"A világon azért vagyunk, hogy otthon legyünk benne valahol mindannyian.." ** -- Tamási Áron

Déli Magyar Krónika

""A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét.""
-- Leonardo da Vinci --

""Az Isteni erő, aki a kivágott csonkból termőfát tud növeszteni újra, nem hagyja elveszni a népeket sem, akik benne hisznek.""
-- Wass Albert --

""Az igazi természeti törvényeket nem írták könyvekbe és nem őrködnek fölöttük fizetett tisztviselők. Veled, benned és körülötted élnek, és a világ teremtésétől a világ végezetéig változatlanok.""
-- Bíró Csaba --

Népies Táltosok, Sámánok, Javasok - Deli Attila

2014.03.02 11:22

 

Népi táltosok, sámánok, javasok.

Az egykori magyar táltosok, sámánok, és javasok nem beszéltek Jézus tanításairól, hanem ők élték azt. Szegények maradtak, gyógyítottak, megküzdöttek a gonosszal a népük védelmében. Ők egyszemélyben voltak papok, orvosok és hősök. A magyarok királyai, fejedelmei eredetileg táltosok voltak, vagyis a királyság nem örökletes volt, hanem Isteni kiválasztáson alapult.

      

A Táltos

-- A Táltos a magyar népi hitvilág természet feletti erejű személye, aki a természet feletti lények rendelése következtében lett táltossá. Ez már születéskor megnyilvánult, mert jellel jött a világra. Már születésekor megkülönböztető jegyeket visel magán: hat ujjal vagy foggal születik, csillag alakú anyajegy van rajta. Ez a jel a fölös számú csontban mutatkozott meg, mert a táltos foggal, ill. tíznél több ujjal született. Már gyermekkorban eltért viselkedése az átlagtól: igen sokáig szopott, kevés szavú, csendes magaviseletű, szótlan, zárkózott, félrevonuló, sőt néha búskomor volt, de korához mérten rendkívül erős.
-- Különleges képességekkel rendelkeznek: értik az állatok nyelvét, megérzik az emberek gondolatait, prófétálnak, álmot tudnak fejteni, jövőbe látnak, mint ahogy Jézus is előre megmondott dolgokat, látják a földbe rejtett kincseket, át tudnak változni például madár alakba, vagy éppen láthatatlanná tudnak válni, jógiknál is megszokott jelenség. Ismerték továbbá a saját halálukat, mint Jézus is, átláttak a falakon, képesek voltak un. bőségteremtésre, mint Jézus a hallal és borral..
-- Gyermekként hamar megtanultak beszélni, bölcsességük is korán megmutatkozott. Ugyanakkor nagyon szerények és szegények, a környezetükben élők tartották el őket. Azért is rejtőztek ilyen álca mögé, hogy megtévesszék azokat az embereket, akik nem voltak méltóak a titkok megismeréséhez. A táltosok tehát azok akik a Szent Szellem ajándékaiban részesülnek, mivel bennük az örökkévaló Atyaisten Szelleme él....
-- Ilyen különleges képesség volt pl. a révülés, amikor kapcsolatba kerültek a szellemi világgal. Ez a Nappal való szoros kapcsolatukra is utal egyben, hisz maga a RÉvülés szó is magában foglalja a NAPistent, azaz RÉt. (reggel, ragyog, részeg, révbe ér, regölés, manysi RÉ=hőség, forróság, meleg!) Aki tehát a térfenntartó Napszeránnal van kapcsolatban, bizony a forrósághoz is közel kerül, ebből származik aztán a HŐS szavunk....
