"A világon azért vagyunk, hogy otthon legyünk benne valahol mindannyian.." ** -- Tamási Áron

Déli Magyar Krónika

""A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét.""
-- Leonardo da Vinci --

""Az Isteni erő, aki a kivágott csonkból termőfát tud növeszteni újra, nem hagyja elveszni a népeket sem, akik benne hisznek.""
-- Wass Albert --

""Az igazi természeti törvényeket nem írták könyvekbe és nem őrködnek fölöttük fizetett tisztviselők. Veled, benned és körülötted élnek, és a világ teremtésétől a világ végezetéig változatlanok.""
-- Bíró Csaba --

Az Igazi Magyar Őstörténet - Kristóf Zoltán

2014.03.02 11:27

 

Az Igazi Magyar Őstörténet.

Ezúttal most egy kiváló írást szeretnék közzétenni. Mikor elolvastam, úgy éreztem, hogy ezt meg kell osztanom másokkal is, akik még nem ismerik. Ebben a bőséges anyagban a régebbi, már ismert dolgok mellet vannak újabbak is. Az alábbi cikket egyébként egy bizonyos Kristóf Zoltán írta, köszönet neki érte..

AZ IGAZ MAGYAR ŐSTÖRTÉNET.
 
Szerző: Kristóf Zoltán.
 
…Én nem kívánok bizonyítékokat felsorolni, mert erre itt nincs lehetőségem, de feltétlen megjelölök olyan műveket, melyeket érdemes elolvasni és biztos vagyok abban, hogy azután az Önök véleménye is gyökeresen meg fog változni. Sajnos a Magyar őstörténettel foglalkozó kutatók jó része külföldön él, vagy élt, mert Magyarországon információkhoz hozzáférni lehetetlen volt, sajnos ez a mai napig is így van. A helyzet annyiban változott, hogy a legutóbbi rendszerváltás óta szabadon kiadhatók azok a könyvek, melyek feltárják az igazságot.
Visszagondolva a gyermekkoromban tanultakra - és ez sajnos azóta sem sokat változott, legalábbis ami a hivatalos Magyar történetírást illeti - amikor a Magyarokról hallottunk, vagy olvastunk valamit, a pogányság, a barbárság volt az ami jellemezte őseinket, akik végül is 896-ban, / illetve pontosabban 596-ban!!!/  a bolgárokkal szövetkező besenyőktől vereséget szenvedtek és a Kárpát medencébe menekültek. A 300 éves eltérés a kitalált középkorból adódik, kérem olvassák el honlapunkon ezt is és akkor érthetővé válik sok minden.
 
Egy nép őstörténetét döntő módon meghatározzák régészeti és nyelvi emlékei, mert bizonyítékokat szerezni a történtekről, csak ezeken keresztül lehet. A Magyar nyelvről, amint az ismeretes, csodálatos tudósaink a mai napig azt állítják, hogy finn-ugor eredetű és tele van jövevény szavakkal. Ezek után meglepő Dr. Baráth Tibor /Ausztrália/  A Magyar népek őstörténete c. három részes könyve, melyben bebizonyítja, hogy az egyiptomi hieroglifák pontosan csak a Magyar nyelv ismeretében fordíthatók le, ti. ezen a nyelven íródtak. Ha ez így van, akkor egyértelmű, hogy ie. 3000 körül ezen a területen magyar nyelvet beszélő népek éltek. Ez igaz a mai Egyiptom területére, illetve a Nílus kanyarulatától nyugatra fekvő területekre, ahol a fekete bőrű, de nem negroid vonásokkal rendelkező kusok éltek. Talán nem véletlen, hogy sok régész  Magyarul tanul, még akkor is, ha ezt halálra hallgatják. A Sorbonne Egyetem több éves kutatását közreadva megállapítja, hogy a világ összes nyelvét megvizsgálva a nyelvek 68 %-nak szógyöke Magyar eredetű. Dr.Baráth Tibor Franciaország helységneveit, folyóinak, hegyeinek neveit tette vizsgálat tárgyává és a végeredmény lenyűgöző: 4700 Magyar eredetű nevet talált. /Baráth Tibor végzett nyelvész!/ Az emberiség bölcsőjének Sumert tartják. A külföldi nyelvészek figyelmeztetik Magyar kollegáikat, hogy ez a Sumer nyelv nagyon hasonlít a mai Magyar nyelvhez. A ragozása, amely ,  megkülönbözteti a többi nyelvtől, szinte teljesen megegyezik és a szavak azonossága is feltűnő. Európa szinte valamennyi országában van Sumer intézet, Magyarországon természetesen nincs. Nekünk az Osztrák-Magyar monarchia jeles képviselője, Jozef Budenz által kitalált és a jelzett korszakban szinte belénk vert finn-ugor eredetet kell szajkóznunk még a mai napig is. A Sumer nyelv kb. 3000 szava szinte teljesen megegyezik a mai Magyar nyelv szavával. Miskolcon -  ha jól emlékszem az Egyetem Bölcsész-karán -  már elindult valami, mert van egy csoport, akik a Sumer-Magyar nyelv rokonságot vizsgálják.
 
