Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne mindannyian.." ** -- Tamási Áron

Délinap Krónika

"Az ember hasonlóvá válik ahhoz, mint amiben gyönyörködik."
--Platón--

"Minden jó helyen és minden ember szívében megleled Istent."
--Seneca--

"A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét."
-- Leonardo da Vinci --

Őskeresztény természet vallás - Bíró Csaba

2017.12.17 15:16

 

Az Őskeresztény Természetvallás Története.

Felvetődött már többször is a világ magyarsága együtt gondolkodása érdekében, hogy szükséges lenne a nemzetileg elkötelezett személyek, társadalmi szervezetek és a megújulásban érdekelt keresztény vallások részére az őskereszténység fogalmának egy szakszerű összefoglalójának elkészítése. Valóban nagyon fontos kérdés - a nemzet és a világ jövőjének a megmenthetősége érdekében, az őskereszténység, az ókereszténység törzsfejlődésének ismerete.Az Őskeresztény Természet Vallás

-- A magyarok istene, az Ősi-napisten újra fénylik címen kiadásra került egyik írásomban leírt alapfogalmunkból induljunk ki. Az Őskereszténység jele és jelképe az egyenlő szárú körosztó kereszt, benne a körben, a tökéletességben, a napban. Ennek a
szimbólumára felépülő matriarchális, vagyis anyatiszteletű "barbár" eredeti vallásforma, az emberiség legteljesebb természetvallása, szaknyelven szólva maga a legigazabb ősmaterializmus, megkülönböztetve a dialektikus materializmustól. Megjegyezve: az általam használt őskereszténység fogalmát a szakirodalom használja elő- vagy proto kereszténységként is. Ez a tömör megfogalmazása nem terjed, nem terjedhetett ki minden fontos jellemzőjére. A szakirodalom anyagainak szintéziseként az őskereszténység jelentősége az alábbiakban foglalható össze...
-- 1. A Homo sapiens kifejlődésének korszakában, a pleisztocén 2,5 millió éve alatt keletkezett az őstermészet-vallásból szerves fejlődéssel a modern ember kialakulása időszakában. Az utóbbi 100 ezer év alatt már létező emberi vallás az őskereszténység, mely a Nílus medencéjében kiteljesedő Atlantisz társadalmának meghatározó emberi hite az özönvíz
előtt.
-- 2. Jellemzői: valódi matriarchális barbár vagy pogány* vallásforma, mely az igazsághitre, az erkölcsösségre, az anyatisztelet elsődlegességére, a teremtő Napisten tiszteletére és a gyermek, fiú és lány szeretetére épül, a telepes munkakultúra társadalmának összetartó emberi hitrendszere. A barbár vagy pogány* az ősiségében pont az ellenkezőjét jelenti, mint amit ma nemzetközileg értenek rajta.
-- 3. Az őskereszténység az emberiség legigazabb ős materialista világképe, vagyis nem az elvont transzcendens istenszellemekhez való elváró, könyörgést kifejező vallásforma, hanem egy valódi cselekvő és természeti istenvallás, mely a Nap égitestünknek a Föld bioszférájára ható anyagelvű fénye által teremtő hitelméletére épül. Hogy mindenki pontosan értse: az őskereszténység még véletlenül sem ateizmust jelent, hanem a legerősebb anyagelvű természetvallást, mely őseinknél a teremtő Napisten megszemélyesítésében öltött testet.
-- 4. Az őskereszténység jelentősége az asszír szemitizmus világuralomra jutásával, az új időszámításunk kezdetén Jézus Krisztus születése időpontjára fókuszálva, illetve halálával, a zsidó valláshatalom általi keresztre feszítésétől fokozatosan elvész. Szóval átalakul egységesen patriarchális, pogány, militarista, és a pénzhatalmat kiszolgáló új világvallásokká, mint a judeo-kereszténység, az iszlám és a többi mai vallásforma. Pontosítva: minden mai vallásforma az őskereszténységből keletkezett.!. Annak hitvilágát Jézus születési időpontjára datálva, azt átvéve és 180 fokban megfordítva egységesen létrehozták belőle a pogány apajogú új idealista világvallásokat. Az őskereszténység keletkezése legeklatánsabb módon, a teremtéselméletén keresztül mutatható be.