-- A másik ilyen különleges képesség volt, hogy amikor feldarabolták, akkor össze tudta magát rakni. A hagyomány szerint a tudós csak úgy válik táltossá, ha a testét szétszaggatják, feldarabolják. Ez hasonló az egyiptomi Ozirisz történethez, akit Széth, a gonosz sötét megtestesítője darabolt fel. De nemcsak őt, hanem a kínai Pan Ku-t, vagy az óind Purushát, a skandináv Ymir-t is, vagy Orpheuszt, illetve Dionüsszoszt is. Itt NEM arra kell gondolni, hogy ez egy gonosz cselekedet volt, sőt éppen ellenkezőleg. Nagyon úgy tűnik ugyanis, hogy ezzel éppen egy nagyon is pozitív dolgot tettek, hiszen a táltost ily módon juttatták a személyes örökléthez.
-- Magyar vonatkozásban erre tipikus példa volt Koppány esete, akinek szintén négyfelé vágták szét a testét. A hagyomány szerint tejen éltek 7 éves korukig, mert ez volt az élet vize, a halhatatlanság itala, az égi kapcsolat záloga. A tej szavunk kapcsolatos a teli, teljes szavakkal, azaz kifejezi a teljességre, a tökéletességre való törekvést. Gyakran meg is fürödtek a tejben vagy a tejtóban. II. Rákóczi Ferencről Észak-Magyarországon úgy tudták, hogy 7 évig szopott, s ennek köszönhette rendkívüli erejét. Azt hitték róla, hogy azért nem fogta a golyó (lepattant róla!), mert táltos volt..
-- A hetes számnak különleges jelentősége volt az életükben, minden hetedik életévükben történt valami fontos dolog velük, ami többnyire elragadtatást jelentett, vagyis ekkor kaptak beavatást. A hetes szám a Tórem mitológiában is előjön, illetve a teremtés tanban. A manysik Napistene az Ég-Atya 7. fia az első sámán is, mellesleg ők vele azonosítják Jézus személyét.
-- A hetedik év jelentős volt az életében, addig ellophatták a fogát és akkor nem lett táltos képessége, vagy akkor eltűnt a szülői háztól, mert elvitték a táltosok, tehát táltossá lett. Néhol vizsgát kellett még tennie: Hajdú-Biharban fa "ágát-bogát", Nagyszalontán létrát kellett megmásznia. Sajátos volt a tápláléka: tejen, másodsorban tojáson élt. Mindent tudott, jövendölt, megmondta, hol van kincs a földben, jégesőt, vihart okozott és oszlatott, testét nem fogta golyó..
-- Jellemző tevékenysége a viaskodás: a táltosok kerekek (vas és tüzes kerék), különböző színű lángok (kék és vörös), ellentétes színű csődörök, szürke és pej, leginkább pedig bikák (fekete, füstös és fehér szőke) alakjában viaskodtak. A viaskodás célja az időjárás eligazítása, jóra vagy rosszra fordítása. Előre tudták, hogy hol, mikor, milyen alakban és kivel kell megvívniuk.
-- A táltos képzet a magyarság etnikus sajátossága és a pogány magyar hitvilág, a élő samanizmus emléke. A táltosok fája, sámánfa, égigérő fa, világfa, tölgyfa, nyírfa. Útként szolgál a felső világba. A táltosok szent fája: "az Égigérő Fa" magyar neve: EGYFA volt, ahogy a templomok neve az: EGYHÁZ lett.