Ami a vallásunkat illeti, ez a nép soha nem volt pogány, mert egy csodálatos Magyar ősvallása volt, melynek alapja a feltétlen Isten hit. Ez már a Sumer ősöktől eredeztethető, hiszen ezen idők óta a Teremtőnek mindig megvolt a Földi helytartója, ezt jelölte az úr-er-ir képzőnk, amely ezt a földi helytartót jelezte. Ennek az ősvallásnak a világon egyedülálló képviselője a Magyar Szent Korona, melyhez foghatót soha, sehol nem készítettek. Sajnos az ősvallást Szent István alatt kiirtották a Magyar Népből és helyette bevezették a judea-kereszténységet.
 
Szent István felesége Gizella bajor volt és aktív közreműködésével sikerült ezt a tettet véghez vinni. Azóta feledésbe merült az ősvallás, pedig, ha valaki elolvassa Prof. Badiny Jós Ferenc: Jézus Király a Pártus Herceg c. csodálatos könyvét, megtudhatja azt is, hogy Jézus soha nem volt zsidó. Származását tekintve Pártus volt, márpedig ha tetszik, ha nem a Pártusok magyarul beszéltek. Ezt a könyv, nemcsak az én számomra, 100 %-ig bebizonyítja Jézus származását. De akkor hogy lett belőle zsidó? Hát ez az! A történetírást meghamisítani nem nehéz, erre nagyon jó példa a kitalált középkor. A könyv elolvasása után előttem teljesen egyértelművé vált, hogy nem nekünk vannak problémáink a zsidósággal, hanem pont fordítva van:  nekik van problémájuk velünk, mert előttük is nyilvánvaló a Jézus származásával kapcsolatos  tény és az is, hogy rövid időn belül ez a  legszélesebb nyilvánosság előtt válik megdönthetetlen ténnyé. Viszont nagyon ügyesen meg van az egész szervezve, mert aki szót emel e tények mellett és nem vigyáz a szavaira, izgatás vádjával könnyen vizsgálatot indíthatnak ellene. Szeretném megjegyezni, hogy nekem senkivel szemben sincs előítéletem, egyetlen dolog számít: ami az emberen belül található.
Prof. Badiny Jós Ferencre visszatérve: a most 92 éves, lenyűgöző ember, aki szellemi frissessége teljében, képes volt mostanában visszaköltözni Magyarországra, hogy az igazi őstörténetünket hirdesse, olyan emberi nagyságot feltételez, amely sajnos csak keveseknek adatik meg. Feri bácsi Argentínában élt, ahol a Sumer Intézetnek volt az igazgatója. / Igen, ott is van Sumer Intézet./ Rengeteg könyv jelent meg a tollából, ezeket olvasni a legkülönlegesebb élmények közé tartozik.
A Nemzetközi Orientalista Kongresszuson 1967-ben, Ann Arborban /Michigan, USA./ az esztergomi királyi kápolna oroszlános díszítésének sumir és babiloni eredetét igazolta. Bizonyítását "Altaic people's Teocracy"  címen fogadta el a Kongresszus.  1971-ben a Canberrai /Ausztrália/  kongresszuson, Argentína képviseletében vett részt, ahol a Pártos birodalom sumir tradícióin át a pártos nép magyar vonatkozásait mutatta ki. Nem egy kezdőről van szó... A leírtakban jelzett könyvek mind megvásárolhatók Magyarországon.... Ebben optimista vagyok és bízom abban, hogy egy pár év elteltével a Magyar diákok történelemkönyvének adott fejezettel foglalkozó része így fog indulni: az Árpád-házi királyok Jézussal kezdődnek... Kérem ne róják fel hibámul, ha néha sumert, néha meg sumirt írtam. Ennek eredete Badiny Jós Ferenc szerint a KUH-MA-GAR, melyet nagyon sok agyagtáblán és egyéb helyen is megtaláltak és melyet héberül su-me-er - nek fordítottak. Szokták szumirnak is ejteni, de azt hiszem nem ez a lényeg.
 