Az Isteni Szintek

-- A. Az Isten feletti szint: Az anyagi világ megteremtése, megszülése. Mivel tudásuk szerint szülni csak a női nem képes, az őseink hitében az anyagi világot az Ősmama, Ősanya lehetett csak képes megszülni. Aki a hitük szerint, szűznemzéssel, az elsődleges női princípiumként, (kiindulási pont, kezdet) az ősi szülőcsatorna a szem (sumer), a mag (mag(y)ar) képében megteremti. Az ATUM, az ASZUM egyiptomi neveken keresztül a magyarok Nagyboldogasszonya (Göncölszekér!), a Szűz Mária ennek a mítosznak megfelelően, az isteni világon felülálló névalakjai.
-- B. A Mennyei, vagy Isteni szint: Szűz Mária, az általa szűznemzéssel megszült anyagi világgal együtt megszüli az egy fiát, a Nap égitestet is, mint a nappalt, a fény képében teremtő másodlagos hím princípiumot valós teremtő erőként, aki így az Egyistenné válik = Égi-ős-teremtő-egy-nap, aki szóképének mozaikszavából, megfelelő betűiből, aláhúzva képződik az Isten szavunk. Teremtő párjaként az éjszaka, a női nemet meghatározó Holdistennő (az istennők már csak Boldogasszonyok, a nagy jelző nélkül), aki már az Ősmama leányát, az ARÁT jelképezi, és az ő leány leszármazottai azok, akik mint teremtő erők a Napistennel már a természetes megtermékenyüléssel (heteroszexuális) és szülési módon - nem szűzen - népesítik be a mennyet, annak mintájára pedig a Földet.
-- C. A Földi szint: A Mennyből a Napisten fiaként a fény képében Földre szálló Hórusz isten fia (gyermek) által - aki teremtő erőt hoz magával - megteremti a földi embert, Ádámot, annak oldalbordájából és földi anyagból Évát, hogy a továbbiakban már a teremtés itt is a természetes útján folyjék. Nézzük csak mit is jelent az Ádám = fordítva olvasva: Mádá(r) = Hórusz sólyomisten, Turulmadár.! Ki termékenyíti meg Emesét.? A hím Turulmadár.! Az őskereszténység ősmaterializmusából adódó hitelv, vagyis az ANYAGELVŰSÉG azt jelenti, hogy sem a Mennyben, sem a Földön, már szó sem lehet többet szűzen való szülésről, csak az első és egy alkalommal az egy Napisten feletti szintben. Felvethető kérdés: mégis mi az alapvető különbség az őskereszténység és az újkeresztény, vagy judeo-kereszténység, zsidó-kereszténység valláselmélete között.?. A legfontosabb különbség a teremtéselméletükben található. Amíg az őskereszténység az ősanyag megszülését az Ősmama - Ómami, Nagyboldogasszony tisztéhez kapcsolja az isteni szint feletti szűzen, szűznemzéssel történő megteremtéséhez, ezért anyagelvű, vagyis ősmaterializmus. Addig a judeo-kereszténység ugyanezt már a férfi princípiumhoz köti, ezért idealizmus, és vált a hite hamis teológiává. Az őskeresztényi elv a logikus teremtéselmélet, ellenkező esetben a hímtermékenyítő erőt is előbb meg kellett volna szülnie valakinek, az akkor még nem is létező anyagból.!.

