"A világon azért vagyunk, hogy otthon legyünk benne valahol mindannyian.." ** -- Tamási Áron

Déli Magyar Krónika

""A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét.""
-- Leonardo da Vinci --

""Az Isteni erő, aki a kivágott csonkból termőfát tud növeszteni újra, nem hagyja elveszni a népeket sem, akik benne hisznek.""
-- Wass Albert --

""Az igazi természeti törvényeket nem írták könyvekbe és nem őrködnek fölöttük fizetett tisztviselők. Veled, benned és körülötted élnek, és a világ teremtésétől a világ végezetéig változatlanok.""
-- Bíró Csaba --

Jézus Krisztusi szeretet, tanítások - Bíró Csaba

2012.12.26 16:52

 

A Jézus Krisztusi szeretetről.

A Krisztusi szeretet feltétel nélküli és végtelenül jóságos. A Krisztusi tanítások nagy igazságok amelyek örök érvényűek. Jézus Krisztus elsősorban példázatokban tanított, amelyek képeit mindenki számára közérthetően a mindennapi egyszerű életből merítette.Jézus Krisztus Eljöveteléről

-- Az idők jele volt, hogy Jézus Krisztusnak a Római-birodalom hatalmi tetőpontján kellett megérkeznie a földre. Azokban az időkben, amikor a császári Róma esztelen és már erejét meghaladó fényűzése és tobzódása nemcsak a provinciákra, hanem már úgyszólván az egész világra is kiterjesztette a teljes romlás és züllés bűzét. Szinte a föld valamennyi népére hatással volt ez a degresszív folyamat, mert az emberek a sátán csábításának, a rossznak mindig jobban engedtek mint a jónak, az Istenének. A szép, a jó, és a nemes követésére csak a kivételesek éreznek hajlamot.
-- A világhatalmas Róma példája nem kevés befolyást gyakorolt a zsidó Jeruzsálemre is. A folytonos háborúk, a kizsákmányolások, a rabszolga tartással járó kegyetlenkedések szemlélete, az átlag emberek erkölcsi életére fejlesztő hatással nem lehetett, e tekintetben a süllyedés és züllés volt tapasztalható mindenütt. A gazdagok pazarlásának és fényűzésének példája sokakat elcsábított és egyesek nem ritkán csak azért törekedtek nagy vagyon megszerzésére, hogy a római főrangúak és gazdagokhoz hasonlóan óriási lakomák, dőzsölések, orgiák, és más élvezetekre milliókat költsenek.
-- Lucius Verus lakomája 6 millió sextertiusba került, a nagy ajándékok miatt is, melyeket vendégei között kiosztott. Amikor Néró híres arany palotájában az éttermek és hálószobák padozata elefánt csontból készült, a szobák fala színarannyal volt bevonva, amikor az egy mérföldet kitevő oszlopcsarnokból nyíló szerelmi szobák kárpitjait opálfényben úszó igazgyöngyök képezték, a császár körül hízelkedő főrangúak élete pedig a mocsárba fulladt. Ugyanekkor az üldözőt őskeresztények a fényes csarnokok alá húzódó katakombák mélyében és sötétjében kenyéren és vízen élve igyekeztek a Krisztusi tanok lényegébe behatolni, avagy a rabláncon és kereszten kínlódva lehelték ki a lelküket..
-- A fejlettebbek belátása lassanként felülkerekedvén a rossz utakon járók közül i hova tovább számosabban alakultak át a tiszta őskeresztény példák hatása alatt. Az ilyenek addig is azért vettek részt az élvezetekben, mert az árral szemben haladásuk idején az emberekben rejlő jó megfakadásának alkalma önálluk még nem következett be.. Nos ekkortájt, ezekben a vészterhes időkben, amikor tombolt a földi pokol minden színtéren, ekkor érkezett meg a földre Jézus Krisztus. A Messiás örök érvényű tanításokat hozott magával, csakúgy mint nagy elődjei, Zarahusztra, Krisna, Buddha.
-- Az ember természete a Zoroaszteri és Krisztusi tanítások szerint is a tökéletesedés. A tökéletesedés egy folytonos fejlődés, progresszív folyamat, azaz fokozatosan haladó. Az esszénus vallás azon őskeresztény vallások közé tartozott, amely már jóval Krisztus megjelenése előtt is létezett. Az esszénusok hagyománytisztelő és testvéri közössége tudatosan elszigetelve élt a templomi zsidóságtól..
-- Az esszénusok a "fény gyermekei" egy mindmáig létező és fennmaradt kis vallási közösség, testvériség. A gondolkozásuk szerint minden ember Isten teremtménye és ezáltal egyenlő, a mi templomunk maga a test - Isten országa bennetek van - és a föld anyjának adta a természet. Imáikban mindig megszólítják az Égi Atyát és a Földi Anyát, mert hiszik, hogy e két energia együttes hatására lesz harmónia az Univerzumban..
-- Az esszénusok tudták és várták is a Messiás megérkezését. Jézus az esszénusok szerény és áhítatos testvéri közösségében nőtt fel és nevelkedett. Álljon most itt példaként néhány esszénus és krisztusi tan összevetése egymással, amelyből kiderül az egyértelmű egyezés.. - Az esszénusok nem kereszteltek. Jézus sem. - Az esszénusok elhatárolták magukat koruk teológusaitól, a szadduceusoktól és a farizeusoktól. Jézus is ezt tette. - Az esszénusok Isten kedvére valónak tartották a jámborságot és alázatosságot. Jézus is.. - Az esszénusok azt mondták, az embernek úgy kell szeretnie felebarátját mint önmagát. Jézus szinte minden beszédének is ez volt a vezérmotívuma. - Az esszénusok a "fény fiairól" beszéltek, és ezzel szemben a "sötétség hatalmáról" is.
-- Jézus is használta ugyanezt a metaforát beszédeiben, példázataiban. - Az esszénusok figyelmeztettek a "tüzes végítélet" eljövetelére is. Jézus is ezt tette. - Az esszénusok az "igaz lelket" hirdették és az "örök élet" ígéretét hangoztatták. Jézus is ezt tette mindig. Jézus felnőve és nagykorúvá válva már meglett férfiként elhagyta az esszénusok közösségét, és önálló prédikátorrá vált. Ezután önállóan és egymagában járva oktatott, tanított, gyógyított, és művelt csodákat..
-- Feltehető az, hogy a városlakók a suttogó pletykák révén tudták azt, hogy Jézus az esszénusok közösségéből való, ő fény gyermeke. Egy olyan tiszta lélek, aki életelveit, jámborságát, becsületességét, szeretetét képes a politika fölé emelni. A rómaiak hosszú ideig ártatlan prédikátornak tartották, mivel ők mások vallásával nem igen foglalkoztak. Ezután valamikor valaki - talán a zsidó felső társadalmi réteg egyik tagja - ráirányította a megszálló hatalom figyelmét a kétélű helyzetre. Ezután Jézust közös erővel háttérbe szorították.