A sumer- pártus- szkíta- hun- magyar- kelta keresztény táltosokról
 
A sumer- pártus- szkíta- hun- magyari- kelta rokon népeink táltosai, a druidák éppen úgy Egy Istenhez imádkoztak, mint a sumer- pártus- szkíta- hun-magyar nemzetünk táltosai. A sólyom az Isten egyik jelképe, éppen úgy, mint a sumer- pártus- szkíta-hun- magyar nemzetünknél.. Lásd:. A Turul, a Szent Sólyom, amely a Szentlélek jelképe volt, s amelyet Nimród ősapánk mellett Atilla Nagykirályunk és Árpád fejedelem-királyunk is használt... A pártus- szkíta- arámi rokon népeinknél, a galileai, szamaritánus, kánaáni, föníciai is a sólyom az Istent, a Szent lelket jelképezte. A szkíta Kánaán fővárosa Uru-Solyma volt, vagyis a Szentlélek városa. A zsidó megszállók nevezték el Kánaán megszállásakor Uru-Solymát Us-Salemnek, vagyis Jeruzsálemnek. A sólyom díszítette a szkíta-kelta vezérek sisakját is. A ló ugyanúgy fontos szerepet töltött be a szkíta- keltáknál, mint a szkíta- hun- magyaroknál. A fehér ló különösen nagy hangsúlyt kapott, akárcsak a szkíta- hun- magyaroknál.. Lásd:. Nimród fehér loval nézte meg a Pártus- Hun- Magyar Birodalom némely területét, Atilla, Árpád fehér lovon vonult be a Kárpát-medencébe. Ősi nemzetünk 12 hullámban tért vissza a Kárpát-medencébe. Horthy Miklós 1919-ben fehér lovon vonult be Budapestre... A pártus- szkíta- hun- magyari fehér hun ághoz tartozó hun-japán rokonainknál is a fehér ló is jelkép volt. A második világháborús Japánban is Hirohito császár fehér lovon, hadserege élén vonult a parádékon. Artúr király, a pártus- szkíta- hun- magyari- kelta rokon népeink őse, amit az angolok elloptak, és mint „saját történelmükként” adják elő. Artúr király- Atilla Nagykirályunkhoz hasonlóan- rendelkezik Isten kardjával. A pártus- szkíta- hun- magyari- kelta rokon népeink egy része:. ír, skót, walesi, az európai kontinenstől független szigeteket választotta hazájának. Mikor az Ókori Kelettől a Kárpát- medencéig is kiterjedő Pártus- Hun- Magyar Birodalom összeomlóban volt, a pártus- szkíta-hun- magyari nemzetség egy része, a fehér hunok a Távol- Keletre vándoroltak:. hun- ujgur, hun-japán, fehér hun- hunzák, a másik része a fekete hunok egy része, a pártus- szkíta- hun- magyar, a Nimród- Hunor- Magyar- Atilla- Csaba- Álmos- Árpád-vonal, vagyis mi pedig a Kárpát-medencébe tértünk vissza. A fekete hunok egy másik része a keletiek, vagyis a kelták Nyugat- Európába, az un. „brit” szigetekre mentek:. írek, skótok, walesiek, míg volt rész, amely délebbre vándorolt:. baszk, katalán, etruszk, pelazg. Egy ideig persze a Kárpát-medencében voltak, de onnan mentek tovább a szigetekre. Míg a pártus- szkíta- hun- magyar visszatérés a Kárpát- medencébe 12 hullámban történt meg, így Hunor és Magyar, Atilla és Csaba, Álmos és Árpád vezetésével, akik szkíta- hun- magyar fajú, velük azonos nyelven beszélő népeket találtak. Mivel a sumer- pártus- szkíta- hun- magyar nemzeteink első őshazája a Kárpát-medence volt, s ahonnan csak a jégkorszak miatt vándoroltak le az Ókori Keltre. Ahol létrehozták a nimródi Pártus- Hun- Magyar Birodalmat, s onnan csak visszatért ősi nemzetünk, addig a pártus- szkíta- kelták három hullámban mentek be a szigetekre. Mil vezér az, aki befejezi a szigetre való beköltözést, s akit megválasztásakor szkíta-kelta szokás szerint pajzsra emeltek. Érdekes, hogy a Kárpát-medencébe való 12. visszatérés vezetőjét, Árpád fejedelem- királyunkat, Nimród ősapánk és Atilla Nagykirályunk vér szerinti leszármazottját is pajzsra emelték. Ezzel is elismerve, hogy ő egyesítette a Kárpát-medencében mindig is helyben maradó szkíta- hun- magyarokat a 12 hullámban visszatérő:. Hunor és Magyar, Atilla, Árpád szkíta- hun- magyarokkal, vérszerződéssel. Mil lehetet az, aki a három hullámban beköltöző szkíta-keltákat egyesítette, s nem kizárt, hogy vérszerződéssel.
 