Őskereszténység és Újkereszténység

-- Az Újkereszténység - nem kell megijedni tőle - az Őskereszténység teremtéselméletét úgy vette át és alakította ki belőle a sajátját, Szűz Mária és Jézus Krisztus személyében, mint az ősteremtés elvének duplikációját. Ugyanaz a történet, csak annyi különbséggel - miként írtam - a mai kereszténység már nem barbár matriarchális, hanem pogány patriarchális vallás formává lett, ezért a katolicizmusban is a világot teremtő őserő, az Istenatya már nem női, hanem férfi princípium. Ez az abszolút bizonyítéka annak, hogy a mai világ vallások a saját tanításaik ellenére, és hiába is tagadják, már mind pogány vallásformák, azaz hímuralmúak, melyek a legkárosabb emberi filozófia, a fenntartható fejlődés terjesztői és haszonélvezői. Ez az a 2000 év óta tartó hazugság halmaz, ami az emberi faj teljes kipusztulását hordozza magában...
-- És ez az a hazugsághalmaz, amit csak egy azonnali vallásreformmal lehetne elhárítani a jövőnk útjából. Ezért bátran lehet ma is imádni Szűz Máriát, az Atyaistent és a Jézust a gyermeket - csak ebben a sorrendben - ha közben tudjuk, hogy ők az őskereszténység istenségei, amit az újkereszténység 180 fokos fordulattal vett át a magyarok ősvallásából. Nekünk magyaroknak ezért tudnunk kellene azt, hogy az ősvallásunkban: a Szűz Mária = a magyarok Nagyboldogasszonyával, "Istenek feletti szint", az Atyaisten = a magyarok istenével a teremtő ősi Napistennel, "mennyei szint a Holdistennővel"; a Fiú = a Gyermekkel "aki fiú és lány is lehet, földi szint", és így épül fel az őskereszténység szentháromsága. Mindenki hasonlítsa össze a két keresztvetést:.
-- 1. Őskereszténység: "Az Anyának és Atyának s Gyermeknek nevében, Ámen.!"
-- 2. Katolikus kereszténység: "Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Ámen.!"

