"A világon azért vagyunk, hogy valahol otthon legyünk benne" -- Tamási Áron

Déli Nap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Európa története, régiói, népei - Felipe Fernandez

2021.02.22 19:01

 

Európa története, régiói, népei.

Európa, ez az egyetlen szó sok mindent jelent, egy kontinenset, egy civilizációt, egy kultúrkört. Európa és Europé a görög mitológia női alakja, de a Napnyugat is a Napkelettel ellentétben, a demokratikus társadalom eszméjének bölcsője, az egész világra kiható szellemi fejlődés elindítója. Európa egy kultúra és egy önazonosság elnevezése, amely csak bizonyos távolságból ismerhető fel egységnek.k.

Európa és Europé  

Európa neve Homérosz szerint, görögül: Ευρώπη, Európé eredetileg Közép-Görögország neve volt. Később egész Görögországot így nevezték, végül i. e. 500 körül a Görögországtól északra fekvő összes területet is. Az Európa szó eredetét leggyakrabban a görög: Eurüsz - széles és szép szavakra vezetik vissza. Más vélemények szerint a szó sémi eredetű, és az Ereb - naplemente szóból eredhet – közel-keleti nézőpontból a nap a nyugaton elterülő földek mögött nyugszik le. Egyébként a szintén hasonló latin: Eurus szó a keleti szelet jelenti........ Europé istennő, földrészünk szépséges névadója Ázsiából származik. Mítosza tulajdonképpen a történelmi valóságot őrizte meg, mivel az európai kultúra bölcsője valójában Ázsia volt. Europé a görög mitológia elbeszélése szerint egy föníciai királylány volt, akit Zeusz bika alakjában rabolt el. Közös gyermekeik Minósz, Rhadamanthüsz és Szarpédón lettek. Európé - Agénór szüdoni király lánya volt - a nagy tengerparti, Föníciai városok egyikében született. Más források szerint Egyiptomból származott. A Nílus partján fekvő ősi ország szoros kereskedelmi kapcsolatban állt a föníciaiakkal. Agénór úgy vigyázott a lányára, mint szeme fényére, nem akarta, hogy bárki is elcsábítsa. Ezért Zeusznak, az istenek urának ismét furfanghoz kellett folyamodnia, amikor beleszeretett Európéba.. Bika alakját vette fel, és elvegyült Agénór állatai közé, amelyek a Földközi-tenger partján legelésztek. Európé és játszótársai hamarosan felfigyeltek a szép bikára, mivel az olyan szelíd volt mint a bárány Végül Európé összeszedte bátorságát, és felmászott a bika hátára, amely letérdelt előtte. Zeusz persze csak erre a pillanatra várt, hogy végre elrabolhassa Európét. Még mindig bika alakjában vitte zsákmányát a parthoz, aztán a tenger tajtékában eltűnt a kísérők szeme elől. A bika egy delfin sebességével úszott nyugat felé, előtte Poszeidon tengeristen merült fel kocsistul, és a hullámokat hasítva utat vágott a lányrablónak. Körülöttük tengeri istenek és istennők úszkáltak, mint valami fényes lakodalmi menetben. Európé csak ekkor tudta meg, hogy elrablója maga a legfőbb isten, Zeusz. A tengeri utazás csak Kréta szigetén fejeződött be - vagyis Európában. Három fiúgyermekük született, az egyik közülük Minósz, aki később Knósszosz királya lett. Az ő hajói uralták a Földközi- tenger keleti felét. Labirintusában lakott a Minótaurosz, az embertestű, bikafejű lény. Agénór nem nézte tétlenül lánya elrablását, minden irányba elküldte fiait, Európé fivéreit, hogy keressék meg. A legismertebb közülük Kadmosz, aki hosszú vándorlás után sem akadt testvére nyomára, viszont új hazát talált. Görög területen a Delphoi jósda útmutatása alapján megalapította Théba városát, lakosait pedig megismertette a föníciai civilizáció eredményeivel, elsősorban a föníciai írással. Ábácénk első betűje, a mi nagy „A” betünk, a görög alfa és a föníciai alef nem más, mint egy stilizált bikafej. A bika Keleten szent állat volt, a föníciaiak későbbi szomszédainál, akit Mózes bosszúságára „aranyborjú"-ként tiszteltek. Nem véletlen, hogy Zeusz bika alakjában jelenik meg a mítoszban. Európé elrablásának története megtalálható a keleti mondakörben, is ahol Európé nem más, mint Isztár vagy Asztarté, a szerelem babilóniai-szíriai istennője. Europé azonos a görög Aphrodité istennővel. Szidón városában a föníciak csak a klasszikus görög kultúra virágzásának idején tisztelték Európé-Asztartét. Az Európé-mítosz nagyon régi, és számtalan változáson ment át. Mi főleg ebben a formában ismerjük, amelyet a Kr. e. 2. században Moszkhosz hellénisztikus költő, majd az ő nyomán Ovidius írt le.

Európa adottságai és fekvése

Európa Földünk egyik északi kontinense, amelynek határai nyugaton az Atlanti-óceán, északon a Jeges-tenger, keleten az Urál hegység, az Urál-folyó és a Kaszpi-tenger, délkeleten a Kaukázus és a Fekete-tenger, délen pedig a Földközi-tenger. Európa Ázsiával együtt alkotja Eurázsiát, amelynek Európa a nyugati ötöd részét teszi ki.. Területe szerint Európa a második legkisebb kontinens a Földön, 10 508 000 négyzetkilométerrel, amivel kissé meghaladja Ausztrália területét. Így az összes szárazföld közel tizenötödét teszi ki.. Népesség alapján Európa a negyedik helyen áll Ázsia, Afrika és Amerika után. 2001-ben Európa népességét körülbelül 666 és fél millió főre becsülték, ami a Föld népességének hetede.... Az Európai civilizáció a gyarmatosítás és az európai népek kivándorlása révén más kontinensekre is kiterjedt, így az európai kultúrkör fogalma Európán kívül az észak-amerikai geopolitikai régió, valamint Ausztrália és Új-Zéland kultúráját is magában foglalja.... Európa a Föld északi és keleti félgömbjén elterülő kontinens. Kis része átnyúlik a nyugati félgömbre is. Rajta halad át a kezdő hosszúsági kör. Keleten szorosan összefügg Ázsiával. Közös nevük Eurázsia. A kontinens Észak-, Dél-, Nyugat-, Kelet- és Közép-Európára osztják. Európa partvonala a legtagoltabb a kontinensek közül. Nagy félszigetei: Skandináv-, a Pireneusi-, az Appennini- és a Balkán-félsziget. Szárazföldre benyúló legnagyobb tengerei: a Balti-, az Adriai- és az Égei-tenger. Szigetei közül az Atlanti-óceánban a távolabb fekvő Izland és a Brit-sziget a legjelentősebbek. A Földközi-tenger szigetei közül a legnagyobbak: Korzika, Szardínia és Szicília. A Balti-tenger legnagyobb tengeröble a Botteni-öböl. Európa partjait a Skandináv-félszigeten és Brit-szigetek ÉNy-i vonalán hosszú, keskeny, mély, meredek falú, elágazó tengeröblök: a fjordok csipkézik. Völgyüket eredetileg a folyók rajzolták ki. A jégkorszaki jégtakaró tengerbe nyúló gleccserei tovább mélyítették a völgyeket, és ezek a jég elolvadása után öblökké váltak. Kijáratuknál számtalan sziklasziget található. Egészen más a Balti-tenger partvidéke, ahol a tenger építő munkát végez. A lapos parton a hullámok kifutnak a szárazföldre. A partok előtt lerakott hordalékokból homokgátak -turzások - keletkeznek. A turzások néhol tengeröblökké zárnak el: ezek a lagúnák. A partra sodort homokot a szél munkálja tovább. Dűnékbe halmozza, és – növényzet híján – tovább is vándoroltatja. Ismét más képet mutatnak a partok az Atlanti partvidéken. Itt a magas partokat a tengerjárás és a hullámverés állandóan pusztítja.

Európa eredete és keletkezése

Európa legrégebbi területe a Balti-ősföld és az Ukrán-pajzs, Kelet-európai tábla. A földtörténet folyamán merev kéregdarabként állt ellen a szerkezeti mozgásoknak, de erősen lepusztult. Így ásványkincsei a felszín közelébe kerültek, ezért könnyen bányászhatók. Ilyenek a vasérc, nikkelérc, rézérc. Az ősföld kőzetanyaga a Finn-tóvidék területén bukkan a felszínre. A paleozoikumban óceánok semmisültek meg, és hatalmas hegység rendszerek emelkedtek a Föld felszínén. Legnagyobb ívük a Kaledóniai- és a Variszkuszi hegység rendszer volt, amely ma a legtöbb európai röghegység alapja. Peremük övezetében gazdag kőszéntelepek képződtek. A kontinens óidőben keletkezett, ma már rögökre töredezett, lepusztult hegységei: a Skandináv-hegység, a Brit szigetek hegységei, a Francia-, a Lengyel-, a Német-középhegység, a Cseh-medence peremhegységei, a kontinensválasztó Urál és hazánkban a Velencei-hegység. A középidő ismétlődő tengeri elöntései során Európa területén vastag üledékrétegek rakódtak le. Befedték az ősföld egyes részeit, belegyűrődtek a felboltozódó hegyláncokba, kitöltötték a medencéket. Belőlük később lépcsős felszínek is kialakultak. Az időközben visszahúzódó tengerek öblei a folyók alföldekké töltögették fel. A középidő üledékes kőzetei: a homokkő, a mészkő és a dolomit. Ekkor keletkezett a kősó, a kőolaj, a földgáz és a szárazföldeken a bauxit is. Az újidő harmadidőszakának legnagyobb eseménye az eurázsiai-hegységrendszer felgyűrődése volt. Hegységei Európában: a Pireneusok, az Alpok, az Appenninek a Kárpátok, a Dinári-hegység, s Balkán-hegység és a Kaukázus. A harmadidőszakból származnak a kontinens legnagyobb barnakőszéntelepei, de ekkor képződött a kőolaj és a földgáz túlnyomó része is. Az újidő negyedidőszakában a felszínt a kontinens északi részén többször is előrenyomuló jégtakaró formálta. Vastagsága néhol a 2000 m-t is meghaladja. Legnagyobb kiterjedése idején lenyúlt az é.sz. 50°-áig. Lassú mozgásával lecsiszolta a felszínt, és tómedencék ezreit mélyítette ki. Így alakultak ki a Skandináv-hegység jég gyalulta fennsíkjai, a Kelet-európai-síkság hátságokkal tarkított tökéletlen síksága és a Finn-tóvidék. Délen a jégtakaró visszamaradt törmelékei halmozódtak fel a morénavidékeken. Ilyen területek a találhatók a Kelet-európai-síkság északi részén, a Germán-alföldön és a Lengyel-alföldön. A hidegre forduló éghajlat alatt a jégtakaró környéki magashegységek a hóhatár alacsonyabbra kerülése miatt szintén eljegesedtek. A területekről lecsúszó gleccserek és a jég csiszoló munkáját csipkézett hegygerinceik, merész csúcsaik máig is őrzik. Az erős, száraz szelek a jégtakarótól délre fekvő síkságokon hatalmas porfelhőket kavartak. A leülepedő porból később lösztakarók képződtek. Ilyen van pl.: a Kelet-európai-síkság déli részén. A szél a folyók hordalékkúpjából kifújt homokot is elszállította, szétterítette vagy futóhomokként vándoroltatta. Az utolsó jégkorszak után a jég súlyától megszabadult kontinens emelkedni kezdett. Ez módosította a partvonal lefutását. Fokozatosan kialakultak a mai alföldek és a vízhálózat is.