A Krisztusi Tanításokról

-- Jézus elsősorban példázatokban tanított, amelyek képeit a mindennapi egyszerű életből merítette. Ilyenek például a magvetés, a földművelés, a halászat, a boldogság, a lakodalom, a juhok, mint Isten bárányai. A példázatok alapján hallgatóságát újragondolásra késztette a mennyek országáról..
-- A beszédek értelme azonban rejtve marad mindazoknak, akik Isten országának gondolataira nem voltak nyitottak. A Krisztusi tanítások mindmáig örök érvényűek, axiómák, azaz sarkigazságok. Aki ezen igazságok lényegébe behatol és azt magáévá teszi, az a Mester tanításai szerint szintén Mesterré válhatik, ez a Mestergondolat...
-- Jézus önmagáról ezeket tanította: -- "Én vagyok a Krisztus, az áldott Isten Fia". -- "Én vagyok a Messiás". -- "Én vagyok az élet kenyere. Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki ebből a kenyérből eszik, örökké él". -- "Én vagyok a világ világossága. Aki követ engem, nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága".
-- "Én felülről vagyok, nem vagyok ebből a világból". -- "Én vagyok a juhok ajtaja". -- "Én vagyok az ajtó: aki rajtam keresztül megy be, üdvözül". -- "Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért". -- "Én és az Atya egy vagyunk". -- "Én vagyok a föltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is halt, élni fog". !.
-- "Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam". -- "Én vagyok az igazi szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert nálam nélkül semmit sem tehettek". -- "Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég". -- "Legyetek tökéletesek ahogy a ti mennyei atyátok is tökéletes". -- "Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek".
-- Ez okból tanította a Mester az ő tanítványait imádkozni is. Az imádság tulajdonképpen egy gondolatkoncentráció, ezt egyöntetűen így magyarázzák a régi bölcsességkönyvek, Zoroaszter Zend-Avesztája is. A gondolat központosításnak az igazság útján szükséges haladás megkönnyítése szempontjából megalkotott leggyönyörűbb és tartalom tekintetében legkoncentráltabb formája a Krisztusi miatyánk.
-- "Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, megszenteltessék a te neved". A haladókban az Isten szikrája kerül kibontakozásra, a tökéletesség. Az Isten mindenütt jelenlévő, ez okból valamennyi és örök léte. "Én és az Atya egy vagyunk" - tanította a Mester. Hirdette azt is, hogy a mennyeknek országa ti bennetek van. A mi atyánk tehát a mi egyéni törekvésünk, Isten szikrájának kibontakozása, valamint a törvény követése teheti lehetővé a tanítvány fejlődését..
-- Ez ama legnagyobb ideál, amelynek elérése teljes erőnkből kell törekednünk, mert a legfőbb tanítás úgy szól: "Legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei atyátok is tökéletes". Tehát a bennem rejlő Isteni szikra, akarás és eszmény, te vagy előttem a legszentebb, törekvésem célját elérésed képezi. "Jöjjön el a te országod". A mennyeknek országa bennetek van, ez a tanítás..
-- Ha célom elérése, törekvéseim és akarásom révén folyamatba jöhetnek, átalakulásom kezdődött meg, és a gondolatvilágomban végbement változások révén a tökéletesedésre képes ember bontakozott ki belőlem. Egyéniségemben a Krisztusi újjászületés indult meg. A tanítás szerint már abból a világból való vagyok, ahol az emberiség tömegei vakon, gondolkozás nélkül rohannak a vesztükbe, hanem ama másvilágból, ahol az igazságról tudomást szerzett egyén fejlődése és akarása szerint megy végbe..
-- A Krisztusi szeretet, a legmagasabb fokú szeretet. A Krisztusi fokon érvényre jutó szeretet Isteni eredetű, tehát mindig és mindenhol jelenlévő. Az ettől áthatott ember szenvedést nem okoz sem embertársának, sem állatoknak, sem növényeknek, a belőle áradó jó az ilyen törekvést lehetetlenné teszi, a másiknak csakúgy mindig jót kíván mint önmagának..
-- Jézus Krisztus Mester volt. A Mester szint elérése mindenki számára elérhető. A Mester a mindenségi bölcsességtengerből kimeríthető tudás létfokozata. A Krisztusi tökéletesség nem csak Jézus Krisztus számára volt fenntartva. Ez minden emberi élet célja és valós lehetősége, az oda vezető út pedig a szeretetteljes, és az önként vállalt szolgálat útja.

