henna virágát is, amit "fágiá"-nak neveznek.
-- Bizonyos dolgok szintén megárthatnak, ha folyamatosan hatnak. Ilyen a túl sok alvás vagy a hosszú utazás kedvezőtlen időszakban. Ez utóbbi - különösen hideg vidéken - legyengítheti a testet és gerincbántalmakat okozhat. Ugyanilyen hatása lehet az olyan anyagokkal való rendszeres érintkezésnek, melyek hideget árasztanak, nedvességet tartalmaznak, mint például a gipsz.
-- Amennyire ártalmas a fürdőben vagy közvetlenül fürdés után történő közösülés, olyannyira káros vérzést, purgálást és efféléket követően is. Hasonlóképpen kerülendő az egyesülés nagy dáridók és italozások után.
-- A havivérzés ideje alatt a férfinak és nőnek egyaránt káros az egyesülés, mivel ebben az időben a nő vére tisztátalan, méhe pedig hideg, s ha csak egy csepp vér is belekerül a férfi húgycsövébe, sokfajta betegség származhat belőle. A nő pedig ilyenkor nem érez vágyat és idegenkedik az egyesüléstől.
-- Fáradtan szintén kerülendő a szeretkezés, s hasonlóképpen nagy melegben és hidegben is. A forró éghajlatú országokban előfordul, hogy minden előzetes tünet nélkül hirtelen megvakul a férfi az egyesülés után. A hosszan tartó böjtölés elaltatja a szerelmi vágyakat, míg a kezdetén inkább felkorbácsolja azokat.
-- A nők szerencsésebbek a szenvedélyeik kiélésében, mint a férfiak. Ez az ő különleges adottságuk, számukra a testi szerelem csupa öröm, míg a férfiak sokat kockáztatnak, ha minden fenntartás nélkül átadják magukat a szerelmi gyönyöröknek.
-- Most, hogy már látod, mennyi veszély származhat az egyesülésből, helyesnek látom tudomásodra hozni a következő verset, amely hasznos tanácsokat tartalmaz ezzel kapcsolatban. E sorokat Harun ar-Rasíd [kalifa (786-809)] parancsára szedték versbe korának ünnepelt orvosai, akiket megkért, hogy tudassák vele az egyesülés okozta betegségek leghatásosabb ellenszereit.
-- Ne légy mohó, még ha ízlik is a falat, Az emészti étkét, ki rág, nemcsak harap. Ne vegyél a szádba soha olyan ételt, Ami rághatatlan, avagy túl nagy tételt. Ha tele a bendőd, ne igyál azonnal, Mert az inkább bajjal járhat, mint haszonnal. Soha ne tartsd vissza, mi távozni készül, Károkat okozhat, ha megmarad bévül. Fölös terheiddel ne feküdj az ágyba, A pihenés fontos.!. s csak a kárát látja. Gyógyító szerekkel mindig bánjál csínján, Csak így enyhít komoly betegségnek kínján. A legjobb orvosság: a bajt megelőzni, Ez támaszod lehet s egészséged őrzi.

9. Kilencedik Fejezet -- A Férfi Hímtagjának Neveiről

-- Tudd meg, ó vezír - Allah áldása rád -, hogy különböző nevei ismeretesek a hímtagnak. Ezek közül valók: adz-dzakar - a hímtag, al-kamara - az orrvitorlarúd..
-- 1.  al-ír - a nemző
-- 2.  al-harnáma - a galamb
-- 3.  at-tannána - a cuppantó
-- 4.  al-hannák - a szilaj
-- 5.  al-ahlíl - a felszabadító
-- 6.  az-zubb - a csúszómászó
-- 7.  al-hammás - az izgató
-- 8.  al-fadlák - a csaló
-- 9.  an-naász - a szundi
-- 10. az-zudamm - a feszegető
-- 11. al-hajját - a szabó
-- 12. musfi al-galíl - a tűzoltó
-- 13. al-harrát - a forgolódó
-- 14. ad-dakkák - a kopogó
-- 15. al-avvám - a lubickoló
-- 16. ad-dahhál - a betolakodó
-- 17. al-aavar - a félszemű
-- 18. al-furtász - a kopasz
-- 19. abu-aín - az egyszemű
-- 20. al-ászir - a botladozó
-- 21. ad-dimág - az üstökös
-- 22. abu-rukba - a nyakas
-- 23. abu-kitája - a bozontos
-- 24. al-faszísz - a szégyentelen
-- 25. al-musztahi - a szégyenlős
-- 26. al-bakkái - a könnyező
-- 27. al-hazzáz - a keverő
-- 28. al-lazzáz - a nyomakodó
-- 29. abu-luáb - a nyáladzó
-- 30. as-salbák - a csobbanó
-- 31. al-hatták - a megbecstelenítő
-- 32. al-fattás - a kutató
-- 33. al-hakkák - a dörzsölő
-- 34. al-marih - a petyhüdt
-- 35. al-mutatalli - a kíváncsi
-- 36. al-mukásif - a felfedezőa
---------------------------------------------------
-- Ami a "kamara"-t és a "dzakar"-t illeti, jelentésük világos. A dzakar szó jelöli a hímnemet a teremtmények közül, de használatos "említés, emlékezet" értelemben is. Ha a férfi hímtagjával valami szerencsétlenség történik, pl. levágják vagy annyira legyengül, hogy ennek következtében képtelen férfiúi kötelességét teljesíteni, azt mondják: "ennek a dzakarja meghalt", ami azt jelenti: "kiesik az emlékezetből, mert utódai már csírájukban kihaltak". Ha meghal, azt mondják: "a dzakarja le volt vágva", ami annyit tesz: "emléke eltöröltetett".
-- 1. A nemző
A nemző, azaz al-ír elnevezés az al-kír-ből származik, ami a kovács fújtatóját jelenti. Ha a kef betűt fejjel lefelé fordítod, a szó máris al-ír-nek olvasható. Az elnevezés pedig arra utal, hogy a hímvessző hol megduzzad, hol meg lelohad. Ha megduzzad, keményen áll, ha nem, petyhüdten lóg alá.
-- 2. A galamb
Ez az elnevezés onnan ered, hogy a gerjedelméből nyugovóra térő hímtag a tojásokon ülő galambra emlékeztet. Az arab tojás (baida) szó egyben herét is jelent.
-- 3. A cuppantó
Azért hívják így, mert valahányszor bemegy vagy kijön a vulvából az egyesülés során, mindig efféle úgymond cuppantó hangot hallat.
-- 4. A szilaj
Azért kapta ezt a nevet, mert gerjedelmében hányja-veti a fejét, miközben a vulva bejáratát keresi. Mikor azután megtalálja, szilajul tör be minden kopogtatás nélkül.
-- 5. A felszabadító
Azért nevezik így, mert azzal, hogy behatolt egy háromszorosan eltaszított asszony vulvájába, megadja néki a jogot, hogy visszatérjen első férjéhez. Az iszlám törvényei szerint az elvált asszony csak akkor mehet hozzá újra volt férjéhez, ha közben már egy másik férfi felesége is volt. A "háromszorosan eltaszított" nő az, akinek férje háromszor kimondta a válás formuláját, s ezáltal válásuk "jogerőre" emelkedett.