Európa éghajlata

Európa klímáját elsősorban földrajzi fekvése, az Északi mérsékelt öv és az Atlanti-óceán szomszédsága, a kontinens tagoltsága és a domborzat határozza meg. Időjárását a mérsékelt övi ciklonok és anticiklonok határozzák meg. Az észak-déli fekvés és az óceántól való távolság az alapvető a helyi klíma alakulásában, amelyet a domborzat módosít... Az Európai kontinensen 7. éghajlat típus alakult ki:. a mediterrán, az óceáni, a nedves és száraz kontinentális, a tajga, a tundra, és a hegyvidéki éghajlat alakult ki.... Európa egészen kis, északi részét leszámítva az északi mérsékelt övezetben fekszik. Éghajlatára elsődleges befolyással van földrajzi helyzete. Tájainak klímája a mérsékelt övezetre jellemző éghajlattípusokból áll, a kontinens tagoltsága, az Atlanti-óceán, és az Észak-atlanti-áramlás, valamint a domborzat az egyes éghajlat típusok közti átmeneteket fölerősítik, és a szélsőségességeket mérséklik. Az Észak-atlanti-áramlás hatására létrejövő pozitív hőmérsékleti anomália, valamint a magasabb hegységek kevés kivételtől eltekintve kelet-nyugati csapásirányú helyzetének köszönhetően Európa klímája jóval kiegyenlítettebb mint például Észak-Amerika éghajlata, télen jóval kevésbé hideg, nyáron pedig kevéssé forró.. Európa éghajlatát befolyásoló tényezők. Az éghajlatot befolyásoló tényezők közül az egyik legfontosabb az Észak-atlanti-áramlás, amely Európa nyugati és északnyugati partvidékének klímájára elsődleges hatással van. Az áramlás a Mexikói-öbölből kiinduló, és az Atlanti-óceánt keresztbe átszelő meleg Golf-áramlat Európai vége, amely télen a világ legnagyobb értékű, helyenként akár 15 Celsius fokot is elérő pozitív hőmérsékleti anomáliáját okozza a földrész nyugati partvidékén, de hatása a partoktól távolabb is érezhető. Az áramlás hatása nyáron kevésbé jelentős, a nyugati partokon ekkor az óceán hűtő hatása érvényesül. Az óceán mérséklő hatása és a csapadék mennyiség a partoktól távolodva fokozatosan csökken, de köszönhetően a földrész nagy tagoltságának és a domborzati viszonyoknak hatása egészen Kelet-Európáig érezhető... A Meleg mérsékelt területek, a Szubtrópusi, azaz meleg mérsékelt klímával Európában a déli területeken, a Földközi-tenger mellékén találkozunk. Mivel az itt kialakult éghajlattípus erre a vidékre a legjellemzőbb a Földön, és itt a legtípusosabb, nem véletlen, hogy az éghajlatot mediterránnak nevezik. A mediterrán éghajlat kettős. Télen a mérsékelt övi ciklonok uralják, ami enyhe és csapadékos időjárást eredményez, ezzel szemben a nyár már a trópusi passzátszél leszálló légáramlatának hatására forró és száraz. Mediterrán éghajlat uralkodik az Ibériai-félsziget part menti területein, az Appennini-félszigeten, a Balkán-félsziget dinári és fekete-tengeri partvidékén valamint a félsziget déli részén, továbbá a Földközi-tenger és melléktengereinek szigetein. A valódi mérsékelt területek, A földrész „törzsterületén” találkozunk valódi mérsékelt éghajlatokkal. A kontinens nyugati partvidékén a kiegyenlített klímájú, a tél enyhe és nedves, a nyár hűvös és nedves, csapadékos, napfényben szegény, alacsony hőingással jellemezhető óceáni éghajlat uralkodik. A nyugati partoktól távolodva az óceáni klíma fokozatosan megy át a kontinentális éghajlatba, amely típusosan Kelet-Európában jellemző, a tél hideg, a nyár meleg, hőingás nagy, a csapadék eloszlása egyenetlen. A két éghajlati terület között jellemzően Közép-Európában nedves kontinentális az éghajlat, ahol az óceán a csapadék mennyiségét fokozza, eloszlását mérsékli, valamint az évi hőingást is csökkenti valamelyest.. Hideg mérsékelt klímájú vidékek jellemzően Skandináviában az erős klímaválasztó szereppel bíró Skandináv-hegységtől keletre találhatók. Ez a boreális (tajga) éghajlat, jellemzője a viszonylag erős kontinentális hatás, -- azaz a meleg nyár és hideg tél, a téli csapadék zöme hó formájában esik, amely hosszú hónapokig megmarad. A hosszú hideg telet rövid, de viszonylag meleg és derült nyár váltja föl. A tél hosszúsága délről észak felé egyre növekszik.. A hideg övezet Európában, a Sarkköri (ún. tundra) éghajlattal Észak-Európa sarkkörön túli területein, valamint az Északi-Jeges-tenger szigetein találkozhatunk. A hosszú zord telet rövid hűvös nyár váltja föl. A nagy hideg és az erős szelek miatt fásnövények nem nagyon fordulnak elő, jellemző a zuzmókból, törpefüvekből álló tundravegetáció. Valódi sarkvidéki (állandóan fagyott) klíma jellemzi a Spitzbergák (Svalbard) szigetvilágát.. A magasabb hegyvidékeken jellemző a függőleges övezetesség, amely alakulása a földrajzi helyzethez kötött. A legteljesebb övezetesség kontinensünk legmagasabb hegyvidékén, az Alpokban alakult ki, ahol a hegy lábánál lévő nedves kontinentális klíma fokozatosan megy át a hideg mérsékelt hegyvidéki tajga éghajlatba, amelyet a magasság növekedésével a hegyi tundra éghajlat(sziklahavasok), majd a legmagasabb csúcsokon az állandóan fagyott éghajlat követi.

Európa története

Európa története korántsem egy egységes kontinens története, de nem is az egyes államoké, és éppen ez a jelenség teszi nehezebbé a megismerését. A helyi sajátos fejlődés és kölcsönhatások váltakozása jellemzi az Európai kontinens történelmét, amelyet összegubancoltak a népvándorlások, a hódítások, a birodalmak tündöklései és bukásai is. Az Európai régiók és az államok határain túllépő politikai eszmék, valamint a kulturális fejlődés és technikai haladás. Az ókori görög-római világ a klasszikus görög emberképpel és a kiterjedő római kultúrával megvetette az alapokat. Ezt később a kifejlődő újkereszténység átvett, és amelyen az európai önazonosság máig is nyugszik. Az összekötő kulturális, vallási és politikai elemekből egy sajátosan európai civilizáció fejlődött ki. A 20. század utolsó évtizedében az európai öntudat hangsúlya ismét eltolódott, szemlélete módosult. Az olyan fogalmak, mint Kelet és Nyugat, a vallási és politikai különbségek már nem alkalmasak az elhatárolódásra. Az összetartozás érzése, az európai identitás megerősödött és a globalizálódás korában felzárkózik a nemzeti öntudat mellé..

Európa országai és népei

Európának 45 független országa és 7 egyéb területe van. A független államok száma lehet több is, annak függvényében, hogy mit tekintünk európai országnak. Az alábbiakban Európa 45 országa következik, zárójelben Eu csatlakozásuk éve szerepel:. Albánia (-), Andorra (1952), Ausztria (1995), Azerbajdzsán (-), Belgium (1952), Bosznia-Hercegovina (-), Bulgária (2007), Ciprus (2004), Csehország (2004), Dánia (1973), Egyesült Királyság (1973), Észtország (2004), Finnország (1995), Franciaország (1952), Görögország (1981), Grúzia (-), Hollandia (1952), Horvátország (-), Írország (1973), Izland (-), Koszovó (-), Lengyelország (2004), Lettország (2004), Liechtenstein (1952), Litvánia (2004), Luxemburg (1952), Macedónia (-), Magyarország (2004), Málta (2004), Moldova (-), Monaco (1952), Montenegró (-), Németország (1952), Norvégia (-), Olaszország (1952), Oroszország (-), Örményország (-), Portugália (1986), Románia (2007), San Marino (-), Spanyolország (1986), Svájc (-), Svédország (1995), Szerbia (-), Szlovákia (2004), Szlovénia (2004), Törökország (-), Ukrajna (-), Vatikán (-)..
 
Albánia
Terület:. 28 748 km², Népesség:. 3,6 millió fő, Főváros:. Tirana: 0,8 millió fő.
Az Albán állam:. Albánia, albánul: Republika e Shqipërisë vagy Shqipëria, feltételezett jelentése: ’sasok földje’, Délkelet-Európában, a Balkán-félszigeten fekvő független állam. Északon Montenegró (172 km), északkeleten Koszovó (112 km), keleten Macedónia (151 km), délkeleten és délen Görögország (282 km), délnyugaton a Jón-tenger, nyugaton pedig az Adriai-tenger határolja. A partvonalának teljes hossza: 362 km. Albánia domborzati szempontból két nagyobb tájegységre oszlik: keleten 70–120 kilométeres szélességben a nehezen járható, festői és vad, fiatal lánchegységei Magas-Albániára, amelynek negyvenöt csúcsa emelkedik 2000 méter fölé, illetve Észak- és Közép-Albániában a 20–50 kilométer széles tengerparti síksági Alacsony-Albániára. Az ország területének 70%-a hegyvidék, ennek tudható be, hogy Albánia átlagos tengerszint feletti magassága relatíve magas: 708 méter. Legmagasabb pontja a Korab (2764 méter).. Albánia természeti erőforrásokban bővelkedő, de elmaradott gazdaságú ország. Elmaradottságának oka történelmi okokban gyökerezik: már 1912-es függetlenné válása idején is messze elmaradt Európa országaitól, s e gazdasági hátrányt a későbbi évtizedek zűrzavarai és politikai csatározásai, majd a torz iparszerkezetet az országra erőltető és az infrastrukturális fejlesztéseket elhanyagoló szocializmus csak tovább súlyosbította. Az ország szép jövő előtt áll a természeti értékeinek köszönhetően..
Az Albán nép:. Albánia mai lakóinak feltételezett ősei, az illírek, a bronzkor végén telepedtek le a Balkán-félsziget nyugati vidékein. Több kisebb-nagyobb királyságot alapítottak, a tengerparti sávban pedig görög kolóniák létesültek. Az i.e. 2. századtól Illyricum néven római provincia része lett a terület. A barbárok dúlásait követően a 9–14. században egymást váltották a szkipetárok (sasfiókok) urai: a Bizánci Birodalom, a Bolgár Fejedelemség, a Dukljai Fejedelemség, és a Velencei Köztársaság. Albániát Kasztrióta György negyedszázados ellenállásának köszönhetően csak 1501-ben hódította meg végleg az Oszmán Birodalom. Uralmuk alatt a lakosság nagy része iszlamizálódott, és a feudális viszonyok konzerválásával Európa sereghajtója lett. A 19. század végén feltámadt albán nemzeti mozgalmakat, a Porta sorra leverte, de az első Balkán-háború után, 1912-ben Albánia függetlenné vált.
 
Anglia
Terület:. 130 395 km², Népesség:. 50 millió fő, Főváros:. London: 12 millió fő.
Az Angol állam:. Anglia, angolul England, a Brit-sziget legismertebb területe, az Egyesült Királyság legnagyobb és legnépesebb országrésze, egyben az Európai Unió és a NATO tagja. Wales és Skócia határolja, melyek szintén az Egyesült Királyság részei. A többi oldalról tenger veszi körül. Az ország nevét egy germán népcsoportról, az angolokról kapta, akik az 5. és 6. században telepedtek le ezen a területen. Legnagyobb városa London, mely egyben az Egyesült Királyság fővárosa is. Anglia a világ egyik legbefolyásosabb kulturális központja. Innen ered az angol nyelv, az anglikán egyház és az angol jogrendszer, mely számos országban alapul szolgál. Fővárosa London volt a Brit Birodalom központja, maga az ország pedig az ipari forradalom bölcsője. Anglia volt az első iparosodott ország és a Royal Society, az Egyesült Királyság tudományos akadémiájának otthona, mely a modern kísérletezésen alapuló tudományok megalapítója volt. Szintén ide köthető az első parlamenti demokrácia megalakulása és egyéb, a jogrendszert, közigazgatást érintő újítások is. Az Angol Királyság 1707. május 1-éig különálló államot alkotott, ekkor azonban politikai unióra lépett a Skót Királysággal, megalakítva Nagy-Britanniát. A Walesi Hercegség már ezt megelőzően is Angliához tartozott. A Brit szó eredete a kelta pretani volt, mely szigetlakókat jelent. Anglia a mérsékelt éghajlati övben fekszik, a sziget éghajlata Óceáni. Az éves csapadék mennyisége jelentős. A napsütéses órák száma a déli partok mentén a legmagasabb. Itt elérheti az évenkénti 1750 órás átlagot, szemben a hegyvidékes területekkel, ahol ez kevesebb mint 1000 óra. Az Egyesült Királyság ma Euópa vezető kereskedelmi és pénzügyi központja, egyik vezető nagyhatalma.
Az Angol nép: Angliát az egyik legnagyobb germán törzs, az angolok után nevezték el. Nevük angolul Angle volt és ebből alakult ki a mai English szó, amit a mai angolok megnevezésére használnak. Ők az 5. és a 6. század környékén telepedtek le a mai Angliában, Mercia, Northumbria, és Kelet-Anglia területén. Úgy tartják, hogy ők az Angeln névre hallgató területröl származtak, ami a mai Észak-Németország, Schleswig-Holstein tartomány északkeleti részén található. A törzs nevének eredetét tovább vizsgálva minden más bizonytalan, bár a népszerű elmélet szerint nem kell tovább menni az angle szónál, aminek jelentése, a mértani szög. Ez utalás a horog formájú Holstein régióra.
 