A Krisztusi Példázatok

-- Krisztus példázataiban ugyanaz az elv látható, mint ami földi küldetésében megmutatkozott. Magára vette természetünket, és közöttünk élt, hogy megismerhessük isteni jellemét és életét. Az Istenség az emberben tárulkozott fel, a láthatatlan dicsőség látható emberi alakban jelent meg. Az ember megismerkedhetett az ismeretlennel azáltal, amit már ismert. A mennyei dolgok földiek útján tárultak fel. Isten emberi alakban nyilatkoztatta ki önmagát. Így volt ez Krisztus tanításaiban is: az ismeretlent ismert jelenségekkel, a mennyei igazságokat az élet jól ismert dolgaival szemléltette..
-- A természetből merített tanításaival Krisztus saját keze alkotásairól beszélt, amelyek tőle kapták tulajdonságaikat és képességeiket. Eredeti tökéletességében minden teremtett dolog Isten gondolatát fejezte ki. -- A magvető: "Csak a jó földbe került mag hoz sokszoros termést. A magvető által elszórt magok köves talajon és tövisek közé szórva nem hoz olyan termést"..
-- A búza és a konkoly (gyom): "Az, aki a jó magot veti, az Emberfia, a szántóföld a világ, a jó mag a mennyek országának fiai, a konkoly a gonosz fiai, az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög; az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok.
-- Ahogyan tehát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén. Az Emberfia elküldi angyalait, és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt, és a tüzes kemencébe dobják őket: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Akkor majd az igazak fénylenek Atyjuk országában, mint a nap. Akinek van füle, hallja.!"

-- A mustármag: "Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember, és elvet a szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között." 
-- A Jó pásztor: "Bizony, bizony, mondom néktek: aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló; 
de aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik."
-- Az eltévedt juh: "Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, és eltéved közülük egy, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyekben, és nem megy-e el megkeresni az eltévedtet? Ha azután megtalálja, bizony mondom néktek, jobban örül neki, mint annak a kilencvenkilencnek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül."
-- A képmutató ítélkezés: "A vak vezetheti-e a világtalant? Nem esnek-e mind a ketten verembe? A tanítvány nem feljebb való mesterénél; aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Miért nézed a szálkát atyádfia szemében, a saját szemedben pedig nem veszed észre a gerendát? Hogyan mondhatod atyádfiának: Atyámfia, hadd vegyem ki szemedből a szálkát! - mikor a saját szemedben nem látod a gerendát.?.
-- Képmutató, előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát atyádfia szeméből.!. Ne ítélkezz, hogy ne ítéltess." -- Ne féljetek: "Ne aggódjatok életetekről, hogy mit esztek, vagy mit isztok, hogy mibe öltöztök...Nézzétek az ég madarait! nem szántanak, nem vetnek, nem aratnak és mégis megélnek, ti is így cselekedjetek." -- A Gazdagokról: "Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak bejutni Isten országába."