A Sámán

-- A lélekhitnek az a változata, amely szerint vannak természetfeletti lények, akik a közönséges halandókat már születésük előtt arra választják ki, hogy emberfeletti képességű személyekké, sámánokká legyenek. Ezek már azzá születtek, ami abban nyilvánul meg, hogy a mindennapi emberekhez viszonyítva bizonyos jelekkel, éspedig a normálisnál több csonttal (pl. foggal, fogsorral, hat ujjal) jönnek a világra.
-- Tehát nem az lehet sámán aki akar, mert nem a sámán kap szellemeket, hanem a természet feletti lények választják ki őt, még megszületése előtt. A kiválasztott serdülő korában, a nemi érettség beálltának időszakában váratlanul heveny idegbajba esik, mi hisztérikus rohamokkal, ájulásokkal, látomásokkal és más hasonló jelenségekkel jár együtt, ami néha heteken keresztül kínozza, és ugyanilyen váratlanul, az egyik roham idején vagy álmában megjelenik az őt kiválasztó szellem, és bejelenti választását..
-- A sámán képesség elnyeréséhez múlhatatlanul szükséges a hívás. Általános, hogy a felszólított nem akarja elvállalni a hivatást. A kiválasztó szellem azonban ígérgetésekkel csábítja, ha így sem ér célt, kínozza a kiválasztottat. Ez az ún. "sámánbetegség" hónapokon, esetleg éveken át gyötri, vagyis mindaddig, amíg el nem fogadja a kényszerű hivatást. Sok hagyomány szól arról, hogy a jelölt inkább halálra kínoztatta magát, de nem fogadta el a sámánságot. Ha a jelölt engedett a kényszernek és sámán lett, akkor huzamos ideig aludt egyfolytában: három, hét, vagy háromszor három napig..
-- A huzamos alvás idején a szellemek a jelöltet feldarabolják, és átszámolják a csontjait, tehát ellenőrzik, valóban rendelkezik-e a "felesleges csonttal". Ha igen, sámánná vált. Némely népnél (pl. mongolok, madzsutungúzok) még fel is avatják a sámánt: bemutatják a természetfeletti lényeknek: jelképesen felmászik az "égig érő fára", vagy az azt jelképező hágcsóra (világfa). A jelölt, aki lehet férfi vagy nő, ezzel sámán lett. Feladatát a természetfeletti lényekkel való tetszés szerinti és közvetlen érintkezés alapján éri el.
-- Vagyis a sámán akkor teremtheti meg azokkal a kapcsolatot, amikor az számára szükséges és nem kell valami médiumszerű közvetítőt közbeiktatnia. A természetfeletti lényekkel kétféle módon érintkezhet: vagy azok költöznek belé, vagy a sámán megy a birodalmukba. Ilyen módon teljesítheti feladatait, vagyis megtudhat térben és időben távoli dolgokat, ill. gyógyíthat.
-- A sámán szertartás szinte színházi dráma. A szertartás helyéül szolgáló sátor a színház: a tűz körül tér, ahol a szellemnek idézése folyik, a színpad; a sámán énekével láttatja, teremti meg a színfalakat; a színész, a sámán nemcsak díszletező, hanem táncos, sőt zenekar is: nemcsak a dob verése szolgáltatja a zenét, hanem a rajta és a sámán köpenyen levő fémfüggők, csengők megfelelő ütemű rázása is.
-- A sámán szertartás minden drámánál magával ragadóbb, mert a néző ezt a cselekményt nemcsak látja, hallja, de mélyen hiszi is. - A sámán sajátos viseletben végzi ezt a szertartást. Az öltözet rendszerint állatot jelképez, vagy agancsos vagy szárnyas állatot. Ennek megfelelően a fejviseletet agancsok vagy tollak, a lábbelit pedig hasított paták vagy karmok díszítik. Az utóbbi esetben a köpeny ujjakról csüngő sűrű szövet szalagok a szárnyakat jelzik. Van olyan nép, ahol a köpenyt emberi testrészek jelképei fedik. Nemcsak a csontokat ábrázolják így, hanem pl. az emlőt, a fejviselet homlok szalagján az arc egyes részeit is.
-- A fenti ismérvek kizárólag a szibériai népek samanizmusát jellemzik. Van olyan vélemény, hogy régen az európai népek is ismerték az afrikai és az amerikai őslakókra pedig ma is jellemző. Ezeknél a népeknél azonban a medicin man varázslóvá válása lényegében más: hiányzik a samanizmust jellemző kiválasztottság és kényszer mozzanata: a varázsló ui. maga akar és lehet azzá. A magyarok kereszténység előtti hite a samanizmus volt. A samanizmus a bronzkorban a sziklarajzok alapján már kimutatható..
-- A sámánizmus egy életforma. Ő a természet papja, a természetben él, ez az ő igazi temploma. Az adott népcsoportnak ő a gyógyítója, szellemi vezetője. Kapcsolatban áll a szellemvilággal, közvetítő szerepet is betölt a szellemek és emberek között. A sámán nem tagja semminek, nem ragaszkodik semmihez. A samanizmusnak nincs tízparancsolata, nincs bibliája, koránja, nincsenek védái. A sámánizmus hitvilágban nincsenek törvények, csupán egy alapelvük létezik: A létezésben minden egy, minden kommunikál mindennel és információt cserél.