Ausztria
Terület:. 83 870 km², Népesség:. 8,3 millió, Főváros:. Bécs: 1,5 millió fő.
Az Ausztriai állam:. Ausztria nyugati és déli részének természetföldrajzi arculatát az Alpok hegysége határozza meg, míg a keleti tartományok a fővárossal, Béccsel együtt a Duna-medencében fekszenek. Egészen az I. világháború végéig Ausztria volt a központja annak a hatalmas birodalomnak, mely századokon át ellenőrzése alatt tartotta Közép-Európa nagy részét. Az ország jelenlegi államformáját tekintve szövetségi köztársaság, melyet kilenc tartomány alkot. Bécs a székhelye számos nemzetközi szervezetnek, köztük az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet titkárságának, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek, valamint a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének. Ausztriában a törvényhozás szerve a kétkamarás parlament. A parlament képviselőháza, a Nationalrat (Nemzeti Tanács) 183 taggal rendelkezik. A képviselőket közvetlen és általános választás útján választják meg öt évre. A parlament felsőháza a Bundesrat (Szövetségi Tanács), mely jelenleg 62 tagot számlál. A felsőházi tagok a tartományokat képviselik, megbízatásuk négy vagy hat évre szól... Ausztria gazdag kulturális örökséggel büszkélkedhet. Zeneszerző-géniusza, Wolfgang Amadeus Mozart különleges helyet vívott ki magának a komolyzene nagyjai között, de Franz Schubert művészete is nagy népszerűségnek örvend. Ami a bölcselet nagyjait illeti, Ludwig Wittgenstein munkássága döntően hatott a 20. századi filozófiai gondolkodásra, Sigmund Freud életműve pedig továbbra is élénk vita tárgya. A szépművészet terén Gustav Klimt 19. század végén és 20. század elején készült, sokak által csodált festményeit kell feltétlenül megemlíteni. Ausztria ipari-mezőgazdasági ország, de fontos jövedelemforrást jelent a turizmus is. A konyhaművészet terén nemzetközi hírnévre tett szert a bécsi szelet: "Wiener Schnitzel" és az almás rétes"Apfelstrudel", melyet a világ minden pontján ismernek.
Az Osztrák nép:. Osztrákoknak, németülÖsterreicher az Osztrák Köztársaság és történelmi elődjeinek, valamint jogelődjeinek lakóit nevezzük. Szokás ehhez alapfeltételként alkalmazni a német nyelv ismeretét is. A történelem során a bajorokhoz és a poroszokhoz hasonlóan őket is németeknek tekintették, ám a második világháború után az osztrákok igyekeztek magukat a németektől, mint a nácizmus gaztetteinek elkövetőitől elkülöníteni. Elképzelhető az állampolgárság figyelembe vétele is, de ez a Habsburg monarchia kiterjedtsége miatt igen széles halmazt eredményezhet. Ha ide számítjuk az egész birodalom lakóit, akkor 12 különböző nyelven beszélő embertömeget kapunk. Ma a világon 8 millió osztrák él.
 
Belgium
Terület:. 30 528 km², Népesség:. 10,7 millió fő, Főváros:. Brüsszel: 0,8 millió fő.
A Belga állam:. A Belga szövetségi államot három régió alkotja: északon a holland ajkú Flandria, délen a franciául beszélő Vallónia, továbbá a kétnyelvű főváros, Brüsszel, ahol a holland és a francia egyaránt hivatalos nyelv. Az ország keleti felében német ajkú kisebbség is él. A közösség mintegy 70 000 főt számlál. A belga táj igen változatos: az ország 67 km hosszú partszakasszal rendelkezik az Északi-tenger mentén, ahol lapos part menti síkságok terülnek el, a középső tájegység fennsík, míg délkeleten az Ardennek lankái és erdőségei húzódnak. Brüsszel számos nemzetközi szervezetnek ad otthont: itt található a legtöbb uniós intézmény, csakúgy mint a NATO-központ. Belgium 1830 óta független ország, államformája alkotmányos monarchia. A kétkamarás parlament képviselőházának tagjait a polgárok egy legfeljebb négyéves időszakra választják meg, a szenátus, vagyis a felsőház pedig részben választott, részben kinevezett tagokból áll. Politikai berendezkedéséből adódóan az országot rendszerint koalíciós kormány irányítja. Belgium híres csokoládéjáról, melyet messze földön ismernek és szeretnek. A helyiek egyik kedvenc eledele a kagyló és a sült krumpli – a legenda szerint mindkét étel belga találmány. Az ország sörfőzdéiben több mint 1000 sörfajtát állítanak elő.
A Belga nép:. Belgium etnikailag és nyelvileg megosztott ország; állampolgárai három jól elkülöníthető csoportja, a hollandul beszélő: flamandok, a franciául beszélő: vallonok, és az ország keleti részén élő: német közösség. Belgium területén keresztül húzódik a germán és az újlatin nyelveket beszélő népcsoportokat elválasztó képzeletbeli határvonal. Az országban ennek megfelelően két nagy nyelvi-kulturális közösség, a francia és a flamand él, illetve az ország keleti részén található német kisebbség. A leghíresebb belga személyiségek közé tartozik Georges Rémi, művésznevén: Hergé, a Tintin képregénysorozat megalkotója, Georges Simenon és Hugo Claus író, a zeneszerző-énekes Jacques Brel, továbbá Eddy Merckx kerékpárversenyző. A régmúlt flamand festőóriásai, köztük Rubens örökébe a modern idők nagy alkotói – James Ensor, Paul Delvaux és René Magritte – léptek.
 
Bosznia-Hercegovina
Terület:. 51 128 km², Népesség:. 4,6 millió fő, Főváros:. Sarajevo: 0,5 millió fő.
A Bosnyák állam:. Bosznia-Hercegovina, bosnyákul, horvátul és szerbül Bosna i Hercegovina. Bosznia Délkelet-Európában, a Balkán-félsziget nyugati felén fekszik. A Jugoszláv SZSZK egyik volt tagköztársasága. Keletről Szerbia, délről Montenegró, a többi oldalról Horvátország határolja. 1992. április 5-én vált függetlenné, ám az országon belül a szerb, a bosnyák és a horvát etnikum között ellentétek húzódtak. A Milosevicsi Jugoszlávia beavatkozása a boszniai szerbek oldalán 1992-ben a jugoszláv utódállamok térségének legvéresebb háborújához vezetett. Az ország mai alkotmányos berendezkedését a háborút lezáró Daytoni békeszerződés (1995) határozza meg. Az ország két történelmi-földrajzi egységből, az északon elterülő, nagyobb (mintegy 42 ezer négyzetkilométert kitevő) Boszniából valamint a déli Hercegovinából áll. Mindkét rész nagyobb részben hegyvidéki terület, de a felszín jellegzetességei eltérőek. Legmagasabb pontja: Maglić (2386 méter). Bosznia-Hercegovina területének 13,6%-a művelhető, de mezőgazdasági művelés alatt csak 3%-a áll. Nagyobb városok: Szarajevó, Banja Luka, Bijeljina, Tuzla, Zenica, Doboj, Mostar.
A Bosnyák nép:. A bosnyákok ősei a szerbekkel együtt költöztek a mai hazájukba, mai Délnyugat-Lenygyelország területéről. Ám az újabb kutatások bebizonyították már azt is, hogy a bosnyákok közt találhatóak a besenyők leszármazottai is. A honfoglalás időpontja a 7. századra tehető, népnevüket a Boszna folyóról nyerték. A középkor folyamán többnyire bizánci, horvát, magyar uralom alatt álltak, és csak rövid időre tudtak önállósulni. Szabadságvágyuk mindig is vallásukban nyert kifejezést. Először egy balkáni maniechus szektához csatlakoznak, amelyet Bogumil bolgár papról neveztek el. Rómát és Bizáncot egyaránt elutasítják. A 15. század végétől török uralom alá kerülnek, és az iszlám hitet választják, ezáltal betagolódnak a török elitbe, hogy azok szabadságát élvezhessék. 1878-1918 között Ausztria és Magyarország közös országa. Végül az 1990-es évek véres háborújában elnyerik függetlenségüket. Államuk-bosnyák, szerb, horvát hatalommegosztással - a nyugati, az ortodox és az iszlám civilizáció törésvonalába esik.
 
Bulgária
Terület:. 111 228 km², Népesség:. 7,2 millió fő, Főváros:. Sófia: 1,2 millió fő.
A Bulgár állam:. Bulgária a Fekete-tenger partján fekvő, jellegzetesen Délkelet-Balkáni ország. Az ország területének 57%-a tartozik a Fekete-tenger vízgyűjtő területébe. Az ország többi részéről a vizek az Égei-tengerbe tartanak. Bulgária háromszor volt független a történelem során. Először 632-1018 között, majd 1185-1396 között, végül 1878 óta. Bulgária földje változatos, felszínének majdnem fele dombos táj. Északon a lösszel borított, hullámos Duna menti táblásvidék, a Bolgár-tábla húzódik. A Balkán-hegység és a Duna között fekvő táj, mely az Elő-Balkánhoz kapcsolódik. Középidei üledékekből, főleg jura időszaki mészkőből álló táblás síkság. Része a Dunai-síkság, melynek vízszintesen rétegződő kőzetei felett folyami üledékréteg fekszik. A Nyugati-Balkán, fő vonulatai: Vraska, Csuka, Babin Nosz, Szv. Nikola, Csiprovec-Berkocai hegyek, keletre a Koznica és a Vracsanszka Planina. A Középső-Balkán, fő hegyvonulatai: Golema Planina, Rzsana, Murgas, Szofijszka-hegység, 2000 m-es csúcsok: Baba-csúcs, Vezsen-csúcs, Vaszil Levszki-csúcs, Hriszto Botev-csúcs. Bulgária nyugati határától a Fekete - tengerig egy 550 km hosszú hegység terül el. Az ország területét két részre osztja, és így egy természetes klimatikus határt hoz létre. A hegyvonulat főleg lombhullató erdőkben gazdag. A Balkán-hegységtől délre fekszik a Közép-hegység (Stredna gora). A legnagyobb részét bükkfa, tölgyfa és tűlevelű fák képezik. Bulgáriában 3 nemzeti és 9 természeti park, 89 rezervátum és 2234 természeti nevezetesség található.
A Bolgár nép:. A mai Bulgária területén jelentős korai kultúrák voltak. Kárpát-medencei kapcsolatai miatt említendő a Vinca-tordosi kultúra. A szkíták emlékezetét a görögök és művészi ötvöstárgyaik őrizték meg. Később a terület a Római, majd a Bizánci Birodalom része lett. A népvándorlás nem kerülte el Bulgáriát, a gótok és a hunok is megfordultak errefelé. És ami fontos: szlávok, bolgárok érkeztek, olyan nagy számban, hogy a továbbiakban ők lettek a népesség alapja.
 
Ciprus
Terület:. 9 250 km², Népesség:. 1 millió fő, Főváros:. Nicosia: 0,2 millió fő.
A Ciprusi állam:. Ciprus a Földközi-tenger keleti részének legnagyobb szigete, mely Törökországtól délre fekszik. Ciprust mindenütt Aphrodité szigeteként ismerik: a legenda szerint itt született a szerelem és szépség istennője. A sziget két hegyvonulata közül a Pentadaktilosz északon, a Troodos-hegység pedig a sziget középső és délnyugati részén húzódik. Köztük terül el a Mezaorea nevű termékeny síkság. Ciprus hosszú idő óta közlekedési csomópont Európa, Ázsia és Afrika között, és számos, egymást követő civilizáció nyomát viseli magán: a szigeten római kori színházak és villák, bizánci templomok és kolostorok, keresztes hadjáratok idején épült várak és őskori települések maradványai egyaránt megtalálhatók. A sziget legjelentősebb gazdasági tevékenysége a turizmus, a kivitelre termelő ruha- és kézműipar, valamint a kereskedelmi hajózás. A hagyományos kézműipari mesterségek közé tartozik a hímzés, a fazekasság és a rézművesség. A hagyományos helyi étel- és italkülönlegességek között említhető a meze, egy több különböző fogásból összeállított ételsor, a halloumi nevű sajt, valamint a zivania pálinka. A Ciprusi Köztársaság 1960-ban nyerte el függetlenségét Nagy-Britanniától. Három évvel később összetűzések törtek ki a ciprusi török és görög közösség között. 1974-ben a görögországi katonai junta támogatásával Makariosz elnök ellen elkövetett államcsínyt, majd a török hadsereg általi megszállást követően a sziget de facto két részre szakadt. Számos újraegyesítési kísérlet ellenére az ország a mai napig kettéosztott maradt..
A Ciprusi nép:. Ciprust mindenütt Aphrodité szigeteként ismerik: a legenda szerint itt született a szerelem és szépség istennője. Az embernek a szigeten történt megjelenésének mintegy 10 ezer évvel ezelőttre teszik. A szigeten görögök és törökök élnek, nagyobb részben görögök, így a görögös kultúra hatása jobban érvényesül. A híres ciprusiak közül, a modern irodalom kiválóságai közé tartozik Kósztasz Móntisz költő, író és Dimítrisz Th. Gócisz író, míg Evagórasz Karajórjisz és Máriosz Tókasz zeneszerzői munkásságával szerzett magának hírnevet.
 