Jézus az Esszénus Gyülekezetben

-- Jézus születése előtt, valamint az ő idejében három fő vallási irányzatú csoport létezett a közel-keleten: az esszénusok-, a farizeusok-, a szadduceusok-. E három csoport közül talán az esszénusok életét és tevékenységét veszi körül a legtöbb titok. Az esszénusok magukat a "fény gyermekeinek nevezték". E jelmondatuk utalt arra, hogy világosságot kell hozni a sötétségbe, szeretetet, segítséget és tiszta tudást. Elterjedt az a nézet, hogy az esszénusok egy kis, elszigetelt közösséget alkottak a Holt-tenger környékén, ez azonban nem így volt. !.
-- Flavius Így ír: "Minden városban vannak házaik, szerte palesztínában...e házakban szállnak meg és kapnak ellátást, amikor úton vannak". Plinius említi az egyik esszénus közösséget, akik a Holt-tenger mentén élnek. Őket nevezhetjük a qumráni közösségnek, de Szíriában és Egyiptomban is éltek esszénusok. Az egyiptomi testvéreket terapeutáknak, vagy másként gyógyítóknak nevezték. A terapeuták központja Alexandria volt, amely az ókori világ legnagyobb könyvtáráról nevezetes. Itt sajátították el a gyógyítás tudománya mellett a filozófiai ismereteket is.
-- Ahogyan Philón megjegyzi: "gyógyítók, aszkéták és filozófusok voltak egyben". Életszemléletük így jellemezhető: "Ne gyűjtsetek kincset a földön, hanem a mennyben, ahol moly meg nem rágja, rozsda el nem emészti". Mit is írnak magukról a mai esszénusok.
-- Az esszénusok: "A fény gyermekei" akik világosságot hoznak a sötétségbe. A 2000-ben alakult esszénus keresztény közösség, melyhez vallástól, felekezeti hovatartozástól, életkortól függetlenül bárki csatlakozhat, aki elfogadja és éli az egyház eszméjét.
-- "Hitünk alapja az angyalokkal való, feltétel nélküli együttműködés, kommunikáció, hasonlóan a Jézus idejében élő esszénusokhoz. Feladatunknak tekintjük a feledésbe merült esszénus kultúra és tudás felelevenítését, hogy azt az emberiség javára fordíthassuk.
-- Papjaink - nők és férfiak - akik a család, a mindennapi munka mellett vállalják, hogy spirituális tudásukat az emberek javára fordítják. Nem közvetítők Isten és ember között, hanem segítők"..
-- "Hisszük, hogy minden ember ugyanannak az egy Istennek a teremtménye. Mindannyian Isten gyermekei vagyunk és az emberiség nagy családjába tartozunk. "Minden és mindenki Egy" - egy az eredetünk, és egy a célunk: visszatérni az összes lélekkel Istenhez..
-- Számunkra fontos az egyén szabadsága, és hogy ezt megélje, megélhesse. Hiszünk Égi Atyánkban, Föld Anyánkban és angyalaikban, és az isteni gondviselésben. Hiszünk Jézusban, Máriában, akik maguk is esszénus mesterek voltak.
-- Hisszük, hogy semmi nem történik véletlenül, mert bármi is történjen, az azért van, hogy fejlődjünk általa: "Ne az én, hanem a Te akaratod legyen meg Uram". Hisszük, hogy minden, ami él közelebb áll Istenhez, mint az írások, dogmák, melyek élettelenek, számunkra a HIT örömteli és szeretetteljes lehet.
-- Esszénus gondolkodás szerint a mi templomunk maga a test - "Isten országa bennetek van." -, és a Föld Anyánk adta természet. Imáinkban megszólítjuk Égi Atyánkat és Föld Anyánkat is, mert hisszük, hogy e két energia együttes hatására lesz harmónia az Univerzumban."