-- 6. A csúszómászó
A "dabba" szóból ered, melynek jelentése: csúszni-mászni. Ez a név azért adatott a hímtagnak, mert mikor egy nő combjai közé kerül, s megérzi a vulva közelségét, addig csúszik-mászik, míg teljes egészében kényelmesen el nem helyezkedik, hogy magját a vulva közepébe hullatva megnyugvást találjon.
-- 7. Az izgató
Nevét onnan kapta, hogy ez a hímtag izgulós fajta, a gyakori ki és be mozgásával mindig gyorsan izgalomba hozza a vulvát.
-- 8. A csaló
Nevét csalásai és csapodársága miatt kapta. A kifejezés annyit jelent: hazudozó. Ha valakit így neveznek (fadlák), azt jelenti, hogy csalónak tartják. Ugyanis a hímtag, amikor egyesülésre vágyik, így szól: - Ha Allah lehetővé teszi számomra, hogy találkozzak egy vulvával, akkor soha többé nem fogom elhagyni őt. De amint megkapta, hamar eltelik vele.
-- 9. A szundi
Megtévesztő megjelenése miatt nevezik így. Mikor felgerjedt, olyannyira megnő és megmerevedik, hogy azt hihetnénk, soha többé le nem lankad. De midőn vágyát kielégítve elhagyja a vulvát, aludni tér. Vannak olyan hímtagok is, amelyek már a vulvában álomba merülnek. A többség ugyan keményen bújik elő, de azon nyomban elálmosodik s lassanként nyugovóra hajtja fejét.
-- 10. A feszegető
Azért hívják így, mert amikor a vulva kapujába ér, s az nem akarja rögtön beereszteni, fejével feszegeti a bejáratot, mindent törve-zúzva, mint üzekedés idején a vadak.
-- 11. A szabó
Nevét onnan kapta, hogy miként a szabó kezében a cérnával keresgéli a tű fokát, úgy kutatja fejével a bejáratot, addig dörgölődzve hozzá és döfködve, míg az izgatottan kaput nem nyit.
-- 12. A tűzoltó
Ezzel a névvel a nagy, erős és lassan célba érő hímtagot illetik, mely leginkább kielégíti a nő szerelmi vágyát, mert miután magasra szította a tüzét, képes azt el is oltani jobban, mint bárki más. Egyúttal a férfihév is elcsitul. Mikor be akar jutni, és a kapuhoz érve zárva találja azt, ekképp könyörög és fogadkozik: - Ó szerelmem, eressz be, nem maradok soká.!.
-- 13. A forgolódó
Ezt a nevet azért kapta, mert a vulvához érve forgolódik, sürög-forog, mintha fontos dolga lenne. Bátran kopogtat, s bekukkant mindenhová szégyenkezés nélkül. Megvizsgál minden sarkot jobbra is, balra is, majd egyetlen mozdulattal a vulva legmélyére tör a magömlés pillanatában.
-- 14. A kopogó
Így nevezik, mert a vulva bejáratához érve kopogtat. Ha annak kapuja nyílik, belép, de ha nincs válasz, ismét kopogtat, s nem nyugszik, amíg bebocsátást nem nyer. Az élősködő, ha be akar jutni egy gazdag ember házába, hogy részt vegyen a lakomán, ugyanezt teszi. Kopog a kapunál, s ha kinyitják, besétál, de ha senki se jő elő, addig zörget, amíg be nem engedik.
-- 15. A lubickoló
Azért hívják így, mert amikor bejutott, nem marad meg egy helyben, hanem éppen ellenkezőleg: rúgkapál előre-hátra, csapkod jobbra-balra, mintha úszkálni akarna saját magnedvében, mely keveredik a vulváéval. Úgy küzd az árral, mintha attól félne, hogy megfullad, s menteni igyekszik magát.
-- 16. A betolakodó
Nevét onnan kapta, hogy amikor a vulva kapujához ér, azt kérdezik tőle: - Mit akarsz? - Be akarok jönni - feleli ő. - Nem lehet. Nem tudlak befogadni, olyan nagy vagy - így a vulva. Akkor a hímtag azt kéri, hogy csak a fejét engedje be, megígérve, hogy nem megy be egészen.  Akkor először fejét vezeti be, majd egyetlen mozdulattal bent terem egészen.
-- 17. A félszemű
Ugyanis csak egy szeme van, s az sem olyan, mint a többi szem. Nem is lát vele tisztán.
-- 18. A kopasz
Ezt a nevet azért kapta, mert a fején nem nő haj, s ezért úgy néz ki, mint aki kopasz.
-- 19. Az egyszemű
Mert egyetlen szemét az jellemzi, hogy se szempillája, se pupillája nincsen.
-- 20. A botladozó
Azért nevezik így, mert mielőtt belépne, keresgéli az ajtót, mindenfelé tapogatózik, csetlik-botlik, mint aki köveken bukdácsol. Közben a vulva ajkai átnedvesednek, ő pedig rábukkan a bevezető útra. A vulva ekkor így szól: - Mi történt, hogy olyan soká botladoztál a kapumban? A hímtag pedig azt feleli: - Ó, szerelmem, csak egy kő akadt utamba.
-- 21. Az üstökös
Azért nevezik így, mert a feje különbözik minden más fejtől.
-- 22. A nyakas
Mert a nyaka igen hosszú és tövétől kezdve igen vastag, a torka pedig jól fejlett. Ha megfeszül, kidagadnak rajta az erek.
-- 23. A bozontos
Így hívják ezt a fajtát, mert bozontos és sűrű szőr borítja.
-- 24. A szégyentelen
Nevét onnan kapta, hogy mikor megnő és megkeményedik, nem törődik senkivel és semmivel. Fejét büszkén és vadul szegi fel, megemelve gazdája ruháját, akit szégyenbe hoz ezáltal, míg maga cseppet sem szégyenkezik.
-- 25. A szégyenlős
Néha ilyen hímtaggal is találkozhatunk, mely félénk és szégyenlős, ha olyan vulvával találja magát szembe, melyet nem ismer. Csak kis idő múlva bátorodik fel és merevedik meg. Az is előfordulhat, hogy olyan zavarba jön, hogy nem képes az egyesülésre. Ez különösen akkor történik meg, ha egy idegen is jelen van, amikor is teljesen cselekvésképtelenné válik.
-- 26. A könnyező
Így nevezik a sok kiontott könny miatt. Könnyezik, ha meglát egy szép arcot, sír, amikor feláll, s könnyet hullat, ha egy nőt megérinthet. Még az emlékek is könnyeket fakasztanak belőle.
-- 27. A keverő
Így hívják, mert amint a vulvában van, addig kavarja vehemens erővel, amíg vágyát nem töltötte.
-- 28. A nyomakodó
Nevét onnan kapta, hogy a vulvába jutva addig nyomakodik befelé, míg a két szemérem szőrzet össze nem keveredik, sőt még a tojásait is begyömöszölné, ha tudná.