Csehország
Terület:. 78 694 km²,  Népesség:. 10,5 millió fő, Főváros:. Praha: 1,2 millió fő.
A Cseh állam:. A Cseh Köztársaság emberemlékezet óta az európai kultúrák nagy kereszteződése. Csehország, illetve hivatalos nevén a Cseh Köztársaság Közép-Európa egyik állama. Kelet felől Szlovákiával, északról Lengyelországgal, nyugatról Németországgal és délről Ausztriával határos. A Cseh Köztársaság alapvetően három történelmi régióra osztható: a történelmi Csehországra (Čechy, latinul: Bohemia), Morvaországra (Morava) és Cseh-Sziléziára (České Slezsko), amelyek azonban már nagyon régóta együtt fejlődtek. Csehország fejlett, magas bevételű, magas gazdaságú ország, ahol az egy főre eső GDP értéke az európai uniós átlag 80%-a. Csehország az egyik legstabilabb és legígéretesebb posztkommunista ország. A jelenlegi gazdasági világválság kitörése előtt gazdasága évente 6%-kal bővült. A növekedés két forrása az Európai Unióba, elsősorban Németországba irányuló export és a külföldi befektetések. A gazdaság nagy része magán kézben van. Ezen szektorok közé tartozik a pénzügyi és a telekommunikációs terület. A hatalmon lévő jobbközép kormány az energetika és a prágai repülőtér privatizálását tervezi.
A Cseh nép:. A csehek, cseh nyelven: Češi, archaikus cseh nyelven: Čechové, Közép-Európában élő, a nyugati szlávokhoz tartozó népcsoport, ma Csehország lakóit jelenti. a 7. század környékén az egyik legerősebb nyugati szláv törzset, amelyik a mai Csehország környékén élt és él ma is..
 
Dánia
Terület:. 43 094 km²,  Népesség:. 5,5 millió fő, Főváros:. Koppenhága: 1,2 millió fő.
A Dán állam:. Dániát a Jütland-félsziget - Jylland és mintegy 400, saját névvel rendelkező sziget alkotja, melyek közül 82 lakott. Közülük a legnagyobb Fyn és Sjælland szigete. Az ország halászati ágazata jelentős, kereskedelmi flottája tekintélyes. A legfontosabb feldolgozóipari ágazatok közé tartozik az élelmiszergyártás, a vegyipar, a gépgyártás, a fémipar, az elektronika és a járműgyártás, továbbá a sör-, a papír- és a faipar. Fontos gazdasági ágazat az idegenforgalom is. A 8–11. században a dánokat vikingeknek hívták. A norvégokkal és a svédekkel együtt Európa minden pontján megfordultak gyarmatosítóként, kereskedőként, illetve portyázásaik során. Dánia lakosai ma büszkék arra, hogy országuk jóléti állam, melyben mindenki széles körű társadalombiztosítási ellátásban részesül. Dánia alkotmányos monarchia, melyet az 1953-ban elfogadott alkotmány alapján kormányoznak. Az egykamarás parlament, Folketing 179 megválasztott képviselőt számlál. Dánia legismertebb szülöttei közé tartozik Hans Christian Andersen, a világhírű meseíró, Karen Blixen írónő és Arne Jacobsen építész-formatervező. A dán filmgyártás elsősorban a kísérleti filmes Lars von Trier munkásságának köszönhetően szerzett nemzetközi ismertséget. A dán konyha specialitásai közé tartozik az ún. smørrebrød , a vajas kenyér alapú szendvics, a főtt vagy karamellizált burgonya, a párolt vörös káposzta, valamint a malac- és a kacsasült.
A Dán nép:. A Dánok egy észak-germán népcsoport volt, amely a mai Dél-Svédország és a dán szigetek területén élt. Tacitus nem tett róluk említést, azonban Iordanes és Prokopiosz  igen, Dani néven. Iordanes szerint az eredetük azonos a Suetidi néven említett svédekével, valamint a Herulitól elfoglalt földön élnek. Ha ez igaz, és feltételezzük, hogy Tacitus nem egyszerűen átsiklott feletük, akkor lehetséges, hogy a 2-3. században jelentek meg, a svéd népből elkülönülve.
 
Finnország
Terület:. 338 145 km², Népesség:. 5,4 millió, Főváros:. Helsinki: 0,6 millió fő.
A Finn állam:. Finnország Európa északi részén található, egy prekambriumi platóvá kopott pajzson terül el. Délnyugatról a Balti-tenger, délkeletről a Finn-öböl és nyugatról a Botteni-öböl határolja. Szárazföldön határos Svédországgal, Norvégiával és Oroszországgal, tengeren pedig Észtországgal. Az ország területe 338 000 km2, ezzel Magyarország területének körülbelül három és félszerese. Az ország Fővárosa: Helsinki. Az országot az "Ezer tó országa"-ként is emlegetik. Finnországot az ezer tó országának is nevezik. Ez az elnevezés nem a legpontosabb, ugyanis 187 888 tavat és 179 584 szigetet tartanak nyilván. A finn táj többnyire lapos síkság néhány dombbal tarkítva. Legmagasabb pontja a Haltitinturi, 1328 m magas, Lappföld legészakibb pontján, a norvég határhoz közel. A tavakon kívül a táj erdőkkel borított, nagyon kevés a termőföld. A legtöbb sziget délnyugaton található, az Alandi szigetvilág részeként, valamint a déli partvidék mentén a Finn-öbölben. A délnyugati partvidék közelében fekvő Aland szigetcsoport magas szintű autonómiát élvez. Egészen délen keskeny sávban közép-európai jellegű vegyes lombhullató erdő díszlik. Az ország legnagyobb részén tajga nő, az orosz tajga folytatása. Az ország1995-ben belépett az Európai Unió-ba. Két hivatalos nyelv van: a finn, amit a népesség 93%-a beszél, és a finnországi-svéd, ami a lakosság 6%-ának anyanyelve.
A Finn nép:. Finneknek nevezzük Finnország lakosságát, mind földrajzi, mind történelmi értelemben. Etnikai csoportként a meghatározás sokrétű lehet. Finnország svéd anyanyelvű lakossága, akik jelenléte a történelmi időkre vezethető vissza, egyes definíciók a finn címszó alá sorolják. Ide sorolhatók ezen kívül a Norvégia területén élő finnek, a kvenek, Inkeriföldön. A finn népet számos csoportba lehetett osztani a beszélt dialektus szerint, azonban mára - elsősorban a migráció miatt - ezek a különbségek eltűnőfélben vannak.
 
Franciaország
Terület:. 550 000 km², Népesség:. 64,3 millió, Főváros:. Párizs: 10 millió fő.
A Francia állam:. Franciaország az Európai Unió legnagyobb tagállama. Területe az Északi-tengertől a Földközi-tengerig húzódik. Változatos felszínét keleten és délen hegyek borítják. A 4810 méter magas alpesi csúcs, a Mont Blanc Nyugat-Európa legmagasabb pontja. Franciaország alacsonyan fekvő sík vidékeit négy folyó vízgyűjtő területei alkotják. E négy folyó közül északon folyik a Szajna, tőle délre található a nyugat felé tartó Loire és Garonne, a Rhône pedig a Genfi-tóból ered és a Földközi-tengerbe ömlik. A köztársasági elnök fontos szerepet tölt be az állam politikai életében. Ő vezeti elnökként a Miniszterek Tanácsának (kabinet) üléseit, és általános hatáskörrel bír a külpolitika és a honvédelem kulcsfontosságú területeit illetően. Az ország ügyeinek intézése napi szinten a miniszterelnök feladata. A köztársasági elnököt általános, közvetlen választás útján öt évre választják meg. A parlamentet az ötévente közvetlenül választott nemzetgyűlés, valamint az elektori testület által megválasztott szenátus alkotja. Franciaország fejlett iparral és hatékony mezőgazdasággal rendelkezik. A legfontosabb ágazatok közé tartozik a gépjárműgyártás, a repülőgép- és űripar, az információtechnológia, az elektronika, a vegyipar, a gyógyszergyártás és a divatipar. Európa legnagyobb hatású írói és gondolkodói közül többen Franciaországban látták meg a napvilágot. Közöttük említhető a 17. században alkotó Descartes és Pascal, a 18. században élt Rousseau és Voltaire, a 19. századi irodalom három kiválósága, Balzac, Baudelaire és Flaubert, valamint a múlt század nagyjai közül Sartre és Camus. Az elmúlt két évszázad művészetének kiemelkedő alkotásai fűződnek Renoir, Monet, Cézanne, Gauguin, Matisse és Braque nevéhez, és a sort sokáig lehetne még folytatni. A francia konyha az egyik legjobb Európában; Franciaországban a szakácsművészet és a fejlett étkezési kultúra része a mindennapok világának.
A Francia nép:. A franciák Franciaország túlnyomórészt francia nyelvű polgárai. A „francia” szó az akkoriban még germán anyanyelvű frankok nevéből ered, mely népcsoport a Római Birodalom végnapjaiban meghódította Gallia tartományt, és akikről a középkorban a terület új latin neve Francia, azaz „a frankok országa” lett. A németekhez hasonlóan Európában elég későn jött létre a francia identitás, mivel Franciaországban – az erős központi törekvések ellenére – még a forradalom idején sem haladta meg a franciát anyanyelvként használók aránya az 50%-ot.
 
Görögország
Terület:. 131 957 km², Népesség:. 11 millió, Főváros:. Athén: 7 millió fő.
A Görög állam:. Görögország Európa és Ázsia határmezsgyéjén, a Balkán-félsziget déli csúcsán fekszik Délkelet-Európában. Területének részét képezi az Égei- és a Jón-tengerben fekvő több mint 2000 sziget, melyből mindössze 165 lakott. Az ország legmagasabb pontja az Olimposz. Görögország az európai civilizáció egyik bölcsője. Tudósai az ókorban jelentős előrehaladást értek el a filozófia, az orvostudomány, a matematika és a csillagászat terén. A görög városállamok úttörő szerepet játszottak a demokratikus kormányzati formák kialakításában. Görögország történelmi és kulturális öröksége ma is visszaköszön a modern kor irodalmi, művészeti és filozófiai alkotásaiban, politikai rendszereiben. Az újkori Görögország államberendezkedése köztársasági alapon nyugszik, összhangban az 1975-ös alkotmánnyal. Az egykamarás parlament 300 képviselőjét a szavazópolgárok négy évre választják meg. Az ország 13 közigazgatási körzetből áll. Az ipari termelés több mint 50%-a az athéni régióban összpontosul. Az ország legfontosabb gazdasági ágazatai közé tartozik a mezőgazdaság, az idegenforgalom, az építőipar és a hajózás. A legismertebb kortárs görög művészek közé tartozik a filmrendező Kósztasz Gavrász, a Nobel-díjas Odisszéasz Elítisz, és a zeneszerző Míkisz Theodorákisz. A görög konyha legfontosabb alapanyaga a kecske- és a birkahús. Nagy népszerűségnek örvendenek a halételek is. A nagy mennyiségben előállított olívaolaj a görög ételek jellegzetes ízvilágának nélkülözhetetlen eleme.
A Görög nép:. A görögök, régiesen: hellének, görögül: Ελληνες – ellinesz, nemzeti és etnikai csoport, akik az i. e. 17. század óta napjainkig Görögország és Ciprus területén élnek. Az ókori Görögország vizsgálata a források gondos vizsgálatát igényli. Azok a történészek és politikai írók, akiknek munkái fennmaradtak, nevezetesen Hérodotosz, Thuküdidész, Xenophón, Démoszthenész, Platón és Arisztotelész többnyire Athén voltak. A 20. század elején még nagyobb létszámú görög lakosság élt Kis-Ázsiában, Isztambulban és a Márvány-tenger vidékén is, ám az 1919–1922 közötti görög–török háború után az itt élő görögök többségének menekülnie kellett a török csapatok elől. Jelentősnek mondható görög népesség él szerte a világban, lásd a görög diaszpóra. A népesség többségének a vallása ortodox.
 
Hollandia
Terület:. 41 526 km², Népesség:. 16,4 millió fő, Főváros:. Amsterdam: 1,7 millió fő.
Hollandia alacsonyan fekvő, sík ország, területének egynegyede a tenger szintjével egy magasságban vagy az alatt terül el. Számos vidékét védfalak, gátak óvják az áradástól. A hollandok az évek során jelentős területeket hódítottak el a tengertől. Az így kiszárított földterületeket poldernak nevezik. Ezek közül a legújabbak Flevoland tartományban találhatók. A holland parlament, a Staten Generaal kétkamarás. Az első kamarában, mely korlátozott hatáskörrel rendelkezik, 75 közvetve választott képviselő foglal helyet. A második kamara, az alsóház, közvetlenül választott képviselőkből áll. Mindkét ház tagjait négy évre választják. Mivel Hollandiában jellemzően sok kis párt küzd a hatalomért, és közöttük gyakran kiegyenlítettek az erőviszonyok, általános gyakorlat a koalíciós kormányzás. Hollandia vezető iparágai közé tartozik az élelmiszeripar, a vegyipar, a kőolaj-finomítás, valamint az elektromos és elektronikai gépgyártás. Az ország fejlett mezőgazdasággal rendelkezik, virágkertészetei messze földön híresek. Rotterdam Európa legforgalmasabb kikötője, mely Németország és Közép-Európa egy részét is ellátja áruval. Ami az ország művészetét illeti, világhírű a holland festészet. A 17. század a „holland mesterek”, Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer és Jan Steen kora. Nem kevésbé jelentősek a 19. és a 20. század holland képzőművészei, elsősorban Vincent van Gogh és Piet Mondrian. Hollandia közismert gasztronómiai „védjegyei” közé tartozik a nyers hering, a füstölt angolna, a borsóleves – és ne feledkezzünk meg a remek holland sajtokról, például az edami ról vagy a goudá ról sem.
A Holland nép:. A hollandok (saját nyelvükön Nederlanders, ami annyit tesz: Alföldi) többségükben Hollandiában élő, nyugati germán nyelvet beszélő nép. Eredetileg Németalföldön és Észak-Franciaországban éltek, de a 12. század óta szerte a világon kolóniákat hoztak létre. Lélekszámukat épp ezért nehéz meghatározni, a különböző felmérések 14 és 26 millió közé teszik attól függően, hogy az egykori gyarmatokon élő holland származásúakat hollandnak tekintik-e.
 