A Kereszt Jelentése

-- A keresztény és más vallások, valamint egyéb szervezetek az évszázadok során rengeteg különféle kereszt ábrázolást hoztak létre, amik mindegyikének meg van a maga közismert jelentése. Ezen keresztformák ezoterikus értelmével azonban még a papok sincsenek tisztában, eltekintve egy-két öreg mestertől és szent embertől, akik azonban nem nagyon igyekeznek felvilágosítani a népet a vallási motívumokban elrejtett igazságokról. Én most szakítok a hallgatás és elhallgatás hagyományával és az alábbiakban röviden ismertetem a keresztek titkait minden érdeklődő számára. Amik szerencsére magukért beszélnek.
-- A publikációnk megértéséhez ajánlott ismerni a teremtésfilozófiai tanításokat, lásd: az Eseményhorizonton korábban megjelent írásokat. Kezdjük azzal, hogy mit jelent maga a kereszt szó, amit téridő és égtáj jelképnek, találkozási pontnak, világ tengelynek, az ellentétek egyensúlyának és az élet Krisztus szimbólumának tartanak elsődlegesen. Hivatalosan jelenleg a latin crucifix, cruciare igéből származtatják a nyelvészek és történészek, - teljesen rosszul, melynek jelentése: kínozni. Mivel az őskeresztényi időkben perverz módon kivégző eszközként is használták a fából ácsolt kereszteket...
-- A valóságban azonban a kereszt a hun-magyar nyelv ősi szavainak egyike, ahonnan ki tudja milyen kacskaringós úton, talán az etruszkoktól.?. került át az oldalági leszármazottnak tekinthető latin nyelvbe. A kereszt jelentése a szótagjaiban rejlik: ker-ezt, vagyis ezt a kört. A Szeged vidékén honos nyelvjárásban nem véletlenül mondják máig körösztnek, megtartva a fogalom körre utaló lényegét.!.. De mi köze van a körnek a kereszthez.?.
-- A teremtésfilozófiában és az időmatematikában a két legegyszerűbb geometria az egyenes: szakasz, vonal, és a kör: üres karika. A két legegyszerűbb mozgásforma pedig az egyenes mentén való futás és a körben forgás, illetve körvonal mentén való keringés. Mivel egy 0D-s pontot nem lehet lerajzolni, általánosan + vagy x jellel szoktuk ábrázolni, hiszen két egyenes egy pontban metszi egymást. A kereszt tehát a pont legegyszerűbb geometriai ábrázolása, a konkrét hely szimbóluma. Ha tágabb értelemben akarunk meghatározni egy helyet, azaz tartományt, ponthalmazt, azt a körrel tesszük: körülrajzoljuk a kérdéses zónát, pontokat...
-- A kereszt szavunk ezoterikus jelentése tehát mondatszerűen megfogalmazva: ezt a meghatározott kört jelöltem ki. Ha a kereszt egyetlen pontot jelöl, akkor egyenlő szárúnak kell lennie és önmaga közepét kell hangsúlyoznia. Ha több pontot jelöl, akkor aszimmetrikus, illetve díszítményekkel, toldalékokkal ellátott, amik egy tartományt, mennyiséget, minőséget, mozgást határoznak meg. Az időfizikában az egy pont az időforrás, okforrás, a több pont az időhurok, szerinó, fotinó, leleon és anyag szimbóluma....
-- Mielőtt a történészek és nyelvészek elkezdenének csúnyákat mondani a fenti érvelésre, még eláruljuk, mit jelent a latin kereszt (crux crucis) szó magyarul (az ősnyelven), amit a szótárak áthalad, átmegy, egymást metsző, ellentétes, feszület, szavakra fordítanak. A crux (ejtsd: kruksz) magyarul kör-usz, azaz kör forrás, míg a crucis (ejtsd: krucisz) kör-ös-is, azaz körös Isten, köröző Isten, vagy kör ős Isten, kör alakú öreg Isten jelentésű.. A crux crucis helyes fordítása tehát a kör forrás köröző Istene.
-- Egyszerűbben mindez, mai nyelven megfogalmazva: a szerinó időhurok. Érdekes módon a hindi nyelvben Krisna, a főisten neve szintén ugyanezt jelenti természetesen: körös-nap, vagyis köröző Napisten.!. A crucifix (ejtsd: kruszifiksz, angolul kruszifáj) szó magyarul kör-usz-fa-x, azaz kör forrás fa kereszt, ahol a fix fa kereszt szó a mai napig konkrét, rögzített, fixált helyet jelent. Anyagi, alvilági értelmében ezt valóban használták az ilyen alakú kínzó és kivégző eszközre, transzcendens értelmében azonban az Életfa kiinduló pontját, a Mindenható Isten időhurkát jelenti, akiből a teremtmények időszálai elágaznak. A cruciare (ejtsd: krusziár) szó pedig magyarul kör-usz-i-ár, azaz kör forrás Isten áradata, hullámtere. Az egyenlő szárú kereszt, amelyet kör vesz körbe, az a tökéletesség szimbóluma, ez a magyar ősvallás keresztje is.!.
-- A nem egyenlő szárú, valamelyik végénél hosszabb kereszt már nem az, ez már tökéletlen, az már zsidó kereszt.!. Ha egyesek ezek után mégis ragaszkodnak a szó „kínozni” jelentéséhez, ám tegyék, elvégre az Isten nem ver bottal, így mindenkinek meg van a maga keresztje... Érdekességképpen megemlítjük még, hogy mit jelent Jézus Krisztus neve magyarul. Júdeában eredetileg Joshua néven ismerték, míg Indiában Isa néven élt később, ami zsidósan hangzik, de valójában magyar kifejezés: jós-ura..
-- Ez nem azt jelenti, hogy a jósok, jövendőmondók ura volt, hanem egyrészt a jóság ura, megtestesülése, másrészt a Jóisten, a jobbra csavarodó szerinó megtestesülése, avatárja. Mivel pedig a jövőbelátás hagyományosan isteni tulajdonság, a saját jövőjébe rohanó tachionnak és más időfizikai törvényeknek köszönhetően, érthető, miért hívják a jövőt kutató személyeket jó-s-oknak... A Krisztus értelemszerűen: kereszt-us, azaz kereszt forrású, illetve ker-ezt-us: ezt a kör forrást, azaz ezt a keringő tachiont az időhurokban a mi Atyánkat.!. Ezért ábrázolják a feje körül a glóriát, olyan glóriával ábrázolják, amiben vízkereszt látható...