-- 29. A nyáladzó
Azért kapta ezt a nevet, mert ha egy vulva közelébe kerül, vagy meglát egyet, vagy akár csak rágondol, megindul a nyála és könnyek tolulnak a szemébe. Ugyanez történik, ha gazdája megérint egy nőt vagy játszadozik vele, vagy netán meg is csókolja. Olyan dúsan csordogál a nyála, hogy még gazdája ruháját is átnedvesíti, különösen, ha már jó ideje nem használták. Az ilyen hímtag nagyon gyakori, az emberek többsége ilyen szerszámmal bír.
-- 30. A csobbanó
Azért nevezik így, mert ha egy nedves vulvába hatol, olyan hangot ad, mint amilyet egy tó csobbanó hullámai hallatnak.
-- 31. A megbecstelenítő
Az erős hímtagot hívják így, mely hosszú, mint a zászlórúd, és kemény, mint a csont. A neve arra utal, hogy elveszi a szüzességet és erős vérzést okoz.
-- 32. A kutató
Az a szokása ugyanis, hogy amikor a vulvában van, mindenfelé forgolódik, mintha kutatna valami után, és az a valami a méh. Nem is nyugszik addig, amíg meg nem találja.
-- 33. A dörzsölő
Azért kapta ezt a nevet, mert nem hatol be a vulvába, amíg fejét a has alsóbb részeihez és a vulva bejáratához nem dörzsölte. Ezt gyakran összetévesztik a következővel.
-- 34. A petyhüdt
Amelyik sohasem tud behatolni, mert túl puha, s amelyik éppen ezért csak a fejével dörzsöli a vulva kapuját, amíg a magja el nem folyik. Nem nyújt élvezetet a nőnek, csak vágyat ébreszt benne, amelyet képtelen kielégíteni, s amely a nőt csak ingerlékennyé és haragossá teszi.
-- 35. A kíváncsi
Azért nevezik így, mert a vulva állapotát már jól ismerve szokatlan helyekre téved, noha különbséget tud tenni a jó és a rossz között.
-- 36. A felfedező
Nevét azért kapta, mert fejét szegve s felágaskodva felemeli az őt eltakaró ruhát, s felfedi gazdája meztelenségét. Lemezteleníti a számára ismeretlen vulvát is, s szemérmét elfedő ruhájától megfosztja minden szégyen nélkül. A szégyenérzést egyáltalán nem ismeri s nem törődik senkivel, nincs belátással semmire. Ami az egyesüléssel kapcsolatos, nem idegen neki. Beható ismeretei vannak a vulva nedv tartalmáról, hőfokáról és egyéb állapotairól, melyek kutatásában lankadatlan. Tudniillik, bizonyos vulvák, melyek külsőre tökéletesek, húsosak és puhák, belülről sok kívánnivalót hagynak maguk után s nem nyújtanak sok örömet, mivel nem elég melegek, nagyon nedvesek vagy egyéb fogyatékosságaik vannak.
-- Ezek a legfontosabb elnevezések, amelyekkel a hímtagot illetni szokták tulajdonságai alapján. Azok, akik úgy gondolják, hogy az elnevezések nem elég bőségesek, bevezethetnek továbbiakat, de én úgy vélem, hogy ez a felsorolás elég hosszú ahhoz, hogy kielégítse olvasóim érdeklődését.
 
10. Tizedik Fejezet -- A Nő Szemérmének Neveiről

-- Tudd meg , ó vezír - Allah áldása rád -, hogy a nők szemérmeinek sokféle elnevezése ismeretes. Ezek közül valók: al-fardzs - a nyílás..
-- 1. al-kussz - a rés
-- 2. al-gulmán - a vágyakozó
-- 3. al-assz - a szorító
-- 4. az-zurzúr - a seregély
-- 5. as-sakk - a hasadék
-- 6. abu-turtúr - a taréjos
-- 7. abu-husaim - a fitos
-- 8. al-kunfudz - a sündisznó
-- 9. asz-szukúti - a hallgatag
-- 10. ad-dakkák - a zúzó
-- 11. asz-szakíl - a sürgető
-- 12. al-fasfás - a zúgó
-- 13. at-tálib - a sóvárgó
-- 14. al-haszan - a formás
-- 15. an-naffáh - a duzzasztó
-- 16. abu-dzsabha - a nagyhomlokú
-- 17. al-vászi - a tágas
-- 18. al-aríd - a hatalmas
-- 19. al-bulúm - a torkos
-- 20. al-mukaar - a feneketlen
-- 21. abu-safrain - a duzzadt ajkú
-- 22. abu-unkara - a púpos
-- 23. al-girbál - a szita
-- 24. al-hazzáz - a fáradhatatlan
-- 25. al-lazzáz - az egyesítő
-- 26. al-muaddi - a befogadó
-- 27. al-muín - a segítő
-- 28. al-mukabbab - a kupola
-- 29. al-maszbúl - a leeresztett
-- 30. al-mulki - a bajvívó
-- 31. al-mukábil - a szembenéző
-- 32. al-harráb - a menekülő
-- 33. asz-szábir - a nyugodt
-- 34. al-muszaffah - a páncélozott
-- 35. al-mávi - a nedves
-- 36. al-magmúr - az ismeretlen
-- 37. al-addád - a harapós
-- 38. al-masszász - a szívó
-- 39. az-zanbúr - a darázs
-- 40. al-hárr - a forró
-- 41. al-ladzídz - a gyönyörködtetőa
---------------------------------------------------
-- Ami a vulva "fardzs" elnevezését illeti, nyílást jelent. Az arab "fardzs" szó a női nemi szerv egészét jelöli. Ebben a szövegben csak a méhre használnak külön elnevezést (rahim). Nevét azért kapta, mert miközben forrón vágyik az egyesülésre, hol kinyílik, hol becsukódik, akárcsak a tüzelő kancáé a csődör közeledésére. Azt mondják, hogy ezt a szót korábban egyaránt használták a férfi és a nő nemzőszerveinek megjelölésére. A Magasságos Allah is így használta a Korán XXXIII. szúrájának 35. versében: "Al-háfidzína furúdzsahum va-l-háfidzát". (".szemérmeiket elrejtők (férfiak és nők)...")
-- A "fardzs" elsődleges jelentése: nyílás, rés, szoros. Az emberek azt mondják: "Találtam egy szorost a hegyekben", ami annyit jelent: átkelőhely, de ez esetben a "rá" betűre "szukún" kerül, a "dzsim"-re pedig "fatha". Ebben a formájában is használatos a női testrészre. Ha a "rá" betűre is "fathá"-t teszünk, akkor azt jelenti, hogy a szerencsétlenségnek vége. Aki tehát álmában egy nő nyílását (fardzs) látja, az biztos lehet, hogy ha bajban van, Allah hamarosan megszabadítja tőle; ha nehézségekkel küzd, legyőzi azokat.