Horvátország
Terület:. 56 594 km², Népesség:. 5 millió fő, Főváros:. Zagreb: 0,9 millió fő.
A Horvát állam:. Horvátország közép-európai állam a Balkán-félszigeten. Északnyugatról Szlovénia, északról Magyarország, keletről Szerbia, valamint Bosznia-Hercegovina, délkeleten pedig egy rövid szakaszon Montenegró határolja. Délnyugaton az Adriai-tenger alkotja természetes határát. Fővárosa és egyben legnagyobb városa: Zágráb. Nagyobb (100 000 lakos feletti) városai még – a népesség szerint csökkenő sorrendben – Split, Fiume, Eszék. Szárazföldi területe: 56 594 km2. Népessége: 4,29 millió fő. Éghajlata: A szárazföld belsejében kontinentális, a tengerpart mentén pedig mediterrán.. Tomiszláv volt az első uralkodó 925-ben, aki megalapította a Horvát királyságot. A független horvát királyság IV. Péter Krešimir uralkodása alatt (1058-1074) érte el fénykorát. Magyarország és Horvátország több mint 800 éves közös történelemre tekint vissza, lévén hogy 1091 és 1918 között Horvátország perszonálunióban volt a Magyar Királysággal. A II. világháború után Jugoszlávia része volt, mely államalakulat felbomlása után Horvátország 1991-ben kiáltotta ki a függetlenségét.
A Horvát nép:. A horvátok (horvátul Hrvati) délszláv népcsoport, leginkább Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában és a környező államokban élnek. A szlávok a 6. század végéig a Kárpátoktól északra és északkeletre eső területeken éltek, őshazájukat általában a Pripjaty (folyó) környékére teszik. A fehér horvátok területe a 6. század végén a Kárpátok mellett Krakkó környékén volt, a fekete horvátoké tőlük északnyugatra. Maga a horvát név valószínűleg iráni eredetű, de eredetéről közelebbit nem tudunk. VII. Kónsztantinosz bizánci császár szerint a horvátok Fehér-Horvátországból érkeztek Dalmatia provincia területére a 7. században, pontosabban Hérakleiosz bizánci császár uralkodása (610 – 641) idején.
 
Írország
Terület:. 84 273 km², Népesség:. 5 millió fő, Főváros:. Dublin: 1 millió fő.
Az Ír állam:. Írország angolul: Ireland, írül: Éire, Európa északnyugati részén és harmadik legnagyobb szigetén, az Ír-szigeten található állam. A sziget északi része (hat megye) brit fennhatóság alá tartozik, ezt nevezik Észak-Írországnak. A sziget többi része a tulajdonképpeni Írország. Az országnak két hivatalos nyelve van: az ír és az angol. Fővárosa és egyben legnagyobb városa Dublin. Írország az Atlanti-óceán északkeleti- és Európa északnyugati részén található Ír-sziget öthatodát teszi ki. Területe 70 273 km² (míg a teljes Ír-szigeté 84 421 km²). A Brit-szigettől az Ír-tenger, Európától pedig a Kelta-tenger választja el. Dombok, hegyek inkább csak a partok mentén találhatók, és ezek sem túl magasak. Legmagasabb pontja, a Kerry megyében található Carrauntuohill-csúcsamely: 1041 m magas. Írországban már a római korban is éltek. A sziget a törzsi rendszerben élő kelták idején öt tartományra oszlott: Ulster, Connaught, Leinster, Munster, és Meath, ez utóbbi később beolvadt Leinster tartományba, így alakult ki a ma is számon tartott négyes tartományi rendszer. A középkorban Anglia megszerezte a szigetet. A katolikus írek a 19. század folyamán nagy számban vándoroltak ki az Amerikai Egyesült Államokba. Írország még a 20. század nagy részében is a nyugati világ gazdaságilag fejletlen, alacsony népességű, kis területű országa volt. Nehezen ért el sikereket a nem-mezőgazdasági jellegű termékek gyártásában, s soha nem volt katonai nagyhatalom. Írország az elmúlt évtizedben tapasztalt gazdasági növekedése a legnagyobb dinamizmust mutatta Európában. A növekedés ír varázsa, a kelta tigris-jelenség volt. Az 1990-es évek józan, céltudatos és célkövető gazdaságpolitikának az eredménye volt. A 20. század elején megnövekedett a függetlenségi vágy, majd 1921-ben kikiáltották a Szabad Ír államot. 1973-tól Írország az Európai Unió tagja.
Az Ír nép:. Az írek ősei a kelták voltak, akik még persze jó pár Brit szigeten élő népnek is. Az írek egy etnikai csoport, amely az északnyugat-európai Ír-szigetről ered. Magán a szigeten az elmúlt évszázadok nagyfokú kivándorlása következtében ma már a mintegy 85 millió főt számláló ír etnikumnak csak töredéke, mintegy ötmillió él. Írek több nyugati országban élnek, főleg az angolszász országokban, legtöbben az Amerikai Egyesült Államokban. Az Egyesült Államokban csaknem 35 millióan vallják ír származásúnak és több mint ötmillióan skót-ír származásúnak magukat.
 
Lengyelország
Terület:. 312 679 km², Népesség:. 38 millió fő, Főváros:. Varsó: 1,7 millió fő.
A Lengyel állam:. Lengyelország északi része, mely egészen a Balti-tengerig nyúlik, csaknem teljes egészében alacsony fekvésű, sík terület, míg délről az országot a Kárpátok vonulatai – köztük a Magas-Tátra – határolják. A Mazuri-tóhátság Lengyelország legnagyobb és leglátogatottabb tóvidéke. A lengyel államiság több mint ezeréves múltra tekint vissza. A 16. században Lengyelország Európa egyik legerősebb állama volt. III. Sobieski János lengyel király 1683-ban legyőzte a Bécset ostromló török sereget, s ezzel elhárította annak veszélyét, hogy Nyugat-Európa török hódoltság alá kerüljön. Lengyelország ásványi kincsekben gazdag, területén jelentős vas, cink, réz és kősólelőhelyek találhatók. A 13. században létrehozott wieliczkai bányában teljes földalatti város fogadja a látogatót – szanatórium, színházi előadóterem, kápolna és kávéház is működik a barlangrendszerben. A lépcsőktől a csillárokig itt mindent sóból faragtak. Lengyelország jelenlegi alkotmányát 1997-ben fogadták el. A polgárok közvetlenül választják meg az állam elnökét, akinek megbízatása öt évre szól. A 460 tagot számláló alsóház, a szejm, és a 100 képviselőből álló szenátus tagjait arányos képviseleti rendszerben, négy évre választják, ugyancsak közvetlenül. A lengyel konyha hagyományos fogásai közé tartozik a céklaleves, a hússal és rizzsel töltött göngyölt káposzta, valamint a pirog, ez a sült tésztaféle, melyet – többek között – káposztás-gombás töltelékkel készítenek.
A Lengyel nép:. A történészek feltételezik, hogy a kései ókorban számos különböző etnikum élt a mai Lengyelország területén. Ezen népek pontos etnikumát és nyelvét hevesen vitatják; különösen heves vitákat vált ki a szláv népek eredete, itteni lakhelyük, vándorlásuk útvonala és időrendje. Lengyelország neve lengyelül Polska. Az ország neve és a nép polakpolski neve azonos eredetű. A legelterjedtebb vélemény szerint a Polska és polak elnevezések a polán nevű szláv törzs nevéből erednek. Az elfogadott etimológia szerint a név végső gyökere a pole („mező”) szó, illetve az ebből származó polanie, amely annyit tesz, hogy „a mezők lakói”. Erre a következtetésre könnyen eljuthatunk, ha összehasonlítjuk a többi szláv nyelv hasonló jelentésű szavaival.A világhírű lengyelek sorában találjuk a csillagász Kopernikuszt, a zeneszerző Chopint, a tudós Maria Curie-Sklodowskát, a filmrendező Roman Polanskit és Krzysztof Kieslowskit, továbbá a katolikus egyház korábbi vezetőjét, II. János Pál pápát.
 
Magyarország
Terület:. 93 000 km², Népesség:. 10 millió fő, Főváros:. Budapest: 2 millió fő.
A Magyar állam:. Magyarország az Európai kontinens mértani közepén, a Kárpát-medencében fekvő ország. Magyarországnak számos szomszédja van: Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia és Ausztria. Legnagyobb része Alföld, sík vidék, a tájat északon alacsony hegységek tarkítják. Kedvelt idegenforgalmi célpontot jelent a Balaton, mely Közép-Európa legnagyobb tava. A magyar nép ősei, a magyar törzsek 896-ban telepedtek le végleg a Kárpát-medencében. Magyarország 1000-ben, Szent István király uralkodása idején vette fel a kereszténységet. A magyar nem hasonlít egyetlen szomszédos ország nyelvére sem, ám rokonságban áll számos ősi nyelvvel. A főváros két önálló város, Buda és Pest egyesülésével jött létre. A Duna két partján elterülő Budapest történelmi és kulturális értékekben gazdag, és híres gyógyhatású forrásairól. Magyarország gazdag termő- és szántóföldekkel, kis mennyiségben pedig ásványkincsekkel és energiahordozókkal (bauxittal, kőszénnel és földgázzal) is rendelkezik. A magyar borokat Európa-szerte kedvelik. Az ország legfőbb kiviteli cikkei között említhetők az elektromos és elektronikus berendezések, a gépészeti termékek, az élelmiszerek és a vegyi anyagok.
A Magyar nép:. A Magyar nép őshazája a Kárpát-medence, Európa bölcsöje és kialakitója. A magyarok innen vándoroltak sokszor és sokfelé a régi idők népvándorlásai során és később tértek vissza mindig hazájukba, honukba, a Kárpát-medencébe. Magyarország gazdag zenei örökséget mondhat magáénak: a magyar népzene olyan kiváló zeneszerzőket ihletett meg, mint Liszt Ferenc, Bartók Béla és Kodály Zoltán. Az ország híres szülöttei tudósok és feltalálók, ezek közé tartozik Szent-Györgyi Albert, a C-vitamin felfedezője, a Nobel-díjas író, Kertész Imre és az Oscar-díjas filmrendező, Szabó István.
 
Málta
Terület:. 315 km², Népesség:. 0,4 millió fő, Főváros:. Valletta: 0,2 millió fő.
A Máltai állam:. Málta a Földközi-tengerben fekvő, hét szigetből álló szigetcsoport. A szigetek közül csupán a három legnagyobb, Málta, Gozo és Comino lakott. Jórészt sík felszínüket sziklák tarkítják, partvonalukat meredek szirtek tagolják. A Földközi-tenger közepén fekvő Málta a civilizációk olvasztótégelye. Történelme messzi évezredekre nyúlik vissza. A szigeteken már időszámításunk előtt 5200 körül éltek emberek, és fejlett történelem előtti civilizáció virágzott a föníciaiak érkezését megelőzően is, akik a fő szigetet Malat (biztos kikötő) névre keresztelték. Az újkor első évszázadaiban a Szent János Lovagrend székelt a szigeteken, melyek később a brit birodalom fennhatósága alá kerültek. Málta 1964-ben nyerte el függetlenségét. A máltai kormány élén az egykamarás képviselőházban, a Kamra tar-Rappreżentanti ban többséggel rendelkező párt vezetője áll. A nemzeti nyelv a máltai, amely a sémi nyelvcsalád tagjaként többek között az arabbal rokon. Hivatalos nyelv az angol is, és sok máltai beszél folyékonyan olaszul. Fontos gazdasági ágazat az idegenforgalom, ütemesen bővül a szolgáltató szektor. A máltai konyha hagyományos fogásai a levesek minestrone , halászlé, a tésztafélék, és a jellegzetes a töltött ételek. Nemzeti ételnek számít a nyúlpörkölt, a stuffat tal-fenek.
A Máltai nép:. A szigetek első lakói Szicília felől érkeztek. Kőkori földművesek és állattartók voltak, akik magokat és állataikat is magukkal hozták. Az első emberi nyomok a gozói il-Mixta barlangban találhatók, és kb. Kr. e. 5200-re datálhatók. Ez a kultúra legfejlettebb időszakában hatalmas megalitikus templomokat emelt a szigeteken. Kr. e. 700 körül a föníciaiak szállták meg a szigeteket, akik a főszigetet Malet-nak, „biztonságos kikötő”-nek nevezték el. Kr. e. 550 körül a szigetek Karthágó fennhatósága alá kerültek.
 