A magyar nyelv ősiségéről
 
Valójában egy ma élő "ősi dinoszaurusz" a Kárpát-medencei nyelvünk.?. A sumer- pártus- szkíta- hun- magyar nemzetünk  szkíta keresztény táltosai és a pártus- szkíta- hun- magyari- kelta rokon népeink táltosai, és az azonosság, hasonlóság-Badiny Jós Ferenc, Bakos Atilla és Cey-Bert Róbert Gyula könyvei alapján összeállítottam.......
Amikor ezeket a gondolatokat papírra vetem 2006 májusát írjuk. Az utolsó 10 évben a legtöbb könyv, ami a kezembe került, őstörténeti témakörű volt. A világ minden részéről sikerült különböző könyvekhez hozzájutnom, melyek a magyarságról és az ősi hun múltunkról írtak. Egyre jobban izgatott a Kárpát-medence etnikumának a kialakulása. Itt persze nem az utolsó évezredre gondolok, hanem sokkal régebbi időkbe szeretnék elkalandozni. Az olvasott könyvek egyre jobban erősítették bennem a felismerést, hogy a ma magyarnak nevezett nyelvet, már évezredek óta beszélik itt a Kárpát-medencében. Ezt megerősítették azok a hírek is, mint amit pl. a genetikusok állapítottak meg. Ugyanis ők azt állítják, hogy a Kárpát-medence népe genetikailag 40 000 éve alig változott, illetve változatlan. Ehhez jöttek Varga Csaba zseniális logikával levezetett könyvei, nyelvünk gyökrendszeréről, és rovásírásunk 40-50 000 éves múltjáról. Ezeket az adatokat tudomásom szerint csupán az Európai adatok alapján állította össze. Szóval sok minden kavargott az agyamban, amit logikai rendszerbe próbáltam összefoglalni. Itt kezdetben csupán egy pár címsort szeretnék egymásután felsorolni.