-- Általában azt mondhatjuk, hogy vulvával álmodni jót jelent. Hasonlóképpen az álombéli egyesülés is jó előjel. Úgy tartják, hogy ha egy férfi álmában egy nőnek kedvét tölti, attól később éberen is mindent megkap, amit csak szeretne. Aki álmában olyan nővel egyesül, akivel érintkeznie vallása által tiltatik (mahárim), az tekintse ezt előjelnek arra nézve, hogy szent helyeket (muharram) fog meglátogatni, s eljut Allah legszentebb házához és a Próféta sírjához is...
---------------------------------------------------
-- 1. A rés
Ezt a szót különösképpen a fiatal nők vulvájára használják. Az ilyen vulva mindenütt húsos és gömbölyű. Fejlettek ajkai, fenséges a rés, szélei szétválnak s hajlanak kétfelé. Puha, csábító és teljes egészében tökéletes. Kétségtelenül ez a legnagyszerűbb és legkellemesebb valamennyi közül. Allah engedje, hogy mindannyian ilyent mondhassunk magunkénak.!. Ámen. Kellőképpen meleg, szoros és száraz, olyannyira, hogy az ember azt hinné, tűz csaphat ki belőle. Formája méltóságteljes, illata kellemes. Karmazsinvörös közepét kiemeli környékének fehérsége. Vád nem hozható fel ellene.
-- 2. A vágyakozó
Az érintetlen ifjú szűz vulváját nevezik így, amely még nem kapta meg amit szeretne, és így mindig csak vágyakozik reá..
-- 3. A szorító
Ez általában még minden fiatalabb vulvára használható, hiszen ezek fiatalságuknál foga még jobban szorítanak.
-- 4. A seregély
A nagyon fiatal lányok vulváját hívják így, de azt is mondják, hogy a barna nők vulvájának a neve ennek..
-- 5. A hasadék
A sovány és csontos nő vulvája. Olyan, mint egy hasadék a falban; a húsnak még nyoma sincs rajta. Allah óvjon meg tőle.!.
-- 6. A taréjos
Azt a vulvát nevezik így, melyet olyan vörös taréj díszít, mint amilyen a kakasnak van, s amely a gyönyör pillanatában kiegyenesedik. "Ez egy utalás a klitoriszra".
-- 7. A fitos
Ez olyan vulva, amelynek keskeny ajkai és kicsiny nyelvecskéje van. A nyelvecske a kis szemérem ajkakra mutat reá..
-- 8. A sündisznó
Az elaggott vénasszony vulvája az ilyen, amelyet kiszárított már az idő és tüskés szőrzet borítja az egészet.
-- 9. A hallgatag
Azt a vulvát nevezik így, amely nem hallat semmiféle hangot. A hímtag akár százszor is illetheti naponta, akkor sem szól egy szót sem, beleegyezően tűri minden zúgolódás nélkül.
-- 10. A zúzó
Így nevezik, mert a hímtagot valósággal összezúzza. Amint az beléhatolt, elkezdi őrölni jobbról is, balról is, megragadja méhének szájával és ha képes lenne, még a két tojást is elnyelné.
-- 11. A sürgető
Ez a vulva sohasem fárad el. Ha száz éjszakán át minden éjjel százszor is meglátogatja a hímtag, még akkor sem elégedett, sőt, még többet akar. Azt szeretné, ha sohasem hagyná el a hímtag. Az ilyen vulva esetében fordított a helyzet: a hímtag az üldözött vádlott, s a vulva a felperes. Szerencsére ez ritkaság, és csak azon kevés nőre jellemző, akiket vad vágyak hajtanak, s örökös tűzben égnek.
-- 12. A zúgó
Csak kevés nőnek van ilyen vulvája, s azért nevezik így, mert amikor vizel, hangos zúgó hangot hallat magáról.
-- 13. A sóvárgó
Ilyen vulvája csak kevés nőnek van. Némelyüknek természettől fogva, másoknak csak hosszas önmegtartóztatás után. Sóvárog a hímtag után, és ha egyet ölébe zárhat, el nem engedi, míg tüzét nem oltotta vele.
-- 14. A formás
Az ilyen vulva fehér, húsos, formája mint egy szépen ívelő kupoláé, szabályos és tökéletes. Szemeid nem tudod levenni róla, látványa a gyönge hímtagot is erős gerjedelembe hozza.
-- 15. A duzzasztó
Így nevezik, mert ha egy tunya hímtag kerül a közelébe és fejét néhányszor hozzádörzsöli, rögtön megduzzad és felegyenesedik. Akinek ilyen vulvája van, az rendkívüli örömökben részesül, mert a tetőpontra érve rángatózva nyílik és zárul, akárcsak a kancáé.
-- 16. A nagyhomlokú
Néhány nőnek olyan vulvája van, amelynek úgy emelkedik ki a szeméremcsontja, mint egy nagy, domború homlok.
-- 17. A tágas
Ezt a vulvát tágas szeméremdomb veszi körül. Az ilyen felépítésű nőknek - úgy mondják - tágas a vulvája, mert noha a hímtag megjelenésekor áthatolhatatlanul szilárdnak bizonyul is, olyannyira, hogy még egy "mirvad" sem lenne képes áthatolni rajta, de amint érzi a hímtag fejének dörzsölését, rögtön szélesre tárul.
-- 18. A hatalmas
Ez a vulva széltében és hosszában egyforma, tökéletesen fejlett mindenfelé, egyik oldalától a másikig, a szeméremcsonttól a gátig. Ez a legszebb látvány a szemnek, ahogy a költő is mondta: Övé a homlok ragyogó fehérje, A telihold ilyen, formára és fényre. Olyan hőt sugároz, mintha a nap lenne, A betérő hímtag lángra is kap benne. Ha megnedvesítette, úgy juthat csak bele, Az illat, mit áraszt, igézettel tele.
-- 19. A torkos
Az a vulva, amelyiknek minden lemegy a torkán. Ha az ilyen vulva hosszabb ideig nem egyesülhet, akkor a közelébe kerülő hímtagot valósággal elnyeli úgy, hogy még egy fikarcnyi sem marad kívül. Úgy tesz, mint egy kiéheztetett ember, aki ráveti magát az ételre, amit elibe tettek, és rágás nélkül felfalja.
-- 20. A feneketlen
Az olyan vulva, amelynek mélysége ismeretlen, mert a méh nagyon hátul fekszik. Az ilyen a legnagyobb méretekkel bíró hímtagot igényli, mert más nem tudná felkelteni szerelmi vágyait.
-- 21. A duzzadt ajkú
Ezt a nevet adják a különösképpen termetes nők jól fejlett vulvájának, de ugyanígy nevezik a gyengeségtől erőtlen ajkakat, amelyek petyhüdten lógnak alá.
-- 22. A púpos
Szeméremdombja úgy domborodik, mint a teve púpja és lelóg combjai közé, mint a borjú feje. Allah adja, hogy ilyen vulvát élvezhessünk.!. Ámen.
-- 23. A szita
Ez a vulva, miután befogadta a hímtagot, addig rázza, mint a szitát jobbra-balra, előre meg hátra, míg a gyönyör meg nem érkezik.