Montenegro
Terület:. 14 026 km², Népesség:. 0,6 millió fő, Főváros:. Podgorica: 0,1 millió fő.
A Montenegrói állam:. Montenegró európai viszonylatban viszonylag ritkán lakott hegyvidéki terület a Dinári-hegységben. Meredeken leereszkedő hegyek kísérik öblökkel tagolt partját az Adria mentén. Legnagyobb öble a Kotori-öböl (régi nevén Cattarói-öböl). A montenegrói part az Adriai-tenger délkeleti részén helyezkedik el, Horvátország és Albánia között. 260,2 km hosszú, melyből a szárazföldi part hossza 249,1 km, a szigetek partvonalának hossza: 11,1 km. A tenger gyorsan mélyül, az Adria legmélyebb pontja Montenegró partjai előtt található, 1280 m. A parttal szinte párhuzamosan a Dinári-hegység magas vonulatai követik egymást észak-déli irányt követve sorrendben: a Njegoš, a Golija, a Durmitor, a Ljubisilja és a Javorje, ettől délre az Orjen, a Lovćen, a Maganik, a Sinjajevina, majd a Komovi-hegység és a Prokletije, valamint a Rumija. Az északi vonulatok egyúttal a Dinári-hegység és egész Montenegró legmagasabb csúcsai. Legmagasabb pontja a Prokletije hegységben, Plav község területén levő 2534 méteres Zla kolata csúcs. Központi masszívuma a Durmitor, legmagasabb pontja a 2523 méter magas Bobotov Kuk csúcs. 2006. május 21-én, az EU-val három évvel korábban aláírt átmeneti egyezmény menetrendjének megfelelően népszavazást rendeztek arról, hogy Montenegró továbbra is része legyen-e Szerbia és Montenegró államszövetségnek, vagy függetlenedjen tőle. Az Európai Unió 55%-os küszöbhöz kötötte a montenegrói függetlenség lehetőségét. A referendum eredménye szerint a montenegrói lakosok 55,5%-a szavazott a Szerbiától való függetlenségre. A különválás hivatalosan 2006. június 3-án lépett életbe..
A Montenegrói nép:. A szláv törzsek a helyi romanizált illír lakosság maradékaival keveredve az ország területén létrehoztak egy független fejedelemséget Duklja néven a 10. században, amit 1077-ben VII. Gergely pápa független államnak ismert el azzal, hogy uralkodójának koronát küldött. Duklját később a Bizánci Császárság elfoglalta, és a területen több megyét hozott létre; ezek a megyék együtt alkották a Zeta nevű provinciát. Ez képezte a Montenegrói nép különállását a többi szláv néptől, és később így jött létre Montenegró független államként..
 
Németország
Terület:. 356 854 km², Népesség:. 82 millió fő, Főváros:. Berlin: 7 millió fő.
A Német állam:. Németország az Európai Unió legnépesebb állama. Területét, melyet északon az Északi- és a Balti-tenger, délen az Alpok határol, Európa nagy folyóinak, a Rajnának, a Dunának és az Elbának az ágai hálózzák be. Németország szövetségi köztársaság. A törvényeket nemzeti szinten a Bundestag (Szövetségi Gyűlés) és a Bundesrat (Szövetségi Tanács) hozza. A Bundestag tagjait négyévente választják meg a polgárok általános választás útján, a Bundesrat a 16 szövetségi állam (Bundesland) 69 képviselőjét foglalja magában. A II. világháború után Németország két államra vált szét: a demokratikus nyugatra (Német Szövetségi Köztársaság) és a kommunista keletre (Német Demokratikus Köztársaság). E megosztottság szimbólumává vált a berlini fal, mely 1989-ban omlott le. Egy évvel később a két részre szakadt Németország újraegyesült. Az Unió polgárainak körében legtöbben a németet beszélik anyanyelvükként. Németország a világ harmadik legnagyobb gazdasága, melynek legfontosabb ágazatai közé számos más iparág mellett a gépjárműgyártás, a precíziós gépgyártás, az elektronika, a távközlési berendezések gyártása, a vegyipar és a gyógyszergyártás tartozik. A német vállalatok jelentős beruházásokat hajtottak végre az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozott közép- és kelet európai országokban. Az európai klasszikus zene rengeteget köszönhet Németországnak: az ország híres szülöttei közül többek között Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms és Richard Wagner zeneszerző említhető. Németország a bölcselet és az irodalom terén is gazdag örökséggel büszkélkedhet – gondoljunk csak Luther, Goethe, Schiller, Nietzsche, Kant, Brecht, Thomas Mann munkásságára. Az ország a világ második legnagyobb komlótermelője, az itt gyártott minőségi sörfajták messze földön híresek. A Mosel és a Rajna völgyében termelt szőlőből bor készül.
A Német nép:. A németek többségükben Közép-Európa területén élő, német nyelven beszélő, többnyire germán eredetű nép. Számuk 75 000 000 és 160 000 000 közé tehető. Ez az óriási bizonytalanság létszámukat illetően abból adódik, hogy sokaknak a német az anyanyelve, ennek ellenére mégsem vallják magukat németnek, például az osztrákok és a svájciak, valamint hogy rengeteg magát németnek valló személy nem beszéli a német nyelvet. A magukat németnek vallók becsült száma 75 millió körüli, míg a német anyanyelvű személyek kb. 100 millióan lehetnek.
 
Norvégia
Terület:. 385 154 km², Népesség:. 5 millió fő, Főváros:. Oslo: 0,9 millió fő.
A Norvég állam:. Norvégia Észak-Európában, a Skandináv-félsziget nyugati részén fekszik. Fjordokkal és szigetek ezreivel erősen tagolt partvonala több mint 25 000 km hosszú. Az országot keleten 2542 km-es szárazföldi határ választja el Svédországtól, Finnországtól és Oroszországtól. Nyugatról és délről a Norvég-tenger, az Északi-tenger és a Skagerrak, északról pedig a Barents-tenger határolja. A norvég szárazföld legdélibb pontja Lindesnes világítótornya, a legészakibb (és egyben a kontinentális Európa legészakibb pontja) Kinnarodden. Az ország és egyben Észak-Európa legmagasabb pontja a Jotunheimen nemzeti parkban található 2469 méteres Galdhøpiggen. Az állam területének csaknem háromnegyede terméketlen. Az Oslói- és a Trondheimi-medencén kívül a fjordok keskeny partszegélyein találhatók művelhető földek. Gazdasági életében a tenger játssza a legfőbb szerepet. A meleg Golf-áramlat és a hideg parti vizek öve rengeteg halat biztosít. Norvégia halászata Európában vezető helyen áll. A legjelentősebb zsákmány, a legfontosabb kiviteli cikkek – a halkonzerv és a mélyhűtött hal – alapját képező tőkehal és hering. A halat úszó halfeldolgozó gyárakban dolgozzák fel. A halkonzerven és a mélyhűtött halon kívül hallisztet és olajat is készítenek. A halászatnál jelentősebb szerepet játszik az ország életében a tengerhajózás. Az ország rendelkezik bérfuvarozásra is alkalmas kereskedelmi flottával. A tenger egész éven át jégmentes, ezért az országon belüli kereskedelemben és teherforgalomban is nagy szerepet játszik.
A Norvég nép:. Norvégoknak nevezzük Norvégia őslakosait. A norvégok skandináv etnikai csoport, és a normannok egyenes ági leszármazottai. Legközelebbi rokonságban a feröeriekkel, izlandiakkal, svédekkel és dánokkal állnak. Genetikai kutatások jelentős hasonlóságokat mutattak ki a norvégok és számos közép-európai csoport, például a németek között, amely a germán őshaza elméleteire vezethető vissza.
 
Olaszország
Terület:. 301 263 km², Népesség:. 60 millió fő, Főváros:. Roma: 2,5 millió fő.
Az Olasz állam:. Olaszország, az Olasz Köztársaság; olaszul Italia, hivatalosan Repubblica Italiana, Dél-Európában fekszik, amely magába foglalja a Pó folyó völgyét, az Appennini-félszigetet és a Földközi-tenger két legnagyobb szigetét, Szicíliát és Szardíniát illetve számos kisebb szigetet. Északnyugatról Franciaország, északról Svájc és Ausztria, északkeletről Szlovénia, nyugatról az Adriai-tenger, délről a Jón és Földközi-tenger, keletről pedig a Tirrén és a Ligur-tenger határolja. Az országon belül található két enklávé, San Marino és a Vatikán, de Olaszországnak exklávéja is van, méghozzá Svájcban Campione d’Italia néven. Az Alpoktól a Földközi-tenger közepéig nyúló „olasz csizma” legnagyobb részét hegyvonulatok hálózzák be. Ez alól egyedül az északon található Pó-síkság képez kivételt. Az ország területéhez tartozik Szicília, Szardínia és Elba szigete, valamint 70 további kisebb sziget. Az olasz csizma területén két kis független állam is található: Vatikánváros és San Marino Köztársaság. Olaszország kétkamarás parlamenttel rendelkezik. Ennek felsőháza a szenátus (Senato della Repubblica), alsóháza pedig a képviselőház (Camera dei Deputati). Olaszországban ötévente kerül sor országgyűlési választásokra. Az ország vezető gazdasági ágazatai közé tartozik az idegenforgalom, a divatipar, a gépgyártás, a vegyipar, a járműgyártás és az élelmiszeripar. Északi régiói az egy főre eső jövedelem tekintetében Európa leggazdagabb területei közé tartoznak. A hatalmas kiterjedésű Római Birodalom központjaként e terület egyedülálló régészeti, kulturális és irodalmi örökséggel büszkélkedhet. Az Appennini-félsziget volt a bölcsője a középkori humanizmusnak és a reneszánsznak is. Ezáltal a politikabölcseleti, a filozófiai és a művészeti alkotások olyan kiemelkedő művészek, tudósok és gondolkodók műveivel gyarapodtak, mint Machiavelli, Dante, Leonardo da Vinci és Galileo Galilei. Hosszú a híres olasz művészek sora – közéjük tartozik többek között Giotto, Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Tintoretto és Caravaggio. Az ország nagy szülöttei között említhető továbbá az operaszerző Verdi és Puccini, valamint a filmrendező Federico Fellini. Az olasz konyha az egyik legkifinomultabb és legváltozatosabb Európában: az olasz ételek változatos palettáját a nápolyi és calabriai konyha pikáns ízei, Liguria fűszermártásos (pesto) ételkülönlegességei és az olasz Alpok rizottói és sajtételei színesítik.
Az olasz nép:. Az olaszok vagy taljánok egy dél-európai etnikai csoport, mely tagjai leginkább Olaszországban és Nyugat-Európára, Amerikára és Ausztráliára kiterjedő diaszpórájukban találhatóak meg. Anyanyelvük az olasz, és történelmileg az olasz dialektusok és nyelvek. Közülük legtöbben római katolikusok. Az olasz népnek különböző európai gyökerei vannak; Észak-Itáliában jelentős kelta népesség volt, amíg a rómaiak nem gyarmatosították a területet időszámításunk előtti 2. században, melynek eredményeképpen több ezer római és olasz költözött északra. Az Appennini-félsziget középső részén etruszk és latin népek éltek. Délen főleg görög és más italikusz népek éltek.
 
Oroszország
Terület:. 17 075 400 km², Népesség:. 143 millió fő, Főváros:. Roma: 10 millió fő.
Az orosz állam:. Oroszország, az Oroszországi Föderáció Európa keleti részétől Észak-Ázsia (Szibéria) keleti partjáig, a Csendes-óceánig terjedő ország. A Föld legnagyobb területű állama, a föld egyik nagyhatalma, fővárosa Moszkva. 17 075 400 km²-es területével a világ legnagyobb országának számít, majdnem kétszer beleférne Kanada vagy az USA; Magyarország területének több mint 180-szorosa. Lakóinak száma szerint a kilencedik legnépesebb, megelőzi Kína, India, az USA, Indonézia, Brazília, Pakisztán, Banglades és Nigéria. Fennhatósága alá tartozik a Kalinyingrádi terület nevű exklávé is. A következő országokkal határos szárazföldön: Norvégia, Finnország, Észtország, Lettország, Fehéroroszország, Ukrajna, Grúzia, Azerbajdzsán, Kazahsztán, Kína, Mongólia, Észak-Korea. Kalinyingrádi területének pedig Litvánia és Lengyelország a szomszédja. Oroszország legtávolabbi pontjai 8000 km-re vannak egymástól (a föld felszínén mérve). Ezek a pontok: a Lengyelországgal közös határ (60 km) földnyelv, amely elválasztja a Gdanski-öblöt a Visztulától; és a legmesszebbi délkeleti Kuril-szigetek, néhány kilométerre a japán Hokkaidó szigettől. Oroszországban 9 időzóna van használatban. Oroszország északon végignyúlik Eurázsia legnagyobb részén, ezenkívül sarki terület is tartozik hozzá. A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt kis népsűrűséggel, viszonylag kis gazdasági szereppel, de nagy méretei miatt hihetetlen éghajlati változékonysággal rendelkezik.
Az Orosz nép:. Az oroszok az ukránokkal és a belaruszokkal együtt a keleti szláv népek csoportjába tartoznak. Elsősorban Oroszországban és a környező államokban élnek, de jelentős diaszpórát alkotnak a világ számos országában. A történettudomány eddig eredményei szerint a szlávok kialakulása az indoeurópai népek családján belül az Elba és a Dnyeper folyók, valamint a Balti-tenger és Kárpátok által határolt területen ment végbe. Szétvándorlásuk a 6-8. században zajlott le. Magyarul gyakran hivatkozunk ilyen néven Oroszország minden lakójára, tekintet nélkül arra, hogy melyik nemzetiséghez tartoznak. Régies magyar elnevezésük a muszka, a Moszkva szóból. A 2002-es felmérés szerint Oroszország lakóinak 80%-a orosz.
 