Az Egyházakról Általában

-- A kisebb, nagyobb "judeo" keresztény és katolikus egyházak a nyilvánosságból és némileg a nyilvánosság előtt élnek. Elkísérik az embereket egészen a születéstől a halálig, a bölcsőtől a sírig. A "szertartásaikkal" nélkülözhetetlenekké teszik magukat az emberek életében, ezt az évezredek, évszázadok alakították folyamatosan ilyen jól ki. Az emberekből és híveikből élnek, a nyilvánosság előtt gyakorolják hatalmukat, és töltik meg kasszáikat.. No de ne keverjük össze a "katolikus" és a "keresztény" jelzőket.!. Nem ugyanaz a jelentésük. A keresztény az még jó, a katolikus az már zsidó. Így hát, ha valaki nincs tisztában a fogalmakkal, akkor jobban teszi, ha kereszténynek nevezi magát, semmint katolikusnak.
-- Sokan mondják, hogy a zsidó-keresztények az egyik legrégebbi vallás. Ma lehet, de 2000 évvel ezelőtt nem ez volt. Tudják ezt jól a biblia iskola jeles képviselői is, és a Vatikánban is. Csak ugye a gazdasági hatalom megőrzése mindennél fontosabb nekik. Már Jézus előtt és Jézus idejében is számos őskeresztény vallás létezett. A Magyarok már időszámításunk előtt keresztények voltak, jóval a Saul rabbi féle római katolikus, judeo-krisztianizmus elterjedése előtt kereszténnyé váltak. A magyar ősvallás, őskeresztény vallás feltárt leletei bizonyítják ezt. Keresztények voltunk már, úgy, ahogy Jézus Krisztus is keresztény volt, hiszen tudjuk azt, ő is az egyik őskeresztény vallás, az esszénusok közösségében nevelődött fel. Az esszénus vallás egyébként a mai napig létezik, és egyike azon őskeresztény vallásoknak amelyek az eredeti és igaz formulát őrzik.
-- A római katolikus vallást viszont csak Jézus távozása után hozták létre, a zsidó Saul rabbi által. Az egész Jézus utáni vallás, amit Jézusnak tulajdonítanak ugyan, de Saul "Pál" kreálmánya, csak Jézus népszerűségének -szigorúan halála utáni-felhasználása üzleti, politikai célok eléréséhez, a kötelező hitbe toloncolása a szabad polgároknak, a népnek. Márpedig az alapeset a kelleténél is több zsidó befolyást eredményez, míg a kereszténység, főleg ha kifejezetten "ős", vagy "magyar" előtagot is használ valaki, egyértelművé teszi az ettől való különállást, s éppen az igaz keresztény hitvallást preferálja, ami a magyarság több ezeréves sajátja. Az pedig sohasem volt Pál apostol "Saul" kereszténysége. Meg kell nézni az István király előtti leleteket, abban is a mellkereszteket, és nyilvánvalóvá válik az mindenki számára, hogy itt már előtte is keresztények éltek. De ne menjünk tovább a Szent Koronánál. Van azon ószövetségre utaló kép.? Nincsen rajta.! Ám azok a csüngők, valahogy sokkal ősibb eredetre utalnak, mint az újszövetség ideje. Olyan sámános nemde.?. Hogyan adhatott volna "pogány" koronát a pápa.? Úgy, hogy ez azelőtt is magyar korona volt. ga.”
-- Az igazság, a fény mindig megvolt, időtlen idők óta, és most is megvan az természetes módon, csak azt a dogmák mögé rejtették el a "vallások" által. A római judeo-kereszténység ránk erőszakolása, mely vallás főként gyakorlatában alaposan elrugaszkodott Jézus életművétől, céljaitól. Jézus Krisztus mindig mindenkin önzetlenül segített, gyógyított, pénzt soha senkitől nem kért és nem is fogadott el. A Jézus távozása után létrejött vallások mindig rá hivatkoznak, a nevében beszélnek, de nem követik őt, valójában semmi közük hozzá. A szegényeken, elesetteken, betegeken nem igazán segítenek, csak a kasszáikat tömik és a hatalmukat növelik hosszú évszázadok óta. Ma már oda jutottunk, hogy sokszor szinte már nem lehet különbséget tenni a politikus és a pap között. Ugyanígy egybemosódott a katolikusság és a kereszténység fogalma, szándékosan említik a szövegekben a katolikus vallásra hol az egyik, hol a másik fogalmat, ami ebben az esetben téves, megtévesztő és hazug.
-- A katolikus vallás ősszövetségi része, mint a zsidóság innen-onnan összelopkodott teremtéstörténete távol áll a mi kultúránktól, identitásunktól és hagyományvilágunktól, mégis ezeket akarják mind Izraelből, mind Rómából ránk erőszakolni. Az Újszövetségi rész, mint a keresztény vallás "első" könyve, már több figyelmet érdemel részünkről. Tudvalevő, hogy az egész biblia, úgy ahogy van a zsidók által a nem zsidók számára írt könyv, amivel saját származásukat, és kiválasztottságukat akarják bizonyítani főleg Európában és az Újvilágban. Ha ez nem lenne, nem is tudnánk arról, hogy zsidók egyáltalán léteznek valahol a Föld hátán. Egyébként a zsidóság Jézust hamis Messiásnak véli, és a vallásos zsidók még mindig várják az igazi Messiás eljövetelét. Jézust csupán csodatevőnek, vagy bukott lázadónak tekintik, de azt elismerik, hogy nagy tanító volt.
-- Mit is mondanak még a zsidó-katolikus vallások Jézusra. Mit is tanítanak ezek a vallási-politika szervezetek. Szenvedés, kárhozat, bűnbánat, vezeklés.? A Kutya fülét.! Az élet szép, a természettel összhangban élt élet jó és kívánatos, játék és munka, boldogság és gyönyörűség. Jézus Krisztus is mindig ezt hangoztatta tanításai során. Az igaz őskeresztény vallások is ezt az ismeretet teszik teljessé, beteljesítve az ember legmagasabb fokú célját, a boldogságot....
-- Valójában a kereszténység nem Jézus kereszthalálára tett utalás, hanem egy ősi "pogány" jelkép e kereszt, s az erre tett fogadalom, eskü, mint kötelezettség a keresztény vallás alapja, ami természetesen már Jézus születése előtt is egyistenhívő volt. Ez a kereszt sohasem volt megszemélyesítve, vagyis nem volt bálvány, csak egy jelkép, melynek eredeti ősi jelentéstartalma elveszett éppen a judeo-katolikus beavatkozás miatt, mint oly sok más hagyományunk.