-- 24. A fáradhatatlan
Amikor befogadta a hímtagot, megszakítás nélkül vadul dobálni kezdi magát, amíg a hímtag el nem éri a méh száját. Nem ismer nyugalmat, míg az élvezetet siettetve munkáját be nem végzi.
-- 25. Az egyesítő
Az a vulva, amelyik olyan szorosan tapad a befogadott hímtagra, hogy ha tudná, még a két herét is bekebelezné.
-- 26. A befogadó
Az olyan nő vulvájára illik ez a név, aki már régóta sóvárog az egyesülés után. Elragadtatva a megpillantott hímtagtól, örömmel segédkezik a ki- és befelé mozgásban. Előre nyomakodva elérhetővé teszi, felajánlja méhét, mely végül is a legszebb ajándék, amit adhat. Ez a vulva szívesen fogadja a hímtagot és segíti eljutni minden szegletébe kívánsága szerint, legyen az bármelyik része is.
-- 27. A segítő
Ezt a vulvát azért nevezik így, mert segíti a hímtagot behatolni és visszavonulni, alászállni és visszahúzódni, röviden: minden mozdulatában segédkezik. Siet minden vágyának eleget tenni és óhajainak megfelelni. Az ilyen vulva megkönnyíti a magömlést és felfokozza az élvezeteket.
-- 28. A kupola
Azért hívják így, mert a hús úgy gömbölyödik rajta, mint egy nagyon szépen ívelő kupola, a teteje pedig nedves szokott lenni.
-- 29. A leeresztett
Ez a név csak néhány vulvára illik, hiszen mindenki tudja, hogy a vulvák közel sem mind egyforma felépítésűek és külsejűek. Ez a vulva hosszan nyúlik el a szeméremcsonttól a gátig. Meghosszabbodik, ha a nő fekszik vagy áll, és összehúzódik, ha ül, ebben is különbözve a kerek vulvától. Úgy néz ki a combok között, mint egy fenséges uborka.
-- 30. A bajvívó
Ez a vulva a hímtag behatolása után maga végzi az előre-hátra mozgást, előrenyomakodik a hímtag mentén, mert fél, hogy az kimerül az élvezetek megérkezése előtt. Számára nincs más gyönyör, csak az, ha méhe összeütközik a hímtaggal. Ezért nyújtja előre méhének száját, hogy a magömlés pillanatában rátapadjon a hímtag fejére.
-- 31. A szembenéző
Az erősen vágyakozó vulvát nevezik így, mert nem félénk, nem szégyenlős, hanem bátran szembenéz a hímtaggal. Nem fél a merev és kemény hímtagtól, sőt, megvetéssel tekint rá, mert még vaskosabbat szeretne. Ez a vulva nem esik kétségbe, s nem pirul el, mint a többi, amikor az őket takaró ruhát felemelik. Éppen ellenkezőleg: szívélyesen üdvözli a hímtagot, ívelő kupolájára helyezi és bevezeti belsejébe, mintha el akarná nyelni az egészet.
-- 32. A menekülő
Az a vulva, amelyik igen szűk és kicsi, fájdalmat érez a jól fejlett, merev hímtag behatolásakor, s ezért menekülni próbál jobbra is, balra is. Azt mondják, ilyen a legtöbb hajadon vulvája, amely - nem ismervén a hímtagot és félve előrenyomulásától - megpróbál kitérni előle, amikor az a combjai közé csúszik és bebocsátást kér.
-- 33. A nyugodt
Ez a vulva, miután befogadta a hímtagot, türelmesen aláveti magát minden szeszélyének. Azt mondják, az ilyen vulva elég erős, hogy nyugalommal elviselje a leghevesebb és leghosszabb egyesülést is. Még ha százszor is támadás érné, akkor sem zökkenne ki nyugalmából és veszítené el a türelmét. Ugyanúgy megőrzi nyugalmát, ha több hímtag egymást követő támadását kell kiállnia. Ilyen vulvája a heves vérmérsékletű nőknek van. Ha tehetnék, sohasem engednék le magukról a férfiakat, s nem engednék, hogy hímtagjuk akár egy pillanatra is nyugodjon.
-- 34. A páncélozott
Ezzel a vulvával ritkán találkozhatunk. Jellemző fogyatékossága, hogy igen szűk, ami vagy a természettől ered, vagy egy ügyetlenül elvégzett körülmetélés következménye. Főleg Észak-Afrika keleti részein szokásos a nők excíziója, melynek során a csiklót csonkítják meg, és gyakran a szeméremajkak is megsérülnek. Hogy a vulva megközelíthető legyen a hímtag számára, ismét orvos késéhez kell majd folyamodni.
-- 35. A nedves
Az a vulva az ilyen, amelyik folyton nedves. Szinte mindig és mindenkor nedvedzik, folyton folyvást árasztja az enyhe nedvét.
-- 36. Az ismeretlen
Az olyan vulva, amelynek folyton nyitva van a bejárata, de a feneke nem látszik. Csak a leghosszabb hímtag képes elérni az alját.
-- 37. A harapós
Az a vulva, amelyik a vágytól égve vadul nyílik és zárul a behatoló hímtag körül. Különösen a magömlés pillanatában érzi úgy a férfi, mintha hímtagja fejét a méhszáj megharapná. Szinte hozzátapad a hímtag csúcsához, és magjára áhítozva, amennyire csak lehet, magához húzza.
-- 38. A szívó
Ez a vulva az izgató játszadozások vagy a hosszú tartózkodás következtében szerelmi lázban égve a behatoló hímtagot hevesen szívja magába, mint a kisgyermek anyja kebelét, hogy minden magnedvétől megfossza. Egy költő így írt róla: A nő övét megoldva felfedi hasát, A vulva feltárul, mutatja önmagát. Látványa akár egy felfordított csésze, Tapintása kerek, s ruganyos egésze.
-- 39. A darázs
Ez a vulva erős és durva szemérem szőrzetéről ismert. Mikor a hímtag közeledik hozzá és megpróbál beléhatolni, a szőrök úgy megszúrják, mint egy mérges darázs.
-- 40. A forró
Ez az egyik legdicséretreméltóbb a vulvák közül. A vulva melegsége valóban nagy megbecsülést érdemel; azt mondhatjuk, hogy a vulva által nyújtott örömök arányosak az általa kisugárzott hővel. A költők így dicsérték az ilyen vulvát: A vulva tüze belső lánggal ég, Mit magába rejt, s táplál a méh. Ez a tűz mutatja szerelmének hevét, Aki beléhatol, az maga is megég. A hímtagra simul, mint cipő a lábra, A szem bogaránál is kisebb nyílása.
-- 41. A gyönyörködtető
Arról híres, hogy páratlan gyönyöröket ígér. A vadállatok és a ragadozó madarak véres harcot vívnak érte. Milyen hatással lehet az emberre, ha az állatokra így hat.?. Ezért van az, hogy minden háború oka a vulva által nyújtott kéjes élvezetek hajszolása, melyek a legnagyobb gyönyört jelentik a földön.