Portugália
Terület:. 92 072 km², Népesség:. 10,6 millió fő, Főváros:. Lisboa: 2,5 millió fő.
A Portugál állam:. Portugália, ez a hajósairól és felfedezőiről híres, az ország Délnyugat-Európában, az Ibériai-félsziget atlanti-óceáni partvidékén fekszik. Történelme és kultúrája elválaszthatatlanul összefonódik: építészetében és művészetében jelentősek a mór és a keleti hatások. Az elmúlt 3000 év során Portugáliában egymást váltották a különböző civilizációk: a föníciai, görög, kelta, karthágói, román kori és arab kultúra öröksége ma is jelen van az országban. A 15. században a vakmerő portugál felfedezők – élükön Vasco de Gamával – addig ismeretlen területeket tártak fel, lefektetve az ország tengerentúli birodalmának alapjait. Portugál földön az 1290-ben alapított coimbrai egyetem Európa egyik legrégebbi oktatási intézménye. Portugália korlátozott hatáskörrel felruházott elnökét öt évre választják a polgárok. A parlamentnek 230 tagja van, a képviselők mandátuma négy évre szól. A művészetek területén mindig is jeleskedtek a portugál nép fiai: költőik között olyan nagyságokat találunk, mint Luís de Camőes vagy Fernando Pessoa. De nemcsak a művészetben, a futballban is kimagasló egyéniségeket adott a világnak ez a nemzet, gondoljunk csak Cristiano Ronaldóra. Június Portugália-szerte a három „népszerű szent” tiszteletére rendezett Santos Populares fesztiválsorozat jegyében zajlik. Portugáliában ma is virágzik a néptánc és a népzene, különösen a melankolikus hangulatú fado vonz sokakat. Az ország minden tájegysége sajátos gasztronómiai hagyományokkal rendelkezik. Népszerűek a különböző húsételek és tengeri fogások. A tőkehal nemzeti ételnek számít, elkészítésének legalább százféle módja ismert.
A Portugál nép:. A portugálok, portugálul: "os Portugueses", többségükben Portugália és Délnyugat-Európa területén élő, portugál nyelvet beszélő népcsoport. A portugál nép nyelve portugál, fő vallása a római katolikus. A portugál gyarmatbirodalom és az afrikai, ázsiai és amerikai gyarmatosítás, illetve a jelenkori migrációk eredményeként jelentős portugál közösségek élnek a világ számos országában A portugálokra jellemző a világostól sötétbarna haja, barna szem, azonban a szőke haj és a kék vagy zöld szem is rendszeresen előfordul. Viszonylag gyakran előfordul a gesztenye vörös vagy sötétvörös haj, az igazi vörös hajszín azonban aránylag ritka. Az Ibériai-félsziget lakossága, ahol a portugálok túlnyomó többsége él, antropológiai szempontból homogénnek tekinthető. A portugál nép rokonságban áll az Európa atlanti partvidékén, Nyugat-Európában és a mediterrán térségben élő népekkel.
 
Románia
Terület:. 237 500 km², Népesség:. 22 millió fő, Főváros:. Bucuresti: 2,6 millió fő.
A Román állam:. A Délkelet-Európában fekvő Románia északi részét hegyek borítják, míg déli részét a kiterjedt Duna-menti síkság foglalja el. A Fekete-tengernél a Duna hatalmas deltatorkolatot képez; a vidék természetvédelmi terület, ahol számtalan állandó és vándorló madárfaj megtalálható. Északkeletről Ukrajna és Moldova határolja, nyugatról Magyarország és Szerbia, délről Bulgária, míg keleten a Fekete-tengerrel határos. A román parlament kétkamarás: a szenátusból (Senat) és a képviselőházból (Camera Deputaților) áll. Mindkét ház tagjait négyéves időszakra választják meg. Románia lakosságának 90%-a román nemzetiségű, 7%-a magyar. Hasonlóan Dél-Európa egyes nyelveihez a román is a latin nyelv közvetlen leszármazottja, jóllehet Romániát szláv nyelveket beszélő közösségek választják el földrajzilag az újlatin nyelveket beszélő többi országtól. Románia természeti kincsekben gazdag: bőséges kőolaj-, földgáz- és szénkészlettel, illetve jelentős vas-, réz és bauxitlelőhelyekkel rendelkezik. Vezető iparága a fémfeldolgozás, a petrolkémia és a gépgyártás. A román konyha specialitásai közé tartozik a grillezett húsgombóc, valamint a káposztalevélbe göngyölt hús, de népszerű hagyományos eledel a hagymával és fokhagymával készített disznópörkölt és a tejfölös-sajtos fánk is. Drakula vérfagyasztó rémmeséjét a 15. században élt Vlad Dracul gróf története ihlette, akinek fia arról volt hírhedt, hogy háborúban foglyul ejtett ellenfeleit karóba húzta. Románia világhírű szülöttei között említhető a drámaíró Eugene Ionesco, a tornász Nadia Comaneci és a zeneszerző George Enesco.
A Román nép:. A román nép a világ egyetlen ortodox hitű, újlatin nyelvű népe, ezért mindkét civilizációhoz kötődik. Őseik latinizált balkáni trákok és rokonaik, a géták és a dákok. Eredeti trák nyelvüket csupán az albánok őrizték meg. A Római Birodalom 395-ben vált ketté keletire és nyugatira. A dalmaták újlatin nyelven beszéltek és római katolikusok lettek, amig 19. században végleg beolvadtak a horvátokba, de hitüket megőrizték... A románok ősei viszont a ortodox keresztény hitre tértek,de nyelvüket megtartották. A történeti források egy nyugati szláv szóval vlachnak nevezi a románok őseit. Közép-Európában így hívtak minden újlatin népet. A vlach többes száma vlaszi, ebből van a magyar olasz szó. A románok a 12-14.század között zömükben a Dnyeszter és az Al-Duna között bukkannak fel, de laknak Kelet-Magyarországon is, az előbbi térségben megalakítják Moldovát, illetve Havasalföldet. E tájon nagy szerepet játszanak életükben a besenyők, az úzok, a kunok, majd a tatárok.
 
Spanyolország
Terület:. 504 782 km², Népesség:. 45 millió fő, Főváros:. Madrid: 6 millió fő.
A Spanyol állam:. Spanyolország egy független állam Dél-Európában, illetve Észak- és Nyugat-Afrikában, a hozzá tartozó Ceuta és Melilla autonóm városokkal, valamint a Kanári-szigetekkel. A spanyol szárazföld délről és keletről a Földközi-tenger, amelyben az országhoz tartozó Baleár-szigetek fekszenek, északról a Vizcayai-öböl és nyugatról az Atlanti-óceán alkot vele határt. A szárazföldön Portugáliával, Franciaországgal, Andorrával, Gibraltárral és Marokkóval határos. Spanyolország a legnagyobb a három független államból, amelyek az Ibériai-félszigeten fekszenek.. Spanyolország természetföldrajzi viszonyait az egymást váltó fennsíkok és hegyláncok határozzák meg. Jelentősebb hegységei közé tartozik a Pireneusok és a Sierra Nevada. A magasan fekvő területekről számos nagyobb folyó – az Ebro, a Duero, a Tagus és a Guadalquivir – siet a tenger felé. Spanyolországhoz tartoznak a Földközi-tengerben fekvő Baleár-szigetek és az Atlanti-óceánban, Afrika partjai közelében elhelyezkedő autonóm terület, a Kanári-szigetek is. Spanyolország alkotmányos monarchia, örökletes királysággal és kétkamarás nemzetgyűléssel (Cortes). Az 1978-as alkotmány tiszteletben tartja az egységes spanyol állam nyelvi és kulturális sokféleségét. Spanyolország 17 autonóm tartományból áll, melyek mindegyikét közvetlenül megválasztott, önálló vezető testület irányítja. Katalóniában, Baszkföldön és Galíciában a spanyol, vagy más néven kasztíliai nyelv mellett a helyi nyelvek is hivatalos nyelvnek számítanak. Az ország erős szolgáltató ágazattal és feldolgozóiparral rendelkezik, de mezőgazdasága – főként a gyümölcs- és zöldségtermesztés, az olívaolaj-ágazat és borászat –,illetve idegenforgalma is jelentős gazdasági súlyt képvisel. A spanyol képzőművészetet olyan nevek fémjelzik, mint Velázquez (17. század), Goya (18–19. század), Picasso, Dali vagy Miro (20. század). A spanyol flamenco világszerte közkedvelt muzsika és tánc, Cervantes Don Quijote című regénye pedig a modern irodalom egyik gyöngyszeme. A spanyol filmrendezők – köztük Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar és Luis Buñuel – alkotásait számos rangos nemzetközi filmfesztiválon jutalmazták fődíjjal. A spanyol konyha hagyományos fogásai közül világszerte jól ismert a paella: rizs, csirke, tengeri hal/rák és zöldségfélék keverékéből készült egytálétel, és a tortilla: burgonyás omlett. Kiváló hűsítő a vörösborból és gyümölcsökből kevert koktél, a sangria.
A Spanyol nép:. A spanyolok, spanyolul: españoles, tömegében Spanyolországban élő újlatin nyelvű nép, illetve az e népből származó személyek. A fő spanyol népcsoportok a kasztíliaiak, ez a lakosságának 72%-a, a katalánok, az asztúriaiak, az aragóniaiak és az andalúzok. Ezek a népcsoportok valamennyien újlatin nyelvűek, spanyol nyelven vagy különböző regionális nyelveken beszélnek. Spanyolország két nem újlatin nyelvű ősöktől származó népcsoportja a baszkok és a spanyolországi romák. A teljesen eltérő nyelvvel és erős nemzeti öntudattal rendelkező baszkok – a többi felsorolt népcsoporttal szemben – nem sorolják magukat a spanyolok közé, a spanyolországi romák viszont általában spanyolnak is tartják magukat.. Az Ibériai-félsziget lakossága antropológiai szempontból homogénnek tekinthető. Túlnyomórészt latin eredetű, mediterrán típusúak: olajbarna bőr, fekete haj és barna szem, bár a világosabb szín is előfordul, főként az északnyugati, az ókorban kelták által lakott területeken. A rómaiak érkezése előtt (i. e. 2. század) a félszigetet keltibérek lakták, akik az i. e. 7–6. században a Pireneusokon keresztül bevándorolt kelták és az eredetileg ott élő (bizonyos feltételezések szerint Észak-Afrikából származó) ibér őslakosság keveredéséből alakultak ki; ősi indoeurópai (ókelta) nyelvet beszéltek. A római hódítók megérkezésekor a velük kötött vegyes házasságok eredményezték a spanyolok közös latin eredetét.
 
Svájc
Terület:. 41 764 km², Népesség:. 7,7 millió fő, Főváros:. Bern: 0,2 millió fő.
A Svájci állam:. A Svájci Államszövetség tengeri kijárattal nem rendelkező, kantonokból, azaz tartományokból álló szövetségi köztársaság Közép-Európában. Szomszédai Németország, Franciaország, Olaszország, Ausztria és Liechtenstein. Erős hagyományai vannak a politikai és katonai semlegesség terén, de a nemzetközi együttműködés terén is, mivel számos nemzetközi szervezet székhelye. Gazdasági kapcsolatban áll Liechtensteinnel, továbbá közös valutát, svájci frankot is használ vele.. Tájképét az ország déli felén, kelet felé egyre nagyobb sávban emelkedő és területének mintegy 60%-át elfoglaló Alpok határozza meg. Láncai a Gotthard-masszívumban futnak össze. Legmagasabb pontja a 4635 m-es Monte Rosa-hegyi Dufour-csúcs (a második legmagasabb az ismertebb Dom, ami 4545 m magas). Itt találhatók Európa leghosszabb gleccserei is, mint pl. az Aletsch, amely eléri a 24 km-t.. Svájc hosszú ideje óvja környezetét és természeti erőforrásait. 1876-ban fogadták el az erdővédelmi törvényt, amivel Svájc az elsők között volt a környezetvédelmet előtérbe helyező országok között. 1953 óta a környezet óvása az alkotmányban is szerepel. A hulladékgyűjtést és a saját környezetének rendben tartását a lakosság nagy része fontos személyes kötelességnek tekinti. Svájc virágzó és stabil modern piacgazdaság, az egy főre eső GDP meghaladja a nagy nyugat-európai gazdaságokét. A svájci gazdaság egyike Európa legfejlettebb és legstabilabb gazdaságainak. A Világgazdasági Fórum 2009-2010-es listája szerint a világ legversenyképesebb országa. A legfontosabb ipari szektor az óragyártás, a gépgyártás és a textilipar.
A Svájci nép:. Svájc több nagy európai hatalom közötti ütközőállam szerepét töltötte be, ami nagyban befolyásolta az ország nyelvét és kultúráját. Svájcnak négy hivatalos nyelve van: a német (64%.) északon és az ország közepén, a francia (19%.) nyugaton, az olasz (8%.) délen, és végül a latin nyelvcsaládhoz tartozó romans, rétoromán, amit egy apró kisebbség beszél (1%.) a délkeleti Graubünden kantonban. Az országban beszélt német nyelv a Schwitzerdütsch. Ez nem egységes nyelv, hanem egy sor különböző svájci dialektus. Ennek nincs elfogadott írott formája, az újságok és a folyóiratok a svájci Hochdeutschot (irodalmi német nyelv) használják, ami jelentősen eltér a németországi és az osztrák irodalmi nyelvtől. A rádió- illetve TV-adásokban mind a dialektusok, mind a Hochdeutsch svájci változata, ritkán a németországi Hochdeutsch is előfordul. A Svájcban beszélt francia nyelv némileg különbözik a hivatalos franciaországi francia nyelvtől, azonban megegyezik a francia Felső-Szavoja (Haute-Savoie) kerület egyes részein beszélttel. Ticino-kantonban a nyugat-lombard dialektus ticinói- illetve comói verzióját beszélik, bár itt a hivatalos az irodalmi olasz nyelv. Ezt beszéli minden művelt - akár más kanton-beli - svájci is, persze a saját nyelvi sajátosságaik érződnek rajta. Számos svájci beszél több mint egy nyelvet.
 