Az Ősi Magyar Természet Vallásunk

-- Ősi magyar vallásunkban az évkörön belül van 4 fő ünnepünk, ami a nap mozgásával kapcsolatos. A nyári és téli napforduló, és a tavaszi és őszi napéjegyenlőség.
-- A Nyári napforduló az a pillanat, amikor a Föld forgástengelye a legkisebb szögben hajlik el a Nap sugaraitól. Az északi féltekén a nyári napfordulóig a Nap délről északra halad, utána pedig északról dél felé kezd mozogni, és az év leghosszabb nappalát adja, következésképpen a legrövidebb éjszakát. Ekkor a nap útja a zeniten van, a ráktérítőre ér, a rák csillagjegyébe lépünk.
-- A Téli napforduló az a pillanat, amikor a Föld forgástengelye a legnagyobb szögben hajlik el a Nap sugaraitól. Az északi féltekén a téli napfordulóig a Nap északról délre halad, utána pedig délről észak felé kezd mozogni, és az év legrövidebb nappalát, következésképpen a leghosszabb éjszakát adja. Ekkor a nap útja a nadíron van, a baktérítőre ér, a bak csillagjegyébe lépünk. ga.”
-- A Tavaszi napéjegyenlőségnek a tavasz kezdetét nevezzük, amikor a nap az egyenlítőn delel, ugyanolyan hosszú a nappal mint az éjszaka, tehát egyenlő.
-- Az Őszi napéjegyenlőségnek az ősz kezdetét nevezzük, amikor a nap az egyenlítőn delel, ugyanolyan hosszú a nappal mint az éjszaka, tehát egyenlő.
-- A nyári és a téli napforduló a kereszt függőleges tengelye, június 21. és december 21., a tavaszi és őszi napéjegyenlőség pedig a vízszintes tengely, március 21. és szeptember 22. Ez a kereszt jelképezi a természettel harmóniában élő őseinknél az élet menetét, az örök körforgást, akár évi, akár precessziós évköri szinten is. "Ahogy fent, úgy lent".
-- A legismertebb ünnepünk a karácsony, kerecsen. A téli napforduló idején a nap eléri legalacsonyabb pontját és ezen a holtponton van 3 napig, amikor is kimozdul onnan, és onnantól a fény egyre erősödik, amíg győz a sötétség felett. Ezt ábrázolja több hun-szkíta hagyatékunk is, a lerogyott szarvast égbe emelő kerecsen sólymot. Ezért született Jézus is december 24.-én, és ezért támad fel 3. napra a halálból.
-- Tehát a kereszt a zsidó hamisítás eredménye ként lett a megfeszítés jelképe. Mint ahogy Jézusból is áldozati bárányt csináltak, pedig a magyarok istene soha nem kívánt engeszetelő véráldozatot, mert a miénk a fény és szeretet vallása. A vallás tehát egyáltalán nem csak az aminek látszik és mondják, nem csak a szervezett közösségeket, csoportokat jelenti..
-- Mindenki vallásos tulajdonképpen, akinek van hite, aki hisz Istenben. A vallás egyrészt "vállalás", nem a keresztre tett eskü, hanem a vállalás, hogy leszületsz ebbe a földi életbe és teljesíted a vállalásod. A vallás másrészt, "megvallás" is még abban, elsősorban Istennek, magunknak, és családunknak, hogy Isten bennünk van, és az Istennel való örök kapcsolatunkat fejezi ki.