   1,  A Biblia azt állítja, hogy a Bábeli nyelvzavarig egy nyelv létezett.
   2.  Mario Alinei prof. azt állítja: az etruszk az ős magyar nyelv egyik formája(nyelvjárása)
   3,  Varga Csaba rengeteg szópárhuzammal bizonyítja az ógörög nyelv csángó magyar eredetét.
   4,  Az ujgur nyelvben északnyugat - Kínában temérdek magyar szó megtalálható. Sőt még olyan szavainknak is megtalálhatók a megfejtéseik, amelyekről már mi elfelejtettünk, de használunk.: pl Hunyad – ujgurul hun őrzőt jelent.
   5,  A mongol nyelv több mint 1500 magyar szóval dicsekszik, ehhez hasonló számmal a kazakok is előjöhetnek.
   6,  A török nyelvben nem nagy nekirugaszkodással rövidesen összehozunk durván 2000 magyar szót.
   7,  De csodák csodájára az ősrégi szanszkrit nyelv is hemzseg a magyar szavaktól.
   8,  Már talán nem is kell csodálkoznunk, amikor Bobula Ida közel 2000 szumír szó magyar párhuzamát publikálja. Nem beszélve a nyelvtani egyezésekről.
   9,  Ha nyugatra tekintünk, ott sincs ez másként. A kelták nyelvéből, akik valaha egész nyugat – északnyugat Európát belakták megismerhetünk dr. Timaru Kast könyvéből 1650 szópárhuzamot.