Svédország
Terület:. 449 964 km², Népesség:. 10 millió fő, Főváros:. Stockholm: 1,2 millió fő.
A Svéd állam:. Svédország Skandinávia legnépesebb állama. A nyugati határán fekvő hegyvonulat Norvégiától választja el, a Balti-tenger északi végében fekvő Bothnia-öblön pedig Finnországgal osztozik. Az ország déli része jellemzően mezőgazdasági terület, míg észak felé haladva egyre nagyobb területeket borít erdőség. A népsűrűség is délen nagyobb: sűrűn lakott a Mälaren-tó völgye és az Öresund-vidék. Az ország parlamentje, a Riksdag , 1971 óta egykamarás rendszerben működik; 349 tagját arányos képviseleti rendszer alapján, négyéves időszakra választják. Svédországban legalább 17 000 számi (lapp) nemzetiségű őslakos él; ők elsősorban rénszarvastenyésztéssel foglalkoznak. További nemzeti kisebbséget alkotnak a finnek. A svéd ipar jellegzetes exportcikkei a személygépkocsik, a gépipari és acéltermékek, az elektronikus eszközök, a hírközlési berendezések és a papíripari termékek. Az UNESCO az egész Lappföldet természeti és kulturális világörökségnek tekinti. Ezenkívül Finnországgal közös természeti világörökség még a Kvarken szigetvilága a Botteni-öbölben. Ami a kultúrát illeti, Mauritz Stiller és Victor Sjöström úttörő szerepet játszott a filmművészet hőskorában; később a rendező Ingmar Bergman mellett olyan filmcsillagok öregbítették a svéd kultúra hírnevét, mint Greta Garbo, Ingrid Bergman és Anita Ekberg. A könnyűzene kedvelői körében máig népszerűek a 70-es évekbeli svéd sztárcsapat, az ABBA régi slágerei. A svéd konyha különlegessége a smorgåsbord, - ínycsiklandozó falatokat tartalmazó „svédasztal”, ugyancsak kedvelt étel a balti hering, a borsóleves és a palacsinta.
A Svéd nép:. A svédek, svédül: svenskar, egy észak-európai etnikai csoport, mely a mai Svédország területén, történelmileg annak déli részein őshonos. Azonosságukat nyelvük, a svéd nyelv, a svéd kultúra, valamint a svéd eredet határozza meg.A svédek által belakott legnagyobb terület megegyezik azzal a területtel, melyről majd teljes bizonyossággal állítható, hogy a mai svédek korai őseinek lakhelye volt.
 
Szerbia
Terület:. 77 470 km², Népesség:. 7,3 millió, Főváros:. Beograd: 1,2 millió fő.
A Szerb állam:. Szerbia, hivatalos nevén Szerbia Köztársaság, egy délkelet-európai állam. Miután Montenegró népszavazás útján önálló állammá lett, a szerb és montenegrói államszövetség megszűnt, és 2006. június 5-én Szerbia is deklarálta függetlenségét, valamint azt, hogy a korábbi államalakulat jogutódjának tekinti magát. 2008. február 17-én Koszovó tartomány albán vezetése kikiáltotta a tartomány függetlenségét. Az ország a Balkán-félsziget középső és északi részén, illetve a Kárpát-medence déli részén található. Északról Magyarország, keletről Románia és Bulgária, délről Albánia vagy Koszovó, Macedónia, és Montenegró, nyugatról Bosznia-Hercegovina és Horvátország határolja. Szerbia egy tengerparttal nem rendelkező ország. Az Alföld déli vidéke a Száva és a Duna vonalától délre végződik, de a Morava-völgyben mélyen benyúlik a Balkán-félszigetre. Ettől a völgytől nyugatra helyezkedik a Dinári-hegység, amely Montenegró területén át egészen az Adriai-tenger partjáig fut. Keletre a Balkán-hegység és a Szerb-Kárpátok emelkednek kisebb folyóvölgyekkel, medencékkel. Szerbia legmagasabb pontja Koszovó területén, a Prokletije hegységben található 2656 méter magas Đeravica. Szerbia központi részének legmagasabb csúcsa a Balkán-hegységben található 2169 méter magas Midžor.
A Szerb nép:. Az ország mai lakosai a szerbek, délszlávok. A szerbek a 7. század második felében foglalták el a területet, valószínűleg bizánci hívásra. Ekkor még laza törzsszövetségben, transzhumáló pásztorkodókként együtt éltek a vlachokkal, a románok feltételezett őseivel. A bolgárok 986-ban meghódították ezt a területet, ám az ekkor megerősödő Bizánci Birodalom 1018-ban megszüntette az első dunai bolgár birodalmat, ezzel Szerbia területe bizánci fennhatóság alá került. Dušan István a középkori Szerbia legnevesebb uralkodója. A szerb törzseket Nemanja István (Stefan Nemanja) nagyzsupán egyesítette, létrehozva 1190-ben a Szerb Fejedelemséget, amely 1217-ben Szerb Királyság néven függetlenedett Bizánctól, és megkezdődött Szerbia virágkora.

Szlovákia
Terület:. 49 000 km², Népesség:. 5,3 millió fő, Főváros:. Bratislava: 0,5 millió fő.
A Szlovák állam:. Szlovákia, egy Közép-európai állam a Kárpát-medence északi részén. Nyugatról Csehország és Ausztria, délről Magyarország, keletről Ukrajna, északról pedig Lengyelország határolja. Fővárosa és egyben legnagyobb városa Pozsony, szlovákul Bratislava korábban Prešporok, németül Pressburg. 2004. május 1-je óta az Európai Unió tagja. Szlovákia 2009. január 1-jén csatlakozott az eurózónához. Szlovákia felszíne túlnyomó részt hegyvidéki jellegű, a Kárpátok foglalja el majdnem teljesen az ország északi felét. Az ország legmagasabb vidéke a Tátra hegység csoportja, mely nyugat-keleti irányban, a következő részekből áll: Liptói-havasok vagy Nyugati-Tátra, az igazi magashegység a kristályos felépítésű Magas-Tátra, mely a világ legkisebb területű alpesi hegysége. Legmagasabb pontja: a Gerlachfalvi-csúcs (2655 méter), valamint a Bélai-havasok. Az Alacsony-Tátra földtani szempontból nem része a Tátra hegységnek. Az ország déli része inkább síkvidéki, míg nyugaton és keleten széles völgyekkel szabdalt dombság a jellemző.
A szlovák nép:. A mai szlovák etnikum ősei, a tótok több szláv elem összeolvadásából alakultak ki a késő középkorra a Magyar Királyság területén. Etnogenezisükben alapvetően három szláv népcsoport vett részt: a 12. század végétől betelepülő morvák, oroszok és kisebb részben lengyelek.

Szlovénia
Terület:. 20 273 km², Népesség:. 2,1 millió fő, Főváros:. Ljubljana: 0,3 millió fő.
Az Szlovén állam:. Szlovénia Közép-Európa déli részén, az Alpok lábánál terül el. Nyugaton Olaszország, délnyugaton az Adriai-tenger, délen és keleten Horvátország, északkeleten Magyarország, északon Ausztria határolja. Szlovénia, a korábbi jugoszláv tagköztársaság 1991 óta független állam, 2004. május 1-je óta tagja az Európai Uniónak. 2007. január 1-jén csatlakozott az eurózónához. Négy nagy európai földrajzi régió találkozik az országban: az Alpok, a Dinári-hegység, a Kárpát-medence és a Mediterráneum.. Szlovénia legmagasabb hegycsúcsa a Triglav (2864 méter); az ország átlagos tengerszint feletti magassága 557 méter. Az ország kb. felét (10 124 km²) erdő borítja, ezzel Szlovénia az erdőterület nagysága alapján a harmadik helyen áll Európában, Finnország és Svédország után. A terület 5593 négyzetkilométere rét, legelő, 2471 km² pedig mezőgazdasági terület; ezenkívül van 363 km²-nyi gyümölcsös és 216 km² szőlőültetvény.. Szlovénia a Közép-Európai térség legfejlettebb és leggazdagabb állama, sokak "Keleti Svájcnak" is nevezik. Fejlett az ipar és a mezőgazdaság, a közlekedési hálózat és így az idegenforgalom. A kis alpesi ország egy ékszerdoboz, hegyekkel, dombokkal, alfölddel, és tengerparttal is rendelkezik, így minden megtalálható itt egyben ami szép Európában.   
A Szlovén nép:. Feltételezések szerint a mai szlovén nép szláv ősei a 6. században telepedtek le először a Kárpát-medencében, a Dunántúlon és a mai Szlovénia területén. A 7. században jött létre az első szlovén állam Karantánia. 745-ben Karantánia a Frank Birodalom részévé vált, a szlávok többsége pedig lassan felvette a kereszténységet. Az első, latin írásos szlovén nyelvemlékek, amelyek 1000 körül keletkeztek a Freising-kéziratok, (szlovénül „Brižinski spomeniki”). A 14. század során a legtöbb szlovén terület a Habsburgok birtokába került. A középkorban az akkori szlovénségnek - egyesek szerint - negyede Magyarországon élt.
 
Törökország
Terület:. 780 870 km², Népesség:. 80 millió fő, Főváros:. Istambul: 13 millió fő.
A Török állam:. Törökország, törökül: Sound Türkiye Cumhuriyeti, amelynek területe kisebbik részben délkelet Európában, nagyobbik részben Ázsia délnyugati részén fekszik. A Fekete-tenger és a Földközi-tenger között elhelyezkedő Anatóliai-félsziget alkotja az ország fő területét. Északról Grúzia, és Örményország, keletről Irán és egy kis részen az Azerbajdzsánhoz tartozó Nahicseván, délről Irak és Szíria, míg nyugatról az Égei-tenger szigetei, Görögország és Bulgária határolja. Törökország kultúrája az ország különleges, európai-ázsiai fekvésének és történelmének köszönhetően igen változatos, ötvözi a keleti és a nyugati tradíciókat. Földrajzi fekvésének köszönhetően az ország mind politikailag, mind gazdaságilag fontos stratégiai pontnak számít. Törökország a Kis-Ázsiai félsziget egy központi fennsíkból és keskeny tengerparti síkságokból áll, északon a Pontuszi, délen a Toros-hegylánc határolja. Keleten is hegyvidék található, itt ered az Eufrátesz, a Tigris és az Araksz folyó, itt fekszik a Van-tó, valamint az Ararát-hegy Törökország legmagasabb pontjával (5166 méter). Az ország területének 80%-a 500 méternél magasabban fekszik a tengerszint felett, partvonala 8372 km hosszú, határain belül 15 sziget fekszik, és két tengerszorosa van, a Boszporusz és a Dardanellák.. Törökországban hat olyan város található, melyek lakossága milliós nagyságrendű; ezek: Isztambul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana és Gaziantep. A nyári turista szezonban a népszerű üdülőhely, Antalya lakossága is egymillió fölé emelkedik, köszönhetően a környező városokból és falvakból érkező idénymunkásoknak. A török lakosság 99,8%-a iszlám vallású..
A Török nép:. A törökök, törökül: Türkler, azaz a török nép (Türk Halkı) alatt általában a Törökország területén élő török ajkú illetve állampolgárságú embereket értjük. Törökországon kívül találhatunk török etnikumú lakosságot a volt Oszmán Birodalom utódállamaiban, illetve nagy számban Németország, Észak-Amerika, Ausztrália, Görögország, Ciprus, Bulgária és Szerbia (Koszovó) területén. A török név a történelemben először a 6. században bukkant fel Közép-Ázsiában. A göktürkök kánságokat alapítottak, melyből kialakult a Göktürk Birodalom az Altaj hegység lábánál. A török nyelvű népek (türk vagy török népek) a történelem folyamán államokat alapítottak Ázsiában, Európában és Afrikában, ahol saját, magukkal hozott kultúrájuk keveredett az elfoglalt területeken élő népek kultúrájával.