A Javas

-- A javas szó a ja-u-as, jós, jó vonalról származik, de magában foglalja a java, valaminek a lényege fogalmat is. Ugyanakkor egy tőből ered a javít, javasol szavakkal. A javasok elsősorban jóslással és gyógyítással foglalkozó papok voltak, akik az Ájur-véda gyógyító technikájára vissza vezethető módszert használtak. Ismerték a pulzus diagnosztikát, a vizelet terápiát, a gyógynövényeket és minden emberi és állati betegség okát valamint gyógyításuk módját. i..
-- A javasok legtöbbször falu közeli helyen éltek, ahol könnyen elérhetőek voltak és a legkülönbözőbb emberi bajokkal, betegségekkel és problémákkal keresték fel őket. Az utolsó néhány száz évben tudományuk csekély maradványait a javas asszonyok tartották életben. A legismertebb javas a második pogány lázadásban feltűnt: Vata fia: Javas volt....
-- A javas mozgalom eredetét a régi, kereszténység előtti vallásra és akkorra vezeti vissza, amikor a magyarság a médekkel  és később a perzsákkal élt együtt, vagyis a hét méd törzs egyike volt ( kb. i.e.1000-522.). Ezt a nép csoportot nevezték az ókortól a különböző népek: "maga, magar, magi, magia, magiar, magyar, mago, magos, magor, magus" stb. néven. Bár általában perzsáknak is tartják őket- és valóban, a perzsákkal is éltek- mivel a Zarahustra vallás megerősödéséig, a Dáriusz előtti századokban a perzsák is mágushiten voltak. 
-- A mágusok korábban a médekkel érkeztek a Zargosz-hegység északi nyúlványa, az Ararát és a Van-tó környékére, a mai Irán északi részére i.e. 1000 körül. A hét méd törzs egyikeként ír róluk Hérodotosz. A javasok ezt a mágusi hitet a magukénak vallják, de még ha a gyakorlásuk eredménye képpen természetfölötti erő birtokába jutnak is, tiszteletből és a fogalom eltorzulása miatt mégsem nevezik magukat mágusoknak. Másfelől a magyar szó jelentése is ez, ezért a "magyar mágus" kifejezés megkettőzés lenne. Vagyis a javasok olyan magyarok, akik visszaemlékeznek ősi világunkra, vallásunkra, hitünkre....
-- A javasok a régi magyar vallást közös gyökerűnek tartják a védikus vallással, ezért tan rendszerük közép pontjában a "hármasság" áll, amely a világerő három arca. Ezek szerint az Univerzum, a Világ, a természet, a test, a tudat milyenségét a világerő három aspektusának viszonya szabályozza. Ezek minél tökéletesebb egyensúlya harmóniát, az egyensúly megbomlása diszharmóniát eredményez. S mivel a világerő közvetlenül a tudatban is megnyilvánul, ezért a javasok minden megnyilvánult jelenséget a tudat áramlásokra vezetnek vissza, mert a tudat az a terület, ahol a három erő befolyásolható.
-- A javasok gyakorlatrendszere erre az elvre épül fel. A javas-jóga a tradicionális jóga erre az elvre fókuszáló változata. Mag gyakorlata a "hét világ jógája" gyakorlat. A javas gyógyászat is ezekre az alapokra épül. Alapelve élettanilag: az anabolizmus-metabolizmus-katabolizmus egyensúlya = egészség, a három folyam diszharmóniája = betegség. Magtanítása az "általános rendszerező élettan", amely minden premodern, tradicionális élettant és gyógyászatot beépít és rendszerez az élettani folyamatok leírására és befolyásolására a gyógyítás érdekében.
-- A javasok a jósláshoz három eszközt használnak és a hármasság jegyében három különböző tradíció jósrendszereit építik össze eggyé: a hermetikából a Hermetikus asztrológiát, a kínai taoizmusból a Ji Kinget és az Egyiptomból eredő héber Tarot-t. A javasok tisztelik a természetet és forrásoknál, fáknál, köveknél szertartásokat végeznek, melyen időnként egyfajta "szekerezős" zenét zenélnek. A természetben munkáló világerőt háromfejű sárkány alakjában jelenítik meg. A természeti folyamatokat befolyásolhatónak tartják a tudat folyamatain keresztül, a megfelelő analógiák megteremtése által.
-- A javas számára minden jel, üzenet - benső állapotáról és éppeni szellemi feladatáról. Nagy ügyességgel használják a "természet patikáját". A javasok egyaránt ismerik az ásványok, növények, állatok, csillagok világát, rendszeresen bejárják ezeket a hét világ gyakorlat által. A javas a megszerzett tudatosságból származó erőt további emelkedésre, a még nagyobb harmónia megteremtésére fordítja. A magyar nyelvet szent "atyanyelvként" tisztelik és az egyik olyan hagyatéknak tartják, amely a régi mágusok világából megmaradt.
-- A javasok a magyar nyelv csodálatos tulajdonságait alkalmazzák a tanításban, a gyógyításban és a javaslásban egyaránt. Javassá tanulás, gyakorlás, valamint egy szertartás által lesz valaki, melyet három javas végez.  Az a jó, ha minden faluban él egy javas, mert békés emberek és élet feladatnak tartják a tanítás, gyógyítás, javaslás gyakorlását, de csak akkor tanítanak, gyógyítanak és javasolnak, ha kérik őket..
-- A javasok három szimbóluma: 1. A három pengéjű kard, melynek markolatán a három sárkányfej a javas felé néz. 2. A háromfejű sárkányt kötőféken tartó javas. 3. A gyógyfa, melyet a javas gyógyászok használnak.. A javasok azt vallják, hogy úgy kell átmenni az életen, ahogy kés a vajban, és a következő életben is munkálkodni tovább a még tökéletesebb harmóniáért, mert minden tett megtermi a maga gyümölcsét.