Most megállok az eurázsiai kontinensen és nem bandukolok át a tengeren, mert hát ott is folytathatnám észak-Amerikában a dakotákkal a lakotákkal és a siuxokal, vagy az aymara indiánokkal Equadorban stb. Ezek után vajon állítható az a képtelenség, hogy a magyarok a népvándorlás alkalmával végigjárták a világot és minden lehető nyelvből összelopkodták nyelvüket.?..Ezt az állítást a magyar nyelv logikája és szerkezete egyértelműen kizárja. Elég ha ezzel a témával kapcsolatban valaki elolvassa Varga Csaba könyvét a magyar gyökrendszerről és szavaink ebből való kialakulásáról. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy hatalmas fát, melynek minden ága tovább oszlik, de az ágacskák kapcsolata visszakövethető egészen a törzsig, illetve a gyökerekig. No most már, ha bármely szavunk ebbe a csodálatos rendszerbe beleillik, mind gyöki szerkezetével, mind a képi mondanivalójával, akkor biztosan magyar szóról van szó. Követve a fenti nemzetek nyelveinek szópárhuzamait a magyar nyelvel, nagyfokú bizonyossággal megállapítható a szóátvétel iránya. És itt jön a döbbenetes eredmény! A szó átvételek szinte mindig magyarból mentek át az idegen nyelvekbe. Az átvevő nyelvekben hiányzik a gyökrendszerbe való beilleszthetőségük. Szinte azt kell mondanom, hogy azzal a fogalommal, hogy idegen nyelv most már óvatosan kell bánnom, mert lehet hogy pontosabb definíció lenne a magyarból kialakult ,,leánynyelv” megfogalmazás. Miután most már bátran állítom, hogy a ma magyarnak nevezett nyelv Európa, de talán a világ legősibb nyelve, mely megmaradt napjainkig mint egy élő dinoszaurusz, felvetődik ennek a sok népnek a rokonsága a Magyarokkal kapcsolatban.
Tekintsük meg testvéreinket egy kicsit figyelmesebben és adjuk össze a 2x2-t, hátha ki jön belőle a négy és nem maradunk csökönyösen az öt mellett?
Történelmi tanulmányainkból tudjuk, hogy a kelták mint nép a Kárpát-medencében alakultak ki, és innét rajzottak szét szerte Európába. Ne felejtsük, hogy a Kárpát-medence őshonos nyelvét csupán Árpád bejövetele óta nevezzük magyarnak, megtisztelve nyelvünket a bejövő talán legnagyobb törzsének a nevével. Hogy azelőtt ezt a nyelvet pontosan hogy hívták, nem tudom, de az biztos, hogy egy kőkori, ősi nyelvről van szó.
Szóval kik is a kelták?
Bizony ők a nyugaton szétszóródott azon testvéreink, akik még Árpád bejövetele előtt részben elhagyták hazánkat és most őket: Íreknek, Skótoknak, Bretonoknak és Etruszkoknak hívják, illetve hívták. Sajnos ők elvesztették nyelvüket, és most már csupán vallási különbséggel próbálják megtartani identitásukat. Gondoljanak bele, ha mi rádöbbentjük testvéreinket az ősi testvéri kötődéseikre, mennyire megváltozna pl. Amerikában a velünk szemben álló hozzáállás, ha az ott élő közel: 50 millió Ír és Skót testvérünk támogatásunkra sietne.
De hagyjuk a politikát és nézzük a közvetlen nyugati szomszédjainkat az Osztrákokat és Bajorokat. A Bajorok magukat Bajovároknak nevezik. Miből ered ez a szó?
A testvér kelta bajókból és a testvér avar keverékből. Csak később lettek belőlük a germánok által leigázott bajorok és osztrákok. A deli szomszédaink az Olaszok, elődjeinek nagy többségét éppen az Etruszkok teszik ki, akik megalapították gyönyörű fővárosukat - Rómát. Ezeknek az imperiális politikájuk következtében alakultak ki az úgynevezett modern (?) európai nyelvek, mint a spanyol, portugál, francia, angol de maga az olasz is.
Van az emberiségnek egy veleszületett tulajdonsága, mégpedig az, hogy testvérét, családját, nemzetét előnyben részesíti. De ez a tulajdonság erősen követhető az állatvilág legkülönbözőbb vonalán is. Hát használjuk végre ki ezt a tulajdonságot és egyszer bátran döbbentsük rá világszerte testvéreinket a családi hovatartozásukról. A testvéri szeretet biztos nem fog kárára válni az emberiségnek.
Varga Csaba, az általam nem eléggé dicsért műveiben, gyönyörűen rávilágít a különböző nyelvek szó párhuzamainak statisztikai jelentőségére. Ugyanis pontos számításokkal bizonyítja, hogy két nyelvben két ugyanolyan szó azonos értelemmel, milyen elenyésző valószínűséggel fordulhat csupán elő, amennyiben a két nép nem élt egymás mellet, illetve nem azonos gyökerű.
No most én végigfutok egy pár nyelven és nem csak egy pár szópárhuzamot fogok felállítani, hanem szavak seregeit. Legyen mindegyikből mondjuk kilencven a papíron való elférhetőség miatt. A többit megtalálja az érdeklődő a megfelelő könyvekben. Ehhez kívánok Önöknek jó ráeszmélést és gyönyört a testvéreink nyelveinek tanulmányozásában.
A felsorolt szópárhuzamok: magyar-kelta, magyar-ujgur, magyar-sumér, magyar-szanszkrit, magyar-ógörög, magyar-latin, magyar-mongol, de lehetne folytatni a magyar –török a magyar- baszk , magyar –örmény stb. nyelvekkel. Az összehasonlítások örömét ezúton másnak is meghagyom. A szavak egy része fonetikusan van leírva. Az esetleges pontatlanságokért elnézést kérek
 