A Végső Igazság

-- Felvethető kérdés: mégis milyen vallásforma az, amelyik még a szentháromságából, keresztvetéséből is kihagyja az ANYA fogalmát.?. Bizony, nem más, mint egy pogány vallásforma.!. Megjegyezve, a Szentlélek mégsem fejezheti ki az Ősanya fogalmát - nevezze meg! - és a sorrend sem helyes. Befejezésként már csak azt kell elismételnünk, hogy a Nagyboldogasszony, a magyarok Ősmamája, Ősanyja azért a legerősebb hitelv az őskereszténységben, mert ő az, aki szűzen, szűznemzéssel megszüli az anyagi világot, és lényegében az egyszeri és megismételhetetlen őserőt fejezi ki. Nála nincs feljebb.!. Ezért ajánlhatta fel Szent István király is a magyar nemzetet az Ő szent kegyeibe. Nagyboldogasszonyunk az, aki a magyarok istenének megszüli az egy isten fiát, a Napistent, és a Holdistennőt, például: Tefnut, Ízisz, Anu Boldogasszony nevekkel, akik már az egyes magyar vallású törzsek ősanyáivá váltak. Ők már nem Szűzanyák, hanem Szentanyák vagy Boldogasszonyok, másként a törzsalapító istennők, a mindenkori Napisten, pl.: Amén, Attis, Apollón teremtő erejével együtt..
-- Kérem, gondolják végig a következményt.!. A magyar nemzettől elvették ősiségét, történelmét, ősvallását. Ezért, ha a magyar nép a legrövidebb időn belül nem tudja visszaszerezni elsőként az őskereszténység vallásformáját, másként a magyarok istenét, az Ősi-Napisten hitét vezérlő eszméjének, akkor ne csodálkozzunk azon, ha akár 50 év múlva is a magyar nemzetről - mint az emberiség ősnemzetéről - már csak könyvtárakban olvashat majd leírásokat az emberiség. De ott is csak a minket elpusztító ellenségeink "szemiták" által leírtakban. A hím soviniszta hitvilág nem természet kompatibilis elem, egyenesen a fajunk közeli halálába vezet. A világ megmentése a magyarok Nagyboldogasszonya matriarchális hitvilága új eljövetelén múlik, és nem a hím messiás várástól Illés.!. Különösen ajánlanám vallástörténeti összefoglalómat vallásreformban gondolkodó vallási vezetőknek és természetesen mindenki másnak aki a megújulást szeretné tudni....