A Táltos és a Sámán

-- Az ősi vallásunk és a sámánizmus középpontjában is az erő, az energia áll. A sámán küldetése az ember a természet és a természetfeletti harmóniájának a megteremtése. A sámán szó eredete: Szibéria, evinki törzs, jelentése: "Aki Tud". A tunguz eredet jelentése: "Tudó Ember".
-- A magyarság a Bön, vagy Kám szót használta a Tudó Emberekre. A Bön szavunk később kicsit módosult, Bün, majd később Bűn szóra. Miért is.?. Egyrészt a nyelv fejlődése miatt, másrészt valahogyan meg kellett a keresztény egyháznak bélyegeznie ezt a hitvilágot valló embereket, így ők lettek a bönösök, bűnösök.
-- A tűzzel-vassal irtás ellenére napjainkban még mindig néhány milliónyian követik ezt a tiszta vallási formát. A sámánizmus viszont nem vallás: nem ismeri az embertől alapvetően különböző, természet feletti, tökéletes Isten fogalmát és ahhoz fűződő etikai kapcsolatot. Őseink papjainál a Táltosoknál viszont valóban voltak olyan tulajdonságok, kiválasztottság, szakmabeli ismeretek tudatos megszerzése stb, amelyek a sámánoknál is megvoltak, a kettőjük között azonban van némi különbség.