A további történeti bizonyítékok és eredmények
 
1971 nyarán egy csodálatos Magyar csoport tudomására jutott, hogy Isztambulban létezik egy feldolgozatlan, ősi irat A Tárih-i Üngürüsz, a Magyar Népek története.  Ezt megszerezni szinte lehetetlen, mert az Akadémia elintézte, hogy anyagot az Isztambuli barátaik zárolják. Csak igen kalandos úton, Pozsony és egy UNESCO alkalmazott segítségével lehetett megszerezni. A fordítása is igen nagy nehézséget okozott, de sikerült ezt is megoldani. Végül az Írószövetség lapjában a Kortársban megjelent ebből egy tanulmány de a Magyar Kultúra kiemelkedő őrzője, Aczél György azonnal leállította a többi  kiadását, mert a pórnépnek nem kell tudni, hogy honnan származik. Végül a Magvetőnek sikerült kiadni az egészet. És  a folyamat már megállíthatatlan. Dr. Padányi Viktor /Ausztrália, sajnos időközben meghalt./ megírja a Dentu-Magyariát, az igazi Honfoglalás történetét.
A Magyar törzsek / természetesen mindig ezen az összefoglaló néven említem Őket/  a Honfoglalást megelőző időben a Dnyeper folyó túlpartjánál található területen éltek és becsült létszámuk 500.000 fő volt. A férfiak fő tevékenysége természetesen a terület védelme és az egyéb harcászati feladatok ellátása volt. A fogamzóképes nőké pedig az utánpótlás biztosítása, hiszen a harcok során nagy veszteségeket kellett elszenvedni és ezt pótolni kellett. Ezt az 500 e. fős népet kellett átlagban számítva 1.500 km-t szállítani, az új hazába úgy, hogy közben több folyón is át kellett kelni. A szállítás ökrösszekerekkel történt, és amint azt Petőfi csodás verséből is tudjuk, az ökrök lassan ballagnak. Reggelente fel kellett pakolni a szekerekre, esténként tábort verni, az állatok meg szerettek enni is, így nem vonható kétségbe az a megállapítás, hogy átlagban napi 20 -25 km-t tettek meg. Így a teljes átköltözés 2 - 3 hónapig tartott. Ha figyelembe vesszük a nők arányát, /kb. 250.000/ valamint ebből levonjuk a fiatalokat és időseket, akkor a nemzőképes nők száma kb. 60. 000 volt. Ha két évente szültek, akkor napi 80 szülést kell feltételezni. Ennyi vajúdó nővel és egy-két napos csecsemővel ökrös szekereken haladni, 2-3 hónapon keresztül lehetetlen. Ez csak úgy lehetséges, ha az indulás előtt kb. 1 évvel figyelmeztetik a férfiakat és nőket, hogy vigyázzanak a nemzéssel, mert lesz egy olyan 3 hónap, amikor nem lehet szülni! 
Gondoskodni kell továbbá a sóról, mert e nélkül nem létezhet egy nép. Olyan mennyiséget kell felhalmozni, ami kitart legalább 1 évig, mert az új helyen meg kell teremteni a beszerzés feltételeit. Ugyanez vonatkozik az élelemre is. Amennyiben új helyre költöznek, ott el kell vetni a magokat, melyből csak több hónap elteltével lesz termés és addig is enni kell valamit. A leírtakat úgy megvalósítani, hogy egy vereség miatt megriadt nép "bemenekül" a Kárpát medencébe - logikailag is lehetetlen. Csak még mindig az az érdeke egyeseknek, hogy a gyáva nép ideológiáját fenntartsák. Kétségtelen tény, hogy Árpád előre küldte Levente fiát 1 törzzsel, hogy a rendkívül erős bolgárokkal folytasson csatározásokat, de ennek kizárólag katona-politikai célja volt, mert a bolgárok, akik nagyon erősek voltak, a gondtalan bevonulást az új hazába megakadályozhatták volna. Sokkal célszerűbb volt vállalni kisebb elvesztett csatákat, mert ez az igazi célt védte. Amikor pedig a honfoglalók elvonultak, Levente azonnal csatlakozott hozzájuk csapatával. Ez egy zseniálisan és főleg tudatosan megszervezett  akció volt, méltó egy olyan hős néphez, mint amilyen a Magyar.
 
Amennyiben egy nép meghamisítja a történetírást, (lsd. Kitalált középkor) hogy egy nem létező őstörténetet teremtsen magának, vagy azzal kívánja nemzete presztízsét növelni, hogy Jézust véréből származónak eredezteti, bármennyire is elítélendő, de megbocsátható.
De az a nép, akinek csodálatos, egyedülálló őstörténete van és ezt a mai napig minden eszközzel letagadtatja, annak bűne megbocsáthatatlan.

Kristóf Zoltán.