-- Bizonyára több nevet is találhatnánk a nő nemző szerveinek megjelölésére, de a fent említetteket a magam részéről kielégítőnek találom. A könyv elsődleges célja, hogy összegyűjtse az összes figyelemre méltó és megszívlelendő tapasztalatot az egyesüléssel kapcsolatban, hogy az, aki nehézségekkel küzd, vigasztalást találjon benne, s a férfi, akinek gondot okoz a merevedés, gyógyszerre leljen benne bajára. A bölcs orvosok azt tanácsolják, hogy azok, akiknek hímtagjuk erejét vesztette, s akiket tehetetlenség kínja gyötör, szorgalmasan forgassák az egyesülést tárgyaló könyveket és tanulmányozzák a szerelem különböző módjait, hogy visszanyerjék korábbi férfiasságukat.

11. Tizenegyedik Fejezet -- A Férfi Hímtag Növesztése Való Szerek

-- Tudd meg, ó vezír - Allah legyen kegyes hozzád -, hogy ez a fejezet, amely a hímtag megnöveléséről szól, elsőrangú fontossággal bír, mind a férfiak, mind a nők számára. Fontos a férfiaknak, mert az ő megtermett és életerős hímtagjuk lobbantja szerelemre a nőket; és fontos a nőknek, mert az ilyen hímtagok csillapítják le érzéki vágyaikat, s egyszersmind a legnagyobb élvezetet is jelentik számukra.
-- Ez abból a tényből is nyilvánvalóan látszik, hogy sok férfi - kizárólag jelentéktelen szerszámja miatt - a nők megvetésének tárgyává lesz. De hasonló érzéseket táplálnak a nők azokkal szemben is, akiknek a hímtagja puha, gyenge és lankadt. Minden örömüket a hatalmas és erős hímtagokban lelik.
-- Akinek tehát kicsi a hímtagja, és szeretné nagyobbá tenni és megerősíteni, az langyos vízzel dörzsölje az egyesülés előtt addig, amíg a beléje áramló vértől ki nem pirul, meg nem nő és fel nem melegszik. Aztán kenje be jó alaposan mézből és gyömbérből készült keverékkel. Ha ezután kezd hozzá a férfi a közösüléshez, a nőnek olyan fenséges örömökben lesz része, hogy tiltakozni fog az ellen, hogy valaha is elhagyja őt.
-- Egy másik orvossághoz végy egy kevés borsot, levendulát, galangát és mósuszt, törd össze, rostáld meg, keverd össze mézzel és eltett gyömbérrel. Aztán - előbb langyos vízzel megdagasztva - kend be ezzel a péppel a hímtagodat, amely így hatalmassá és erőssé növekedik, és a nő kéjes gyönyörökben részesül általa.
-- Egy harmadik féle módszer: végy langyos vizet és gyúrd vele hímtagodat, amíg ki nem pirul és fel nem egyenesedik. Aztán keríts egy puha bőrdarabkát, kenjél rá forró szurkot és bugyoláld be vele a hímtagodat, amely hamarosan felemeli fejét és szenvedélyesen lüktetni kezd. [Ez a módszer sokkal inkább veszélyes, mint hasznos!] Addig hagyd rajta ezt a pakolást, amíg ki nem hűl a szurok és hímtagod ismét nyugovóra nem tér. Ezt a műveletet többször megismételve hímtagod megnő és megvastagodik.
-- Egy negyedik gyógymódhoz végy megfelelő mennyiségű, vízben élő piócát. Gyömöszölj belőlük egy üvegbe, amennyit csak tudsz, öntsél rájuk olajat és tedd az üveget a napra. Az így nyert kencével kenegesd a hímtagodat több napon keresztül, s az hatalmas méretűvé növekedik, ha Allah, a Magasságos is úgy akarja.
-- Egy következő módszerhez egy szamárnak a hímtagja szükséges. Ha beszerezted, főzd össze jó sok gabonával és ezzel tápláld azokat a szárnyasokat, amelyeket végül magad fogsz elfogyasztani. Lehet a szamár szerszámját olajban is érlelni. Az így nyert folyadék kenhető a hímtagra, de meg is iható.
-- Megint egy másik mód, hogy a piócákat olajban péppé kevered, és ezzel kened be a hímtagodat. Ha jobban tetszik, teheted egy edénybe is, amit aztán ássál be meleg trágyadombba. Várd meg, amíg szétfoszlanak és kenőcshöz hasonló sűrű péppé állnak össze. Kend be vele többször hímtagodat, s az nagy hasznot lát majd ebből.
-- Ugyancsak megnagyobbodnak a hímtag méretei, ha gyantából, viaszból, póréhagymából, sárga nárciszból [Asphodelus] és a foltozó vargák által használt ragasztóból [a szarvasmarha vagy a juh lépét (tihán) használják erre a célra] készült keverékkel dörzsölik be. E szerek hatékonysága közismert, magam is kipróbáltam őket.

12. Tizenkettedik Fejezet -- A Női Vulva Erősítése Alkalmas Szerek

-- Tudd meg, ó vezír - Allah legyen kegyes hozzád -, hogy a hónaljból és a vulvából áradó kellemetlen illatok, valamint a túl széles vulva a legnagyobb csapások.
-- Ha egy nő azt akarja, hogy megszűnjenek ezek a fáradt szagok, őröljön meg vörös mirhát, szitálja meg és keverje péppé mirtuszvízzel [Myrtus communis]. Kenekedjék be vele, ettől megszűnik a hónalj és a vulva áporodott szaga.
-- Egy másik módszer: levendulát porrá törni, megszitálni és illatos rózsavízzel összekeverni, majd a belemártott gyapjúdarabbal bedörzsölni a vulvát, amíg fel nem melegszik. Ettől megszűnik kellemetlen kipárolgása.
-- Ha egy nő szűkíteni akarja a vulváját, oldjon fel timsót vízben és mossa meg magát ezzel az oldattal. Még hatásosabb, ha diófakérget ad hozzá, mert ennek még jobb az összehúzó hatása. A túlságosan megnövekedett méh visszafejlesztésére a leghatásosabb módszer kimagozott szentjánoskenyeret [Ceratonia siliqua] és a gránátalmafa kérgét megfőzni vízben, aztán beleülni az így elkészített főzetbe, amely olyan forró legyen, amilyet csak elbír a nő. Ha kihűlt a fürdő, újra fel kell melegíteni, s legjobb többször is megismételni ezt az ülőfürdőt. Hasonló eredményű a vulva tehéntrágyával való megfüstölése, amitől a méh visszahúzódik, ha Allah is úgy akarja.
-- A hónalj orrfacsaró bűzét megszüntetendő végy antimont és masztixot. Törd porrá mindkettőt és keverd őket össze vízzel egy cserépedényben. Addig dörzsöld ezt a pépet az edény falához, amíg pirossá nem válik, s akkor kend be vele a hónod alját. Ezt többször meg kell ismételni ahhoz, hogy a rossz szagok távozzanak és a kezelés gyökeres változásokat eredményezzen.