A Kereszt Jelentése

-- A keresztény és más vallások, valamint egyéb szervezetek az évszázadok során rengeteg különféle kereszt ábrázolást hoztak létre, amik mindegyikének meg van a maga közismert jelentése. Ezen keresztformák ezoterikus értelmével azonban még a papok sincsenek tisztában, eltekintve egy-két öreg mestertől és szent embertől, akik azonban nem nagyon igyekeznek felvilágosítani a népet a vallási motívumokban elrejtett igazságokról. Én most szakítok a hallgatás és elhallgatás hagyományával és az alábbiakban röviden ismertetem a keresztek titkait minden érdeklődő számára. Amik szerencsére magukért beszélnek.
-- A publikációnk megértéséhez ajánlott ismerni a teremtésfilozófiai tanításokat, lásd: az Eseményhorizonton korábban megjelent írásokat. Kezdjük azzal, hogy mit jelent maga a kereszt szó, amit téridő és égtáj jelképnek, találkozási pontnak, világtengelynek, az ellentétek egyensúlyának és az élet Krisztus szimbólumának tartanak elsődlegesen. Hivatalosan jelenleg a latin crucifix, cruciare igéből származtatják a nyelvészek és történészek, - teljesen rosszul, melynek jelentése: kínozni. Mivel az őskeresztényi időkben perverz módon kivégző eszközként is használták a fából ácsolt kereszteket..
-- A valóságban azonban a kereszt a hun-magyar nyelv ősi szavainak egyike, ahonnan ki tudja milyen kacskaringós úton, talán az etruszkoktól.?. került át az oldalági leszármazottnak tekinthető latin nyelvbe. A kereszt jelentése a szótagjaiban rejlik: ker-ezt, vagyis ezt a kört. A Szeged vidékén honos nyelvjárásban nem véletlenül mondják máig körösztnek, megtartva a fogalom körre utaló lényegét.!. De mi köze van a körnek a kereszthez.?. A teremtésfilozófiában és az időmatematikában a két legegyszerűbb geometria az egyenes: szakasz, vonal, és a kör: üres karika.
-- A két legegyszerűbb mozgásforma pedig az egyenes mentén való futás és a körben forgás, illetve körvonal mentén való keringés. Mivel egy 0D-s pontot nem lehet lerajzolni, általánosan + vagy x jellel szoktuk ábrázolni, hiszen két egyenes egy pontban metszi egymást. A kereszt tehát a pont legegyszerűbb geometriai ábrázolása, a konkrét hely szimbóluma. Ha tágabb értelemben akarunk meghatározni egy helyet, azaz tartományt, ponthalmazt, azt a körrel tesszük: körülrajzoljuk a kérdéses zónát, pontokat.
-- A kereszt szavunk ezoterikus jelentése tehát mondatszerűen megfogalmazva: ezt a meghatározott kört jelöltem ki. Ha a kereszt egyetlen pontot jelöl, akkor egyenlő szárúnak kell lennie és önmaga közepét kell hangsúlyoznia. Ha több pontot jelöl, akkor aszimmetrikus, illetve díszítményekkel, toldalékokkal ellátott, amik egy tartományt, mennyiséget, minőséget, mozgást határoznak meg. Az időfizikában az egy pont az időforrás, okforrás, a több pont az időhurok, szerinó, fotinó, leleon és anyag szimbóluma....
-- Mielőtt a történészek és nyelvészek elkezdenének csúnyákat mondani a fenti érvelésre, még eláruljuk, mit jelent a latin kereszt (crux crucis) szó magyarul (az ősnyelven), amit a szótárak áthalad, átmegy, egymást metsző, ellentétes, feszület, szavakra fordítanak. A crux (ejtsd: kruksz) magyarul kör-usz, azaz kör forrás, míg a crucis (ejtsd: krucisz, krúszisz) kör-ös-is, azaz körös Isten, köröző Isten.!, vagy kör ős Isten, kör alakú öreg Isten.! jelentésű. A crux crucis helyes fordítása tehát a kör forrás köröző Istene. Egyszerűbben, mai nyelven megfogalmazva: a szerinó időhurok. Érdekes módon a hindi nyelvben Krisna, a főisten neve szintén ugyanezt jelenti természetesen: körös-nap, vagyis köröző Napisten.!.
-- A crucifix (ejtsd: kruszifiksz, angolul kruszifáj) szó magyarul kör-usz-fa-x, azaz kör forrás fa kereszt, ahol a fix, fa kereszt szó a mai napig konkrét, rögzített, fixált helyet jelent. Anyagi, alvilági értelmében ezt valóban használták az ilyen alakú kínzó és kivégző eszközre, transzcendens értelmében azonban az Életfa kiinduló pontját, a Mindenható Isten időhurkát jelenti, akiből a teremtmények időszálai elágaznak. A cruciare (ejtsd: krusziár) szó pedig magyarul kör-usz-i-ár, azaz kör forrás Isten áradata, hullámtere.
-- Az egyenlő szárú kereszt, amelyet kör vesz körbe, az a tökéletesség szimbóluma, ez a magyar ősvallás keresztje is.!. A nem egyenlő szárú, valamelyik végénél hosszabb kereszt már nem az, ez már tökéletlen, az már zsidó kereszt.!. Ha egyesek ezek után mégis ragaszkodnak a szó „kínozni” jelentéséhez, ám tegyék, elvégre az Isten nem ver bottal, így mindenkinek meg van a maga keresztje...
-- Érdekességképpen megemlítjük még, hogy mit jelent Jézus Krisztus neve magyarul. Júdeában eredetileg Joshua néven ismerték, míg Indiában Isa néven élt később, ami zsidósan hangzik, de valójában magyar kifejezés: jós-ura. Ez nem azt jelenti, hogy a jósok, jövendőmondók ura volt, hanem egyrészt a jóság ura, megtestesülése, másrészt a Jóisten, a jobbra csavarodó szerinó megtestesülése, avatárja. Mivel pedig a jövőbelátás hagyományosan isteni tulajdonság, a saját jövőjébe rohanó tachionnak és más időfizikai törvényeknek köszönhetően, érthető, miért hívják a jövőt kutató személyeket jó-s-oknak...
-- A Krisztus értelemszerűen: kereszt-us, azaz kereszt forrású, illetve ker-ezt-us: ezt a kör forrást, azaz ezt a keringő tachiont az időhurokban a mi Atyánkat.!. Ezért ábrázolják a feje körül a glóriát, olyan glóriával ábrázolják, amiben vízkereszt látható...