A Sámán nem Táltos.!.

-- A Táltos isteni ajándékként fogadja küldetését, a sámán időnként meghasonul, néha a szülők eldugják hetedik gyermeküket. A Táltos ép, egészséges, erős lelkű és testű ember, a sámán gyakran gyenge idegrendszerű, neurotikus. A  táltos képességeit csak jó, nemes ügy szolgálatában használja, a sámán kapható rontásra is néha.
-- A Táltos az Istennel való kapcsolatot a magányban, a csendben, a természetben való elmélyülésben keresi és találja meg, a sámán rettenetes zajjal, dobolással, ordítozással, ugrándozással, vagy révülten is próbál a szellemvilággal kapcsolatot teremteni...
-- A szkíta táltos hitét a kínaiak is átvették és azt wu-nak nevezték el. A táltoshoz hozzá tartozik a tudás, a másikról való gondoskodás, a gyógyítás, a természetfölötti erők, a gyógyfüvek, sugárzások felismerése és használata. Az ősvallásunkat nevezhetnénk kőkorszaki pszichoterápiának is, melyben a zene, az ének, a tánc és a meditáció együttesen van jelen. Pszichológiailag a táltos utazást úgy is magyarázhatjuk, mint "belső utazást" a tudattalanba, vagy a "felsőbbrendű én"- hez, de nevezhetjük meditációnak is....
-- A táltos olyan férfi, vagy nő, aki szándékosan megváltoztatja tudat állapotát, abból a célból, hogy egy másfajta, nem hétköznapi realitásban tegyen utazásokat, hogy erőt és tudást nyerjen ezek által. A küldetés végén azzal tér vissza, hogy felhasználja ezt az erőt és tudást önmaga és mások segítése céljából. A klasszikus táltos technika kulcsa tehát az utazás a nem hétköznapi realitásba, melyet hagyományosan világszerte használnak és megtanulható, ill. használható nyugatiak számára is.
-- Az animista felfogás szerint minden élő, létező lélekkel bír és minden élő ezen lelkek által kapcsolódik. Az ember két lélekkel bír, az egyik a testtel, az élettel kapcsolatos és csak a halállal hagyja el a testet, míg a másik könnyen kilép az ember testéből és álmodáskor, ill. lélekutazáskor tapasztaljuk távozását. Az animizmus és a léleknek ilyen értelmezése ugyancsak a sámánizmus alapját képezik.
-- Ám a táltosi tudat állapotban - mely nevezhető módosult tudat állapotnak, transznak is, tett utazások során tapasztaltak leginkább az álom képekhez hasonlót, melyeket a táltos reálisnak érzékel, képes tudatosan követni, kontrollálni az eseményeket, közbe lépni, vagy irányítani azokat. A módosult tudat állapot elérése fokozatos. A transz mélysége különböző lehet az egészen könnyűtől az egészen mélyig. A tudat állapot megváltozását csörgőzés, éneklés, táncolás hívja, ill. segíti elő a dobszó tartja fenn. A Táltos közben mindennek tudatában van, ami az utazás alatt történik.
-- A természet feletti világban rendelkezik olyan szellemi képességekkel, mint pl. a repülés, az átváltozás, tér-idő átlépése. A transzállapot tehát nem tudatvesztés, vagy kontrollnélküliség. A személy egy halvány szálon mindig kapcsolatban marad a hétköznapi realitás fizikai, anyagi környezetével, ahol éppen tartózkodik. Egy utazás néhány perctől akár órákig is tarthat.
-- Őseink táltosai rendkívül nagy tudás birtokában voltak; mint a törzs legszűkebb vezető rétegéhez szorosan hozzá tartozóknak módjukban állt más kultúrák vallásaiból, papjaik tudásából a lehető legtöbbet eltanulva magukévá tenniük. A Táltos minden napfordulókor ünnepet ült a közösséggel, dobjával "harmóniába" hozta a megjelentek rezgéseit.