-- Ugyanilyen hatás érhető el, ha antimont és masztixot vízzel összekeverve a nyert folyadékot lassú tűzön melegíted, amíg olyan sűrű lesz, mint a kenyértészta. Akkor a pép tetején keletkezett hártyát dörzsöld szét egy kődarabbal, s ezzel az anyaggal kend be a hónod alját. Biztos lehetsz benne, hogy a rossz szagok hamarosan megszűnnek.

13. Tizenharmadik Fejezet -- Hasznos Tanácsok Férfiaknak és Nőknek

-- Tudd meg, ó vezír - Allah áldása rád -, hogy ez a fejezet olyan hasznos tudnivalókat tartalmaz, amiket csak ebben a könyvben találhat meg az olvasó. Jobb a dolgokat tudni, mint tudatlanságban lenni felőlük. A tudás lehet ártalmas, de a tudatlanság sokkal rosszabb. Ezek a tudnivalók a nők ezidáig eléd nem tárt dolgairól szólnak.
-- Volt egyszer egy nő, akit Muarbidának hívtak, s akit kora legokosabb és legbölcsebb emberének tartottak. Igazi filozófus alkat volt. Egyszer különféle kérdéseket tettek fel neki, köztük a következőket is. - Hol lakozik a nők elméje.?. - A combjaik között. - Hát az örömök honnan törnek fel belőle? - Ugyanonnan. - És testük melyik részével szeretik vagy gyűlölik a férfiakat.?. - Ugyanavval - felelte, majd hozzátette: - Akit szeretünk, annak odaadjuk a vulvánkat, de akit gyűlölünk, attól megtagadjuk. Akit szeretünk, avval megosztjuk, amink van, s beérjük tőle a kevéssel is. Ha vagyontalan is, elfogadjuk őt. De akit gyűlölünk, azt távol tartjuk magunktól, hiába adná nekünk mindenét, s tenne gazdaggá minket. - És hol lakozik a nőben az észlelés, a szenvedély és az ízlelés.?. - A szemében, a szívében és a vulvájában - felelte.
-- Majd amikor kérték, hogy magyarázza meg, így folytatta: - Az észlelés a szemben lakozik, mert a nő a szemével veszi észre azt, aki kedves számára, s ha megtetszett neki szép formája és erős termete, szerelem támad a szívében. Innen ered a szenvedély, mely a szívben ver tanyát és rabul ejti azt. A szerelmes nő üldözi kedvesét, csapdát állít neki, s ha fogságba ejtette, létrejön a találkozás. Ekkor a vulva megízleli a hímtagot, hogy megtudja, édes-e vagy keserű. Mert a vulva képes rá, hogy megkülönböztesse a szépet a csúftól, a jót a rossztól. - Mely hímtagokat kedvelik leginkább a nők?
-- Milyen nők vágyódnak az egyesülésre, és kik azok, akik megvetik? Mely férfiakat szeretik leginkább a nők, és kiktől undorodnak.?. - Nem minden nőnek van egyforma vulvája, s eltérőek a nők az egyesülés, a szerelem és a gyűlölet tekintetében is. Ugyanúgy különbségek mutatkoznak a férfiak között szerszámaikat és ízlésüket illetően. A testes nő, akinek magasan fekszik a méhe, az olyan vaskos és rövid hímtagot szereti, amely betölti vulváját anélkül, hogy az aljáig érne. A vaskos és hosszú hímtag nem felel meg neki. Az a nő viszont, akinek a méhe távol esik, mert vulvája mély, csak a hosszú, vaskos, jól fejlett hímtagra vágyik, mely teljes egészében kitölti vulváját. A rövid és vékony szerszám nem kedvére való, s nem is képes kielégíteni.
-- Természetük szerint a nők lehetnek ingerlékenyek, búskomorak, vérmesek, közönyösek vagy éppenséggel keveredhet bennük a négyfajta vérmérséklet. Akik ingerlékeny vagy búskomor természetűek, azok nem nagyon rajonganak az egyesülésért, s csak az olyan férfiakat szeretik, akik maguk is hasonló természetűek. A vérmes vagy közönyös nők szeretik túlzásba vinni a közösülést, s ha egy hímtagra akadnak, legszívesebben soha többé nem engednék el, ha tehetnék. Csak a hozzájuk hasonló vérmérsékletű férfiakat kedvelik, s ha az ilyen nők ingerlékeny vagy búskomor férfival kelnek egybe, mindkettőjük élete egyformán szomorú lesz.
-- Ami a kevert vérmérsékletű nőket illeti, sem előszeretettel, sem gyűlölettel nem viseltetnek az egyesülés iránt. Megfigyelték, hogy a kis termetű nők sokkal jobban vágynak az egyesülésre és erősebb vonzalmat mutatnak a megtermett hímtag iránt, mint a nagy termetűek. Csak a hosszú és vaskos hímtag felel meg igényeiknek, az teszi örömtelivé életüket és élvezetessé fekhelyüket.
-- Vannak olyan nők is, akik csak vulvájuk kapujában szeretnek egyesülni. Ha egy férfi föléjük hajolva hímtagját be akarja vezetni vulvájukba, kiveszik onnan, és fejét a vulva ajkai közé helyezik. Úgy gondolom, ez csak a fiatal lányoknál fordul elő, és azoknál a nőknél, akik nem szoktak a férfiakhoz. Allahhoz fohászkodom, hogy mentsen meg minket az ilyen vulvától és azoktól a nőktől, akik képtelenek odaadni magukat a férfiaknak.
-- Vannak olyan nők is, akik csak akkor teljesítik férjeik parancsát, s csak akkor elégítik ki őket, megadva nékik az egyesülés okozta örömök kéjes mámorát, ha ütlegekkel és durva bánásmóddal kényszerítik rá őket. Az efféle viselkedést néhányan az egyesüléssel vagy a férjjel szemben érzett gyűlöletnek tulajdonítják, de ez nem így van. Mindez csupán jellem és vérmérséklet kérdése.
-- Vannak olyan nők is, akik nem sokat törődnek az egyesüléssel, mert minden gondolatukat nagyszabású tervek, becsvágyó remények és üzleti ügyek kötik le. Másoknál féltékenységből, tiszta szívűségből, egy más világ iránt érzett erős vágyódásból vagy a múlt fájóan szomorú emlékeiből fakad ez a közöny. Ezeknél a nőknél az egyesülés közben átélt gyönyörök nemcsak a hímtag méreteitől függnek, hanem saját nemzőszervük egyéni felépítésétől is. Ezek közül említést érdemelnek a formájuk miatt szögletesnek (al-murtabia) és domborúnak (al-murtafia) nevezettek. Az utóbbinak az a sajátsága, hogy kigömbölyödik, ha a nő álló helyzetben összezárja combjait. Hevesen vágyik az egyesülésre, rése szűk és úgy hívják: az összeszorított. A nő, akinek ilyen vulvája van, csak a hatalmas hímtagot szereti, s nem kell sokáig várnia, amíg eljut a tetőpontra. Persze ez általában jellemző a nőkre.