Az Egyházakról Általában

-- A kisebb, nagyobb "judeo" keresztény és katolikus egyházak a nyilvánosságból és némileg a nyilvánosság előtt élnek. Elkísérik az embereket egészen a születéstől a halálig, a bölcsőtől a sírig. A "szertartásaikkal" nélkülözhetetlenekké teszik magukat az emberek életében, ezt az évezredek, évszázadok alakították folyamatosan ilyen jól ki. Az emberekből és híveikből élnek, a nyilvánosság előtt gyakorolják hatalmukat, és töltik meg kasszáikat.. No de ne keverjük össze a "katolikus" és a "keresztény" jelzőket.!. Nem ugyanaz a jelentésük. A keresztény az még jó, a katolikus az már zsidó.
-- Így hát, ha valaki nincs tisztában a fogalmakkal, akkor jobban teszi, ha kereszténynek nevezi magát, semmint katolikusnak. Sokan mondják, hogy a zsidó-keresztények az egyik legrégebbi vallás. Ma lehet, de 2000 évvel ezelőtt nem ez volt. Tudják ezt jól a biblia iskola jeles képviselői is, és a Vatikánban is. Csak ugye a gazdasági hatalom megőrzése mindennél fontosabb nekik. Már Jézus előtt és Jézus idejében is számos őskeresztény vallás létezett. A Magyarok már időszámításunk előtt keresztények voltak, jóval a Saul rabbi féle római katolikus, judeo-krisztianizmus elterjedése előtt kereszténnyé váltak.
-- A magyar ősvallás, őskeresztény vallás feltárt leletei bizonyítják ezt. Keresztények voltunk már, úgy, ahogy Jézus Krisztus is keresztény volt, hiszen tudjuk azt, ő is az egyik őskeresztény vallás, az esszénusok közösségében nevelődött fel. Az esszénus vallás egyébként a mai napig létezik, és egyike azon őskeresztény vallásoknak amelyek az eredeti és igaz formulát őrzik. A római katolikus vallást csak Jézus távozása után hozták létre, a zsidó Saul rabbi által.
-- Az egész Jézus utáni vallás, amit Jézusnak tulajdonítanak ugyan, de Saul "Pál" kreálmánya, csak Jézus népszerűségének -szigorúan halála utáni-felhasználása üzleti, politikai célok eléréséhez, a kötelező hitbe toloncolása a szabad polgároknak, a népnek. Márpedig az alapeset a kelleténél is több zsidó befolyást eredményez, míg a kereszténység, főleg ha kifejezetten "ős", vagy "magyar" előtagot is használ valaki, egyértelművé teszi az ettől való különállást, s éppen az igaz keresztény hitvallást preferálja, ami a magyarság több ezeréves sajátja. Az pedig sohasem volt Pál apostol "Saul" kereszténysége.
-- Meg kell nézni az István király előtti leleteket, abban is a mellkereszteket, és nyilvánvalóvá válik az mindenki számára, hogy itt már előtte is keresztények éltek. De ne menjünk tovább a Szent Koronánál. Van azon ószövetségre utaló kép.?. Nincsen rajta.!. Ám azok a csüngők, valahogy sokkal ősibb eredetre utalnak, mint az újszövetség ideje. Olyan sámános nemde.?. Hogyan adhatott volna "pogány" koronát a pápa.?. Úgy, hogy ez azelőtt is magyar korona volt.
-- Az igazság, a fény mindig megvolt, időtlen idők óta, és most is megvan az természetes módon, csak azt a dogmák mögé rejtették el a vallás által. A római judeo-kereszténység ránk erőszakolása, mely vallás főként gyakorlatában alaposan elrugaszkodott Jézus életművétől, céljaitól. Jézus Krisztus mindig mindenkin önzetlenül segített, gyógyított, pénzt soha senkitől nem kért és nem is fogadott el.
-- A Jézus távozása után létrejött vallások mindig rá hivatkoznak, a nevében beszélnek, de nem követik őt, valójában semmi közük hozzá. A szegényeken, elesetteken, betegeken nem igazán segítenek, csak a kasszáikat tömik és a hatalmukat növelik hosszú évszázadok óta. Ma már oda jutottunk, hogy sokszor szinte már nem lehet különbséget tenni a politikus és a pap között. Ugyanígy egybemosódott a katolikusság és a kereszténység fogalma, szándékosan említik a szövegekben a katolikus vallásra hol az egyik, hol a másik fogalmat, ami ebben az esetben téves, megtévesztő és hazug.
-- A katolikus vallás ősszövetségi része, mint a zsidóság innen-onnan összelopkodott teremtéstörténete távol áll a mi kultúránktól, identitásunktól és hagyományvilágunktól, mégis ezeket akarják mind Izraelből, mind Rómából ránk erőszakolni. Az Újszövetségi rész, mint a keresztény vallás "első" könyve, már több figyelmet érdemel részünkről.
-- Tudvalevő, hogy az egész biblia, úgy ahogy van a zsidók által a nem zsidók számára írt könyv, amivel saját származásukat, és kiválasztottságukat akarják bizonyítani főleg Európában és az Újvilágban. Ha ez nem lenne, nem is tudnánk arról, hogy zsidók egyáltalán léteznek valahol a Föld hátán. Egyébként a zsidóság Jézust hamis Messiásnak véli, és a vallásos zsidók még mindig várják az igazi Messiás eljövetelét. Jézust csupán csodatevőnek, vagy bukott lázadónak tekintik, de azt elismerik, hogy nagy tanító volt.
-- Mit is mondanak még a zsidó-katolikus vallások Jézusra. Mit is tanítanak ezek a vallási-politika szervezetek. Szenvedés, kárhozat, bűnbánat, vezeklés.? A Kutya fülét.! Az élet szép, a természettel összhangban élt élet jó és kívánatos, játék és munka, boldogság és gyönyörűség. Jézus Krisztus is mindig ezt hangoztatta tanításai során. Az igaz őskeresztény vallások is ezt az ismeretet teszik teljessé, beteljesítve az ember legmagasabb fokú célját, a boldogságot...
-- Valójában a kereszténység nem Jézus kereszthalálára tett utalás, hanem egy ősi "pogány" jelkép e kereszt, s az erre tett fogadalom, eskü, mint kötelezettség a keresztény vallás alapja, ami természetesen már Jézus születése előtt is egyistenhívő volt. Ez a kereszt sohasem volt megszemélyesítve, vagyis nem volt bálvány, csak egy jelkép, melynek eredeti ősi jelentéstartalma elveszett éppen a judeo-katolikus beavatkozás miatt, mint oly sok más hagyományunk.