-- Ami a férfiak vágyait illeti, azt mondhatom, hogy szenvedélyeik mértéke, akárcsak a nőknél, megfelel vérmérsékletüknek, s csak abban különböznek, hogy a nők sóvárgása a hímtag után erősebb, mint a férfiaké a vulva után. - Mondd el nekünk, milyen hibái lehetnek egy nőnek! - kérlelték Muarbidát, s ő így felelt: - A legrosszabb az a nő, aki rögtön felemeli a hangját, ha férje szükségében az ő vagyonához nyúlna vagy aki kifürkészi és kifecsegi férje titkait.
-- Vannak még más hibák is? - kérdezték, s ő így folytatta: - Ide tartozik még a féltékenykedő és lármás nő, aki letorkolja a férjét, aki pletykás és rosszindulatú. Aki mindig szépnek akar látszani a férfiak szemében, s nem tud megmaradni a házban. Ha olyan nőt látsz, aki folyton nevetgél és a kapuban álldogál, tudhatod, hogy tisztességtelen szajhával van dolgod.
-- Rossz az olyan nő is, aki mások ügyeivel foglalkozik, aki folyton-folyvást panaszkodik, s aki férje pénzét meglopja. Továbbá, akinek a természete zsarnoki és zsémbes, aki a kedvességet nem viszonozza, aki menekül a hitvesi ágyból, vagy kellemetlen fecsegéssel háborgatja benne urát, s hajlamos a kétszínűségre, a csalásra, a hazudozásra, a szószegésre és a ravaszságra.
-- Vannak még olyan nők is, akik mindig vádaskodnak és mindent rosszallnak; akik férjeiket csak akkor hívják magukhoz, hogy teljesítse házastársi kötelességét, ha nekik jól esik; akik nagy zajjal vannak az ágyban. Végül vannak szégyentelenek, buták, fecsegők és kíváncsiskodók. Ezek a nők legrosszabb tulajdonságai.

14. Tizennegyedik Fejezet -- Az Érzéki Vágy Forrásairól és Serkentőiről

-- Tudd meg, ó vezír - Allah legyen kegyes hozzád -, hogy hatféle forrás táplálja a közösülés utáni vágyat: a heves szerelem tüze, a magnedv bősége, a szeretett személy közelsége, az arc szépsége, a közismerten izgató ételek és az érintkezés.
-- Tudd meg azt is, hogy sokféle dolog okozhat örömet egyesülés közben, de ezek között is az elsők és a legfontosabbak: a vulva melegsége, keskenysége, szárazsága és kellemes illata. Ha ezek közül bármelyik hiányzik, akkor valami hibádzik a kéjes élvezetekhez. Ha valamennyi jó tulajdonságot egyesíti magában a vulva, tökéletes lesz a gyönyör. A vizenyős vulva lazává teszi az idegeket, a hideg megfosztja a hímtagot minden erejétől, a kiáradó kellemetlen szagok pedig nagymértékben csökkentik az élvezetet, akárcsak a tág vulva.
-- A gyönyörök tetőpontja - a magnedv bőséges és heves kilövellése - egy feltételtől függ, ez pedig az, hogy a vulva mélyében rejtőző szivattyú, a méhszáj rátapadjon a hímtagra és ellenállhatatlan erővel szívja ki belőle nedvét. Ha már egyszer a méhszáj megragadta a hímtagot, gazdája képtelen megőrizni magnedvét, mert a méhszáj nem engedi el, míg utolsó cseppjét is ki nem sajtolta belőle. Ha a tetőpont a hímtag végének megragadása előtt bekövetkezne, akkor a magnedv elhullatásából fakadó élvezet nem lesz tökéletes.
-- Tudd meg, hogy nyolc dolog segíti elő és erősíti a magömlést. Ezek: az egészséges test, a gondtalan szív, a tiszta lélek, a természetes vidámság, a jó ételek, a gazdagság, valamint a női arc sokfélesége és sokszínűsége.
-- Ha valaki erőt akar nyerni az egyesüléshez, az vegye a masztixfa gyümölcsét [a mediterráneumban elterjedt növény (Pistacia lentiscus) apró piros, majd éretten fekete bogyóterméssel], zúzza össze, keverje el olajjal és mézzel, szedje le a habját és igya meg reggel éhgyomorra. Aki így cselekszik, erőtől duzzadóvá válik és bőven ontja majd magját. Hasonló eredményt lehet elérni, ha a hímtagot és a vulvát a sakál epéjével kenjük be, mert ez is serkenti és növeli e testrészek életerejét.
-- Dzsalínúsz [Galénosz (élt kb. 130-200) görög származású római orvos. Könyveit arabra is lefordították, és évszázadokon keresztül kézikönyvként használták.], a bölcs azt mondta: "Aki gyengének érzi magát az egyesülésben, az igyon meg lefekvés előtt egy pohár sűrű mézet, és egyen meg húsz szem mandulát és száz fenyőmagot. Három napig csinálja ezt folyamatosan. Vagy vegye a hagyma magját, rostálja meg, keverje össze mézzel jó alaposan és egyébként böjtöt tartva, csak ezt fogyassza."
-- Hasonló hatású, ha a teve púpjából kiolvasztott zsírral kenjük be a hímtagot közvetlenül az egyesülés előtt. Így az csodákra lesz képes, és a nő áldani fog érte.
-- Ha kéjesebbé akarod tenni az élvezeteket, vegyél kubebborsot [Piper cubeba] és kardamommagvakat [Elettaria cardamomum], törd jól össze és kend be vele a hímtagod fejét. Azután lássál munkához, s páratlan örömök származnak majd belőle neked is és a nőnek is. A Judea [Anthemis pyrcthrum] vagy Mekka balzsammal hasonló hatást érhetsz el.
-- Ha erőt akarsz gyűjteni az egyesüléshez, zúzz össze kerti székfűt és gyömbért, majd keverd el orgonavirágból készült balzsammal. [Az egyik arab szöveg liliomot (zanbak) említ.] Kend be vele ágyékodat, tojásaidat és vessződet, s hamarosan heves vágyat fogsz érezni az egyesülésre.
-- Ha azt akarod, hogy magod sokasodjon, erőd gyarapodjon és gerjedelmed növekedjen, egyél meg egy mustármag [a mustármag is serkentőszer] nagyságú darabot a chrysocollából [valószínűleg a bóraxról van szó]. E csodaszer hatására hímtagod mereven ágaskodni kezd, és egyéb képességeid is fokozódnak.
-- Ha azt szeretnéd, hogy a nő kedvét lelje benned és az egyesülésben, vegyél egy kevés kubebborsot, kerti székfűt, gyömbért és fahéjat. Az érintkezés előtt vágd jól össze őket s kend be velük hímtagodat, s csak azután láss munkához. A nő ezek után úgy fog szeretni, hogy egy percre sem enged el maga mellől.
-- A szamártejjel megkent hímtag hatalmas és erős lesz.
-- Aki a hommoszt, - csicseriborsó, népszerű arab étel, hagymával megfőzi, megszórja őrölt fahéjjal, gyömbérrel és kardamommal, majd megeszi, annak szerelmi vágya felfokozódik. Ő maga erőre kap és csodákra lesz képes a szerelemben.

* * *