Az Ősi Magyar Természet Vallásunk

-- Ősi magyar vallásunkban az évkörön belül van 4 fő ünnepünk, ami a nap mozgásával kapcsolatos. A nyári és téli napforduló, és a tavaszi és őszi napéjegyenlőség.
-- A Nyári napforduló az a pillanat, amikor a Föld forgástengelye a legkisebb szögben hajlik el a Nap sugaraitól. Az északi féltekén a nyári napfordulóig a Nap délről északra halad, utána pedig északról dél felé kezd mozogni, és az év leghosszabb nappalát adja, következésképpen a legrövidebb éjszakát. Ekkor a nap útja a zeniten van, a ráktérítőre ér, a rák csillagjegyébe lépünk.
-- A Téli napforduló az a pillanat, amikor a Föld forgástengelye a legnagyobb szögben hajlik el a Nap sugaraitól. Az északi féltekén a téli napfordulóig a Nap északról délre halad, utána pedig délről észak felé kezd mozogni, és az év legrövidebb nappalát, következésképpen a leghosszabb éjszakát adja. Ekkor a nap útja a nadíron van, a baktérítőre ér, a bak csillagjegyébe lépünk.
-- A tavaszi napéjegyenlőségnek a tavasz kezdetét nevezzük, amikor a nap az egyenlítőn delel, ugyanolyan hosszú a nappal mint az éjszaka, tehát egyenlő.
-- A őszi napéjegyenlőségnek az ősz kezdetét nevezzük, amikor a nap az egyenlítőn delel, ugyanolyan hosszú a nappal mint az éjszaka, tehát egyenlő. A nyári és a téli napforduló a kereszt függőleges tengelye, június 21. és december 21., a tavaszi és őszi napéjegyenlőség pedig a vízszintes tengely, március 21. és szeptember 22. Ez a kereszt jelképezi a természettel harmóniában élő őseinknél az élet menetét, az örök körforgást, akár évi, akár precessziós évköri szinten is. "Ahogy fent, úgy lent".
-- A legismertebb ünnepünk a karácsony, kerecsen. A téli napforduló idején a nap eléri legalacsonyabb pontját és ezen a holtponton van 3 napig, amikor is kimozdul onnan, és onnantól a fény egyre erősödik, amíg győz a sötétség felett. Ezt ábrázolja több hun-szkíta hagyatékunk is, a lerogyott szarvast égbe emelő kerecsen sólymot. Ezért született Jézus is december 24.-én, és ezért támad fel 3. napra a halálból. Tehát a kereszt a zsidó hamisítás eredménye ként lett a megfeszítés jelképe. Mint ahogy Jézusból is áldozati bárányt csináltak, pedig a magyarok istene soha nem kívánt engeszetelő véráldozatot, mert a miénk a fény és szeretet vallása.
-- A vallás tehát egyáltalán nem csak az aminek látszik és mondják, nem csak a szervezett közösségeket, csoportokat jelenti. Mindenki vallásos tulajdonképpen, akinek van hite, aki hisz Istenben. A vallás egyrészt "vállalás", nem a keresztre tett eskü, hanem a vállalás, hogy leszületsz ebbe a földi életbe és teljesíted a vállalásod. A vallás másrészt, "megvallás" is még abban, elsősorban Istennek, magunknak, és családunknak, hogy Isten bennünk van, és az Istennel való örök kapcsolatunkat fejezi ki.

-------------------------------------------------------------------------

Arámi Miatyánk

-- Az eredeti Arámi Miatyánk, ahogy azt Jézus Krisztus az anyanyelvén,
arámi nyelven mondta el és tanította a sokaságnak..
-- Ahogy azt Jézus, Jósua, Jesse, Jehova, Élisa, Ehisza, Asaph, Avalosa,
Ashvagosha, a földre született: Kristály--Ős, azaz: Krist--Us, - mondta..

Arámi Miatyánk

Kozmosz Anyja, Atyja,                                         Abún d basmája.
Te teremtettél mindet,                                          Netkádás smák.!
Ami a Fényben mozog.                                       Téte melkútáh.!
Gyújtsd egy pontba fényedet Mibennünk.!         Névé cevianná ajkanná
Teremtsd most meg,                                            D' basmájá af bárá.!
Egységed uralmát,                                               Havaán láma
Hogy a Te Egy Vágyad,                                       D' szemkanán javmáná.!
A miénkkel cselekedjék,                                      Vasbvohlán
Miképpen minden fényben,                                 Havbuáin ajkáná
Aképpen minden alakban is!                              Daf hnan sbvokán
Mindennap add meg nekünk,                             I haijabain
Amire szükségünk van,                                       Velá tahlán
Kenyérben és szellemi látásban!                       Lé ineszíná.
Oldd ki hibáink szálait,                                         Elá pacán min bisá.
Melyek kötve tartanak minket,                             Metul dilakí malkúta
Amiként mi is eloldozzuk,                                    Uatesbétá I álám alnún.
Azokat a kötelékeket,                                           Ameyu..
Amelyekkel másokat tartunk!
Egyesítjük a Mennyet és a Földet.
Teljesítjük igazi célunkat,
Az egység  és a tenni vágyás szeretetét,
Amely korról korra megújul.
Hittel és bizalommal megpecsételve,
Egész lényünkkel megerősítjük mindezt.
Ámen..

Hun Miatyánk


A Hun Miatyánk Krisztus után 410-460 között keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva. A Kijevi Nemzeti Múzeumban található.

Hun Miatyánk

Miatyánk Istenünk bennünk van országod
Előttünk a Szent neved, a törvény akaratod.

Minden napunk gondját magadon viseled.
Bűnjeinket mint másnak, nekünk elengeded

Te kezed vezet kísértéseken át.
Te lefejted rólunk a gonosz jármát.

Tiéd a nagyvilág összes hatalma és üdve.
Mindöröktől kezdve, s legyen mindörökké.

Maghar Himnusz

Országok országa
Törvénytudás népe,
Napkelet s Nyugat közt
A világnak fénye,
Nagy a te nemzeted,
Nagy a te végzeted,
Oly messze magasztos,
Hogy föl sem érheted.

Mint a magas mennység,
Szíved mérhetetlen,
Életed gyökere
Szent és sérthetetlen,
Hegyek, árnyas erdők,
Hős föld büszke népe,
Ez a te végzeted
Ősi öröksége:

Erős, gazdag vár vagy,
De az örök törvényt,
Amit Isten rád rótt,
Vállalnod kell önként,
Hogy beteljesüljön
Győzelmes végzeted:
Úr oltára te vagy,
Emeld fel a fejed!

Miatyánk

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;
Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.
És bocsásd meg a mi * vétkeinket, mi képen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;
És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól.
Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké.
Ámen...

Üdvözlégy Mária

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes!
Az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között,
És áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.


Padre Nostro

Padre nostro, Che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontá,
come in cielo, cosi in terra.
Daggi oggi il nostrapane quotidiano,
e rimetti a noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
Amen...

Ave Maria

Ave Maria, piena di grazia,
Il Signore e con teco,
Tu sei benedetta fra le donne,
E benedetto cé il frutto dl tuo seno, Gesú,
Santa Maria, made di Dio,
Prega per noi peccatori,
Adesso e nella ora della nostra morte,
Amen...